نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 85
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 202
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/658kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانسته در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی بنیادین در علوم اجتماعی تبدیل شود. امنیت ملی مفهوم دیگری است که در این پژوهش نقشی محوری را به خود اختصاص می دهد که البته این مفهوم نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بیشتری برخوردار است.

آنچه هدف این تحقیق است اثبات تأثیر گذاری متقابل این دو متغیر بر یکدیگر می باشد. هدف این پژوهش این است که نشان دهد امنیت ملی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ بدین معنی که هر اندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند امنیت ملی هم ارتقاء می یابد و در مقابل، هر اندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود به همان اندازه میزان امنیت ملی هم در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد.

بدین ترتیب این پژوهش این نکته را به اثبات می رساند که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاست هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را در جامعه ارتقاء بخشد، اصولا امکان وجود و معنا نمی یابد. به عبارت دیگر گسترش راه کارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای و به کارگیری تمهیداتی به منظور جلوگیری از تضعیف و یا زوال آن فصل مهمی از راهبرد امنیتی آن را شکل می دهد.

نتایج کاربردی این پژوهش می تواند برای سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی که مایل به ارتقاء امنیت ملی کشور هستند بسیار با اهمیت باشد، زیرا که آگاهی آنها نسبت به اهمیت و جایگاه مؤثر عنصر سرمایه اجتماعی در ارتقاء یا کاهش امنیت ملی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

روش بررسی فرضيه هاو پاسخگویی به سوالات از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

بیان مسئله

پیشینه و ادبیات موضوع

سؤال های تحقیق

فرضیه ها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

روش تحقیق

روش آزمون فرضیه اصلی

اهمیت، ارزش و کاربرد نتایج پژوهش

محدودیت های پژوهش

سازماندهی مطالب

مدل بحث

فصل دوم: سرمایه اجتماعی

مقدمه

گفتار اول: مفهوم سرمایه اجتماعی

بهره اول: مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی

بهره دوم: تعاریف سرمایه اجتماعی و دیدگاه های مطرح در آن

تعاریف سرمایه اجتماعی

الف. تعریف بانک جهانی

ب. تعریف کلمن

تعریف پاتنام

ت. تعریف بوردیو

ش. تعریف دیوید نورث

ج. تعریف هاتی فان

چ. تعریف فوکویام

ج. تعریف اینگلهارت

خ. تعريف تامس

د. تعریق اشتومکا

تعريف اواکاکس

تعریف بولن و اونیکس

دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی

الف. دیدگاه اجتماع گرایی

ب. دیدگاه شبکه ای

پ. دیدگاه نهادی

ت. دیدگاه سینرژی با همیاری

گفتاردوم: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی

بهره اول: مؤلفه های اجتماعی

1. اعتماد

۲. روابط متقابل

٣. مشارکت

۴. آگاهی عمومی

5. اخلاقیات

6. مسئولیت اجتماعی

۷. انسجام و همبستگی.

8. هویت اجتماعی

9. شبکه ها

بهره دوم: مؤلفه های فرهنگی

مقررات رفتاری

فرم ها و هنجارها

ارزش ها

دین

ایدئولوژی

بهره سوم: مؤلفه های سیاسی

امنیت

نهادهای عمومی و مدنی

تحزب و مشارکت سیاسی

نقش تشکیلات داوطلبانه

انتخابات

قانون مداری

روزنامه و رسانه

حساسیت و توجه به سرنوشت کشور

گفتار سوم: صاحبنظران و تئوری های مبحث سرمایه اجتماعی

بهره اول: صاحبنظران سرمایه اجتماعی

فرانسیس فوکویاما و هنجارها و ارزش های غیر رسمی

رونالد اینگلهارت و مطالعه سرمایه اجتماعی بین کشوری

گلن لوری و توسعه اقتصادی درون شهری

غلامعباس توسلی و روابط اجتماعی

احمد نقیب زاده و نقش گروه های روشنفکری در سرمایه اجتماعی

علی ملک پور ، اخلاق و، سرمایه اجتماعی

بهره دوم: تئوری های سرمایه اجتماعی

پیر بوردیو و تئوری شبکه های اجتماعی

جیمز کلمن و نظریه تلفیقی سرمایه اجتماعی

رابرت پاتتام و تئوری فرهنگ مدنی به مثابه سرمایه اجتماعی

الکسی دوتوکویل و تئوری سازمان های داوطلبانه.

گرانووتر و تئوری پیوندهای ضعیف

برت و تئوری شکاف ساختاری

لین و کاتور و تئوری منابع اجتماعی

نتیجه فصل

فصل سوم: امنیت ملی

مقدمة

گفتار اول: عناصر امنیت ملی

بهره اول: مفهوم امنیت

بهره دوم: مفهوم ملت

بهره سوم: مفهوم امنیت ملی

گفتار دوم: مؤلفه های امنیت ملی

حفظ استقلال و حاکمیت کشور و تمامیت ارضی

تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور

حفظ و اشاعه ارزش های ملی و اعتقادی

فراهم کردن امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی

بهره دوم: عوامل تهدید کننده امنیت ملی

تهدید سخت

تهدید نرم

الف. تهدیدات سیاسی

ب. تهدیدات اقتصادی

پ. تهدیدات اجتماعی و فرهنگی

ت. تهدیدات زیست محیطی

گفتار سوم: گفتمان های امنیت ملی

بهره اول: گفتمان امنیت منفی

موج اول: مطالعات سنتی

موج دوم: مطالعات فراسنتی

بهره دوم: گفتمان امنیت مثبت

موج سوم: مطالعات مدرن

موج چهارم: مطالعات فرامدرن

نتیجه فصل

فصل چهارم: ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی

مقدمة

گفتار اول: سرمایه اجتماعی، بحران ها و امنیت ملی

بهره اول: سرمایه اجتماعی، بحران هویت و امنیت ملی

بهره دوم: سرمایه اجتماعی، بحران مشروعیت و امنیت ملی

بهره سوم: سرمایه اجتماعی، بحران مشارکت و امنیت ملی

بهره چهارم: سرمایه اجتماعی، بحران توزیع و امنیت ملی

بهره پنجم: سرمایه اجتماعی، بحران نفوذ و امنیت ملی

گفتار دوم: سرمایه اجتماعی، ارتباط و امنیت ملی

گفتار سوم: سرمایه اجتماعی، اعتماد و امنیت ملی

نتیجه فصل

فصل پنجم: نتیجه

فهرست منابع

بیان مسأله امنیت یکی از مباحث اصلی در حوزه علم سیاست و حوزه سیاست گذاری در هر نظام سیاسی می باشد. برای ایجاد امنیت در یک جامعه و نظام سیاسی مؤلفه های متعددی را می توان ذکر کرد، حال علیرغم وجود شاخص های متعدد برای ایجاد امنیت، این پژوهش بر مؤلفه سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم چند بعدی در علوم اجتماعی است که در اواخر قرن پشم و بویژه از سال ۱۹۸۰ وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد. بحث مشارکت، اعتماد و همکاری در حوزه عمومی فارغ از منابع فردی مبنای این سرمایه محسوب می شود، در واقع هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه به عنوان یک هدف، نیازمند ابزار و امکاناتی است، که بخشی از این امکانات به صورت سخت افزاری و بخش دیگری که دارای اهمیتی فوق العاده می باشد بخش نرم افزاری است. هنجارها، اخلاقیات، ارزش ها و روحیات حاکم بر هر جامعه ای به عنوان عوامل بسیار مهم در نیل به توسعه قلمداد می شوند. آنچه در این پژوهش مد نظر می باشد نه يان مجدد نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی و بیان کار کردهای عمومی آن، بلکه تأمل در کارکردهای امنیت سرمایه اجتماعی می باشد، کار کردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان دو متغیر سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) و امنیت ملی (متغير وابسته است و در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات جدید در حوزه علم سیاست چه تأثیراتی بر امنیت ملی می تواند داشته باشد.

پیشینه و ادبیات موضوع

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمینه و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است. صاحبنظران و پژوهشگران در آثارشان به دلایل و شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره کرده و برخی دیگر به توصیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی توجه کرده اند و نهایتا عده ای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سپهر زندگی اجتماعی و سیاسی تاکید ورزيده اند.

فوکویاما در کتابی تحت عنوان («پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن» نشر جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹) سرمایه اجتماعی در جامعه امریکایی را از طریق شاخص­های منفی مانند میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده ،بیان مسأله امنیت یکی از مباحث اصلی در حوزه علم سیاست و حوزه سیاست گذاری در هر نظام سیاسی می باشد. برای ایجاد امنیت در یک جامعه و نظام سیاسی مؤلفه های متعددی را می توان ذکر کرد، حال علیرغم وجود شاخص های متعدد برای ایجاد امنیت، این پژوهش بر مؤلفه سرمایه اجتماعی متمرکز شده است.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم چند بعدی در علوم اجتماعی است که در اواخر قرن پشم و بویژه از سال ۱۹۸۰ وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد. بحث مشارکت، اعتماد و همکاری در حوزه عمومی فارغ از منابع فردی مبنای این سرمایه محسوب می شود، در واقع هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه به عنوان یک هدف، نیازمند ابزار و امکاناتی است، که بخشی از این امکانات به صورت سخت افزاری و بخش دیگری که دارای اهمیتی فوق العاده می باشد بخش نرم افزاری است. هنجارها، اخلاقیات، ارزش ها و روحیات حاکم بر هر جامعه ای به عنوان عوامل بسیار مهم در نیل به توسعه قلمداد می شوند. آنچه در این پژوهش مد نظر می باشد نه يان مجدد نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی و بیان کار کردهای عمومی آن، بلکه تأمل در کارکردهای امنیت سرمایه اجتماعی می باشد، کار کردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان دو متغیر سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) و امنیت ملی (متغير وابسته است و در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات جدید در حوزه علم سیاست چه تأثیراتی بر امنیت ملی می تواند داشته باشد.

پیشینه و ادبیات موضوع

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمینه و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است. صاحبنظران و پژوهشگران در آثارشان به دلایل و شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره کرده و برخی دیگر به توصیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی توجه کرده اند و نهایتا عده ای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سپهر زندگی اجتماعی و سیاسی تاکید ورزيده اند.

(فوکویاما در کتابی تحت عنوان «پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن» نشر جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹) سرمایه اجتماعی در جامعه امریکایی را از طریق شاخص های منفی مانند میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، اصغر افتخاری تحت عنوان بازخوانی امنیتی سرمایه اجتماعی نوشته شده که در اواخر سال ۱۳۸۸ در کتابی به نام « قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، نشر دانشگاه امام صادق (ع) مطرح گردیده است که در آن، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پارادایم جدید در تحقق امنیت ملی مورد اشاره قرار گرفته است. مقاله دیگر تحت عنوان «جامعه شناسی امنیت ملی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران است که توسط آقای قدیر نصری در فصلنامه مطالعات راهبردی شماره دوم در تابستان ۱۳۸۴ به رشته تحریر در آمده است. هدف مقاله تحلیل بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است و در صدد است امنیت ملی را متغیر وابسته به فرایندها و مناسبات اجتماعی قلمداد نماید. از نظر نویسنده اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه در معرض سقوط نباشد می توان از بنیان های محکم و اجتماعی امنیت سخن گفت؛ در غیر این صورت جامعه به جای بگی، جانب گيختگی را خواهد گرفت و منافع صنفی با فردی بر منافع ملی مقدم خواهد شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران