نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه بررسی مسائل زنان حاشیه نشین با تاکید بر آسیب های روانی- اجتماعی در منطقه ارزنان و دارک اصفهان

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 66
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 181
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/40kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده این پژوهش به بررسی مسائل زنان حاشیه نشین با تأكيد بر آسیب های روانی اجتماعی در منطقه ارزنان و دارک پرداخته است.

حاشیه نشینی مجموعه ای از ویژگیها است که به صورت طیفی هر کسی که در حاشیه شهر زندگی می کند میزانی را دارا میباشد براساس تحقیقات انجام شده میزان بزهکاری در این دو منطقه بسیار قابل توجه است بنابراین با توجه به آسیب پذیری زنان این مناطق شناخت ناهنجاریها و آسیب های روانی - اجتماعی آنان ضرورت دارد. محقق در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد DASSبهره گرفته حجم نمونه شامل 400 نفر بصورت اتفاقی از بین زنان حاشیه نشین منطقه ارزنان و دارک اصفهان می باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که زنان منطقه ارزنان و دارک بیشتر مهاجرین روستایی هستند که از تحصیلات پایین برخوردار بوده و بیشتر به شغل خانه داری که بدون درآمد است، پرداخته اند. ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون t مؤلفه ها و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین متغیر حاشیه نشینی و نگرش به اعتیاد ، دست فروشی، تکدی گری،روسپیگری، رابطه معنی دار بوده است.زنان منطقه بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارند. حاشیه نشینی تأثیری بر فقر زنان ندارد. آسیب های روانی چون افسردگی و اضطراب بین این زنان شیوع بیشتری داشته است اما حاشیه نشینی تأثیری بر استرس زنان نداردوزندگی حاشیه نشینی زنان ارزنان و دارک دخالتی در وضعیت طلاق آن ها ندارد.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

حاشیه نشینی

آسیب روانی

آسیب اجتماعی

اعتیاد

طلاق

ارزنان

دارک

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه

مفهوم حاشیه نشینی

واژه شناسی حاشیه نشینی

ویژگیهای حاشیه نشینی و حاشیه نشین ها

انواع حاشیه نشینی

تقسیم بندی حاشیه نشینی بر اساس محل س*****ت اولیه

حاشیه نشین بومی

حاشیه نیشن غیر بومی داخلی

ج حاشیه نشینی دوگانه

تقسیم بندی حاشیه نشینی بر اساس نوع مسکن یا تیپولوژی مسکن

تقسیم بندی حاشیه نشینی از نظر ویژگی حاشیه نشینها

حاشیه نشینی آشکار

ب ) حاشیه نشینی پنهان

بر اساس جنبه های حاشیه نشینی

انواع حاشیه نشینی بر اساس مقر جغرافیایی در شهر

الف) س*****تگاه های غیررسمی اطراف و حاشیه های شهرها

ب) حاشیه های درون شهری

ج) حاشیه گزینی

تاریخچه حاشیه نشینی

سابقه حاشیه نشینی در کشورهای صنعتی

سابقه حاشیه نشینی در جهان سوم

حاشیه نشینی در ایران

زاغه نشینی و حاشیه نشینی در اصفهان

پراکندگی حاشیه نشینان شهر اصفهان

ترکیب جمعیتی منطقه حاشیه نشین مورد مطالعه (ارژنان و دارک)

معرفی منطقه مورد مطالعه (ارزنان و دارک)

علل حاشیه نشینی در ایران

مراحل رشد س*****ت گاه های غیر رسمی شهری

تحلیل سه وجهی علل شکل گیری حاشیه نشینی (الگوی سه سطحی تحلیل)

سطح کلان

سطح میانه

سطح خرد

نتایج و پیامدهای اسکان غیر رسمی (حاشیه نشینی)

مهاجرت و پدیده حاشیه نشینی

حاشیه نشینی و فرهنگ فقر

حاشیه نشینی و جرم و و و

زنانه شدن آسیب های اجتماعی

بزهکاری و بزه دیدگی زنان در محدوده های حاشیه ای

بزهکاری زنان حاشیه نشین

بزه دیدگی زنان در محله های حاشیه ای

دیدگاه موافقان و مخالفان در مورد حاشیه نشینی

مؤافقان

مخالفان

برخی دیدگاه ها و راهبردهای ارائه شده در برخورد با پدیدهی حاشیه نشینی

دیدگاه اصلاح طلب

دید گاه رادیکالی (موافقان با تغییرات بنیادین)

دیدگاه جامعه گرایان جدید

دیدگاه انسان گرا

دیدگاه مدیریتی و آموزشی

دیدگاه لیبرالی

دیدگاه تخریب و باز سازی

دیدگاه خنثی و منفعل

دیدگاه بنیادگرایی

دیدگاه اقتصادی

راهبرد توانمندسازی

نظریات حاشیه نشینی

نظریه های اقتصادی

کولین

نظریه کلود گرون

نظریه مهاجرت

نظریه پل میدوز

دیدگاه بوم شناسی شهری

نظریه مارشال کلینارد

ایورت استونکویست و حاشیه نشینی

ارنست برگس و حاشیه نشینی

پارک و حاشیه نشینی

مکتب وابستگی

آندره گوندر فرانک

مانوئل کاستلز و حاشیه نشینی- سود سه

نظریه فقر و محرومیت

نظریه ی تله محرومیت

نظریه محرومیت نسبی و حاشیه نشینی

نظریات حاشیه نشینی در ایران

پرویز پیران و حاشیه نشینی

زاهد زاهدانی و حاشیه نشینی

طرح یک نظریه

نظریه­ها و تئوری های جرم شناسی در خصوص تأثیر محیط بر ارتکاب جرایم

نظریه دورکیم

مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی

تئوری ادوین ساترلند

نظریه مرتن

نظریه تضاد

تئوری ژان دولارد

خلاصه نظریات و دیدگاه ها

چارچوب نظری

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پشینه خارجی

فرضیه ها (در صورت لزوم با سؤالهای تحقیق

مدل تحقیق

فصل سوم: مبانی روش تحقيق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق و روش اجراء تحقيق

نحوه سنجش متغیرها

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل

حاشیه نشینی

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته .

طلاق

اعتیاد

روسپیگری

خشونت

فقر

دست فروشی

تکدی گری

افسردگی

اضطراب

استرس

واحد تحليل

روش جمع آوری اطلاعات

آزمون مقدماتی

روایی و پایایی تحقیق

تروایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل دادهها فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه

توصیف آماری بافته های پژوهش

آمار استنباطی

آزمون فرضیات پژوهش

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

آزمون فرضیه پنجم

آزمون فرضیه ششم

آزمون فرضیه هفتم

آزمون فرضیه هشتم

آزمون فرضیه نهم

آزمون فرضیه دهم.

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتایج آمار توصیفی

تبیین فرضیات تحقیق

فرضیه ی اول تحقیق

فرضیه­ی دوم تحقيق

فرضیه­ی سوم تحقيق

فرضیه­ی چهارم تحقيق

فرضیه­ی پنجم و ششم و هفتم تحقیق

فرضیه­ی هشتم و نهم تحقيق

فرضیه­ی دهم تحقیق

پیشنهادات

مشکلات و محدودیت های تحقیق

پیشنهادات به محققین آینده

پیوست

فهرست منابع و مآخذ

 

1- 1- مقدمه

از دیرباز انسان‌ها برای س*****ت خود از تنه درختان، غارها و... استفاده می‌کردند. با پیشرفت شهرنشینی و صنعت شیوه‌های زندگی و س*****ت تغییر یافت. بر اساس آمار می‌توان گفت بیش از نیمی از مردم دنیا در شهرها زندگی می‌کنند و به طبع در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ جهان س*****ت گاه‌ها و آلونک‌های غیر رسمی نیز وجود دارد، که به علت عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی همواره در معرض تهدید هستند.

بخش دردناک و همیشه همراه شهرهای ایران، سایه معلول و دردسر آفرینی بنام زاغه نشینی، کپرنشینی، آلونک‌ها و حاشیه نشین‌ها بوده‌اند که چون بختکی، از یک سو محصول فضولات پالایش نشده اقتصاد نامتوازن شهری و فرهنگ فقر و از سوی دیگر خود صادر کننده فهرست ناهنجاری‌ها و کژمداری‌های رفتاری به دایه دوست نداشتنی‌شان، یعنی شهرها و شهری‌ها هستند (روزنامه ایران، 1384: 3199).

حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله‌های مس*****ی غیر متعارف و متداول شهری اطلاق می‌شود. چارلز آبرامز از مفهوم زاغه‌ها و مناطق زاغه نشین تعبیری به این شرح ارائه می‌دهد: «ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مس*****ی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می‌شود، ‌می‌تواند به عنوان زاغه یا منطقه زاغه نشین معرفی گردد» (شکوئی، 1355: 10). بنابر‌‌‌این تعریف، می‌‌‌توان محله‌های فاقد تجهیزات شهری (آب و برق، مدرسه، درمانگاه، وسایل حمل و نقل عمومی و مانند آن) را در ردیف مناطق حاشیه نشین طبقه بندی کرد.

به طور کلی، حاشیه نشینی در شهرهایی که پذیرای جمعیت اضافی در بافت اصلی خود نیستند، رشد می‌کند و عده کثیری از مهاجرین با س*****ت در حاشیه‌‌های اطراف شهرها به کارهای غیر تولیدی کشانده می‌شوند. حاشیه نشینی و جرم پیوند نزدیکی با هم دارند (ستوده، 1376: 77). در واقع حاشیه نشینی مقدمه‌‌‌‌ای بر آسیب‌های روانی- اجتماعی است. نابسامانی‌‌‌های اقتصادی- اجتماعی از قبیل فقر، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت می‌شوند، زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیب‌های روانی- اجتماعی چون:خودکشی، سرقت، اعتیاد، روسپیگری، تکدی‌‌‌گری، خشونت خانگی، استرس و... فراهم می‌آورد (ستوده، 1376).

زنان مناطق حاشیه نشین با مشکلات مضاعفی روبرو هستند، چرا که از یک سو خود آن‌ها به دلیل فقر، بی‌سوادی و کم سوادی، از موقعیت فرودستی برخوردار هستند، و از سوی دیگر، شرایط خانوادگی و اجتماعی آن‌ها نیز در جهت سوق دادن آنان به سمت انحرافات اجتماعی مساعدتر بوده، و لذا احتمال بزهکاری و بزه دیدگی آنان بیشتر است. زنان حاشیه نشین در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که از نظر اقتصادی و فرهنگی با فقر شدید روبه رو هستند، این خانواده‌ها نه تنها زنان را مورد حمایت عاطفی و مالی چندانی قرار نمی‌دهند؛ بلکه در مقابل، از زنان انتظار دارند در زمینه تأمین معاش فعال باشند و در این راه، از ترغیب و اجبار زنان به انواع مشاغل کاذب و حتی غیر قانونی مانند- تکدی‌گری، دست فروشی، فروش مواد مخدر و حتی تن فروشی و روسپیگری- ابایی ندارد. محیط اجتماعی نیز فاقد کنترل پلیس و نهادهای رسمی بوده، گروه‌های منحرف و بزهکار در این مناطق فعال بوده، و لذا امکان درگیر شدن زنان در این گروه‌‌ها و باندها هم به صورت بزهکار و هم به عنوان بزه دیده و قربانی بسیار است.

بنابراین در چنین محیط اجتماعی بیمار و آلوده‌ای که ارزش‌های انسانی از بین رفته، احتمال بیشتری وجود دارد که زنان در معرض انواع آسیب‌های روانی- اجتماعی قرار گیرند. ضمن این که، به دلیل شرایط نامساعد اجتماعی، این زنان آسیب دیده از حداقل حمایت‌های اجتماعی نیز برخوردار نبوده و شانس یک زندگی سالم را از دست می‌دهند.

بدین ترتیب زنان حاشیه نشین طبقه‌ای از جامعه هستند که به طور ویژه باید توسط محققان، نهادهای اجتماعی، برنامه ریزان شهری، و سیاست گذاران اجتماعی مورد توجه قرار گیرند، شرایط آنان بررسی شده و تلاش شود تا ضمن بهبود شرایط فردی، شرایط اجتماعی آنان نیز بهبود یابد.

1- 2- بیان مسأله

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مشکلات شهرهای جدید که سالیان سال است ذهن محققان و پژوهشگران شهری را به خود مشغول کرده است، ظهور مناطقی خاص تحت عنوان نواحی حاشیه نشین است. مناطق حاشیه نشین یا زاغه‌‌ها به س*****ت گاه ها و محله‌های غیررسمی، غیر قانونی و بدون مجوز گفته می‌‌‌شود که در حاشیه شهرها به وجود می‌آیند. این مناطق عمدتا فقیر نشین و فاقد تأسیسات و خدمات شهری مناسب و کافی بوده، شکاف و نابرابری عمیق اجتماعی بین ساکنان این س*****ت گاه‌ها و مناطق رسمی شهری وجود داشته و این عامل موجب تشدید پتانسیل تضاد و شورش در این مناطق می‌گردد، به علاوه میزان جرم و جنایت و بزهکاری در آن‌‌ها به دلیل فقر مطلق و بی سوادی حاکم بر زاغه نشین‌ها از یک سو و عدم وجود و کنترل نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای رسمی از سوی دیگر بسیار بالاست. به همین دلیل، حاشیه‌های شهری معمولا محل س*****ت بسیاری از تبهکاران و باندهای قاچاق مواد مخدر بوده، بالاترین میزان جرایم در آن‌‌ها رخ می‌دهد.

در حال حاضر 80% شهرهای بزرگ جهان در کشورهای در حال توسعه قرار دارند و 60% ساکنین آن‌ها حاشیه نشین هستند که این حاشیه‌‌ها شرایط فقر محیطی، ازدحام جمعیت را نشان می‌دهند (تورين وهمکاران، 2007: 228، به نقل از شریفی نیا، 1391: 1)

امروزه یکی از مهم ترین روندهادر مهاجرت، ورود زنان به جریان‌های مهاجرت است. تا دو دهه قبل، در تحقیقات و مداخلات سیاسی در مورد مهاجرت، جنسیت به عنوان یک مقوله تحلیلی در نظر گرفته نمی‌شد. این بی توجهی بر این فرض مبتنی بود که مهاجرت‌ها بیشتر جریانی مردانه و مهاجرت زنان فقط در ارتباط با مهاجرت‌‌‌های خانواده است، اما در دهه‌‌‌های اخیر حدود نیمی از مهاجران زنان هستند. زنان در هر دو مهاجرت‌های بین المللی و داخلی حضور زیادی داشته‌اند و سرعت زنانه شدن از دو دهه اخیر افزایش یافته است (سنگرا، 2003؛ به نقل از محمودیان، 1388).

افزایش نوع و میزان بزهکاری‌‌های زنان در جامعه شهری کنونی در مقایسه با گذشته موجب شده است که برخی محققان از «زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی» سخن گویند. این اصطلاح بدین معناست که سهم زنان در آسیب‌های اجتماعی در حال افزایش است. اعتیاد، فقر، روسپیگری و حتی ارتکاب به جرم و جنایت، به دلیل فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی گریبان زنان بسیاری را در جامعه ما گرفته است. چنانکه سهم آنان در آسیب‌هایی که تا به حال در فرهنگ ما مردانه تلقی می‌شدند، بیشتر شده است (ستوده، 1386: 100).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران