نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود پایان نامه مطالعه قتل مساعدت شده (اتانازی) در حقوق ایران با نگاهی به نظام کیفری کامن لا

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 76
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 119
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 1/672KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

مطالعه قتل مساعدت شده (اتانازی) در حقوق ایران با نگاهی به نظام کیفری کامن لا

قتل مساعدت شده یا اتانازی به معنای خاتمه دادن به حیات دیگری با انگیزه رها ساختن وی از یک بیماری لاعلاج یا رنج غیر قابل تحمل است. تعارض اتانازی با حق حیات از یک سو و اصل آزادی و خودمختاری فردی از سوی دیگر یکی از مهم ترین چالش های حقوق کیفری است. مخالفان، بر تقدس و برتری حق حیات پا می فشارند و اتانازی را قتل نامشروع قلمداد می کنند. موافقان با رد تقدس حیات و بر اساس اصل اراده و انتخاب آزاد انسان و حق بر تمامیت جسمانی و رد درمان، بر مشروعیت اتانازی تاکید می نمایند. هیچ یک از این دو دیگاه را نمی توان منطبق با صور مختلف اتانازی قلمداد نمود. اتانازی با توجه به رضایت یا عدم رضایت قربانی در خاتمه یافتن حیاتش و نیز نوع ارتکاب آن به دواطلبانه، غیرداوطلبانه،فعال و غیر فعال، مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شود. در حقوق کیفری ایران و کامن لا (انگلیس) در مورد اتانازی قانون خاصی وضع نشده است و از این رویکرد سیستم های حقوقی مورد مطالعه در قبال هر یک از انواع اتانازی در پرتو اصل کیفری مورد مداقه قرار گرفته است و ثابت می گرد که هر چند در این دو سیستم حقوقی، اصل بر غیر قانونی بودن قتل از روی ترحم است اما نوع ارتکاب و شرایط مجنی علیه می تواند بر حسب مورد از اسباب کاهش مسئولیت کیفری یا برائت مرتکب از هر گونه اتهام جزایی به شمار آید. اذن و رضایت مجنی علیه باعث تبدیل مجازات قصاص به تعزیز در حقوق ایران و بعضا موجب کاهش مسئولیت کیفری از قتل عمد به قتل غیر عمد در کامن لا می گردد. اتانازی غیر فعال مشروط به معقول بودن ترک درمان و به عبارت دیگر بی ثمر بودن آن و تایید پزشکی و قضائی مانع از تحقق مسئولیت کیفری پزشک در هر دو نظام حقوقی خواهد بود ولو آنکه بیمار رضایت به ترک درمان نداشته باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................................................ 7

1-1- بیان مسئله........................................................................................................................... 8

1-2- اهداف و کاربرد های تحقیق................................................................................................. 9

1-3- سوالات تحقیق.................................................................................................................... 9

1-4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................... 9

1-5- پیشینه تحقیق..................................................................................................................... 10

1-6- روش تحقیق..................................................................................................................... 11

فصل دوم: مفهوم و نظریه های ناظر بر قتل ترمیم آمیز

2-1- مفهوم و طبقه بندی قتل ترحم آمیز...................................................................................... 13

2-1-1- تعریف و سابقه قتل ترحم آمیز....................................................................................... 14

2-1-2- طبقه بندی قتل ترحم آمیز............................................................................................... 18

2-1-2-1- قتل ترحم آمیز فعال، منفعل، مساعدت شده.................................................................. 19

2-1-2-2- قتل ترحم آمیر داوطلبانه، غیرداوطلبانه، اجباری............................................................. 19

2-2- نظریه های ناظر به قتل ترحم آ»یز....................................................................................... 20

2-2-1- نظریه های دینی............................................................................................................ 20

2-2-1-1- دین یهود.................................................................................................................. 22

2-2-1-2- دین مسیحیت............................................................................................................ 23

2-2-1-3- دین اسلام................................................................................................................. 25

2-2-2- نظریه حقوقی................................................................................................................ 26

2-2-2-1- نظریه و ادله جرم انگاری............................................................................................ 27

الف: نقدس حیات...................................................................................................................... 28

ب: شیب لغزنده.......................................................................................................................... 29

پ: پیشرفت علوم پزشکی........................................................................................................... 29

ت: قسات و بی رحمی............................................................................................................... 30

ث: امید وایستگان و ضرورت های اقتصادی................................................................................. 30

ج: بی اعتباری رضایت قربانی...................................................................................................... 31

2-2-2-2- نظریه و ادله جرم ردائی یا قانونمند سازی ................................................................... 32

الف: استقلال و خود مختاری انسان.............................................................................................. 34

ب: رحم و شفقت....................................................................................................................... 35

پ: اجتناب از تحمل درد و رنج................................................................................................... 36

ت: کیفت زندگی........................................................................................................................ 36

ج: امکانات و مسائل اقتصادی...................................................................................................... 37

چ: اعتبار رضایت قربانی.............................................................................................................. 38

فصل سوم: رویکرد حقوق کیفری در ایران و کامن لا در قابل قتل ترحم آمیز................................... 39

3-1- رویکرد حقوقی در قبال قتل ترحم آمیز فعال و منفعل........................................................... 40

3-3-1- تفاوت اخلاقی قتل ترحم آمیز و فعال و منفعل................................................................ 40

3-3-2- تحلیل حقوقی قتل ترحم آمیز فعال................................................................................. 43

3-3-2-1- در حقوق ایران.......................................................................................................... 43

3-3-2-2- در نظام حقوقی کامن لا............................................................................................. 44

3-3-3- تحلیل حقوقی قتل ترحم آمیز و منفعل............................................................................ 46

3-3-3-1- در حقوق ایران.......................................................................................................... 46

3-3-2-2- در نظام حقوقی کامن لا............................................................................................. 48

الف: معیار پزشک معقول............................................................................................................. 50

ب: معیار وسایل عادی و فوق عادی درمان................................................................................... 52

پ: حق خودداری از درمان.......................................................................................................... 53

ت: پیمان خودکشی..................................................................................................................... 56

3-2- رویکرد حقوقی در قبال قتل ترحم آمیز داوطلبانه و غیر داوطلبانه........................................... 57

3-2-1- تحلیل حقوقی قتل ترحم آمیز داوطلبانه........................................................................... 57

3-2-1-1- بررسی رضایت به قتل در حقوق اسلامی..................................................................... 58

3-2-1-2- بررسی رضایت به قتل در حقوق ایران......................................................................... 60

3-2-1-3- بررسی رضایت به قتل در کامن لا............................................................................... 64

الف: رضایت قربانی.................................................................................................................... 65

ب: اصل تاثیر دو گانه................................................................................................................. 70

ج: عذر مسئولیت تقلیل یافته........................................................................................................ 72

3-2-2-1- تعریف و ضابطه مرگ................................................................................................ 75

الف: در حقوق ایران................................................................................................................... 78

ب: اصل تاثیر دو گانه................................................................................................................. 70

ج: عذر مسئولیت تقلیل یافته........................................................................................................ 72

3-2-2-1- تعریف و ضابطه مرگ................................................................................................ 75

الف: در حقوق ایران................................................................................................................... 78

ب: در نظام حقوقی کامن لا......................................................................................................... 81

3-2-2-2- اطفال معلول.............................................................................................................. 83

الف: قواعد کلی.......................................................................................................................... 84

ب: وظیفه والدین برای درمان و معالجه........................................................................................ 85

پ: حمایت حقوق بشر بین المللی از اطفال معلول......................................................................... 87

نتیجه گیری و پیشنهادها.............................................................................................................. 90

منابع.......................................................................................................................................... 94

مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم و پر دامنه ای که امروز در جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، قتل های مساعدت شده یا اتانازی است که موضوع آن مشترک میان دانش حقوق و فقه و دانش پزشکی می باشد این نوع از مرگ بیشتر در بحث پزشکی مطرح می گردد و کسانی که در معرض این نوع از مرگ (یا قتل) قرار دارند بیشتر بیماران لاعلاج یا افرادی هستند که از یک بیماری شدید روحی (افسردگی حاد، آلزایمر و ...) رنج می برند و ممکن است که با رضایت خود از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران با افراد خانواده خود و بخواهند که به آنها در مردن کمک و یاری کنند. این مسئله و بحث در مورد اصول اخلاقی و قانونی بودن مرگ شیرین (داوطلبانه) یا اتانازی بیشتر در نیمه آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم مطرح گردید. بسیار قبل از آن رومی ها و یونانیان باستان اعتقاد داشتند که نباید به هر قیمت زندگی را حفظ کرده و براساس همین اعتقاد نسبت به خودکشی افرادی که امیدی به بهبودی آنان وجود نداشت ترمش نشان می دادند، ولی تنها در صد سال اخیر توجه جدی به موضوع مرگ شیرین یا اتانازی شده است و برخی در صدد آن هستند که آن را قانونی کنند.

با پیشرفت های اخیر دانش پزشکی و تکنولوژی، مفهوم مرگ و مردن در فرهنگ کشورهای مختلف تغییر یافته است، به گونه ای که مفهوم مرگ نیز با این تحولات تغییر یافته است. بسیاری از بیماریها که قبلا کشنده بودند، مانند آبله، سل، مالاریا، پنومونی، فلج اطفال، آنفلوآنزا و سرخک، در حال حاضر قابل درمان یا کنترل شده اند و امروزه انسانها به ندرت با این بیماری ها از بین می روند. این موارد با تغییر شکل در مرگ همراه بوده است. انسان ها اکنون با بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان، ایدز و دیابت مواجه هستند که حاصل از تغییر روش زندگی می باشد. در این بیماری های جدید، رنج و عذاب بیمار طولانی تر و درمان آن نیز دردناکتر و پر هزینه تر است. علاوه بر این، چون مدت زندگی طولانی تر شده، بیماری های وابسته به سن مخصوصا در سنین پیری به طور فزاینده ای افزایش یافته است. بسیاری از مردم اکنون از مشکلاتی مانند دمانس پیری و آلزایمر رنج می برند. در حالی که مفهوم مرگ و زمان آن تغییر کرده است و روش های آن نیز متفاوت شده است. شاید بتوان گفت در طول تاریخ، مرگ موضوعی درون خانوادگی بود. مردم معمولا در خانه هایشان بعد از مبارزه ای کوتاه با یک بیماری، به دنبال وقوع حادثه ای می مردند، اما امروزه به طور فزاینده ای، مرگ در یک مؤسسه مانند خانه سالمندان یا بیمارستان (بعد از آنکه انواع تکنولوژی ها روی بیمار به کار برده می شود تا حیات او طولانی تر شود) رخ می دهد. البته اغلب این تکنولوژی ها کاملا مؤثرند و انسانها می توانند برای ماهها و یا سالها با وجود یک بیماری، زندگی کنند. بحث چگونه مردن مخصوصا در سال های اخیر اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. هرچند پیشرفت های نوین علم پزشکی، زمینه معالجه و درمان بسیاری از بیماریهای لاعلاج یا صعب العلاجی که تا دیروز بیماران را به کام مرگ می کشاند، فراهم کرده است اما این پیشرفتها هرگز نقطه پایانی بر درد و رنج بشر و بیماری هایی که گریبان گیر اوست نمی باشد. روزانه شاهد مرگ هزاران انسانی هستیم که به علت ابتلا به بیماری های مجهول و ناشناخته، امیدی به نجات و بهبودی آنها نیست. پزشکی که میداند دردی جان کاه همه وجود بیمارش را فرا گرفته و نمی تواند هیچ مرهمی بر آلام روحی و جسمی او نهد؛ در حالی که بیمار مصرانه از پزشک معالج می خواهد که به درد و رنج غير قابل تحمل او پایان بخشد و مرگ بیمار نیز نفعی عاید پزشک نمی گرداند، آیا او می تواند صرفا بر اساس یک فکر انسانی و بشردوستانه و با احساس همدردی به حیات بیمار خود پایان دهد؟ چنانچه پزشک معالج به چنین اقدامی دسته زند آیا عمل او همانند سایر قتلها قابل پیگیری و مجازات است یا اینکه رضایت بیمار و انگیزه پزشک، تغییری در ماهیت عمل مجرمانه پزشک ایجاد خواهد کرد؟ در یکی دو دهه اخیر رویکرد متفاوتی در اندیشه برخی از دانشمندان و متفکران فلسفی، اخلاقی و حقوقی نسبت به این موضوع مشاهده می شود که حتی مبنای قانون گذاری در برخی از کشورها از جمله هلند، سوئیس و در مقطعی استراليا قرار گرفته است، بنابراین گذشته از ابعاد فلسفی و اخلاقی موضوع، مطالعه و بررسی مسئولیت ناشی از قتل ترحم آمیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در حقوق جزای اختصاصی ایران برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص به جرأت می توان گفت، قتل جزء مهم ترین جرم محسوب می شود. قتل در نظام های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می گردد که از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می شود. همچنین در نظام حقوقی کامن لا نیز قتل به عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود. در واقع جرم قتل، کشتن یک نفر توسط شخصی دیگر به ناحق است و خودکشی نیز نوعی قتل محسوب می شود اما با این تفاوت که قاتل و مقتول در این عمل، واحد می باشند.

لازم به ذکر است که اتانازی، مرگی است که بسیار به خودکشی شباهت دارد. کسی که بدون مساعدت شخص دیگری خود را بکشد، خودکشی کرده است. کنکاشی تاریخی نشان از قبح دینی و اخلاقی خودکشی در ادوار گوناگون دارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران