نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان، گزارش شده در روزنامه هاي كشور

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 85
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 80
فرمت فایل : word
حجم فایل : 44kb

قیمت فایل : 17,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چكيده تحقيق :

اين تحقيق در نظر دارد به بررسي علل خشونت زنان عليه مردان طي 6 ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه هاي كثير الانتشار (مورد ارزيابي قرار دهد 2 پرسش زيرمبناي كار پژوهشگر بوده است:

  1. خشونت هاي زنان عليه مردان بررسي شده درروزنامه هاي كشور از مهر لغايت اسفيند 82 كدامند؟
  2. چه عواملي موجب افزايش فراوان خشونت زنان عليه مردان درسالهاي اخير شده است؟
  3. پديده خشونت زنان عليه مردان چه پيامدهاي اجتماعي براي جامعه خواهد داشت؟

در اين فصل به تعريف اصطلاح خشونت روزنامه كيهان ، اطلاعات، همشهري، و جام جم پرداختيم.

در فصل دوم به بررسي خشونتهاي خانگي وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان عليه مردان و برعكس) ، آزار جنسي و مسائل زنان را وادار به جبهه گيري مي كند، مسئله تحريك زنان توسط مردان به يكي از عوامل بسيار مهمي است كه باعث اعمال خشونت زنان شده است.

همچنين بي اعتنايي به ارزشهاي اخلاقي كه باعث سست شدن پايه هاي اخلاقي جامعه شده و راه را براي نفوذ ناهنجاريها باز مي‎كند اشاره شد.

پست انگاشتن نقش هاي زنانه مسئله اي بسيار مهم است با توجه به خطير و سخت بودن آن براي زنان و به تفاوت داشتن جامعه نيست به آن بار رواني منفي را براي زنان جامعه به ارمغان مي‎آورد.

در فصل سوم، روش تحقيق، طرح تحقيق، فن تحقيق، طرح تحليلي، طرح اجرايي را بيان كرديم.

با توجه به آن اين تحقيق داراي پايگاه اكتشافي است، از انجا كه علل پيدايش اين نوع خشونت درمان بيشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه پيش بيني مي‎شود كه بدليل اين كه اين امر در گذشته اي نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاريخي نيزاستفاده شده است.

در رابطه با بررسي و شناخت و علل گرايي زنان به خشونت در چارچوب رشد اكتشافي و مطالعه توضيحي انتخاب شده است كه به علت يابي و علل گرايش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسي كلي

خشونتهاي زنان عليه مردان طرح تحقيق از نوع مطالعه انتقادي است. در رابطه با بررسي پديده خشونت و خشونت زنان عليه مردان از فن كتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسي و تأثير نموندگي مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آينده از فن مشاهده استفاده مي گردد.

تحليل تخصصي اين تحقيق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانه اي ازيكسو و داده ها حاصل از بكارگيري فنون و مشاهده موارد خشونت از سوي ديگر صورت گرفته است.

تحليل تئوريك اين پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقيب تأثير است اجتمتاعي اين پديده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسي ارتباطات تحليل فونكيسوني يا كاركردي خواهد بود

طرح اجرايي اين تحيقق از ابتداي پائيز 82 شروع و در تابستان 1383 به پایان رسید.

در فصل چهارم به ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوطه پرداختيم كه اين فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن كه تقريبا در جوامع امروزي با پسران خشن برابري مي‎كند مورد بررسي قرار دهد.

همچنين نقش رسانه هاي جمعي و اثرات آن بر افزايش يا كاهش خشونت و تبليغ آن به عنوان يك هنجار را مورد بررسي قرار دهد.

مسئله بسيار مهم نهاد خانواده كه نقش اساسي و حساس دارد را در تربيت كودكان سالم را دارد نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ سازي براساس حقوقي اسلامي انساني نه بعنوان يك شعار بلكه بعنوان يك طرح مهم و اساسي مطرح گرديده كه بايد مسئولين را بيشتر متوجه امور فرهنگي و حقوقي زنان نمايد.

با توجه به اين كه كشور ما در حال توسعه مي‎باشد لازم ديده شد كه همگام با پيشرفت صنعتي پيشرفتهاي فرهنگي و اجتماعي نيز مد نظر قرار گيرد تا بطور كلي از جامعه سنتي فاصله بگيريم.

 

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه

تاريخچه مطالعاتي .............................. 2

بيان مسئله .................................... 10

فرضيات يا پرسشهاي تحقيق........................ 14

اهداف مطالعاتي................................. 15

حدود مطالعاتي.................................. 16

اهميت مطالعاتي................................. 17

تعريف اصطلاحات.................................. 19

فصل دوم: مرور مطالعاتي

خشونتهاي خانگي................................. 26

آزار جنسي ..................................... 27

تحريك زنان توسط مردان.......................... 28

بي اعتنايي به ارزشهاي اخلاقي ................... 28

پست انگاشتن نقش هاي زنانه ..................... 29

فصل سوم: روش تحقيق

رسش تحقيق...................................... 33

طرح تحقيق...................................... 34

فن تحقيق....................................... 35

طرح تحليلي..................................... 36

طرح اجرايي..................................... 37

فصل چهارم: ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات

دختران خشن..................................... 39

رسانه هاي خشن.................................. 40

ناديده انگاشتن نهاد خانواده ................... 43

فرهنگ سازي بر اساس حقوق اسلامي و انساني......... 43

همگام با پيشرفت صنعتي ......................... 45

مدارس آگاه .................................... 46

تشنجات خانوادگي و دختران نوجوان................ 47

اوقات فراغت.................................... 48

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج ....................................... 52

پيشنهادات ..................................... 56

ضمائم.......................................... 57

كتابنامه

در جوامع امروز شاهد پديده خشونت زنان عليه مردان مي باشيم كه با توجه به پايگاههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي زنان در جامعه به صور مختلف قابل رويت مي باشد.

اولين خشونت در جامعه انساني را شايد كشته شدن هابيل به دست برادر خود قابيل دانست. و در طي عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پديده خشونت با توجه به فرهنگها و شرايط زمان خاص آن زمان به صور مختلف ديده مي‎شود در مصر باستان شكنجه بردگان به وسيلة فراعنه و حمل و نقل سنگها وزين توسط بردگان در زير شلاقهاي سربازان فراعنه كه براي ساختن اهرام و قصرهاي آنان بكار مي رفت در چين قديم كشته شدن مردمي رابه عنوان كارگر براي ساختن ديوار چين به بيگاري كشيده شده بودند و تاريخ گواه اين مسئله است كه اجساد بسياري از آنان در لا به لاي ديوار مدفون شده است ودر ايران باستان شكنجه و ضرب و شتم مردمان در سلسله هاي مختلف پادشاهي براي كامروايي پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هايي ماندگار در تاريخ مي‎باشد زنان با توجه به فيزيك جسماني و قدت بدن ضعيفي را دارا مي‎باشند دوچندان مورد ظلم و تعدي ظالمان قرار گرفته اند در جوامع امروزي نيز شاهد تنوع اين خشونتها عليه زنان مي باشيم يك از اين نمونه ها «خشونت خانگي مي‎باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگاه امنيت و خوشبختي تصور مي‎شود اما خشونت خانگي بخشي از تجربه بسياري از زنان است. خشونت خانگي بلاي اجتماعي جديدي نيست در سده هاي ميانه و اوايل صنعتي شدن خشونت نسبت به زنان يك جنبه متداول ازدواج بود تا اواخر قرن 19 هيچ قانوني در انگلستان وجود نداشت كه مانع از آن شود كه مرد همسرش را مورد آزار جنسي قرار دهد به استثناي آسيب جدي يا قتل. زنان اكنون از حمايت قانوني بيشتري برخورد دارند با اين همه هنوز اين گونه خشونت بسيار رايج است خشونت عليه زنان درخانه گاهي بسيار جزئي تصور مي‎شود اما شواهد و مدارك از پناهگاههاي زنان مضروب شد خلاف آن را نشان مي‎دهد.»[1]

نمونه ديگري از اين مورد آزار جنسي است كه در محيط كار آسان تر اجرا مي گردد آزار جنسي در محل كار مي تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواسته هاي جنسي تعريف مي‎شود.[2]

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان عليه زنان نمي باشد بلكه عكس اين قضيه نيز در جوامع امروزي به وفور يافت مي‎شود. حميد رضا عزيزي در مقاله اي جرائم دخترانه (زنانه) را به 3 قسمت تقسيم مي‎كند: 1- زنان همه انواع بزهكاري را مرتكب مي‎شوند 2- احساس فشار و هراس از داغ «بزهكاري» براي زنان كاملاً جدي است 3- زنان 2 برابر منحرف تلقي مي‎شوند يكي بخاطر زير پا گذاشتن قوانين اجتماعي و ديگر به سبب «غيرزنانه» و «غيرطبيعي» بودن كاري كه انجام داده اند. زيرا برخلاف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خلاف زده اند. بايد در مورد اين فرض كه خشونت منحصرا از ويژگي هاي تبهكاران مرد است محتاط باشيم.[3] زنان ممكن است خيلي كمتر از مردان در

[1] . گيدنز، آنتوني- جامعه شناسي - ترجمه منوچهر صبوري- چاپ سوم- 1376- تهران.

[2] . گيدنز، آنتوني- جامعه شناسي- ترجمه منوچهر صبوري- چاپ سوم- 1376- تهران.

[3] . عزيزي حميدرضا- جرائم زنانه- روزنامه جام جم- شماره 1380- مرداد 82

جرايم شركت كنند اما هميشه از شركت در ماجراهاي خشن بازداشته نمي‎شوند. بنابراين چرا ميزان جرايم و خشونت هاي زنان كمتر از مردان است. بديهي است برخي از «جرايم زنانه» بخصوص مانند فحشا وجود دارد كه به خاطر آن زنان محكوم مي‎شوند حال آن كه در بسياري نقاط دنيا مشتريان مرد آن محكوم نمي‎شوند.

در حالي كه خشونت عليه زنان به عنوان شرم آورترين مورد نقض حقوق بشر يك جرم بين المللي به شمار مي‎آيد هنوز بسياري از زنان قرباني آن مي‎شوند. در گيري هاي جنگ ها، تجاوزهاي جنسي، آبستن هاي اجباري به منظور پاكسازي نژادي و قومي، برخوردار نبودن از آموزش ، ترجيح فرزند پسر بر دختر، خشونت عليه عروسان جوان، ازدواج زودرس و بدتر از همه خشونت هاي فيزيكي، جسماني رواني، اجتماعي در نقاط مختلف جهان و … نمادها و ارگان هاي حقوق بشر را نگران كرده است. اين در حالي است كه مرتكبان اين خشونت ها از پاسخگويي در امان هستند و هيچ محكمه اي آنان را به محاكمه نمي كشاند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران