نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیروابط بین الملل

پروژه برندینگ ملت و تصویر سازی ملی؛ پهلوی اول و فرآیند برساخت گرایی و بازسازی تصویر ایران مدرن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 108
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 632kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

برندینگ ملت و برندسازی ملی در وجه مفهومی عبارت است از تغییر ، بازسازی و دگرگون کردن تصویر یک کشور در خارج از آن که توسط مردم و افکار عمومی خارجی ادراک شده استت برنتدینگ ملی در اصل هم تراز کردن تصویر یک ملت با واقعیت است این امر به ویتژه بترای کشتورهای کته تغییرات اساسی را در سیستمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تجربه کرده انتد، بستیار وتروری است به خصوص به این دلیل که معمولا همیشه تصویر این کشورها به دور از واقعیت ایتن ملتهتا در دنیای امروز است حال سوال اساسی این است که اصولا فرآیند ساخت تصویر و برندینگ ملت ایتران از چه زمانی شروع شده است؟ مقاله حاور با مفهوم شناسی فرآیند برندینگ و تصویر ستازی ملتی بتا تاکید بر سوال پژوهش بر این امر اذعان میکند که تصویر و برندیگ ملت ایران متدرن، بتا اقتدامات روا شاه پهلوی برساخته و بازسازی شده است روا شاه به عنوان اولین پادشتاهی بتود کته در دوران مدرن اقدام به برساخت گرایی و بازسازی تصویر و برندینگ ملت ایران، کرد برندینگ و تصویر ملتی ایران امروز و ادراک هویت ملی آن نیز تا حدودی ریشه در ستاخت و بازستازی تصتویر ایتران متدرن دوران روا شاه دارد

خلاصه ماشینی:

پروژه برندینگ ملت و ساخت تصویر و شهرت بین المللی: برندینگ ملت ، اشاره دارد به فرآیندهایی ساخت ، بازسازی و به روز شـدن تصـویر یـک ملـت بـا استفاده از مزیت های مختلف ، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور، برای بـه روز کـردن هویت ملی و رقابتی کردن آن در عصر جهانی شدن ساختاری. برند ملت عبارت است از مجموع تمام ادراکات یک ملت در اذهان شهروندان بین المللی از جمله ، سرمایه گذاران ، سیاستمداران ، پزشکان ، مردم عادی و غیـره بـر همین اساس اجزای زیر نیز بخشی از برندینگ ملی و برند ملی یک کشـور محسـوب مـیشـوند و در شکل گیری و اصلاح آن نقش آفرین هستند: مردم ، مکان ، فرهنـگ ، زبـان ، تـاریخ ، غـذا، مـد، افـراد 1 - Nation branding مشهور١، اقتصاد، فعالیتهای بین المللی و جهانی، ورزش و غیره . تصویر ملت (ادراک برندینگ ملت (هویت هویت ملی «ادراک شده توسط دیگران ) برند ملت ) خود» (Self perception) Nation ) Perception by ) Branding (others (identity پروژه برندیگ ملـت و تصـویر سـازی در هـر مرحلـه از اجـرا اصـولی دارد کـه سیاسـتگذاران و شهروندان یک کشور باید در مراحل مختلف این اصول را مد نظر قرار دهند و مطابق با آن به انتخاب استراتژی مناسب دست یازند. ادراک هویت ملی در ایران امروز و نوستالوژی تاریخ و فرهنگ ایران باستان در بین شـهروندان عادی و همچنین مخاطبان بین المللی، نیز بر مبنای همان پروژه تصویر سازی و برندینگ ملت ایران مدرن دورة رضا شاه است .

مقاله

چکیده:

برندینگ ملت و برندسازی ملی در وجه مفهومی عبارت است از تغییر ، بازسازی و دگرگون کردن تصویر یک کشور در خارج از آن که توسط مردم و افکار عمومی خارجی ادراک شده استت برنتدینگ ملی در اصل هم تراز کردن تصویر یک ملت با واقعیت است این امر به ویتژه بترای کشتورهای کته تغییرات اساسی را در سیستمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تجربه کرده انتد، بستیار وتروری است به خصوص به این دلیل که معمولا همیشه تصویر این کشورها به دور از واقعیت ایتن ملتهتا در دنیای امروز است حال سوال اساسی این است که اصولا فرآیند ساخت تصویر و برندینگ ملت ایتران از چه زمانی شروع شده است؟ مقاله حاور با مفهوم شناسی فرآیند برندینگ و تصویر ستازی ملتی بتا تاکید بر سوال پژوهش بر این امر اذعان میکند که تصویر و برندیگ ملت ایران متدرن، بتا اقتدامات روا شاه پهلوی برساخته و بازسازی شده است روا شاه به عنوان اولین پادشتاهی بتود کته در دوران مدرن اقدام به برساخت گرایی و بازسازی تصویر و برندینگ ملت ایران، کرد برندینگ و تصویر ملتی ایران امروز و ادراک هویت ملی آن نیز تا حدودی ریشه در ستاخت و بازستازی تصتویر ایتران متدرن دوران روا شاه دارد

خلاصه ماشینی:

پروژه برندینگ ملت و ساخت تصویر و شهرت بین المللی: برندینگ ملت ، اشاره دارد به فرآیندهایی ساخت ، بازسازی و به روز شـدن تصـویر یـک ملـت بـا استفاده از مزیت های مختلف ، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور، برای بـه روز کـردن هویت ملی و رقابتی کردن آن در عصر جهانی شدن ساختاری. برند ملت عبارت است از مجموع تمام ادراکات یک ملت در اذهان شهروندان بین المللی از جمله ، سرمایه گذاران ، سیاستمداران ، پزشکان ، مردم عادی و غیـره بـر همین اساس اجزای زیر نیز بخشی از برندینگ ملی و برند ملی یک کشـور محسـوب مـیشـوند و در شکل گیری و اصلاح آن نقش آفرین هستند: مردم ، مکان ، فرهنـگ ، زبـان ، تـاریخ ، غـذا، مـد، افـراد 1 - Nation branding مشهور١، اقتصاد، فعالیتهای بین المللی و جهانی، ورزش و غیره . تصویر ملت (ادراک برندینگ ملت (هویت هویت ملی «ادراک شده توسط دیگران ) برند ملت ) خود» (Self perception) Nation ) Perception by ) Branding (others (identity پروژه برندیگ ملـت و تصـویر سـازی در هـر مرحلـه از اجـرا اصـولی دارد کـه سیاسـتگذاران و شهروندان یک کشور باید در مراحل مختلف این اصول را مد نظر قرار دهند و مطابق با آن به انتخاب استراتژی مناسب دست یازند. ادراک هویت ملی در ایران امروز و نوستالوژی تاریخ و فرهنگ ایران باستان در بین شـهروندان عادی و همچنین مخاطبان بین المللی، نیز بر مبنای همان پروژه تصویر سازی و برندینگ ملت ایران مدرن دورة رضا شاه است .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران