نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی کودکان استثنایی

عوامل مهم در ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت در كودكان خياباني خانة كودك ناصرخسرو

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۶ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 83
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 166
فرمت فایل : word
حجم فایل : 250kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چكيده

از آنجايي كه موضوع كودكان خياباني و چگونگي ارتباط برقرار كردن با آنها يكي از مسائل مهم و معضلات اساسي افرادي است كه با آنها ارتباط دارند، هدف اين تحقيق شناسايي مؤلفه‌ها و راهكارهاي مددكاران برتر در برقراري ارتباط مؤثر و مقايسة آنان با ساير مددكاران در انجمن حمايت از كودكان خياباني شعبة ناصرخسرو در سه زمينة ايجاد ارتباط روشن، متقاعدسازي و شكستن مقاومت مي‌باشد. بررسي حاضر تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده مربوط به كودكان خياباني و مددكاراني كه در ارتباط با آنها مي‌باشند است. روش تحقيق توصيفي است و جامعة آماري اين پژوهش 26 نفر از كودكان خياباني خانة كودك ناصرخسرو بود كه بصورت كاملاً تصادفي انتخاب شدند. اين كودكان به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و جمع‌آوري اطلاعات از طريق مصاحبة نيمه‌ساختاريافته صورت گرفت و توسط سؤالاتي خاص مددكاران برتر از ساير مددكاران تمييز داده شدند و پرسشنامه‌اي در زمينة برقراري ارتباط مؤثر بصورت بازپاسخ و محقق‌ساخته در سه زمينة فوق در اختيار كلية مددكاران NGO قرار گرفت كه پاسخ سؤالات كدگذاري شد و اعتبار پاسخها و كدهاي مورد نظر توسط كدگذاري ديگر بدست آمد كه بطور تقريبي 94% بوده است. و براي تجزيه و تحليل گفته‌هاي مددكاران و كودكان از تحليل محتوا بصورت كيفي و كمي استفاده شد.

مصاحبة انتخاب مددكار برتر شامل 5 سؤال و پرسشنامة تكنيكها و مؤلفه‌هاي مهم برقراري ارتباط مؤثر شامل 9 سؤال بود.

نتيجة اين تحقيق نشان مي‌دهد كه مددكاران برتر بيش از ساير مددكاران به عوامل دروني و روحيات كودكان توجه مي‌كنند و تأكيد زيادي به نقاط مثبت و قوي آنان دارند در صورتيكه ساير مددكاران به عوامل بيروني و محيطي كودكان توجه مي‌كنند و تأكيد بيشتري به مشكلات و نقاط ضعف آنان دارند.

در پايان نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش ديگري كه در خانة كودك شوش انجام گرفته مقايسه شد.

نكات و پيشنهاداتي از طرف پژوهشگر مطرح گرديده كه شامل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ايجاد برقراري ارتباط براي مددكاران و تحقيق در اين زمينه توسط پژوهشگران ديگر و ... مي باشد.

عنوان

چكيده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

بيان مسئله

هدف تحقيق

براي چه تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

تعاريف نظري

تعاريف عملياتي

فصل دوم: پيشينة پژوهش

مقدمه

تعارف كودكان كار و خياباني

خصوصيات كودكان خياباني

ساختار اجتماعي كودكان خياباني

ويژگيهاي رواني و اجتماعي كودكان خياباني

علل پيدايش كودكان خياباني

معرفي انجمن حمايت از حقوق كودكان

ارتباط چيست

شناخت فراگرد

مدلهاي فراگرد ارتباط

هدف از برقراري ارتباط چيست

مباني ارتباط اثربخش

موانع ارتباطي

مهارتهاي روابط انساني

مراحل بهبود ارتباط

نظرية نياز و ارتباط مؤثر

مباني خاص نظري در تدوين پرسشنامه جهت انتخاب مددكاران برتر

مدل ارتباطي سيستمهاي «سازش‌پذير» فرهنگي هستي‌گرا

مدل ارتباطي گربنر

مدل ارتباطي N.L.P

راپورت يا رابطة مؤثر

برقراري ارتباط روشن

متقاعد سازي

روبرو شدن با مقاومت

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

مراحل تحقيق

جامعة آماري

نمونه و روش نمونه‌گيري

ابزار اندازه‌گيري

روش جمع‌آوري اطلاعات

روش آماري

پرسشنامه‌ها

فصل چهارم: نتايج يافته هاي پژوهش

مقدمه

نتايج حاصل از مصاحبه با كودكان

نتايج بخش اول پرسشنامه در زمينة برقراري ارتباط روشن با كودك

نتايج بخش دوم پرسشنامه در زمينة متقاعدكردن كودك

نتايج بخش سوم پرسشنامه در زمينة شكستن مقاومت كودك

فصل پنجم: بحث

بحث

مقايسه با پژوهش خانة كودك شوش

محدوديتهاي پژوهش

پيشنهادات پژوهش

منابع

پيوست

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می‌توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده‌تر؛مودبتر،صمیمی‌تر،بیریاتر،آزاد اندیش‌تر،صریح‌ترو عینی‌تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است. ارتباط سبب می‌شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش‌های متقابل و هماهنگي با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می‌شوند.ارتباط،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می‌کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها،اطلاعات مروبط به عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می‌رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران و کسانی که با کودکان خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان خیابان برقرار کنیم تا بدین طريق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می‌پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می‌کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می‌رسیم و نتیجهگیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

بیان مسئله

ارتباط برقرارکردن با کودکان خیابانی می‌تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این کودکان تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتمادکردن را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گرديد :

چگونه می‌توان باکودکان خیابانی شرکت‌کننده در NGOناصرخسرو ارتباطي موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن،متقاعدسازی، شکستن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه‌ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان اهمیت خاصی داده شد .

- چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

- چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه‌های مهم و موثر در متقاعدکردن کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

- چه تفاوتی در زمینه راهکارها و مولفه‌های مهم و موثر در شکستن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش، اين مفهوم در بخش عملياتي حذف گرديد.

 

[1]محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی ،چاپ پنجم۱۳۸۲،ص۲۸

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران