نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 101
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 127
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1mb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 10
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟ در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.

در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال دریافت مي شود امکان دخالت ثالث را در اجرای حكم و سند میباشد.

ماهيت عمل حقوقي ثالث جهت اجرای حکم وسند ثابت شده است كه ايقاع است، چون اراده شخصي ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد توجيه شود، اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.

كليد واژگان

اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به - متعهد به

 

عنوان مطالب شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................. 1

بیان مساله ...................................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................................................. 4

اهداف تحقیق ................................................................................................................................ 5

سئوالات تحقیق ............................................................................................................................. 6

روش تحقیق .................................................................................................................................. 6

پیشینه و سوابق تحقیق ................................................................................................................... 7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون .................................................... 10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................ 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ....................................................... 12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................................ 14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ...................................................... 14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث.............................................................. 14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ............................................ 16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ................................................................................... 16

بند دوم: دخالت قهری ثالث .................................................................................... 18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ..............................................21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ..................................... 21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ............................................................ 22

بند اول: ورود ارادی ................................................................................................ 23

بند دوم: ورود قهری ................................................................................................ 23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ........................................................... 29

گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ....................................................................................... 34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ............. 39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ..................................................................... 40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ........................................ 41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ...................... 43

بند اول: حکم مربوط به عین معین .......................................................................... 44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ................................................................ 45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ........................................................................ 49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ......................................... 53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا .............................................................................................. 54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا .................................................................................. 55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ................................................................................... 58

اول: اسناد رسمی ..................................................................................................... 58

دوم: اسناد عادی...................................................................................................... 58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ................................................... 59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی .......................................... 59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ............................................... 60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ......................................................... 63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ............................................... 66

گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ........................................................................................... 68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ............................................................... 68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ......................................................................... 68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ....................................................................... 70

گفتار اول: اجرای اصل در سند ...................................................................................... 70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ................................. 71

بند اول: سند مربوط به مال معین ............................................................................. 72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی................................................................... 73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ......................................................................... 75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ........................................................................................................................... 77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ........................................................................79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ....................................................................................... 80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ......................................................................................... 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ............................................................................ 84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد .................................................................. 88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث .............. 90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث .................. 90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام .................................................................... 90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ...................................................................... 96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ........................98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ..............................99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث .............. 100

نتیجه گیری ................................................................................................................................. 103

منابع و ماخذ .............................................................................................................................. 107

دخالت شخص ثالث در جهت اجراي حكم و اسناد لازم الاجرا يكي از موضوعات مهم، هم در رويه قضايي و هم در نزد حقوقدانان مي باشد بسياري از مسائل جديد در اين حوزه اتفاق مي افتد كه ذهن قضات شاغل در اجراي احكام مدني و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئين دادرسی مدني، اجراي احكام مدني، و اجراي اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخي نسبت به آن نمي توان يافت و قانون اجراي احكام مدني و قوانین ثبتی و آیین نامهاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نيز موضوع را به طور كلي طرح كرده است بي آن كه به جزئيات بپردازد. طرح و بحث اين موضوع در اين پژوهش مي تواند هم براي قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم براي دانشجويان رشته حقوق مفيد باشد.

در اين پژوهش بر آن شديم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسي قرار دهيم، موضوعي كه در حد خود مسائل ناگفته بسيار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجراي احكام مدني مي تواند مفيد واقع شود، اين موضوع را در فصل اول مقاله بحث كرديم.

فصل دوم اين پایان نامه اختصاص يافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همين فصل شرايط و اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث مورد بررسي قرار گرفته است، علت تقسيم بندي از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث در جايي كه محكوم به مال بوده است را پذيرفته است، سؤالي كه براي ما مطرح شد و در اين فصل به آن پاسخ خواهيم داد اين است كه آيا اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث در جايي كه محكوم به عمل است نيز پذيرفته شده است؟ آيا اگر آن را بپذيريم، اين اصل، مطلق است يا اين كه استثنائاتي نيز بر آن جاري خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

فصل چهارم را به ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص داديم و هدف آن است كه بررسي نماييم آيا آن چه كه توسط ثالث صورت مي گيرد صرفاً به اراده او محقق مي شود يا اين كه نياز به قبول محكوم عليه يا محكوم له یا متعهد یا متعهد نيز دارد؟ در اين فصل نقش اراده محكوم له و محكوم عليه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجراي حكم و موضوع سند مورد بررسي قرار خواهيم داد. ضمن اين كه به وظايف و اختيارات اجراي احكام و اجرای ثبت در اين خصوص نيز پرداختيم. همين جا لازم است اشاره نمائيم شناسايي ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته از ناحيه ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد واجد آثار مهمي است كه به تفصيل در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانيم يا مشمول تبديل تعهد قرار دهيم، آثار اين عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پايان اين فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در اين زمينه را بررسي خواهيم كرد.

بیان مسئله

نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.

همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.

بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.

در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران