نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

حریم خصوصی در فقه و قوانین ایران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱ آذر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 155
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 122
فرمت فایل : word
حجم فایل : 518kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 20
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

حریم خصوصی، مفهومی روشنی است که مواردی چون آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، مصونیت از نظارت‌‌های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها، تجسس ها را شامل می­شود. حریم خصوصی در فقه، صراحتاً بیان نگردیده ولی متعلقات و مصادیق آن به طور قطع مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران در پاره ای از قوانین مورد اشاره قرار گرفته، لکن دارای انسجام کافی نمی‌باشد و اغلب به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است.از این رو شناسایی حق حریم خصوصی در قوانین ایران و فقه اسلامی که نقش مهمی در وضع قوانین موجود دارد دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین حریم خصوصی در فقه و قوانین ایران است، لذا به بررسی حدود، انواع و مصادیق حریم خصوصی در قوانین ایران و همچنین قواعد فقهی موجود در راستای حق حریم خصوصی و همچنین خلأ های حاضر در قوانین موجود می­پردازد.

 

چکیده1

فصل اول2

(کلیات تحقیق)2

1-1- مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-اهمیت و ضرورت و نوآوری پژوهش. 6

1-4-اهداف پژوهش. 6

1-5- پرسش های پژوهش. 6

1-5-1- سوال اصلی:6

1-5-2- سوالات فرعی:6

1-6- فرضیه‌های پژوهش. 7

1-6-1- فرضیه اصلی:7

1-6-2- فرضیه‌های فرعی:7

1-7-پیشینه پژوهش. 7

1-8-روش پژوهش. 12

1-9-ساختار پژوهش. 13

فصل دوم14

(مفاهیم و مبانی نظری)14

2-1-حریم در لغت15

2-2-حریم در فقه15

2-3-حریم در حقوق15

2-4- مفهوم لغوی خصوصی16

2-5- حریم خصوصی در اصطلاح16

2-5-1-مفهوم حریم خصوصی در فقه16

2-5-2- مفهوم حریم خصوصی در ایران17

3-5-3-مفهوم حریم خصوصی در حقوق17

2-6-انواع حریم خصوصی18

2-6-1-حریم خصوصی جسمانی18

2-6-1-1-بازرسی و تفتیش بدنی18

2-6-1-2-آزمایش های دارویی و ژنتیکی19

2-6-1-2-3-حریم جنسی20

2-6-2-حریم خصوصی مادی21

2-6-2-1-حریم خصوصی منزل21

2-6-2-2-حریم خصوصی اموال22

2-6-2-3-اماکن عمومی22

2-6-3-حریم خصوصی معنوی23

2-6-3-1-اسرار23

2-6-3-2-عقیده و افکار24

2-6-3-3-حیثیت24

2-6-4- حریم خصوصی اطلاعاتی24

2-6-4-1-اطلاعات تجاری25

2-6-4-2-اطلاعات پزشکی26

2-6-4-3-اطلاعات دولتی26

2-6-5-حریم خصوصی ارتباطاتی27

2-6-5-1-ارتباطات اینترنتی27

2-6-5-2-ارتباطات تلفنی28

2-6-5-3-مکاتبات28

2-7-تجسس. 29

2-8-تحقیق29

2-9-تفحص و تفتیش. 30

فصل سوم31

(حریم خصوصی در فقه جزایی اسلامی)31

3-1-مبانی حریم خصوصی در فقه32

3-1-1-اصل کرامت ذاتی انسان32

3-1-2-قاعده ید33

3-1-3-ضمان ید34

3-1-4-اتلاف35

3-1-5-تسبیب35

3-1-6-لاضرر36

3-1-7-صحت37

3-1-8-احترام مال مردم39

3-1-9-سلطنت بر اموال41

3-2-حمایت از حریم خصوصی در فقه42

3-2-1-ممنوعیت تجسس و پیگیري عیوب43

3-2-2-ممنوعیت اشاعه فحشاء43

3-2-3-ممنوعیت سخن‌چینی و نمیمه45

3-2-4-ممنوعیت فاش کردن اسرار دیگران46

3-2-5-ممنوعیت منع ورود به منزل غیر47

3-2-6-ممنوعیت استراق سمع و بصر48

3-3-جواز نقض حریم خصوصی در فقه48

3-3-1-سیره نبوی(خراب کردن مسجد ضرار)49

3-3-2-قاعده احسان50

3-3-3-قاعده لاضرر52

3-3-4-قاعده ولایت حاکم بر ممتنع53

3-3-5-قاعده الحاکم ولی من لا ولی له55

3-3-6-تقاص. 55

فصل چهارم58

(حریم خصوصی در قوانین ایران)58

4-1-مبانی حریم خصوصی در قوانین ایران59

4-1-1-حریم خصوصی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران59

4-1-2-حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری60

4-1-3-حریم خصوصی در قانون مدنی61

4-1-4-حریم خصوصی در قانون مجازات اسلامی64

4-1-5-حریم خصوصی در قانون جرایم رایانه ای66

4-1-6-حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی68

4-2-جواز نقض حریم خصوصی در قانون69

4-2-1-تفتیش برای جلوگیری از ضرر به غیر71

4-2-2-اجرای حدود و دیات74

4-2-3-اجرای علنی حدود75

4-2-4-تصرف در اموال77

4-2-5-بررسی اطلاعات79

4-2-6-شنود تلفن81

4-2-7- مصلحت عمومی82

4-2-8- تداخل با حقوق دیگران83

4-2-9- رضایت خواهان84

4-3-قلمرو نقض حریم خصوصی85

4-3-1- تجاوز به حریم خلوت و تنهایی افراد85

4-3-2- انتشار اطلاعات آزار دهنده مربوط به حریم خصوصی86

4-3-3-بند سوم- انتشار اطلاعاتی که در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد86

4-3-4- تصاحب نام یا سوء استفاده از تشابه یک شخص. 87

4-5-شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی88

4-5-1-ارتکاب فعل زیانبار؛ نقض حریم خصوصی88

4-5-2- تحقق ضرر89

4-5-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر92

4-6-حمایت کیفری از حقوق برجسته در حریم خصوصی93

4-6-1-مخابرات و مکالمات خصوصی93

4-6-2-تصاویر خصوصی94

4-6-3-مسکن خصوصی96

4-6-4-اسرار حرفه‌ای98

نتیجه گیری101

پیشنهادها103

منابع104

مقالات و پایان نامه107

عربی108

Abstract110

-1- مقدمه

حریم خصوصی، محدوده ای از زندگی افراد است که باید محترم شمرده شود و شکستن آن جایز نیست. در فقه اسلامی، به طور ویژه مبحثی به نام حریم خصوصی وجود ندارد، لکن مسائل و مواردی مطرح گردیده که در آن ها احترام به حقوق حریم خصوصی توصیه شده است؛ از جمله این مسائل، قاعده تسلیط است که تعریف فقهی آن « تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش» است(مصطفوی، القواعد، 1417: 136) و بر اساس حدیث نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»(حر عاملی، وسائل الشیعه ،1416) تعبیر شده و مصادیق آن را می‌توان در ذیل عناوینی مانند: سوءظن، غیبت، تجسس و ... پی گرفت. در قرآن کریم و احادیث، مسائلی که به نقض حریم خصوصی را سبب می‌گردند نهی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. از همین رو و با توجه به مواد قانونی و قواعد فقهی محترم شمردن حریم خصوصی به وضوح روشن می­گردد، لکن در صورتی که مصلحت فردی در مقابل مصالح اجتماعی قرار گیرد و در صورت تشخیص حاکم و صدور مجوز، امکان شکستن به حریم خصوصی وجود دارد. در منابع اسلامی عنوان حریم خصوصی عیناً وارد نشده است اما با ذکر مصادیق و عواملی که حریم خصوصی را نقض می‌کنند، به آن پرداخته شده است. از همین رو سفارش به محترم شمردن حریم خصوصی در حقوق اسلام نیز سابقه ای به عمر اسلام دارد و همواره در قرآن و احادیث به حفظ آن تاکید شده است. با همه این اوصاف، واقعیت این است که در فقدان تعریف قانونی حریم خصوصی این حریم چه از سوی سنت‌های موجود و چه از سوی تبعات مدرنیته پدید آمده، دچار خدشه است. آنچه عرف و سنت‌های حاکم بر جامعه در فکر آحاد مردم رسوب داده سبب شده است که فرد حتی در منزل که خصوصی‌ترین حریم تلقی می‌شود از مظان قضاوت دیگران و ارزش‌ها و هنجارهایشان در امان نباشد. در نهایت مهم این است که در این رابطه به یک جمع‌بندی مورد اجماع رسید و آن را به قانون تبدیل کرد تا حریم خصوصی شهروندان از برخی آسیب‌های احتمالی مصون بماند. از این رو در این پژوهش به بررسی حریم خصوصی در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران