نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل و بررسی ضبط و توقیف اموال غیر منقول در حقوق ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 117
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 145
فرمت فایل : word
حجم فایل : 604kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 21
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

در علم حقوق اموال از جهات گوناگون موضوع تقسيمات متفاوتي قرار گرفته اند. يكي از مهمترين اين تقسيمات، تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول مي باشد. اموال منقول و غيرمنقول با اين كه هر دو ماهيتاً مال محسوب مي شوند، لكن نحوه نگاه اجتماع و حقوق به آن دو متفاوت است.

مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال غیر منقول در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محكوم له می تواند در خواست کند که از اموال محكوم عليه معادل محکوم به توقیف گردد. هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. محكوم له و محكوم عليه هر یک به تنهایی می تواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محكوم عليه می تواند اموال دیگری از محكوم عليه را برای توقیف معرفی نماید. اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد. محكوم عليه مكلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حكم و استیفاء، محکوم به از آن میسر باشد. مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملکی تحویل می شود و او مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد.

 کلمات کلیدی

توقیف، توقیف اموال، اموال غیر منقول، توقیف اموال غیر منقول، حقوق ثبت،

چکیده1

فصل اول 2

(کلیات تحقیق) 2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت و ضرورش پژوهش 5

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- پرسش های اصلی تحقیق 6

1-5-1- سوالات اصلی 6

1-5-2- سوالات فرعی 6

1-6- فرضیه های تحقیق 6

1-6-1- فرضیه اصلی 6

1-6-2- فرضیه فرعی 7

1-7- پیشینه تحقیق 7

1-8- روش تحقیق 9

1-9- سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم 11

(مبانی نظر و تعریف مفاهیم) 11

2-1- تعریف اموال 12

2-1-1- تعریف اموال از نظر لغوی 12

2-1-3- تعریف اموال از نظر حقوقی 12

2-1-3- تعریف اموال از نظر فقهی 12

2-2- انواع اموال 12

2-2-1- اموال غیر منقول 13

2-3- دسته بندی اموال غیر قابل منقول 13

2-3-1- اموالی که ذاتا غیر منقول اند13

2-3-2- اموالی که به واسطه عمل انسان غير منقول اند13

2-3-2-1- اثر توافقی اشخاص در صفت اموال غیرمنقول 14

2-3-3- اموالی که در حکم غیر مننقول اند14

2-3-4- اموالی که تابع غير منقول هستند15

2-3-4-1- اجرای قاعده در حقوق عینی 15

2-3-4-2- اعمال قاعده در حقوق دینی 15

2-4- توقیف اموال 16

2-4-2- دسته بندی توقیف اموال 17

2-4-2-1- توقیف تامینی 17

2-4-2-2- توقیف اجرایی 17

2-4-3- مفاهیم مشابه توقیف اموال 17

2-4-3-1- توقیف عملیات اجرایی 17

2-4-3-2- تاخیر 18

2-4-3-3- تصحیح 19

2-4-3-4- تعطیل 19

2-4-3-5- ابطال 20

2-4-3-6- الغاء 20

2-4-3-7- قطع 21

2-5- مالکیت 21

2-5-1- مفهوم مالکیت 21

2-5-2- مفهوم حق مالکیت 22

2-5-3- آثار حق مالکیت 22

2-5-4- منشأ مالکیت 23

2-5-5- اقسام مالکیت 24

2-5-5-1- مالکیت اعتباری 24

2-5-5-1-1- خصوصی 24

2-5-5-1-2- عمومی 25

2-5-5-1-3- دولتی 25

2-5-5-2- مالکیت حقیقی 25

2-6- دولت 26

2-6-1- مفهوم دولت 26

2-6-2- ارکان دولت 27

2-6-3- مالکیت دولت اسلامی 28

2-6-4- مدیریت دولت در اموال 31

2-6-5- اقسام اموال در اختیار دولت 34

2-7- اموال ومشترکات عمومی 35

2-7-1- تعریف اموال عمومی 35

2-7-1-1- اموالی که در جهت مصالح عمومی صرف می شوند.36

2-7-1-2- اموالی که در جهت مصالح خاص صرف می شوند.36

2-7-2- ممنوعیت تملک خصوصی 36

2-7-3- اداره شدن توسط دولت 37

2-7-4- عدم انتقال اموال 38

2-7-5- ممنوعیت استفاده انحصاری 38

2-8- مباحث عامهاموال غیر منقول 38

۲-9- ادلهاموال غیر منقول 39

فصل سوم 41

(بررسی توقیف اموال غیر منقول) 41

3-1- شرایط خاص توقیف اموال غیر منقول 42

3-1-1- اقدامات ثبتی در توقیف اموال غیر منقول 42

3-1-1-1- توقیف ملک ثبت شده42

3-1-1-2- توقیف ملک در جریان ثبت 43

3-1-1-3- توقیف املاک فاقد سابقه ثبتی 43

3-1-2- توقیف ملک مشاع 44

3-1-3- توقیف عوائد و منابع ملک 44

3-1-4- توقیف محصول ملک و باغات 45

3-2- تشریفات توقیف اموال غیر منقول 45

3-2-1- صورت برداری از اموال غیر منقول 45

3-2-2- ارزیابی اموال غیر منقول 47

3-2-3- حفاظت از اموال غیر منقول 47

3-2-4- توقیف عواید مال غیر منقول 48

3-3- حاضر نبودن محکوم علیه و محکوم له در توقیف مال و موارد رفع توقیف 48

3-4- آثار توقیف اموال غیرمنقول 50

3-4-1- بطلان نقل وانتقال مال توقیف شده50

3-4-2- نافذ نبودن قرارداد یا تعهد به مال توقیف شده51

3-4-3- فروش مال توقیف شده با نظارت اجرا52

3-4-4- تسلیم اموال غیر منقول به برنده مزایده واعتراض ثالث 54

3-5- مقررات مشترک توقیف اموال منقول و غیرمنقول 60

3-5-1- شرایط اجرای حکم61

3-5-2- وثیقه بودن مال توقیفی 63

3-5-3- روند اجرای حکم65

3-6- قابلیت توقیف سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت 71

3-6-1- دلایل مخالفین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت 71

3-6-2- دلایل موافقین قابیلت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت 73

3-6-3- روش عملی توقیف حق کسب و پیشه وتجارت 73

3-7- سلب مالکیت از اموال غیر منقول بیگانگان 74

3-7-1- جنبه های حقوقی سلب مالکیت از اموال غیر منقول بیگانگان 75

3-7-1-1- ماهیت سلب مالکیت 75

3-7-1-2- حق حاکمیت برای سلب مالکیت 76

3-7-1-3- شرایط سلب تابعیت قانونی 77

3-7-1-3-1- سلب مالکیت برای منافع عمومی باشد78

3-7-1-3-2- عدم تبعیض 78

3-7-1-3-3- پرداخت غرامت 79

3-7-1-3-4- عدم نقض تعهد79

فصل چهارم 81

(حوضه صلاحیت دادگاه در توقیف اموال غیر منقول) 81

4-1- قوانین ثبت شده در خصوص شخص مالک 82

4-1-1- مقررات 22و24 قانون ثبت 82

4-1-2- بررسی مواد دیگر در خصوص مالک 84

4-2- بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله ی دادگاه86

4-3- امضای سند انتقال توسط نماینده دادگاه86

4-4- توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت 87

4-4-1- مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه87

4-4-2- مصادیق مصادره اموال 88

4-5- مسئولیت ناشی از توقیف اموال 88

4-5-1- مسئولیت قاضی اجرای احکام در صدور دستور توقیف اموال 89

4-5-1-1- توقیف مال ونقش قاضی در آن 89

4-5-1-2- صدور حکم منجر به توقیف اموال 89

4-5-1-1-2- توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع خواهان 90

4-5-1-1-2-1- حکم دادگاه اقتضاء توقیف اموال 90

4-5-1-1-2-2- رای دادگاه غیر مستقیم اقتضاء توقیف اموال 90

4-5-2- مسئولیت مدنی قاضی در توقیف اموال 91

4-5-2-1- مبانی قانونی مسئولیت مدنی قاضی 93

4-5-2-2- ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال 94

4-5-2-2-1- خسارت مادی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال 95

4-5-2-2-2- خسارت معنوی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال 95

4-5-2-2-3- ورود خسارت به مخاطب ناشی از توقیف اموال 96

4-5-2-3- اقسام تقصیر 96

4-5-2-3-1- مفهوم اشتباه وتقصیر قاضی در جریان توقیف اموال 98

4-5-2-3-1-2- اشتباه قاضی در جریان توقیف اموال 98

4-5-2-3-1-2- تقصیر قاضی در توقیف اموال 101

4-5-2-4- رابطه سببیت 102

4-5-2-4-1- رابطه سببیت بین تقصیر قاضی وخسارت وارده103

4-5-2-4-1-1- چگونگی احراز رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و خسارت وارده104

4-5-2-4-1-2- اسباب معافیت قاضی از مسئولیت 105

4-5-2-4-1-2-1- اشتباه قاضی 106

4-5-2-4-1-2-2- تقصیر زیان دیده106

4-5-2-4-1-2-3- دخالت ذی نفع توقیف 107

4-5-2-4-1-2-4- تقصیر مجریان توقیف 109

4-6- تبدیل مال توقیف شده در دادگاه110

4-7- اجراییه دادگاه112

4-7-1- صدور اجرائیه112

4-7-2- مرجع صالح برای صدور اجرائیه112

4-7-3- باطل بودن و عدم قابلیت اجرای رأی داور 113

4-7-4- توقف اجرای رأی داور 113

4-7-5- رأی مبهم114

4-7-6- اجرای رأی داور با وجود اعتراض 114

4-8- درخواست توقیف اموال محکوم علیه از دادگاه114

4-9- آشنایی با شغل قاضی و امور قضاوت در دادگاه115

4-9-1- وظایف قاضی 116

4-9-2- تجصیلات لازم و نحوه ورود به شغل قضاوت 116

4-9-3- آزمون قضاوت 118

4-9-4- فرصت های شغلی و بازار کار قضاوت 118

4-9-5- میزان درآمد قاضی 118

4-9-6- شخصیت مناسب قاضی 119

4-10- آشنایی با انواع دادگاه عمومی 119

4-10-1- دادگاه عمومی حقوقی 119

4-10-2- دادگاه عمومی کیفری 121

نتیجه گیری 122

منابع 124

کتب فارسی 124

مقالات 127

پایان نامه128

منابع عربی 129

وب سایت 130

 

1-1- مقدمه

منظور از توقیف آن است که اموال محكوم عليه برای فروش و ادای محکوم به توقيف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقيف مال مديون يا محكوم عليه از طريق قسمت اجرای ثبت با اجرای دادگاه، که این توقيف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ترتیب توقیف اموال غیرمنقول کاملا با اموال منقول متفاوت است وبایک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل می شود.

هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکومله کتبا به آن رضایت دهد. مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یامالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومله می تواند درخواست کند که از اموال محكوم عليه معادل محکوم به توقیف گردد. هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. محکوم له و محكوم عليه هر یک به تنهایی می تواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محكوم عليه ميتواند اموال دیگری از محكوم عليه را برای توقيف معرفی نماید.

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد. محكوم عليه مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استيفاء، محکوم به از آن میسر باشد. مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و او مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد ۱۳۷ تا۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد. در این تحقیق تلاش می شود توقیف اموال منقول و غیر منقول مورد بررسی قرار گیرد.

 

1-2- بیان مسئله

هدف از نگارش پایان نامه پیشه رو تحلیل و بررسی ضبط و توقیف اموال غیر منقول در حقوق ایران می باشد که تلاش می شود با بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غير منقول، و تحلیل آن نکات مبهم هرچه بهتر روشن شود، در این پژوهش ضمنا تلاش می شود آثار توقیف اموال غیرمنقول، نحوه ی توقيف و اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده بررسی شود. در قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است.

بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه بدلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف بین طرفین رابطه قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تادیه دین خویش خودداری می نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می باشد لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید ضمانتهای اجرای محکم و قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد.

پس بدلیل وسعت دامنه ی این ضمانت اجراها ضروری است تا قواعد کلی را در زمینه ها و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم، به عبارت دیگر این قواعد باید به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود.توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است که شاخه ای از آیین دادرسی مدنی محسوب می گردد. توقیف اموال،رویدادی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود، بلکه مستلزم یکسری مقدمات ولوازم است که این مقدمات ولوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقيف تحقق می یابد. اشخاص مزبور نقششان در توقیف عبارتست از ذینفع (محکوم له)،وکیل وی، قاضی اجرای احکام و مامور اجرای حکم که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف (محكوم عليه به عنوان طرفین پرونده اجرایی، یاد می کنیم و در این پایان نامه شرایط، آثار و احكام توقیف اموال غیر منقول را مورد بررسی قرار می دهیم. از آن زمان که انسان به زندگی اجتماعی روی آورد همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت انسان به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فی مابین او با همنوع خویش را به دنبال داشته و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی به سنجش سود و زیان حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از ابعاد مهم منفعت در بعد مادی آن نهفته است، لذا روابط اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایع ترین روابط موجود است.

از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. دین تعهدی است که بر ذمه ی شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حيث انتساب آن به بستانکار(داین) طلب نامیده می شود و از حيث نسبتی که با بدهکار (مديون) دارد دین یا بدهی نام دارد. قرض اخص از دین است و گاهی لفظ دین را به جایی قرضی به کار می برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

از آنجا که انسان در پی حصول نقع بیشتر گاه بدليل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف بین طرفین رابطه قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تادیه دین خویش خودداری می نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می باشد لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید ضمانتهای اجرای محکم و قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترسی داشته باشد. یکی از ضمانتهای اجرای بدیه­ی در این زمینه توقیف اموال محكوم عليه و فروش آن در جهت تامین دین است. که در این پژوهش تلاش می شود این تامین دین را در قانون موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-3- اهمیت و ضرورش پژوهش

با توجه به اهمیت بحت توقيف اموال غیرمنقول و پرونده های فراوانی که در این رابطه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد توقیف اموال غیرمنقول كتاب و پایزو هتل مستقلی به رشته تحریر درنیامده و حقوقدانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته اند، پزوهش بیش از پیش این بحته در قوانین و جنبه های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر میرسد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران