نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم طیورتغذیه طیور

بررسی اثر سطوح مختلف عصاره آویشن بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 116
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 122
فرمت فایل : word
حجم فایل : 943kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 21
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر تیمارهای حاوی آویشن باغی بر عملکرد، غلظت پارامترهای بیوشیمیایی خون، تعداد سلول‌های خون و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت شرایط استرس حرارتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد ۱۹۲ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ به ۸ تیمار با ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۶ قطعه جوجه در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شد. جیره‌های آزمایشی شامل ۱- جيره شاهد بدون ماده افزودنی (تحت استرس حرارتی)، ۲- جيره شاهد+ ۲۰۰ میلی گرم در کیلو گرم آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین، ۳- جيره شاهد+ ۱۵۰میلی‌گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسین، ۴- جيره شاهد+ ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلو‌گرم ویتامین C‌، ۵- جيره شاهد+ ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین‌E ، ۶- جیره شاهد+ ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی، ۷- جيره شاهد+ ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی و‌۸ جیره شاهد بدون ماده افزودنی (بدون استرس حرارتی) بودند. براساس نتایج بدست آمده، استفاده از تیمار ۲۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره آویشن، باعث کاهش خوراک مصرفی در جوجه‌ها در کل دوره پرورش شد (‌05/0>P). در دوره پایانی، جیره پایه بدون استرس حرارتی بیشترین میانگین وزنی را داشت (05/0>P). همچنین تیمار حاوی ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره آویشن و ویتامین E نسبت به دیگر گروه‌های آزمایشی ضریب تبدیل غذایی پائین تری داشتند (05/0>P). مواد افزودنی تأثیر معنی داری بر غلظت گلوكز، پروتئین کل، HDL، کلسیم و فسفر خون جوجه‌ها نداشتند (05/0<P). در حالیکه کمترین میزان VLDL و تری گلیسرید سرم به تیمار حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره آویشن تعلق داشت، همچنین پایین‌ترین میزان کلسترول و LDL به تیمار شاهد بدون ماده افزودنی (بدون استرس حرارتی) اختصاص داشت (05/0>P). مواد افزودنی تأثیر معنی داری بر درصد چربی حفره شکمی داشتند (05/0>P). بر اساس نتایج این آزمایش کمترین درصد نسبت هتروفيل به لنفوسیت خون به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی اختصاص داشت (05/0>P). مصرف پروبیوتیک (۱۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم)، تعداد گلبول‌های سفید خون و درصد هماتوکریت را نسبت به دیگر گروه‌های آزمایشی بهبود داد (05/0>P). جيره حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره آویشن باغی بالاترین تیتر آنتی بادی عليه SRBC را نشان داد (05/0>P). همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که افزودنی‌های ویتامین C و پروبیوتیک نسبت به دیگر تیمارها، تیتر آنتی بادی علیه ویروس بیماری‌های نیوکاسل، گامبورو و آنفولانزا را افزایش دادند (05/0>P). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که مواد افزودنی حاوی عصاره آویشن نسبت به تیمارهای شاهد اثر مطلوب‌تری بر عملکرد، برخی پارامترهای خونی و تقویت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی داشتند.

چکیده5

۱- ۱- مقدمه. 6

1-2- اهداف تحقيق. 8

1-2-1- اهداف اصلی. 8

1-2-2- اهداف فرعی. 8

فصل دوم8

۲- ۲- تنش.. 9

2-2-1-تنش و مراحل آن. 9

1- اعلام خطر. 9

۲- مرحله مقاومت.. 9

۳- مرحله خستگی و زوال. 10

2-2-2- تنش و کنترل آن. 10

2-2-3- تنش و مقاومت.. 11

2-4- تنش حرارتی. 12

2-4-1- تنش گرمایی و مصرف آب.. 13

2-4-2- تنش گرمایی و مصرف خوراک.. 13

2-4-3- تنش گرمایی و افزایش وزن. 14

2-4-4- تنش گرمایی و ضریب تبدیل غذائی. 14

2-4-5- تنش گرمایی و مرگ و میر. 15

2-5- تنش گرمایی و تغذیه. 15

2-5-1- جیره‌های متراکم از نظر تمامی مواد مغذی به استثناء انرژی.. 16

۲- ۵- ۲- تنش گرمایی و تعادل اسید و باز و مکمل‌های معدنی. 16

2-6- ویتامین‌ها17

2-7- ویتامین E. 18

2-7-1- شیمی ویتامین E. 18

وظایف اصلی ویتامین‌E. 19

۲- دخالت در تنفس طبیعی بافت‌ها20

2-8- ویتامین C. 21

2-8-1- تاریخچه مصرف ویتامین C. 21

2-8-2- پایداری.. 21

2-8-3- ساختمان شیمیایی. 22

2-8-4- فصل و درجه حرارت فاکتوری مؤثر بر غلظت پلاسمایی ویتامین C. 22

2-8-5- وظایف متابولیکی ویتامین C. 23

2-8-5-1- خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C. 23

2-8-5-2- کنترل سنتز گلوکوکورتیکوئیدها24

2-8-6- اثرات ویتامین C بر روی عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در شرایط استرس گرمایی 25

2-9- مواد افزودنی در تغذیه طیور. 26

2-10- آنتی بیوتیک‌ها27

2-11- پروبیوتیک‌ها28

2-11-1- تأثیر پروبیوتیک‌ها بر عملکرد طیور. 29

2-11-2- تأثیر پروبیوتیک‌ها بر سیستم ایمنی. 29

2-11-3- اثر پروبیوتیک‌ها بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون. 30

2-12- افزودنی‌های گیاهی. 31

2-13- آشنایی با گیاه دارویی آویشن. 32

2-13-1- آویشن. 32

2-13-2- گونه‌های مهم جنس آویشن در ایران. 33

2-13-3- سازگاری و مناطق پراکنش.. 33

2-13-4- ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس آویشن. 33

جدول ۲-۲- نوع و میزان ترکیبات شیمیایی آویشن (لی و همکاران، ۲۰۰۴)34

2-13-5- اثرات ضد میکروبی آویشن. 35

2-13-6- اثر آویشن بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی. 36

2-13-7- اثر آویشن بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی در جوجه‌های گوشتی. 38

2-13-8- اثرات آنتی اکسیدانی آویشن در جوجه‌های گوشتی. 40

فصل سوم41

3-1- مکان آزمایش.. 41

3-2- آماده سازی سالن پرورش.. 42

3-3- مدیریت جوجه‌ها42

3-3-1- نور. 43

3-3-2- دما43

3-3-3- تهویه. 43

3-3-4- رطوبت.. 44

3-3-5- آبخوری و دانخوری‌ها44

3-3-6- برنامه واکسیناسیون. 44

3-4- تیمارهای آزمایشی و بالانس جیره‌ها45

3-4-1- جیوه‌های آزمایشی. 45

3-4-2- تیمارها و تکرارهای آزمایشی. 46

3-5- صفات مورد بررسی. 47

3-5-1- اندازه‌گیری خوراکی مصرفی. 47

3-5-2- اندازه گیری میانگین وزن بدن. 47

3-5-3- اندازه گیری ضریب تبدیل غذایی. 48

3-6- کشتار و خونگیری.. 48

3-6-1- پارامترهای اندازه گیری شده بعد از کشتار. 49

3-6-1-1- وزن اندام‌های گوارشی. 49

3-6-2- پارامترهای خونی. 49

الف- آزمایش سلول‌های خونی‌CBC. 50

3-6-3- اندازه‌گیری متابولیت‌های سرم خون. 50

3-6-3-1- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم50

3-6-3-2- اندازه گیری مقدار تری گلیسرید سرم52

3-6-3-3- اندازه گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا(‌HDL) و پائین (LDL) سرم52

3-6-3-4- اندازه گیری پروتئین کل سرم53

3-7- تیتر آنتی بادی علیه عامل ویروس آنفولانزا، گامبورو و نیوکاسل. 54

3-8- تیتر آنتی بادی علیه SRBC. 54

3-9- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها56

فصل چهارم56

4-1- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی.. 56

4-1-1- خوراک مصرفی (گرم)57

4-1-2- میانگین افزایش وزن. 61

4-1-3- ضریب تبدیل خوراکی مصرفی (گرما/گرم)64

4-2- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون. 68

4-2-1- غلظت پروتئین کل سرم خون. 68

4-2-2- غلظت گلوکز سرم70

4-2-3- تری گلیسرید سرم خون. 70

4-2-4- غلظت کلسترول سرم خون. 72

4-2-5- غلظت لیپوپروتئین‌‌های با دانسیته بالا در سرم خون (HDL)75

4-2-6- غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسیته پایین در سرم خون (LDL)75

4-2-7- غلظت VLDL سرم خون. 77

جدول 4-4- اثر تیماری‌های آزمایشی بر فرانسجه‌‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌‌های گوشتی. 78

4-3- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی در 452 روزگی. 79

4-3-1- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون. 79

4-3-2- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمز خون (RBC)80

4-3-3- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر هماتوکریت خون (PCV)81

4-3-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان هموگلوبین خون (HB)83

جدول 4-5- اثر تیمارهای آزمایشی بر سلول‌های خونی در 42 روزگی جوجه‌های گوشتی. 83

4-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در 4۲ روزگی. 84

4-4-1- درصد هتروفیل. 84

4-4-2- درصد لنفوسیت.. 86

4-4-3- نسبت هتروفیل به لنفوسیت (H/L) در سرم جوجه‌ها87

4-5-1- وزن نسبی بورس، تیموس، طحال. 89

4-5-2- درصد چربی حفره بطنی. 91

4-6- تاثیر تیماری‌های آزمایشی بر مقدار کلسیم و فسفر خون جوجه‌های گوشتی در 42 روزگی. 92

4-۷- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتی بادی.. 94

4-7-1- تیتر آنتی بادی علیه عامل بیماری گامبورو در مرحله اول و دوم94

4-7-2- تیتر آنتی بادی علیه بیماری آنفولانزا در مرحله اول و دوم95

4-7-3- تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل در مرحله اول و دوم96

4-8- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتی بادی علیه SRBC. 99

4-8-1- میزان تیتر آنتی بادی از لحاظ ایمنوگلوبین G در مرحله اول SRBC. 99

4-8-2- میزان تیتر آنتی بادی از لحاظ ایمنوگلوبین M در مرحله اول SRBC. 100

4-8-3- میزان مجموع تیتر آنتی بادی ایمنوگلوبین M و ایمنوگلوبین G در مرحله اول SRBC. 100

4-8-4- میزان تیتر آنتی بادی از لحاظ ایمنوگلوبین G در مرحله دوم SRBC. 101

4-8-5- میزان تیتر آنتی بادی از لحاظ ایمنوگلوبین M در مرحله دوم SRBC. 101

4-8-6- میزان مجموع تیتر آنتی بادی ایمنوگلوبین G و ایمنوگلوبین M در مرحله دوم SRBC. 101

نتیجه گیری کلی. 103

پیشنهادات.. 104

منابع. 104

منابع انگلیسی. 110

۱- ۱- مقدمه

پرورش طیور در جهان از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است. با توجه به حجم وسیع سرمایه گذاری‌ها در این بخش و تعداد بسیار زیاد افرادی که در این صنعت و صنایع مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و همچنین با اذعان به نقش و اهمیت بسزایی که این صنعت از دیرباز در تغذیه بشر داشته است، تاکنون تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای در ابعاد علوم طيور انجام شده است و محققان زیادی در سرتاسر جهان در تلاش برای یافتن راه‌هایی نوین در جهت افزایش بهره وری و ارزش افزوده این سیستم هستند. دانش تغذیه و علوم مرتبط با آن در صنعت طیور، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به دلیل اینکه بخش عمده هزینه‌های جاری در پرورش طیور، صرف تغذیه این حیوانات می‌شود، اکثر پژوهش‌ها نیز معطوف به این بخش است (لیسون و دی سامرس، ۱۳۸۴). در شرایط کشور ما به علت کمبود مراتع طبیعی مرغوب، پرورش دام به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای پروتئین حیوانی جامعه را تأمین کند، از این رو پرورش طیور می‌تواند تا حد زیادی در تأمین پروتئین حیوانی نقش داشته باشد (پترسون و همکاران، ۲۰۰۳). از عوامل محیطی و مدیریتی مهم تأثیر گذار در صنعت طیور می‌توان استرس را نام برد (فرند، 1980).

در پرورش طیور پرندگان به صورت‌های مختلف و مداوم تحت تاثیر عوامل استرس زا قرار می‌گیرند که از راه‌های گوناگون بر زندگی، سلامت و تولید دام اثر می‌گذارد (رادوستیت و همکاران، 1994). محیط‌های پرورشی و مرغداری‌های ایران، معمولا محیط‌های پر تنشی هستند. یکی از رایج ترین این تنش‌ها تنش حرارتی است که در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی کشور موجب شده است تا تعداد دوره‌های جوجه ریزی کم باشد و در سایر نقاط کشور نیز در فصول گرم سال این تنش در سالن‌های پرورش وجود دارد، بعلاوه تنش گرمایی موجب افزایش تلفات، کاهش مصرف و راندمان خوراک، کاهش رشد، بروز آلکالوز تنفسی و سرکوب سیستم ایمنی می‌شود (زینلی و همکاران، 1388). مرگ و میر و عملکرد نامطلوب ناشی از تنش گرمایی برای تمام بخش‌های صنعت طیور بسیار پر هزینه است. وقتی مرغ شروع به له له زدن می‌کند تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از کاهش وزن و بازده غذایی در طیور گوشتی شروع خواهد شد (سیگی و همکاران، 1995). تنش اکسیداتیو یکی از دلایل کاهش سرعت رشد در جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش زایی محیطی نظیر گرمای بالا است که اثرات ناشی از آن با استفاده از ترکیبات ضد تنش به حداقل می‌رسد.

ترکیبات ضد تنش نه تنها موجب اثرات ضد تنش می‌شوند بلکه موجب بهبود وضعیت ایمنی و اقتصادی نیز می‌شوند (واراپراسدا و همکاران، ۲۰۰۹). بسیاری از عوامل غیر عفونی و غیر بیماری زا وجود دارند که می‌توانند باعث کاهش عملکرد و یا حتی موجب توقف و از کار افتادن سیستم ایمنی در طیور گردند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به شرایط محیطی مثل دما، رطوبت، تراکم گله، سر و صدا و سایر عوامل تنش زا اشاره نمود (گارسیا و همکاران، ۲۰۰۰).

راه‌های مختلفی برای رفع مشکلات ناشی از تنش گرمایی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از برخی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی اشاره کرد. از مهم‌ترین این منابع در طبیعت می‌توان به گیاهان داروئی اشاره کرد که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالائی نسبت به سایر منابع طبیعی هستند (بر از جانی زاده و همکاران، ۱۳۸۹). آویشن باغی یکی از گیاهان خانواده نعناعیان بوده که به دلیل داشتن خواص بیولوژیکی مفيد با اهمیت می‌باشد. ترکیبات مؤثره آویشن، تیمول، کارواکرول و P سیمین -۲ و۳ ديول می‌باشند (رادوان، ۲۰۰۳). به علاوه ترکیبات مؤثر آویشن مثل تیمول و کارواکرول ممکن است پاسخ ایمنی و تغییرات متابولیکی را تحریک کند. در بررسی‌های آزمایشگاهی اسکوارتز و همکاران (۱۹۹۶) و آزمایشات بوتسگلو و همکاران (۱۹۹۷)، مشخص شده است که آویشن باغی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالا و قابل انتقال به تخم مرغ می‌باشد و در شرایط تنش گرمایی در بهبود سیستم ایمنی و جلوگیری از کاهش عملکرد بسیار مؤثر است.

ویتامین‌ها اهمیت زیادی در حفظ سلامت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. به خوبی مشخص شده است که کمبود ویتامین‌ها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن می‌شود (کوک و سامان، ۱۹۹۹). استرس گرمایی با کاهش آنتی اکسیدان‌ها در پرنده همراه است و باعث ایجاد تنش و تخریب اکسیداتیو و کاهش غلظت ویتامین‌های آنتی اکسیدانی نظیر ویتامین‌هایA، E، C و عناصری مثل روی می‌شود (ساهين و همکاران، ۲۰۰۹). معمولا نیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده‌ال تعیین می‌گردد (مکی و همکاران، ۱۹۹۷). از آنجا که در سالن‌های پرورش، طیور تحت تأثیر تنش‌های مختلف قرار می‌گیرند پس برای مقابله با عوامل تنش زا میزان نیاز به ویتامین‌ها افزایش می‌یابد (ساهين و همکاران، ۲۰۰۲).

افزایش پاسخ ایمنی و مقاومت به بیماری‌ها از طریق افزایش سطح جیره‌ای مواد مغذی نظیر ویتامین‌ها برای بهبود و عملکرد طيور ثابت شده است مثلا ویتامین E برای افزایش فعالیت ایمنی همورال و با واسطه سلولی در اکثر گونه‌های پستانداران و پرندگان مشاهده شده است (تنگردی، ۱۹۹۷).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران