نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

حقوق جزا و جرم شناسی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۰ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 194
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 108
فرمت فایل : word
حجم فایل : 374kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 23
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با در نظر داشتن موقعیت اجتماعی زنان و ساختارهای زیستی و روانی زنان و با توجه به تغییر کمیت بزهکاری و بزه دیدگی زنان در سده گذشته و با احتساب این امر که علم جرمشناسی نیز شاخه جدیدی تحت عنوان بزه دیده شناسی زنان را تحت پوشش قرار داده در این پایان نامه سعی بر آن داریم تا به بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان از منظر جرم شناسی و بعضا حقوق جزا بپردازیم. ليكن نقطه عطف پایان نامه را در پیوند بزهکاری و بزه دیگی زنان با جرم تکدی‌‌گری و ک***** می دانیم چرا که بر آنیم از یک سو به این مهم دست یابیم که زنان متکدی وکلاش بزه دیده و بزهکار چه جرایمی می‌گردند که این امر از منظر خرد (جرایم موجود در قانون) و کلان (ساختار‌های موجود در جامعه) قابل بررسی می‌باشد، و از سوی دیگر با بررسی تکدی‌گری و ک***** از منظر جرم شناسی و حقوق تطبیقی نگاهی به ساختار قانونی و موضع‌گیری قانون نسبت به این جرایم داشته باشیم و از آنجا که بر خلاف ماده ۷۱۲ ق.م.ا تکدی‌گری و ک***** را در مفهوم به یک معنا نمی‌دانیم. لذا پاسخ مسئله اول یعنی عوامل بزهکاری و بزه دیدگی زنان را در گرو ساختار قانونی و موضع‌گیری قانون نسبت به تکدی‌گری و ک***** می‌دانیم. بنابر‌این پاسخ به این سؤال را راهی فرا روی پاسخ به مسئله اول می‌دانیم.

 

عنوان: حقوق جزا و جرم شناسی. 1

مقدمه. 1

١- بیان مسئله. 1

۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 1

۳- هدف‌های تحقیق. 1

۶۔ سابقه تحقيق. 2

۷- روش تحقيق. 3

۸- چارچوب نظری تحقیق. 3

بخش اول:3

بزهکاری و بزه دیدگی زنان. 3

فصل اول: بزهکاری زنان. 4

مبحث اول: تبيين مفاهيم5

گفتار اول: مفهوم جرم و بزهکاری.. 5

الف: تعریف جرم و بزهکاری در مفهوم جرم شناسی. 5

٢- مفهوم بزهکاری.. 6

1- 2- انحراف.. 6

۲- ۲- حالت خطرناک.. 7

1- وخیم‌ترین حالت خطرناک.. 7

۲- حالت بالنسبه خطر‌ناک:8

۳- حالت ضعیف:8

ب: مفهوم جرم و بزهکاری از دیدگاه حقوق جزا8

1- مفهوم جرم9

۲- مفهوم بزهکار. 9

1- 2- بزهکار و عنصر روانی جرم10

۲ - ۲- بزهکار و عنصر مادی جرم10

گفتار دوم: مفهوم جنس و جنسیت و دیدگاه دین اسلام نسبت به زن. 11

الف: مفهوم جنس و جنسیت.. 11

1- مفهوم جنس.. 11

٢- مفهوم جنسیت.. 12

ب) دیدگاه دین اسلام نسبت به زن. 13

١- زن در قرآن. 13

۲- زن در روایات.. 14

مبحث دوم: بررسی بزهکاری زنان. 15

الف: خصوصیات بزهکاری زنان. 15

2- 1- ضعف جسمانی و عدم درگیری در بزهکاری.. 16

3- 1- عوامل فیزیولوژیکی. 16

۴- ۱- نقش و موقعیت اجتماعی. 17

5-1- حس انتقام‌گیری و حیله‌گری.. 18

۲- مشارکت و تکرار جرم زنان. 19

۱- ۲- معاونت:19

الف: حضور مستقیم19

ب: حضور غیر مستقیم20

۲ - ۲- بزهکاری گروهی. 20

۳- ۲- تکرار جرم21

ب: ساختار جرایم زنان. 22

۱- ۱- قتل. 23

ب: نوزاد کشی. 24

۱ - ۲- کودک آزاری.. 25

1- 3- سقط جنین. 26

۲- جرایم علیه اموال. 26

1- 2- سرقت.. 26

۲- ۲- کلاهبرداری.. 28

٣- سایر جرایم28

1-3- جرایم جنسی. 29

2- 3- اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. 30

۳- ۳- ولگردی و تکدی‌گری.. 31

گفتار دوم: عوامل مؤثر بر بزهکاری زنان. 31

ب: عوامل اجتماعی. 33

1- افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن. 33

۲- مهاجرت و حاشیه نشینی. 33

ج: عوامل روانی. 34

١- افسردگی و جنسیت.. 35

۲- پرخاشگری و جنسیت.. 36

فصل دوم: بزه دیدگی زنان. 38

مبحث اول: تبیین مفاهیم38

گفتار اول: مفهوم بزه دیدگی و حدود و ثغور بزه دیدگی. 38

۱- معنای لغوی بزه دیده38

ب: حدود و ثغور بزه دیدگی. 40

گفتار دوم: تعريف بزه دیده شناسی و تاریخچه آن. 42

الف: تعريف بزه دیده شناسی. 42

ب: تاریخچه بزه دیده شناسی زنان. 43

مبحث دوم: بررسی بزه دیدگی زنان. 44

گفتار اول: صورت‌های مختلف بزه دیدگی زنان. 44

الف: بزه دیدگی ناشی از جرایم یا بزه دیدگی در سطح خرد45

1- خشونت.. 45

۲- جرایم جنسی. 46

۳- سایر جرایم علیه زنان. 48

ب- بزه دیدگی ساختاری زنان یا بزه دیدگی در سطح کلان. 48

۱- ۱- قتل زنان. 50

2-1- قطع عضو و جرح زنان. 51

۲- امکان «بزه دیده زایی» قانون کیفری.. 51

گفتار دوم: رویکردهای بزه دیده مدار و عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان. 53

١- نقش آفرینی بزه دیده در بزه دیدگی. 53

گفتار اول: تعریف تکدی‌گری و ک*****. 54

الف: تعریف تکدی‌‌‌گری.. 55

١- متکدیان نهان. 55

۱- ۱- درویشان. 55

2-1- دعانویسان. 56

۲- متکدیان آشکار. 56

۲- ۱- تکدی‌گری سنتی. 56

۲- ۲- تکدی‌گری مدرن. 56

ب: تعریف ک*****. 56

گفتار دوم: وجوه اشتراک و افتراق ك***** با تکدی‌گری و کلاهبرداری.. 58

الف: وجوه تمایز و تشابه جرم ک***** با تکدی.. 58

۱- ۱- عنصر قانونی جرم59

۲- ۱- عنصر مادی جرم59

۳- ۱۔ عنصر روانی جرم59

۲- وجوه تمایز جرم تکدی با ک*****. 59

٣- وجوه اشتراک جرم تکدی با ک*****. 60

1- تعریف قانونی جرم کلاهبرداری.. 61

٢- وجوه تمایز جرم کلاهبرداری و ک*****. 62

٣- وجوه تشابه جرم کلاهبرداری و ک*****. 63

گفتار اول: تحلیل جرم تکدی و ک***** در حقوق تطبیقی و حقوق ایران. 63

١- تحلیل جرم تکدی و ک***** در قانون فرانسه. 64

۲- تحلیل جرم تکدی و ک***** در قانون آمریکا64

ب: تحلیل جرم تکدی و ک***** در قانون ایران. 67

١- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. 67

۲- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:67

گفتار دوم: آسیب‌های اجتماعی زنان متکدی.. 69

۱- ۱- حجم بزهکاری زنان. 70

2-1- ضعف جسمانی و عدم درگیری.. 70

3-1- نقش و موقعیت اجتماعی زنان. 71

4-1- حس انتقام‌گیری و حیله‌گری.. 71

1-2- مشارکت و معاونت در جرم71

۲- ۲- بزهکاری گروهی. 72

3-2- تکرار جرم72

۳- جرایم ارتکابی رایج زنان متکدی.. 72

1-3- مواد مخدر. 73

2-3- جرایم منافی عفت.. 73

۳-۳- سرقت.. 74

4-3- سقط جنین و نوزاد کشی. 74

5-4- کودک آزاری.. 74

١- بزه دیدگی ساختاری زنان متکدی.. 74

۱- ۱- عدم حمایت قانونی مناسب از زنان. 75

1-2- خشونت.. 76

۲- ۲- جرایم جنسی. 77

فصل دوم: بررسی تکدی‌گری و ک***** از منظر جرایم بدون بزه دیده و تحليل جرم شناختی از آن. 77

مبحث اول: بررسی تکدی‌گری و ک***** از منظر جرایم بدون بزه دیده78

گفتار اول: مفهوم و مصادیق جرایم بدون بزه دیده78

گفتار دوم: آثار جرایم بدون بزه دیده و جرم زدایی از آن در حقوق ایران. 81

1- آثار جرم شناختی بزه بدون بزه دیده81

2- آثار بزه بدون بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی. 83

مبحث دوم: تحلیل جرم شناختی از تکدی‌گری و ک*****. 86

گفتار اول: عوامل مؤثر بر تکدی گری و ک***** زنان. 87

الف: عوامل مؤثر بر تکدی‌گری زنان. 87

١- علل اجتماعی. 87

۱- ۱- علل خانوادگی:87

2- 1- اعتیاد:88

3- 1-ضعف ارزش‌های فرهنگی و دینی. 88

4- 1- مهاجرت از روستاها به شهرها89

۲- علل جسمانی. 89

1- 2- نقص عضو. 89

۲- ۲- پیری.. 90

3- 2- بیماران روانی. 90

3- علل روانی. 91

ب: علل و عوامل گرایش به جرم ک***** زنان. 91

١- علل اجتماعی. 92

۲- علل روانی و اعتیادی.. 92

۳- علل اقتصادی.. 93

الف: واکنش‌های رسمی. 94

۱- جرم انگاری ک***** «تکدی گری پرخاشگرانه» به طور مجزا94

1-2- ممنوع کردن ارتكاب تکدی‌گری در برخی مکان‌ها95

۲- ۲- تعیین مجازات‌های اجتماعی مناسب برای متکدیان. 96

ب: واکنش‌های غیر رسمی. 96

١- پیشگیری عمومی. 97

۱- ۱- تشویق مردم به عدم کمک مالی به متکدیان. 98

2- 1- استفاده از گشت‌های اجتماعی برای نظارت و تشویق مردم به خودداری از کمک مالی به متکدیان. 98

3- 1- ایجاد مراکز خدمات اجتماعی کافی در جامعه. 99

۲- پیشگیری وضعی. 99

۱- ۲- تغییر دادن محیط‌های فیزیکی به گونه‌ای که متکدیان را از فعالیت در این مکان‌ها باز دارد.100

۲- ۲- افزایش استفاده‌های قانونی از مکان‌های عمومی به جای تکدی‌گری.. 100

نتیجه گیری.. 101

منابع و ماخذ103

منابع فارسی. 103

ت- منابع انگلیسی. 107

ث- پایگاه اینترنتی. 108

چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهد بود. ليکن با توجه به بی‌فرهنگی و بی‌سوادی این قشر از زنان و عدم ادغام اجتماعی آنان با جامعه ما در آینده شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی از سوی این زنان خواهیم بود. لذا دست یافتن به راهکاری جهت برون رفت از این معضل و حمایت از این زنان، اهمیت و ضرورت این موضوع را بیان می‌دارد.

۳- هدف‌های تحقیق

1. بررسی ساختار اجتماعی، اقتصادی و قانونی و تاثیر آن بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان.

۲. بررسی خلاء قانونی موجود در ماده ۷۱۲ ق.م.ا

٣. بررسی تکدی‌گری و ک***** از منظر جرایم بدون بزه دیده

۴- سؤالات تحقیق

1. آیا تغییر جایگاه و نقش زنان در جامعه ، ویژگی ، حجم و ساختار بزهکاری و بزه دیدگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است؟

۲. آیا علت افزایش تکدی‌گری و ک*****، ریشه در فقدان قانونی مناسب نسبت به این جرایم دارد‌؟

٣. آیا علل و عوامل مؤثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان ریشه در ساختار جسمانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد؟

۴. آیا می‌توان از منظر جرایم بدون بزه دیده، راهکاری جهت برون رفت از این معضل ارائه داد؟

۵- فرضیه‌های تحقیق

١. به نظر می‌رسد با تغییر و تحول نقش زنان در جامعه شاهد تغییرات مهم در حجم و ساختار بزهکاری و بزه دیدگی زنان باشیم.

٢. به نظر می‌رسد فقدان قانون مناسب و خلاء قانونی موجود را می‌توان علت افزایش تکدی‌گری و ک***** دانست.

٣. به نظر می‌‌رسد ساختار جسمانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان نقش دارند.

۴. به نظر می‌رسد با توجه به جرایم بدون بزه دیده می‌توان راهکاری جهت برون رفت از این معضل ارائه داد.

۶۔ سابقه تحقيق

پایان نامه و مقالات و کتب ارائه شده نسبت به این موضوع بیش از هر چیز به بررسی تکدی‌گری و بعضا به ک***** پرداخته در حالی که در این پایان نامه سعی بر آن داریم تا تکدی گری و ک***** را در یک سطح مورد بررسی قرار دهیم و این خود باعث تمایز این تحقیق با دیگر تحقیقات خواهد شد. از سوی دیگر در این پایان نامه بیشتر بر آنیم تا به بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان در ارتباط با تکدی‌گر و ک***** بپردازیم که می‌ توان گفت تا کنون این موضوع تحت عنوان یک کتاب، رساله و پایان نامه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است.

۷- روش تحقيق

این پایان نامه با روش کتابخانه‌ای صورت گرفته، و به توصیف بزهکاری و بزه دیدگی زنان با هدف تحلیل تکدی‌گری و ک***** و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم، که منشأ بزهکاری و بزه دیدگی این قشر از زنان است پرداخته می‌شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران