نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضمتون نظم و نثر(حماسی،غنایی، تعلیمی، نمایشی )

پایان نامه کارشناسی ارشد شیوه تعلیمات در دفتر اول و دوم مثنوی بر اساس نظریه تعلیمی محمد غزالی در کیمیای سعادت

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۹ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 132
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 151
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 282KB

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 21
امتیاز منفی : 1

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مبانی تعلیم و تربیت در هر جامعه با توجه به نیازهای روانی، فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...، کشف و وضع میشود و صاحب نظران تعلیم و تربیت با توجه به دیدگاهها و جنبههای مختلف تعلیم و تربیت این مبانی را استخراج مینمایند. یکی از متفکران و دانشمندانی که در باب تعلیم و تربیت قابل تامل بسیار است عارف و اندیشمند بزرگ قرن هفتم مولانا جلال الدین رومی بلخی است که جنبهی تربیتی و تعلیمی آثار وی مخصوصاً در مثنوی معنوی کاملا مشهود است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا جایگاه تعلیمات دردفتر اول و دوم مثنوی به شیوه تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا هر دو دفتر مطالعه و مبانی تعلیمی مولوی مشخص و نامگذاری گردید. در پایان این نتیجه به دست امد که مولوی بیشتر بر اصول تربیتی که بر گرفته از تعالیم و نصوص دینی به ویژه قران کریم است تا کید دارد و در اهداف تربیتی خود با توجه به نظریات امام محمد غزالی در کیمیای سعادت اشاراتی به ایات قران و یا احادیث قدسی دارد و هم چنین او انسان ها را برای رسیدن به اهداف ارمانی خویش به داشتن پیر و مراد تشویق می کند که با این مضامین سعی دارد که مخاطبان خود را در ابعاد انسانی، اخلاقی و اجتماعی مورد تعلیم و تربیت قراردهد.

1 چکیده

2 مقدمه

3 فصل اول کلیات پژوهش

31-1-بیان مسئله

1-2- اهداف مشخص تحقیق

1- 3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4- سؤالات تحقیق:  7

1-5- فرضیههای تحقیق

فصل دوم مبانی نظری

ادبیات تعلیمی: 

2-2-تعریف ادبیات تعلیمی

2-3-انواع شعر تعلیمی

2- 4-تعلیم در گذر زمان

2-5- زندگی نامه مولانا

2-5-1-نام و تخلص

2-5-2-شمس تبریزی

2-5-3-صلاح الدین زرکوب 

2-5-4-حسامالدین چلبی 

2-5-5-پایان زندگیمولوی

2-5-6-فرزندان مولانا

2-5-7-آثار مولانا

2-5-8-غزلیات شمس

2-5-9-مشخصات صوری و درونمایه غزلیات

2-5-10- قافیه

2-5-11- ردیف

2-5-12- وزن

فصل سوم تعلیمات در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا 38

تعلیمات در دفتر اول مثنوی

تحقق انـسان کامل

3-1-2-رسیدن بـه قـرب الهی

3-1-3-هدف غایی انسان 

3-1-4-پرهیز از شهوات

3-1-5-مبارزه با هوای نفس و نفسانیت 

3-1-6-لزوم سعی و تلاش، همّّت بلند و توکل

3-1-7-بلند همتی

3-1-8-لزوم رازداری و خاموشی

3-1-9-دوری از مدح و ستایش

3-1-10-تمایز روح و جسم

3-1-11-تمایز عالم ظاهر و باطن

3-1-12-عشق

3-1-13-خداشناسی

3-1-13-1-خداشناسی بیواسطه و شهودی 

3-1-13-2-رزاقیت خداوند

3-1-13-3-جباریت خداوند

3-1-14-خودشناسی

3-1-15-انسانشناسی

3-1-16-آگاهی بیداری 

3-1-17-اخلاص

3-1-18-امیدواری به رحمت خداوند

3-1-19-ایمان و یقین 

3- 2-تعلیمات در دفتر دوم مثنوی

3-2-1- کنترل هوای نفس

3-2- 2-شخصیت راستین، شخصیت دروغین 

3-2-3-اهمیت مشورت و جماعت 

3-2-4-جایگاه قضاوت

3-2-5-امثال تعلیمی

3-2-6-شیوه ی استفاده ازانواع مثل ها تعلیمی در مثنوی 

3-2-7-ابیات تعلیمی مثل شده در مثنوی 

 

3-2-9-نیرنگشناسی

3-2-10-اجتناب از مشورت با سستمایگان

فصل چهارم تاثیر کیمیای سعادت بر مثنوی 

4-1-1-فضیلت خُُلق نیکو

4-1-2-نکوهش پُُر حرفی و علاج آن

4-1-3-نکوهش خشم ودرمان آن

4-1-4-نـکوهش حسد ودرمان آن

4-1-5-نکوهش اَمََل و درمان آن

4-1-6-نکوهش بـُُخل ودرمـان آن

4-1-7-نکوهش جاه طلبی و درمان آن

4-1-8-نکوهش خود خواهی ودرمان آن 

4-1-9-نـکوهش ریاکاری ودرمان آن

4-2- تصوّّف مولوی و غزّّالی

4-2-1-عشق

4-2-2-محبّتّ

4-2-3-رابطه ی عشق با عقل 

4-2-4-دیدگاه مولوی و غزّاّلی در مورد عقل

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

جلال الدین محمد رومی که در سال 604 در بلخ متولد شد در بیشتر سروده های خود به نکات تعلیمی پرداخته است. مولانا نه تنها در گفته ها و سرودههای خود در بند آموزش و پرورش است، بلکه در عمل و کـردار و نـه در نظر و گفتار، شخصاً با دوری جستن و احتراز علنی از اعمال نا شایست، از خویشتن سرمشق اخلاقی و یا پرهیز از خودستایی )که رسمی شاعرانه بوده است(عملاً درس فروتنی و خاکساری میدهد. مولانا به عنوان یک دانشمند در ژرفای دل و ضمیرش، اساساً به تعلیم و راهـنمایی مـشتاقان و همراهان میاندیشید و خود نیز به همین روش و اندیشه نهاییاش اشاره میکند:«چون مشاهده کردیم که به هیچ نوعی به طرف حق مایل نبودند و از اسرار الهی محروم میماندند به طریق لطافت سماع و شـعر مـوزون کـه طباع مردم را موافق افتاده اسـت، آن مـعانی را در خـورد ایشان دادیم»)ترابی، 1383:

59(. بنابراین مولانا شعر و شاعری را هدف کار و بار دنیایی خویش برنگزیده بود و تنها برای بیان معنی و مفاهیم عمیق اخلاقی و الهی عرفانی از این وسـیله کـه طـبع مردم روزگار بیشتر بدان متمایل بود بهره میگیرد. همین سـلوک عـملی و رفتاری سبب شده است تا در تمام نقاط جهان آموزههای اخلاقی و تربیتی مولانا گسترش یابد و روزبهروز بر طرفداران آن افزوده گردد. در فصل اول، کلیات پژوهش مورد توجه قرار می گیرد و در فصل دوم مبانی نظری و زندگی نامه دو عارف و دانشمند )مولانا و غزالی(مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در فصل سوم تعلیمات در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا مورد توجه قرار خواهد گرفت توجه شده است، فصل چهارم به تاثیر کیمیای سعادت بر مثنوی اختصاص یافته است و سر انجام در فصل پنجم نتیجه حاصل از پژوهش در اختیار خواننده قرار می گیرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران