نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیاقتصاد کشاورزیبازاریابی محصولات کشاورزی

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۸ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 109
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 37
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 32KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 19
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهامرجع رسمي كشوراست كه عهده داروظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

1هدف‌.. 5

‌3مراجع‌ الزامي‌. 6

4-1بهر. 6

4-2پروژكتور دوخت‌. 7

4-3پروفيل‌ دوخت 7

4-4تمپر 7

4-5درز بدنه7

4-6دوخت‌ مضاعف‌.. 7

4-7سختي‌ سنجي‌ راكول‌. 8

4-8ضخامت‌ دوخت‌78

4-9طبق‌ دوخت‌88

4-10طول‌ خارجي‌ دوخت‌. 8

4-11عمق‌ دوخت‌28

4-12قرقره‌هاي‌ دوخت‌38

4-13قطر اسمي‌49

4-14قلاب‌ بدنه‌59

4-15قلاب‌ سر يا كف‌69

4-16قوطي‌ فلزي‌. 9

4-17قوطي‌ دو تكه‌9

4-18قوطي‌ سه‌ تكه‌29

4-19قوطي‌ گرد گردن‌ دار310

4-20لاك510

4-21لبه‌ خميده‌ بدنه‌610

4-22لبه‌ برگشته‌ سر يا كف‌.. 10

4-23ريز سنج‌ يا ميكرومتر دوخت‌210

4-24ورق‌ فولادي‌ دوبار نورد شده‌311

5-25ورق‌ فولادي‌ سياه‌511

4-26ورق‌ فولادي‌ قلع‌ دار611

4-27ورق‌ فولادي‌ كرم‌ دار7 (بدون‌ قلع‌ )11

4-28ورق‌ فولادي‌ يكبار نورد شده‌811

5نمونه برداري. 11

6-1تعيين نقاط اندازه گيري در آزمون هاي ارتفاع دوخت، ضخامت دوخت، قلاب سر و يا كف، قلاب بدنه12

6-1-1قوطي هاي گرد 12

6-1-2قوطي هاي چهارگوش.. 12

6-1-3قوطي غير گرد13

6-1-4قوطي هاي بيضي. 13

6-1-5قوطي هاي ذوزنقه اي214

6-2برسنجي. 14

6-3استفاده از پايه نگهدارنده15

6-4 دقت ابزارهاي اندازه گيري. 15

6-5نتيجه گيري. 15

7-1ظرفيت حجمي قوطي. 15

7-2وزن پوشش قلع (ورقهاي قلع دار)15

7-3سختي ورق فولادي. 15

7-4پايداري و كيفيت لايه آب بندي سر يا كف.. 15

7-4-1تعيين جرم لايه آب بندي. 15

7-4-2تعيين يكنواختي لايه آب. 16

7-4-3تعيين درصد لايه آب بندي. 16

7-5تعيين ارتفاع قوطي. 17

شكل 7- شمايي از دستگاه ارتفاع سنج قوطي. 18

7-6تعيين قطر داخلي (قوطي هاي گرد)18

7-7تعيين لبه خميده بدنه20

7-8تعيين عمق سر يا كف (قبل از دوخت مضاعف)21

7-9تعيين ضخامت دوخت مضاعف.. 22

7-10تعيين ضخامت ورق بدنه و سر يا كف قوطي. 23

7-11تعيين عمق دوخت (بعد از دوخت مضاعف)25

7-12تعيين قطر خارجي سر يا كف.. 26

7-13ارزيابي قطر داخلي سر يا كف قوطي (قطر فرورفتگي)28

7-14تعيين مقاومت قوطي در برابر فشارهاي داخلي مثبت و منفي. 29

7-1-14تعيين مقاومت قوطي در برابر فشار هوا29

7-14-2تعيين مقاومت قوطي در برابر خلاء29

7-15تعيين فاكتورهاي داخلي دوخت مضاعف.. 29

7-15-1اندازه گيري روي تصوير. 29

7-15-1-1وسايل لازم29

7-15-1-2روش اندازه گيري. 31

7-15-2-2اندازه گيري ارتفاع خارجي دوخت. 31

7-15-2-3شكافتن دوخت مضاعف.. 32

7-15-2-4اندازه گيري طول قلاب بدنه34

7-15-2-5 اندازه گيري قلاب سر يا كف.. 34

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران