نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

بررسی علل و عوامل بروز تخلّفات اداری کارکنان آموزش و پرورش شهر ورامین و راهکارهای مبارزه با آن از منظر حقوق جزا و جرم شناسی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۴ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 116
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 180
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 17
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

افزایش روز افزون پرونده ها در دستگاه قضایی و آمار نگران کننده در زمینه شکل گیری جرایم از نارسایی سیستم کنترلی سیاست جنایی کنونی حکایت دارد. در بحث مهار این پدیده شوم، مکاتب مختلف جرم شناسی با اذعان به ناکارآمدی سیستم جنایی امنیت محور، همواره بر مبارزه با علت بجای معلول و تقدم پیشگیری بر درمان تأکید دارند تا اساس شرایط برای ظهور پدیده مجرمانه آماده نباشد. این رسالت خطیر را نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش بر عهده دارند. نظر به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آموزشی و فرهنگی به منزله قلب پیکره جامعه تقریبا با تمامی عوامل اجتماعی ذیمدخل در بروز جرم و همچنین مقابله با آن در کنش متقابل است، لذا باید راهکارهای کاهنده جرایم از جمله راهکار های آموزشی و فرهنگی را در این نهاد، مخصوصا در کارکرد منابع انسانی آن (معلمان) جستجو کرد. در همین راستا، این پژوهش، به بررسی علل و عوامل بروز تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش نواحی دو گانه شهر ارومیه و راهکارهای مبارزه با آن از منظر حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته است. به همین منظور ۳۶۷ نفر (۱۹۳ مرد و ۱۷۴ زن) از کارکنان جامعه مذکور به عنوان نمونه، به صورت خوشه ای طبقه ای و به طریق تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و به تفکیک جنسیت، سن، وضعیت تأهل، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، پست سازمانی و ارتباط مدرک تحصیلی با پست سازمانی رده بندی و با یکدیگر مقایسه شدند. جهت بررسی نتایج حسب مورد از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. سطح معناداری برای تمام آزمون ها (۰/ ۰۵>P) در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق، فارغ از سایر علل، عوامل مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عدم آشنایی کافی کارکنان با قانون تخلفات اداری به صورت مستقل و همچنین در تعامل با یکدیگر در بروز تخلفات اداری و جرائم مرتبط شغلی مؤثر ( 0. 05>P) و عوامل اقتصادی با میانگین ( ۳/45) بیشترین تأثیر در بروز، و راهکارهای اقتصادی با میانگین (‌۳/ ۳۶) مؤثر ترین عامل در کاهش تخلفات اداری بودند. میزان آشنایی آزمودنی ها از قانون تخلفات اداری کمتر از حد م ورد انتظار ( ۰5/0) و آموزش‌های ضمن خدمت در افزایش میزان آن با میانگین (‌۳/ ۱۲) بیشترین نقش را داشتند. در مقایسه شیوه های مبارزه با تخلفات اداری، بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنادار آماری مشاهده شد( 0. 00= P - value). مفاد، راهکارهای اصلاحی و مجازات مقرره در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، بعضا با نصوص قانونی و قواعد آمره در تباین است.

1- 2- 2- از سال ۱۳۵۷ تاکنون. 3

1- 3- تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع. 5

۱- ۳- ۱- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 5

1- 3- 2- تحقیقات خارج از کشور. 9

1-4- بیان مسئله. 12

1- 5- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 15

1- 6- اهداف تحقيق.. 17

۱- ۶- ۱- هدف کلّی.. 17

1- 6- 2- هدف‌های ویژه17

1- 7- پیش فرض‌های تحقیق.. 18

1- 8- مدل تحقيق.. 18

1- 9- سؤالات پژوهش.. 19

1- 10- متغیّرهای تحقیق.. 19

1- 10- 1- متغیّرهای اصلی علل و عوامل ایجاد کننده تخلّفات اداری.. 19

1- 10- 1- 1- متغیّرهای مستقل. 19

1- 10- 1- 2- متغیّر وابسته. 20

1- 10- 2- متغیّرهای اصلی راهکارهای بکار گرفته شده برای مبارزه با تخلّفات اداری.. 20

1- 10- 2- 1- متغیّرهای مستقلّ. 20

1- 10- 2- 2- متغیر وابسته. 20

1- 10- 3- متغیّرهای اصلی عوامل موثر در افزایش میزان آگاهی کارکنان شاغل در نواحی دو گانه آموزش و پروش ورامین از قانون تخلفات، مراجع رسیدگی کننده و مجازات‌های مربوط به تخلّفات اداری.21

1- 10- 3- 1- متغیرهای مستقلّ. 21

1- 10- 3- 2- متغیر وابسته. 21

1- 11- فرضیه‌ها و مدل پیشنهادی تحقیق.. 21

1- 11- 2- فرضیه اصلی سؤال اول پژوهش.. 21

1- 11- 3- فرضيه سؤال دوم پژوهش.. 22

1-11- 4- فرضیه‌های فرعی سؤال دوم پژوهش.. 22

1- 11- 5- فرضيه سؤال سوم پژوهش.. 22

1- 11- 6- فرضيه سؤال چهارم پژوهش.. 23

1- 15- قلمرو تحقيق.. 23

1- 12- 1- قلمرو قابل کنترل. 23

1- 12- 2- محدودیت‌های تحقیق.. 24

فصل دوم. 24

مبانی نظری تحقیق.. 24

2- 1- مقدمه. 24

۲ - ۲- مفهوم شناسی.. 26

۲-2- 1- جرم. 26

2- 2- 1- 1- مفهوم جرم. 26

2- 2- 1- 1- 1- معنای لغوی.. 27

2- 2- 1- 1- 2- معنای اصطلاحی.. 28

2- 2- 1- 1- 2- 1- جامعه شناسی.. 28

2- 2- 1- 1- 2- 2- فلسفه. 28

2- 2- 1- 1- 2- 3- فقه اسلامی.. 28

2- 2- 1- 1- 2- 4- جرم شناسی.. 29

2- 2- 1- 1- 2- 5- مکتب عدالت مطلق.. 30

2- 2- 1- 1- 2- 6- مکتب کلاسیک... 30

2- 2- 1- 1- 2- 7- مکتب نئوکلاسیک... 30

2- 2- 1- 1- 2- 8- مكتب دفاع اجتماعی نوین. 30

2- 2- 1- 1- 2- 9- مكتب تحققی.. 31

2- 2- 1- 1- 2- 10- قانون مجازات اسلامی.. 31

2- 2- 1- 2- انواع جرم. 31

2- 2- 1- 2- 1- جرم کیفری.. 31

2- 2- 1- 2- 2- جرم مدنی.. 31

۲– ۲- ۲- تخلف.. 32

2- 2- 2- 1- مفهوم تخلف.. 32

2- 2- 2- 1- 1- تعريف تخلف اداری.. 32

2- 2- 2- 1- 2- تعریف خطای اداری.. 32

2- 2- 2- 2- انواع تخلفات اداری‌........................................ 33

2- 2- 3- آموزش و پرورش.. 33

2- 2- 3- 1- تعريف عام آموزش و پرورش.. 33

2- 2- 3- 2- تعریف آموزش و پرورش رسمی.. 34

2- 2- 4- معلّم. 34

2- 2- 4-1- معنای لغوی.. 34

2- 2- 4- 2- معنای اصطلاحی.. 34

2- 2- 5- مستخدم یا کارمند دولت.. 35

2- 2- 5- 1- تعريف مستخدم. 35

2- 2- 5- 1- 1- مستخدم از دیدگاه قانون استخدام کشوری.. 35

2- 2- 5- 1- 2- مستخدم در قانون مجازات اسلامی.. 36

2- 2- 5- 2- انواع مستخدم. 36

2- 2- 5- 2- 1- مستخدم رسمی.. 37

۲ - ۲ - ۵ - ۲ - ۲ - مستخدم پیمانی.. 37

2- 2- 5- 2- 3- مستخدم خرید خدمتی.. 37

2- 2- 5- 2- 4- مستخدم مزدی.. 37

2- 2- 5- 2- 5- مستخدم حکمی.. 38

2- 2- 6- فساد. 38

2- 2- 6- 1- فساد سیاسی.. 38

2- 2- 6- 2- فساد قانونی.. 39

2- 2- 6- 3- فساد اداری.. 39

2- 2- 7- بوروکراسی.. 40

2- 2- 8- حقوق جزا40

2- 2- 9- جرم شناسی.. 40

2- 2- 10- مفهوم قانون. 41

2- 2- 11- مفهوم اداره41

2- 2- 12- حقوق اداری.. 42

2- 2- 12- 1- تعريف حقوق اداری از لحاظ صوری.. 42

2- 2- 12- 2- تعریف حقوق اداری از لحاظ ماهوی.. 42

2- 2- 13- سیاست جنایی.. 42

2- 3- ماهیت جرم و تخلف.. 43

2- 3- 1- ماهیت جرم. 45

۲- ۳- ۲- ماهیت تخلف.. 46

2- 3- 3- وجوه تشابه جرم و تخلّف اداری.. 47

2- 3- 4- وجوه اختلاف جرم و تخلف اداری.. 48

2- 3- 5- تخلّفات اداری فاقد جنبه جزایی.. 50

2- 3- 6- تخلّفات اداری واجد جنبه جزایی.. 51

2- 4- نحوه تکوین جرم و تخلّف.. 54

2- 5- مجازات و پیشگیری.. 55

2- 5- 1- فلسفه مجازات.. 55

2- 5- 1- 1- فلسفه مجازات در اسلام. 56

2- 5- 1- 2- اهداف مجازات و سیر تحول آن در مکاتب حقوقی.. 57

2- 5- 2- پیشگیری.. 58

2- 5- 2- 1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار. 62

2- 5- 2- 2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار. 62

2- 6- آموزش و پرورش و جایگاه آن در سیاست جنایی پیشگیرانه. 65

نمودار ۲-۱: رابطه دیالکتیک آموزش و پرورش با عوامل مؤثر در بروز و یا کاهش جرم و تخلف اداری.. 67

2- 7- نقش معلّم در نظام آموزش و پرورش.. 68

2- 8- علل و عوامل بروز تخلّفات اداری و جرائم مرتبط شغلی.. 69

2- 8- 1- عوامل اقتصادی.. 71

2- 8- 2- عوامل سیاسی.. 74

۳- سرمایه سیاسی.. 75

2- 8- 3- عوامل فرهنگی.. 75

2- 8- 4- عوامل مدیریتی.. 78

١- وسعت دامنه دخالت‌های دولت در تصدی امور.78

2- افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی.. 79

٣- دامنه فعالیّت‌های نظارتی و تنبیهی دولت.. 79

4- افزایش شهر نشینی.. 79

2- 9- اقدامات لازم و راهکارهای پیشنهادی در ابعاد گوناگون با رویکرد کاهش فساد اداری.. 80

2- 9- 1- راهکارهای اداری- مدیریتی.. 82

۲ - ۹ - ۲ - راهکارهای اقتصادی.. 83

2- 9- 3- راهکارهای سیاسی– مدنی.. 84

2- 9- 4- راهکارهای فرهنگی- اجتماعی.. 84

فصل سوم. 84

روش شناسی تحقیق.. 84

3- 1- مقدمه. 84

3- 2- معرفی اجمالی شهر اروميه (محل اجرای پژوهش). 85

۳- ۳- روش تحقیق و ابزار گرد آوری داده‌ها86

3- 3- 1- جامعه آماری.. 89

3- 3- 2- نحوه برآورد حجم نمونه. 91

3- 3- 3- روش نمونه‌گیری.. 92

3- 3- 4- تعيين اعتبار علمی ابزار. 93

3- 3- 5- تعيين اعتماد علمی ابزار. 93

جدول ۳ - ۳ ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین اعتماد علمی آزمون. 94

3- 4- 1- متغیرهای مستقل. 94

3- 4- 2- متغیر وابسته. 94

3- 5- متغیرهای اصلی راهکارهای بکار گرفته شده برای مبارزه با تخلفات اداری از دید معلمان نواحی دو گانه شهر ارومیه. 94

3- 5- 1- متغیرهای مستقل. 95

3- 5- 2- متغیر وابسته. 95

3- 6- متغیرهای اصلی عوامل مؤثر در افزایش میزان آگاهی معلمان شاغل در نواحی دو گانه شهر ارومیه از علل و عوامل بروز تخلفات اداری و راهکارهای بکار گرفته شده برای مبارزه با آن.95

3- 6- 1- متغیرهای مستقل. 95

3- 6- 2- متغیر وابسته. 95

۷ - ۳- معیارها و شاخص‌های تحقیق.. 95

3- 8- روش‌های آماری.. 96

3- 8- 1- آزمون دو جمله‌ای.. 96

3- 8- 2- آزمون فریدمن. 96

3- 8- 3- آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون. 97

3- 8- 4- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 97

3- 8- 5- مه آزمون من ویتنی یو. 98

3- 8- 6- آزمون کروسکال والیس.. 98

3- 8- 7- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن. 99

فصل چهارم. 99

یافته‌های تحقیق.. 99

4- 1- مقدمه. 99

4- 2- آمار توصیفی.. 101

۳ - ۴ - آمار استنباطی.. 102

4- 3- 1- تفسیر و تبیین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.. 102

4- 3- 1- 1- سوال اول تحقیق.. 102

رتبه بندی عوامل موثر در بروز تخلفات اداری با استفاده از آزمون فریدمن. 104

مقایسه بخش‌های مختلف جامعه آماری در خصوص متغیرهای مورد بررسی (عوامل بروز تخلفات اداری) به کمک آزمون‌های یومن ویتنی و کروسکال والیس.. 106

4- 3- 1- 2- سوال دوم تحقیق.. 118

ارتباط راهکارهای موثر در مبارزه با تخلّفات اداری (متغیّر مستقلّ) و تخلّفات اداری و جرائم مرتبط شغلی (متغیر وابسته) از طریق آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن. 120

مقایسه بخش‌های مختلف جامعه آماری در خصوص متغیّرهای مورد بررسی (راهکارهای مبارزه با تخلّفات اداری) به کمک آزمون‌های یومن ویتنی و کروسکال والیس.. 121

4- 3- 1- 3- سوال سوّم تحقیق.. 127

همچنانکه مبرهن است جامعه ما دچار بیماری مزمن كثرت جرایم و تخلفات شده که حاصل آن افزایش روز افزون پرونده ها در دستگاه قضایی است. آمار نگران کننده در زمینه شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از نارسایی سیستم کنترلی حکایت دارد که همه مسئولان ذیربط و علمای حقوق باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن بوده و دستگاه قضایی را در این زمینه یاری کنند.

در تبیین علل انعقاد جرم و تخلف، مکاتب مختلف متأثر از مبانی ارزشی خود دیدگاه های متفاوتی دارند. در این خصوص، آنچه که مسلم است و تقریبا تمامی دیدگاه ها بر آن اتفاق نظر دارند؛ جرم ماهیتی کثير الوجه داشته و بزهکاری پیامد و نتیجه تعامل و تأثیر متقابل عوامل گوناگونی است که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این مؤلفه ها در جوامع مختلف به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. صرفنظر از تأثیر عوامل زیستی و روانی در بروز جرم، اگر بپذیریم مجرم بالفطره وجود ندارد؛ می توان گفت عوامل اجتماعی در همه جرایم دخالت دارند. حتی در جبرگرایی زیستی که لمبروزو به آن اشاره دارد می توان شرایط اجتماعی را مورد توجه قرار داد. عواملی که به گفته فری مسئولیت اجتماعی را برای فرد مرتکب بزه به همراه دارد. در بحث مهار این پدیده شوم، تجربه انباشته بشر و یافته های مکاتب مختلف جرم شناسی گواه آن است که منطقة پیشگیری از بروز جرم و بزهکاری در جامعه تقدم بر مبارزه و مواجهه و مقابله و درمان دارد؛ همچنانکه در حقوق جزای اسلام بر پیشگیری از بروز جرم تأکید شده است، حکیمان و فرزانگان جامعه بشری نیز همواره بر این نکته مهم تأکید دارند که باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از نضج پدیده مجرمانه مد نظر قرار داد تا اساس شرایط برای ظهور پدیده مجرمانه آماده نباشد، این رسالت خطیر را نهادهای آموزشی علی الخصوص آموزش و پرورش بر عهده دارند.

هر چند کلیه عوامل اجتماعی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و... در بروز جرم و یا پیشگیری از آن به نوعی ذی مدخل هستند، مع الوصف آموزش و پرورش را می توان مهمترین اندام و به منزله قلب پیکره جامعه دانست که تقریبا با تمامی عوامل اجتماعی دیگر در کنش متقابل است، لذا باید راهکارهای های کاهنده جرایم از جمله راهکارهای آموزشی و فرهنگی را در این نهاد مخصوصا در کارکرد منابع انسانی آن (معلمان و کارکنان ستادی) جستجو کرد. آموزش وپرورش و جرم شناسی به تازگی به صورت مدون و دقیق خود را وقف کشف پیوندهای موجود میان قلمروهای تربیتی و فرهنگی و اجتماعی در رابطه با بزه کاری کرده اند، محصول چنین همکاری می تواند ایجاد و تدوین سیاست های پیشگیرانه رشد مدار در بستر آموزش و پرورش باشد که قالبی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناسانه دارند. بنابر این مؤلفه های مؤثر (از جمله معلمان در کارکردهای آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد قدرت و تأثیر گذار ترین آن و تنها نهادی که می تواند پیشگیری رشد مدار را به صورت صحیح در قالب آموزش های رایج تربیتی محقق سازد باید مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران