نسل جوان ایران

علوم انسانیمطالعات زنان( فمنیسم)فرهنگ فمنیسمی

تجربه و ادراک سقط جنین های ارادی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن در زنان متاهل شهر تهران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۶ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 109
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 230
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 13
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

سقط جنین ارادی یکی از روش های ختم بارداری های ناخواسته محسوب می شود که عمدتا به طور غير قانونی و غیر بهداشتی صورت می پذیرد. فرایند تصمیم گیری و اقدام به سقط، پیچیده و دشوار است و زنان زیادی در طی این فرایند از جنبه های جسمی، روحی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرند. هدف این پژوهش کسب شناخت بیشتر از تجربه ی سقط جنین های عمدی و غیر قانونی در میان زنان بوده است. یافته ها با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدار شناسی و انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته از بین ۲۸ خانم متاهل ساکن در شهر تهران که حداقل یک بار سابقه ی اقدام به سقط جنین غیر قانونی را داشته و به روش گلوله برفی جستجو شده اند، جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها به کمک نظریه ی مبنایی و کدگذاری متون حاصل از مصاحبه ها صورت گرفته و نتایج حاصل از آن به سه بخش تصمیم گیری برای انجام سقط، اقدام به سقط و پیامد های پس از سقط قابل تقسیم هستند. مطابق با یافته های تحقیق، به طور کلی تصمیم گیری برای اقدام به سقط فرایندی چالش برانگیز برای زن، شوهر و حتى اطرافیان او محسوب می شود و از عواملی چون دیدگاه های مذهبی، سرعت عمل در تصمیم گیری، نظر شوهر و اطرافیان، سن جنین و دلایل و انگیزه های اقدام به سقط جنین متاثر است. همچنین عوامل متعددی بر واکنش های روحی و اجتماعی زن پس از سقط اثر می گذارند. از این جمله می توان به سن جنین هنگام اقدام به سقط، میزان قدرت زن در تصمیم گیری، میزان حمایت همسر و اطرافیان از زن، اعتقادات مذهبی، شکل ازدواج و نگرش به سقط، قدرت اقناع کنندگی دلایل اقدام به سقط، احساسات قبلی زن نسبت به سقط و تعداد دفعات اقدام به سقط اشاره کرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سقط جنین های غیر قانونی از سوی زنان پاسخگوی این تحقیق تجربه ای مهم و چالش برانگیز ارزیابی شده و علی رغم احساس رهایی اولیه پس از اقدام به سقط، پیامدهای جسمی، روحی و اجتماعی آن برای مدت های طولانی زن و خانواده ی او را درگیر می سازند.

 

1- ۱- مقدمه:1

1- 2- بیان مساله:2

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق:7

1- 4- اهداف تحقيق:8

1- 5- تعریف مفهوم سقط جنین و انواع آن:9

1- 6- تحقیقات پیشین:11

1- 6- 1- تحقیقات داخلی:11

1- 6- 2- تحقیقات خارجی:17

فصل دوم19

مبانی نظری.. 19

2-1- مقدمه:19

۲ - ۲- سقط جنین و ادیان:20

۲ - ۲- ۱- سقط جنین در دین اسلام:20

2- 2- 1- 1- سقط از منظر فقهای شیعه:20

2- 2- 1- 1- سقط از دیدگاه فقه اهل سنت:21

۲ - ۲ - ۲ - سقط جنین در یهودیت:22

2- 2- 3- سقط جنین در مسیحیت:24

2- 2- 4- سقط جنین در آیین زرتشت:25

2- 3- سقط جنین و حقوق:25

2- 3- 1- روند تحولات حقوقی سقط در جهان:25

۲ - ۳ - ۲- روند تحولات حقوقی سقط در ایران:26

2- 3- 4- سقط‌های درمانی:29

2- 3- 6- قانون پرداخت دیه:31

2- 4- تاریخچه‌ی سقط جنین:32

2- 5- سقط جنین در سایر کشورها:33

سقط جنین برای حفظ جان مادر:35

حفظ سلامت جسمی مادر:35

تجاوز یا زنای با محارم:36

اختلالات جنینی:36

دلایل اقتصادی و اجتماعی:36

2- 6- بارداری ناخواسته- روش‌های جلوگیری از بارداری:37

2- 7- نظریه‌های مربوط به سقط جنین:39

2- 7- 1- رویکرد ممنوعیت مطلق (تئوری تقدس حیات):42

۲- ۷- ۲- رویکرد میانه روانه (رهیافت اعتدالی):43

2- 7- 2- 1- نظریه سرمایه:44

2- 7- 2- 2- نظریه هویت ناطق:46

2- 7- 3- رویکرد آزادی خواهانه (آزادی مطلق):47

2- 7- 4- دیدگاه فمینیستی:48

2- 7- 4- 1- جنبش فمینیستی و سقط جنین:49

2- 7- 5- سقط جنین و نظریه‌های فمینیستی:53

2- 7- 5- 1- گفتمان موافق سقط جنین:53

الف: نظریه‌ی انتخاب:53

ب: نظریه‌ی کنترل بر بدن:56

2- 7- 5- 2- گفتمان مخالف سقط جنین:59

۲- ۸- چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی بر یافته‌ها:62

فصل سوم63

روش شناسی. 63

3- 1- مقدمه:63

3- 2- روش شناسی تحقیق:64

3- 2- 1- روش‌های کیفی و مسایل زنان:67

3- 2- 2- انواع روش‌های تحقیق کیفی:68

۳ - ۳- طرح تحقیق:69

3- 3- 1- پدیدارشناسی :69

3- 3- 2- نظریه‌ی مبنایی:71

3- 4- روش تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق:72

۳- 5- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه:75

3- 6- 1- پرسش‌های مصاحبه:84

3- 7- تحقیق کیفی و معیار‌های ارزیابی آن:86

۳- ۸- اخلاق تحقيق:89

فصل چهارم91

تحلیل یافته‌ها91

۱ - 4 - مقدمه:91

۲ - 4 - اطلاعات زمینه‌ای:93

4- 2- 1- سن:93

4- 2- 2- شرایط شغلی و تحصیلی:95

4- 2- 2- 1- تحصیلات:96

4- 2- 2- 2- شغل:97

4- 2- 3- سن جنین، سن بارداری:102

4- 2- 4- تاخیر در انجام سقط و دلایل آن:103

4-3- تجربه‌ی سقط جنین:107

4- 3- 1- سقط جنین و فرایند تصمیم‌گیری:107

4- 3- 1- 1- اطلاع از بارداری ناخواسته و واکنش نسبت به آن:107

4- 3- 1- 2- اهمیت عنصر زمان در فرایند تصمیم‌گیری:109

4- 3- 1- 3- سقط جنین، نقش زن و شوهر در فرایند تصمیم‌گیری:111

4- 3- 1- 4- سقط جنین، تصمیم‌گیری و نقش و نظر اطرافیان:115

الف: اطرافیان طرف مشورت:115

ب: نظر اطرافیان:116

4- 3- 1- 5- تصمیم‌گیری و پیامد‌های آن در زنان:119

4- 3- 1- 5- 1- سقط جنین، تصمیم گیری و نگرانی‌ها:120

١- نگرانی برای سلامت جسمی خود:120

۲- نگرانی از به مخاطره افتادن حیثیت اجتماعی:121

۳- هراس از تقابل با آموزه‌های مذهبی:121

4- افزایش تحریک پذیری و خشم:122

4- 3- 2- سقط جنین و دلایل اقدام به آن:123

4- 3- 2- 1- مسایل و مشکلات مالی:124

4- 3- 2- 2- مسایل و مشکلات خانوادگی:126

4- 3- 2- 3- نداشتن توان و آمادگی روحی:128

4- 3- 2- 4- داشتن فرزند کوچک:129

4- 3- 2- 5- تعداد کافی فرزندان- داشتن فرزند بزرگ در خانواده:130

4- 3- 2- 6- شکل ازدواج:131

4- 3- 2- 7- اجبار از طرف همسر:133

4- 3- 2- 8- تداخل بارداری با اشتغال و تحصیل:134

4- 3- 2- 9- نگرانی از سلامت جسمی خود و جنين:136

4- 3- 2- 10- فشارهای اجتماعی:138

4- 3- 2- 11- ضرورت توجه به مسایل تربیتی فرزندان:139

4- 3- 2- 12- عدم حمایت همسر:140

4- 3- 3- روش‌های انجام سقط. 141

4- 3- 3 -1- محل‌ها و عاملین انجام سقط:142

4- 3- 3- 2- همراهان:142

4- 3- 3- 3- معرفين:143

4- 3- 3- 4- روش‌های اقدام به سقط:143

4- 3- 3- 5- هزینه‌ها:144

4- 4- پیامدهای جسمی سقط عمدی:145

4- 4- 1- ناآگاهی نسبت به عوارض سقط:147

4- 4- 2- پیامدهای جسمی:147

الف: عوارض جسمی حین اقدام به سقط:147

5- 4- پیامدهای روحی سقط عمدی:150

4- 5- 1- تاثیر سن جنین بر پیامدهای روحی:152

4- 5- 2- تاثیر سهم زن در فرایند تصمیم گیری بر واکنش‌های روحی:152

4- 5- 3- تاثیر پاسخ‌های اجتماعی دریافتی:152

4- 5- 4- تاثير شكل ازدواج بر پیامد‌های روحی پس از سقط:152

4- 5- 5- تاثیر دیدگاه‌های مذهبی بر واکنش‌های روحی پس از سقط:153

4- 5- 6- واکنش‌های احساسی پس از سقط:153

4- 5- 6- 1- تاوان دادن:153

4- 5- 6- 2- 1- احساس رهایی و سبکی:155

4- 5- 6- 3- احساس پشیمانی و اشتباه:157

4- 5- 6- 4- احساس گناه:159

4- 5- 6- 5- عذاب وجدان و ناراحتی:160

4- 5- 6- 6- رویاها و کابوس‌ها:161

4- 5- 6- 7- افسردگی:163

4- 5- 6- 8- سرزنش خود و دیگران:164

4- 5- 6- 9- احساس خلاء و فقدان:165

4- 5- 6- 10- یاد آوری‌های دردناک - فرونشانی خاطرات:165

4- 5- 6- 11- اقناع سازی:166

4- 5- 6- 12- سوگواری:167

4- 5- 6- 13- تصویرسازی از جنین:168

4- 6- پیامدهای اجتماعی:170

4- 6- 1- تغییر در روابط زناشویی:170

4- 6- 2- اثر بر روابط با اطرافیان:173

4- 6- 3- اثر بر رفتار با سایر فرزندان:174

4- 6- 4- اثر بر اشتغال و کار:176

4- 7- واکنش شوهر پس از سقط عمدی:177

4- 8- پاسخ اطرافیان به سقط عمدی:181

4- 9- بارداری ناخواسته ریشه‌ی سقط:183

4- 9- 1- هدف از اقدام به سقط:183

4- 9- 2- روش‌های جلوگیری از بارداری:188

4- 9- 2- 1- دلیل عدم استفاده از روش‌های مطمئن و موثر جلوگیری از بارداری:189

4- 9- 2- 2- روش جلوگیری از بارداری اورژانسی:191

4- 9- 2- 3- مشارکت شوهر در جلو گیری از بارداری:192

4- 10- دیدگاه‌های مذهبی:194

4- 10- 1- دیه:194

4- 10- 2- طلب بخشش:196

4- 11- ماهيت جنين:197

4- 12- ارائه‌ی کمک و مشاوره برای اقدام به سقط دیگران:199

4- 13- ادغام مفاهیم و مقولات، به سوی کشف الگوها:202

فصل پنجم209

نتیجه گیری.. 209

5- 1- مقدمه:209

5- 2- یافته‌ها:210

5- 3- محدودیت‌های تحقیق:217

5- 4- پیشنهادات:218

منابع فارسی:219

منابع انگلیسی:227

باروری، بارداری، توالد نسل و فرزند آوری قدمتی به اندازه حیات بشر دارند. به علاوه بارداری در انسان با طیف گسترده‌ای از مفاهیم دیگر نیز در ارتباط است. حاملگی، زایمان، تکامل جنینی، احساس جنسی، جلوگیری از بارداری، آناتومی و فیزیولوژی اندام جنسی و ارگان‌های مربوط به امر تولید مثل (در حیطه پزشکی) و دایره وسیع دیگری از مفاهیمی چون مادری، خانواده، بهداشت روانی و اجتماعی، اخلاق و حقوق (از علوم دیگر) همگی با پدیده‌ی باروری در تعامل هستند. تردیدی نیست که تمام این عوامل فیزیولوژیک، پاتولوژیک، روانی و اجتماعی بر روی کمیت و کیفیت تولید مثل در انسان تأثیر قابل توجهی دارند.

اگر چه همواره هدف از علوم مرتبط با امر بارداری مبتنی بر این اصل است که؛ هر حاملگی از روی میل بوده و در نهایت به وجود مادر و فرزندی سالم ختم شود و تعداد زنان و نوزادانی که در اثر روند بارداری و زایمان از بین می‌روند یا صدمه می‌بینند به حداقل برسد (ویلیامز،‌۱۳۷۲: 4)، اما بسیار رخ می‌دهد که هدف فوق محقق نشده و بنا به علل متعددی حاملگی در یکی از مراحل تکوین خود با شکست مواجه گردد. سقط جنین یکی از عوامل مهم در به ثمر نرسیدن بارداری است که یا به طور خود به خود رخ داده و یا تعمدا به آن اقدام می‌گردد.

نکته چالش برانگیز در مسئله‌ی اقدام به سقط که محور اصلی تحقیق حاضر بر آن استوار است، تعارض آن با مفاهیم اجتماعی مرتبط با مادری، لذت فرزندیابی و حفظ آن و بدیهی دانستن احساس خواستن نوزاد همزمان با اطلاع از بارداری توسط زن است. چرا که از آن زمان که حافظه اسطوره‌ای بشر به یاد دارد، مقام و منزلت زن در میان قبیله و طایفه‌اش با توان او برای باروری سنجیده شده و اهمیت باز تولید نیروی انسانی و نیز پیوند ناگسستنی بشر با طبیعت تا آنجا بوده است که زن به خاطر توان فرزند آوریش از جهت معنوی به مقام مادر- خدایی دست یافته و به لحاظ اجتماعی مؤسس نهادهای مادرسالاری گشته است. از همین منظر هنوز هم مادر شدن بخش اصلی دیدگاه زن را در مورد خودش تشکیل می‌دهد. چنانچه برناردز[1] به نقل از پرایس[2] (۱۹۸۸) خاطر نشان می‌کند که مادری اصلی‌ترین تصویری است که دختران در دوره کودکی با آن آشنا می‌شوند. مادری بر همه وقایع زندگی آنان، از جمله بر این که چرا، چه زمانی و چگونه بچه‌دار شوند، تأثیر می‌گذارد (برناردز، ۱۳۸4 :۲۹۱).

شناسایی عواملی که زنان را به عملی مغایر با ویژگی‌های زیست شناختی و هویت شکل گرفته روانی و اجتماعی شان از نقش مادری وا می‌دارد و چگونگی مواجهه و کنار آمدن با پیامدهای احتمالی آن و با تعارضات ناشی از انتظارات جامعه و حتی خود، انگیزه‌ی پژوهش و تحقیقاتی از این دست را در میان علاقه مندان و محققان ایجاد می‌کند. تحقیق حاضر با چنین انگیزه‌هایی تکوین یافته است.

 

[1] . Bernardes

[2] . price

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران