نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

سیاست جنایی در جرایم جنسی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 113
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 34
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 11
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسیار محدودتر از آن چیزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می‌کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی، ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایت‌گر نسبت به آن اتخاذ کرده است، بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات ملون، برنامه‌ها و راهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوری سعادت فرد و جامعه انسانی، بالا بردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش‌های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه‌ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی‌اند، پیش‌بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.

مقدمه. 1

١. تعیین منطقه ممنوع رفتار جنسی. 3

۱ - ۱. عناصر بازشناسی منطقه ممنوع رفتار جنسی. 3

۱ - ۱ - ۱. عنصر الزام3

۱ - ۱ - ۱ - ۱. به لحاظ وجود عقد ازدواج. 4

2- 1- 1- 1. به لحاظ جنسیت طرفین عقد4

3- 1- 1- 1. به لحاظ وجود رابطه خویشاوندی.. 4

4- 1- 1 -1. به لحاظ وجود قيد زوجیت.. 5

2- 1- 1. عنصر مسئولیت.. 6

1- 2- 1- 1. بلوغ. 6

2- 2- 1- 1. عقل. 7

3- 2- 1- 1. اختیار. 7

4- 2- 1- 1. علم8

3- 1- 1. عنصر مجازات.. 8

1- 3- 1- 1. از نظر تشریعی‌(مقام ثبوت)8

2- 3- 1- 1. رجم9

3- 3- 1- 2. اعدام9

4- 3- 1- 1. شلاق. 9

5- 3- 1- 1. از نظر اجرایی (مقام اثبات)10

1- 2. تدابير غیر کیفری.. 11

1- 1- 2. پیشگیری اجتماعی. 11

1- 1- 1- 2. تقویت آستانه مقاومت.. 12

1- 1- 1- 1- 2. پرهیز از اختلاط با نامحرم12

۲ - ۱ - ۱ - ۱ - ۲ . حداقلی کردن روابط. 13

3- 1- 1- 1- 2. حفظ حيا13

4- 1- 1- 1- 2. پرهیز از تبرج. 14

5- 1- 1- 1- 2. خودداری از عشوه‌گری.. 16

6- 1- 1- 1- 2. کنترل نگاه17

7- 1- 1- 1- 1-2. ممنوعیت لمس.. 17

8- 1- 1- 1- 2. تشویق به ازدواج. 17

۲ - ۱ - ۱ - ۲ . آموزش و مراقبت متقابل. 18

1- 2- 1- 1- 2. نقش خانواده18

2- 2- 1- 1- 2. نقش شهروندان و نهادهای مدنی. 19

1- 2- 2- 1- 1- 2. امر به معروف و نهی از منکر. 19

2- 2- 2- 1- 2. تعاون در امور نیک... 20

3- 2- 1- 1- 2. نقش نهادهای دولتی. 20

۲ - ۱ - ۲. پیشگیری وضعی. 21

1- 2- 1- 2. نقش قربانی جرم21

1- 1- 2- 1- 2. حفظ پوشش.. 21

۲ - ۱ - ۲ - ۱ - ۲. دوری از خلوت با نامحرم22

3- 1- 2- 1- 2. دفاع مشروع. 23

2- 2- 1- 2. نقش شهروندان و نهادهای مدنی و دولتی. 23

۲ - ۲ . تدابیر کیفری.. 23

1- 2- 2. در مرحله تقنین. 24

۲ - ۲ - ۲ . اعدام برای چند گروه24

3- 2- 2. شلاق برای برخی از منحرفان جنسی. 25

4- 2- 2. در مرحله دادرسی. 27

5- 2- 2. در مرحله اجرا28

نتیجه. 28

منابع. 29

مقدمه

یکی از غرایز مهم و بسیار قوی در نهاد آدمی، غریزه جنسی است که ضامن بقای نسل بشر است. در تعامل با غریزه جنسی، سه رویکرد قابل توجه است:

اول، رویکرد پلید انگاری (تفریط گرایانه) که غریزه جنسی را جز شر و رابطه جنسی را جز چیزی کثیف و ناپاک نمی‌پندارد. این رویکرد به وسیله مسیحیت منحرف از شریعت عیسی (ع)، بودا، فرقه‌ای منحرف از یهود و برخی از طریقه‌های رایج در روم، یونان و ایران قدیم ترویج می‌شد (راسل، ۱۳۴۷، ص ۲۵).

دوم، رویکرد آزادانگاری (افراط گرایانه) غریزه جنسی که طرفدار نظریه اخلاق جنسی نوین غرب است و مرز و محدودیتی برای روابط جنسی جز اخلال به آزادی دیگران نمی‌شناسد و از آزادی اشباع و اقناع غريزه جنسی حمایت می‌کند که برتراند راسل از بنیانگذاران آن است (ر.ک به: همان، ص ۱۵۴-۱۶۹).

سوم، رویکرد مفید و مقید انگاری (اعتدال گرایانه) که ضمن پاسخ گویی به نیاز جنسی، برای برآوردن و تعدیل آن مقرراتی را وضع کرده است که رویکرد اسلام به غریزه جنسی است.

سیاست جنایی اسلام برای سامان بخشیدن به غریزه جنسی در دو جهت ایجابی و سلبی گام برداشته است؛ از یک سو روش ارضای این غریزه را تشریح کرده است و از سوی دیگر، راه انحراف آن را سد کرده است.

رهبانیت و سرکوبی غریزه جنسی و روی آوردن به تجرد زیستی، مورد نکوهش و خروج از روش روشن نبی مکرم اسلام است (ر.ک به: کلینی، ۱۳۸۸ ق، ج ۵، ص ۴۹۴ / ابن سعد، [بی تا]، ج۳، ص ۳۹۵)؛ ولی آزادی روابط جنسی و پیروی تام از غریزه جنسی مجاز نیست، بلکه ارضای آن حد و مرزی دارد.

بنابر‌این در سیاست جنایی اسلام، در امور جنسی دو منطقه رفتاری وجود دارد: «منطقه ممنوع رفتاری» و «منطقه مجاز رفتاری».

نوشتار حاضر پاسخی است به این پرسش که دامنه منطقه ممنوع رفتار جنسی در سیاست جنایی اسلام تا کجاست و چه تدابیری برای حفاظت انسان از ورود به این منطقه اندیشیده شده است؟

با لحاظ همه عناصر دخیل در بازشناسی منطقه ممنوع رفتار جنسی، روشن می‌شود که منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، از گستره وسیعی برخوردار نیست و در حدی معقول و بسیار محدودتر از آن چیزی است که برخی تصور می‌کنند.

سیاست جنایی اسلام با تشریع انواع تدابیر عبادی و غیر عبادی، فردی و اجتماعی، پیشینی و پسینی و کیفری و غیر کیفری، در صدد مواظبت انسان از ابتلا به منطقه ممنوع رفتار جنسی بر آمده است.

تعاریف گوناگونی از سیاست جنایی صورت گرفته است. طبق تعریف دلماس مرتی فرانسوی در اواخر قرن بیستم، سیاست جنایی به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به وسیله آن، اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می‌کند (حسینی، ۱۳۸۳، ص ۲۷).

جرایم جنسی، رفتارهای جنسی خارج از چهار چوب ازدواج است که از نظر قانونگذار، ممنوع است.

این نوشتار در دو بخش باز‌شناسی منطقه ممنوع رفتار جنسی در سیاست جنایی اسلام و تدابیر به کار گرفته شده در سیاست جنایی اسلام برای صیانت انسان از ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسی، ساماندهی می‌شود.

١. تعیین منطقه ممنوع رفتار جنسی

غریزه جنسی، غریزه‌ای بسیار سرکش و رها کردن آن کاری بس خطرناک است. پیامبر اسلام می‌فرماید: «سه چیز است که در آینده از آنها بر امتم می‌ترسم؛ شهوت ... و شهوت جنسی» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۷۹)؛ بنابراین باید آن را کنترل کرد که آن حضرت درباره اهمیت و آثار این کنترل به اباذر فرمود: «هر کس شهوت جنسی و زبانش را کنترل کند، وارد بهشت می‌شود» (طوسی، ۱۴۱۴، ص ۵۳۶ / ابن عبدالبر، ۱۳۸۷، ج ۵، ص ۶۲).

در اسلام رابطه جنسی با هر فردی مجاز نیست، بلکه ایجاد این رابطه با برخی از افراد و یا در بعضی موارد، ممنوع شده است. این ممنوعیت‌ها با توجه به عدم وجود علقه زوجیت میان طرفین یا جنسیت و یا نسبت نسبی یا سببی طرف رابطه و ازدواج است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران