نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق جزای اختصاصی

بررسی آثار تعرضات جنسی و نحوه جبران خسارات ناشی از آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 142
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 165
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 12
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

 

چکیده

تعرضات جنسی از زمره جرائمی است که از دیر باز در میان جوامع بشری وجود داشته وسبب تأملات روحی و روانی سختی برای قربانی می‌شود و در پاره‌ای از موارد فشارهای روانی وارده به قدری زیاد است که حتی منجر به اقدام به خودکشی قربانی می‌شود. بر خلاف تصورات عامه جامعه این تعرضات تنها منحصر به تجاوزات جنسی بدنی (*****) نمی‌باشد، بلکه بر اساس منابع فقهی امامیه دایره آن وسیع‌تر از تجاوزات جنسی بدنی است و شامل تعرضات جنسی گفتاری، دیداری، لمسی و تجاری نیز می‌شود.

در هر صورت برابر احکام فقهی، ادله حرمت، تمامی مصادیق تعرضات جنسی را در بر می‌گیرد از این رو شارع مقدس به تناسب مصداق محقق شده برای آن، حد و یا تعزیر مقرر داشته و در قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه امامیه است، قانون گذار نیز اقدام به تدوین مقرراتی در این خصوص نموده است. جبران خسارات قربانیان این جرائم از جمله موضوعاتی است که از اهمیت بسزایی بر خوردار است، چرا که ورای مسئولیت کیفری فاعل جرم، بر گرداندن وضعیت قربانی به حالت قبل از وقوع جرم می‌تواند تا حدود زیادی تسکین دهنده خسارات و آسیب‌های مادی و معنوی وی باشد.

بنابراین در صورت تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در هر کدام از مصادیق تعرضات جنسی، دادرس می‌باید با جلب نظر کارشناس میزان خسارات را برآورد نماید و حکم به جبران آن صادر نماید که بسته به نوع خسارات ممکن است جبران آن مالی و یا غیر مالی و یا انضمامی از هر دو باشد.

فصل اول: موضوع شناسی. 1

مبحث اول: تعریف تعرض جنسی. 2

گفتار اول: تعرض در لغت.. 2

گفتار دوم: تعرض جنسی در اصطلاح. 2

گفتار سوم: اصطلاحات مترادف با اصطلاح تعرض جنسی. 2

بند اول: تهاجم جنسی. 2

بند دوم: تجاوز به عنف.. 2

بند سوم: رفتار خشونت بار جنسی. 3

بند چهارم: تجاوز جنسی. 3

مبحث دوم: علل تجاوز جنسی. 5

گفتار اول: علل روان شناختی. 5

بند اول: لذت جویی جنسی. 5

بند دوم: اعمال قدرت.. 5

گفتار دوم: دیدگاه اعمال روزمره5

مراد از این دیدگاه اعمال روزمره6

گفتار اول: تعرضات جنسی بر اساس نوع قربانی. 8

بند اول: تجاوز به همجنس.. 8

بند دوم: تجاوز به کودک.. 8

بند سوم: تجاوز به مرده8

گفتار دوم: تعرضات جنسی بر اساس لذت جویی متجاوز. 9

بند اول: تعرض جنسی گفتاری.. 9

الف: متلک گویی. 9

ب: توهین. 9

ج: نسبت ناروا دادن. 10

د: دشنام دادن. 10

ه: مزاحمت تلفنی. 10

بند دوم: تعرض جنسی دیداری.. 10

الف: نگاه شهوت آلود و آزاردهنده11

ب: تماشاگری جنسی. 11

ج: عورت نمایی. 11

۳ بند سوم: تعرض جنسی لمسی. 11

الف: لمس نمودن. 12

ب: زنا12

ج: ازاله پرده بکارت.. 12

بند چهارم: تعرض جنسی تجاری ( قاچاق زنان و دختران برای بهره‌کشی جنسی)12

مبحث پنجم: آثار تعرضات جنسی. 13

فصل دوم: بررسی حکم تکلیفی مصادیق تعرضات جنسی. 13

گفتار اول: تجاوز به همجنس.. 14

بند اول: لواط و مبانی فقهی حرمت لواط. 14

الف: آیات.. 14

ب: روایات.. 15

ج: اجماع. 16

د: بنای عقلا. 16

بند دوم: مساحقه و مبانی فقهی حرمت مساحقه. 16

الف: آیات.. 17

ب: روایات.. 18

ج: اجماع. 18

*گفتار دوم: کودک آزاری جنسی. 19

گفتار سوم: تجاوز به مرده21

گفتار چهارم: تجاوز به حیوان. 22

آیات مرتبط با این موضوع عبارتند از:22

مبحث دوم: حکم تکلیفی مصادیق تعرض جنسی بر اساس لذت جویی متجاوز. 23

گفتار اول: تعرضات جنسی گفتاری و مبانی فقهی حرمت آن. 23

بند اول: ایذاء مؤمن. 23

بند دوم: هتک حرمت مؤمن. 25

ب: مفاد قاعده26

ج: مدارک قاعده26

1- آیات.. 26

۲- روایات.. 27

4- عقل. 28

5- بنای عقلا. 29

بند سوم: قذف.. 29

الف: قذف در لغت.. 30

ب: قذف در اصطلاح. 30

ج: دلایل حرمت قذف.. 31

1- آیات.. 31

۲- روایات.. 31

٣- اجماع. 32

4- عقل. 32

4. گفتار دوم: تعرضات جنسی دیداری و مبانی فقهی حرمت آن. 32

بند اول: چشم چرانی و مبانی فقهی حرمت چشم چرانی. 33

الف: آیات.. 34

ب: روایات.. 36

بند دوم: عورت نمائی و مبانی فقهی حرمت عورت نمائی. 37

ب: روایت.. 38

ج: اجماع. 39

الف: آیات.. 39

ب: روایات.. 40

ج: اجماع. 41

بند دوم: زنا و ادله فقهی حرمت زنا42

الف: آیات.. 42

ب: روایات.. 43

ج: اجماع. 44

گفتار چهارم: تعرضات جنسی تجاری و مبانی فقهی حرمت آن. 45

بند اول: قاچاق انسان. 45

قانون حمایت از قربانیان قاچاق در آمریکا، دو بخش را برای این جرم در نظر می‌گیرد:45

بند دوم: مبانی فقهی حرمت قاچاق زنان و دختران به منظور بهره کشی جنسی. 46

الف: نقض کرامت انسانی زن. 47

ب: قیادت.. 48

1- تعریف قوادی.. 48

۲- مبانی فقهی حرمت قیادت.. 51

۲- ۱- آیات.. 51

فقها از اعانت تعاریفی گوناگون ارائه داده‌اند:54

۲ - ۲- روایات.. 55

2- 3- اجماع. 55

ج: افساد في الأرض... 56

1- افساد في الارض در لغت و اصطلاح. 56

۲- مبانی فقهی حرمت افساد في الأرض... 57

2- 1- آیات.. 57

۲ - ۲- روایات.. 58

2- 3- عقل. 59

مبحث سوم: بررسی حکم تکلیفی متوجه قربانی جنسی. 59

گفتار اول: لزوم رعایت حجاب و حریم عفاف.. 60

گفتار دوم: ادله وجوب حجاب.. 63

بند اول: وجوب جنبه‌های حجاب در آیات.. 63

بند دوم: وجوب حجاب در روایات.. 72

بند سوم: وجوب حجاب از نظر عقل. 73

1- مستقلات عقليه. 73

۲- قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. 74

بند چهارم: اجماع بر وجوب حجاب.. 76

گفتار سوم: خلوت با نامحرم77

فصل سوم: بررسی احکام وضعي تعرضات جنسی در فقه و حقوق اسلامی. 79

مبحث اول: بررسی حدود و تعزیرات.. 79

بند اول: مصادیق تعرضات بر انسان. 80

الف: تعرض جنسی جسمی. 80

1- تعرض همجنس گرایانه. 80

۲- تعرض به غیر همجنس.. 84

«حد زنا در موارد زیر اعدام است:85

ب: تعرض جنسی گفتاری.. 85

ج: تعرض جنسی دیداری.. 89

د: تعرض جنسی لمسی. 92

ه: تعرض جنسی تجاری.. 95

1- قوادی.. 95

۲- افساد في الأرض... 97

مبحث دوم: ضمان و مسئولیت به جبران خسارات ناشی از تعرضات جنسی. 100

گفتار اول: مسئولیت.. 101

گفتار دوم: انواع مسئولیت.. 101

بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:102

گفتار سوم: تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 103

گفتار چهارم: ارکان مسئولیت.. 104

بند اول: فعل زیانبار. 105

بند دوم: رابطه سببیت.. 105

بند سوم: ضرر. 106

زیان‌های معنوی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:107

حقوقدانان برای ضرر و خسارتی که قابل جبران می‌باشد و یا به اصطلاح ناروا می‌باشند، اوصافی را ذکر نموده‌اند که عبارتند از:108

مبحث سوم: بررسی حکم ضمان در جبران خسارات ناشی از تعرضات جنسی. 109

گفتار اول: حكم ضمان در خسارات ناشی از آسیب‌های ذاتی. 110

بند اول: قاعده لاضرر. 111

الف: معانی ضرر و ضرار. 111

ب: معنای لا در قاعده لاضرر. 113

گفتار دوم: حكم ضمان در جبران خسارات ناشی از آسیب‌های عرضی. 117

بند اول: حكم ضمان در آسیب‌های جسمی. 117

الف: در جراحات.. 118

ب: در ازاله پرده بکارت و افضاء. 118

ج: در بارداری ناخواسته. 122

د: در انتقال بیماری‌های مقاربتی. 125

بند دوم: حكم ضمان در آسیب‌های روانی و اجتماعی (خسارات معنوی)129

الف: مبانی فقهی خسارت معنوی.. 130

١- قاعده لاضرر. 131

۲- قاعده نفی حرج. 131

٣- عقل. 132

4- بنای عقلا. 132

ب: روش‌های جبران خسارت معنوی.. 133

مبحث چهارم: وظایف دولت در کنترل آثار تعرضات جنسی و پیشگیری از آن. 135

گفتار اول: نقش دولت در کنترل علل اجتماعی. 136

بند اول: کاهش سن ازدواج. 136

بند دوم: کاهش عوامل تحریک کننده137

گفتار دوم: نقش دولت در کنترل علل خانوادگی. 137

نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ141

كتب عربی. 144

مقالات.. 151

سایت‌های اینترنتی. 153

مقدمه

۱ - ۱- تبيين موضوع

غریزه جنسی یکی از مهم‌ترین غریزه‌های انسانی است که در صورت تعدیل، نیازهای طبیعی بشر را تأمین کرده و در صورت افسار گسیختگی حیات سالم او را مورد مخاطره قرار می‌دهد، یکی از مهم‌ترین و خشن ترین انحرافات این غریزه، تعرض و تجاوز جنسی است.

تعرض جنسی پدیده‌ای است که از گذشته‌های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون به جهت ترویج دو مقوله خشونت و***** در سطح بسیار گسترده‌ای افزایش یافته است. این موضوع می تواند پیامدهای متعددی داشته باشد که آسیب های جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی از جمله این پیامدهاست. در این پژوهش به بررسی آثاری که این تعرضات می‌تواند بر قربانی و جامعه داشته باشد، پرداخته شده است. از سوی دیگر نیز به بررسی ضمان و احکام جبران این خسارات در حقوق ایران با امعان نظر به فقه اسلامی پرداخته می‌شود.

1-2- انگیزه انتخاب

با توجه به این که تعرضات جنسی در جامعه امروز به امری شایع تبدیل شده است و طیف وسیعی از انسانها با جلوه‌های مدرن آن مواجه هستند و از آن رنج می‌برند و نیز این که تعرضات جنسی آثار و پیامدهایی را بر قربانی بر جای می‌گذارد و قربانی چه از حيث جسمی یا روانی و... با این موضوع در گیر شده است لذا در این حیطه احساس نیاز شد راه‌های جبران خسارات وارده از تعرضات مورد بررسی قرار گیرد و قربانی با راه‌های جبران خسارات آشنا شود تا در صورت نیاز بتواند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

1- 3- ضرورت واهداف تحقيق

با توجه به منابع فقهی و آیات و روایاتی که می‌توان در خصوص حرمت برخی از مصادیق تعرضات جنسی ذکر نمود، جای خالی این موضوعات در قوانین مدون جزایی کاملا خالی است و در قانون برخی از این مصادیق جرم انگاری نشده است. بنابراین در این رساله بر آن شدیم که با بررسی منابع فقهی و استنتاج حکم تکلیفی مصادیق تعرضات جنسی از آیات و روایات، گامی مؤثر در جهت تدوین قوانینی در این خصوص برداریم و در این پژوهش اهداف ذیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1) آشنایی اجمالی با معنای تعرض جنسی و مصادیق آن.

۲) بررسی آثار و پیامدهای تعرضات جنسی در مصادیق آن.

۳) تبيين حکم فقهی حقوقی برای جبران آثار و پیامدهای ناشی از تعرضات.

1- 4- پیشینه تاریخی تحقیق

آنچه از پیشینه تعرضات جنسی به چشم می‌خورد این است که تجاوز جنسی نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می‌گیرد و در چنین مواردی رابطه جنسی به ندرت موضوع اصلی می‌باشد و در اکثر موارد مسائل جنسی در خدمت نیازهای غیر جنسی در می‌آیند، تجاوز جنسی از نظر قانون به دو شکل انجام می‌گیرد: حالت اول که از آن به عنوان تجاوز اجباری یاد می‌شود شخص با فردی رابطه برقرار می‌کند که ناراضی است و در حالت دوم رابطه و آمیزش با افراد کم سن و سال انجام می‌شود، در نوع اول همیشه اجبار از طرف فرد متجاوز وجود دارد ولی در نوع دوم حتى اگر اقدام با میل رغبت فرد همراه باشد چون از نظر قانون سن فرد کمتر از سن قانونی است مسئول رفتار جنسی‌اش نیست و باز هم تجاوز محسوب می‌شود حتی اگر اجباری در کار نباشد.

این پدیده هم عامل روانی و فیزیولوژیکی دارد و هم زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، به این معنا که گاهی شخصیت روانی افراد و تغییرات فیزیولوژیکی او باعث ارتکاب این جرم می‌گردد و زمانی هم شرایط و بافت اجتماعی و فرهنگ حاکم بر جامعه.

تجاوزات جنسی از جمله جرایمی هستند که از قدیم الایام تا به امروز وجود داشته وهم اکنون در جوامع مختلف به دلایل متفاوتی همچون اختلالات شخصیتی، محرومیت از روابط جنسی طبیعی، وسوسه‌های جنسی، انحطاط اخلاقی، عدم تطبيق مجازات و...ارتکاب می‌یابد.

هنگامی که بحث تعرضات جنسی بیان می‌گردد در کنار آن آثار و پیامدهای تعرضات جنسی نیز مطرح می‌شود و آنچه از پیامدهای تعرضات جنسی است آسیب‌های جسمی همچون انواع بیماری‌های مقاربتی ایدز، سوزاک، سفلیس و...، ایجاد بیماری‌های روانی همچون احساس شرم، ترس، خشم، افسردگی و بیزاری از آمیزش جنسی، آسیب‌های خانوادگی مثل عدم اعتماد همسر به قربانی، آسیب‌های اجتماعی مثل افزایش انحرافات اجتماعی است.

ولی با این وضوح به مسئله آثار تعرضات جنسی از منظر فقه و حقوق پرداخته نشده است و اگر مقاله ای در این رابطه تأليف گردیده تنها به ذکر آثار کلی تعرضات پرداخته که از باب نمونه می‌توان به مقاله‌هایی مانند «تجاوز وبزه دیدگی زنان » بر گرفته از نشریه مطالعات راهبردی زنان، «بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی» برگرفته از نشریه کارآگاه و « تحليل حقوقی، جرم شناسی تجاوز به عنف» بر گرفته از نشریه آموزه‌های حقوق کیفری اشاره کرد و در رابطه با حکم فقهی حقوقی آثار و پیامدهای تعرضات کاری دیده نشده و در این زمینه هنوز جای کار باقی است.

1- 5- سئوالات اصلی تحقیق

1) تعرض جنسی به چه معناست و بر چه مواردی صدق می‌کند؟

۲) آثار تعرضات جنسی چیست؟

۳) آیا برای هر یک از آثار از منظر فقه و حقوق می توان جبران خسارتی در نظر گرفت؟

1-6- سئوالات فرعی تحقیق

1) آیا آثار جسمی مورد ضمان شخص اکراه کننده است؟

۲) آیا آثار روانی را با جبران خسارت معنوی می‌توان پیگیری کرد؟

3) آیا آثار اجتماعی توسط حکومت قابل جبران است؟

1- 7- فرضیه‌های تحقیق

1) تعرض جنسی به معنای هرگونه رابطه جنسی است که بدون رضایت شخص مقابل صورت می‌گیرد و هر نوع رابطه جنسی اعم از گفتاری، دیداری، لمسی و... که به صورت اکراهی واقع شود داخل در مقوله تعرض جنسی است.

۲) آثار تعرضات جنسی عبارتند از آثار جسمی (انتقال بیماری و...)، آثار روانی افسردگی، اضطراب، خشم و....)، آثار خانوادگی (انحلال و تزلزل خانواده و ...)، آثار اجتماعی (طرد شدن از جامعه و...)

٣) به نظر می‌رسد اکثر آثار شمارش شده، قابلیت جبران داشته باشد از طریق جبران مالی، جبران خسارت معنوی و...

4) آثار جسمی مانند افضا در فقه دارای ضمان مهر المثل ودیه است، می‌توان برای آثار دیگر ضمان خاصی تحت قواعد فقهی در نظر گرفت.

۵) به نظر می‌رسد آثار روانی با جبران خسارت معنوی قابل پیگیری باشد.

6) آثار اجتماعی این پدیده را می‌توان با در نظر گرفتن تعزیر‌های مناسب برای مجرم تحت قاعده التعزير لكل معصية جبران نمود.

1-8) روش و نوع تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی می‌باشد و نوع تحقیق کاربردی و بنیادی است و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و استفاده از مقالات و منابع اینترنتی صورت گرفته است.

1-9) محدودیت و تنگناهای تحقیق

با توجه به این که در این پژوهش، مصادیق تعرض جنسی مورد بررسی قرار گرفته است و برخی از این مصادیق شکل جدیدی از تعرض جنسی بوده است که در قانون مجازات مورداشاره قرار نگرفته است و یا به صورت ضمنی به آن اشاره گردیده است بنابراین جدید بودن این موضوع در مصادیق جدید، خود گویای محدودیت در منابع این رساله می‌باشد که همین امر سبب صعوبت‌های فراوانی جهت نگارش این رساله گردید.

1- 10) طرح کلی رساله

این رساله در سه فصل نگارش یافته است که در فصل اول به موضوع شناسی پرداخته می‌شود که در آن مباحثی همچون تعریف لغوی و اصطلاحی تعرض جنسی و اصطلاحات مترادف با آن، علل (روان‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و حقوقی) تعرض جنسی، مصادیق تعرض جنسی بر اساس نوع قربانی (هم جنس، کودک، مرده و حيوان) و نیز بر اساس لذت جویی متجاوز (گفتاری، دیداری، لمسی، تجاری) و آثار ذاتی و عرضی (جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی) تعرض جنسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم موضوع حکم تکلیفی هر یک از مصادیق تعرض جنسی با استناد به ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل مورد توجه قرار می‌گیرد و در فصل سوم نیز موضوع احکام وضعي تعرضات جنسی در فقه وحقوق اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این فصل شامل مباحثی همچون میزان مجازات در هر یک از مصادیق تعرض جنسی و نحوه جبران خسارات وارده در هر یک از مصادیق مذکور می‌باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران