نسل جوان ایران

علوم پایهزیست شناسیزیست سلولی مولکولیژنتیک

بررسی داروشناختی بیوانفورماتیكی سمیت ترکیبات عصاره گیاه پامچال طناز دراثر مداخلات ژنتیكی با سلول های سرطان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 122
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 274
فرمت فایل : word
حجم فایل : 5.92kb

قیمت فایل : 70,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 16
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از دیر باز تا به امروز تلاش های زيادی به منظور درمان سرطان روده بزگ صورت گرفته است که از مهمترین آنها مي توان به روش هايي چون جراحي ، راديوتراپي و شیمي درماني اشاره کرد . اثر بخشي بالیني شیمي درماني به واسطه اثرات جانبي، سمیت و مقاومت دارويي محدود شده است و هم چنین از ديگر محدوديت های داروهای ضد سرطان مقاومت سلول های سرطاني نسبت به دارو است . بنابراين ، علاقه رو به رشدی برای استفاده از گیاهان به عنوان يک منبع امیدوارکننده از درمان با داروهای جديد ضد سرطان و با کارايي بیش تر وجود دارد . همچنین امروزه داروهای گیاهي به علت عوارض جانبي کمتر نسبت به داروهای شیمیايي مورد توجه قرار گرفته اند . بسیاری از گیاهان حاوی عواملي برای جلوگیری از سرطان هستند که مي توانند اثرات خود را در مراحل مختلف شروع و رشد سلول های سرطاني اعمال کنند.

هدف اصلي در پیشگیری از سرطان توسط مواد طبیعي يا شیمیايي کند کردن و يا مهار فرايند سرطان زايي مي باشد. اين نگرش به طور هدفمند روی مسیرهای داخل سلولي غیر طبیعي که موجب عمکرد غیر طبیعي سلولي شده اند، متمرکز مي باشد . دارای طیف وسیعي از کاربردهای بالیني مي باشد ، با اين حال برخي از محققان از تاثیرات جانبي اين گیاه بر روی حیوان وهمچنین انسان ،گزارش داده اند.

با در نظر گرفتن پتانسیل درماني قوی و موارد استفاده آن در داروهای گیاهي ، ضروری است که مطالعات بالیني به سمت ارزيابي موثر و ايمني استفاده از اين گیاه به منظور استفاده انساني ، هدايت شود. در اين مطالعه با رويکرد بیوانفورماتیکي و بررسي برهمکنش ترکیبات گیاه پامچال طناز دارويي و ژن پرداخته شده است و نقش ژن هايي که در بر هم کنش با ترکیبات دارويي دخیل هستند بر روی سرطان روده بزرگ بررسي گرديده است همچنین اين روند براساس داده های استخراج شده از پایگاه داده ctdbase.org و نرم افزار های geneonthology , Enrichr, keg انجام شده است. بررسي های بیوانفورماتیکي نشان داد که ترکیبات مورد بررسي به طور قابل توجهي دارای عملکرد ضد سرطاني در سرطان روده بزرگ مي باشد.

کلمات کلیدی

سرطان روده بزرگ، پامچال طناز، پروتئین تیمول، پروتئین کاراکرول، پروتئین لینالول، پروتئین اوژینول

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش). 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهداف تحقیق. 4

1-2-1- اهداف کلی. 4

1-2-2- اهداف علمی. 4

1-2-3- اهداف کاربردی.. 5

1-2-4- اهداف ویژه5

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 5

1-4- سوالات و فرضیات تحقیق. 8

1-4-1- سوالات.. 8

1-4-2- فرضیات تحقیق. 9

1-5- مدل تحقیق. 9

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 9

1-7- واژه های کلیدی.. 10

1-8- روش تحقیق. 10

1-9- جامعه و حجم نمونه. 10

1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 11

فصل دوم(مطالعات نظری ). 12

مقدمه. 13

2-1- سایتواسکیپ.. 23

2-2- نمودار ون. Error! Bookmark not defined.

2-3-اطلاعات پروتئین. 32

2-4- پایگاهاطلاعاتیاسترینگ... 33

2-5- منابعاطلاعاتی. 34

2-6-پایگاهاطلاعاتیپاپکم35

2-7- پیشینه تحقیق. 36

2-7-1- پیشینه داخلی. 36

فصل سوم(روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)). 41

3-1- روش تحقیق. 42

3-2- جامعه آماری.. 42

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 42

3-4- ابراز جمع آوری اطلاعات.. 42

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها43

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق). 44

4-1- سمیت گیاه پامچال طناز. 45

4-2- برهم کنش های دارویی-گیاهی. 47

4-3- ساختارهای شیمیایی اجزای pubchem توسط پامچال طناز. 48

4-4- مکانیسم عمل شیمیایی موجودpubchem با استفاده از پامچال طناز. 52

4-5- بررسی ترکیبهای گیاه پامچال طناز. 55

4-5-1- ترکیب تیمول. 55

4-5-1-1- مسیر های عملکردی ترکیب تیمول با استفاده از CTD. 55

4-5-1-2- رسم شبكه اصلی ترکیب تیمول با استفاده از نرم افزار string. 62

4-5-1-3- ژن های موجود در تیمول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD. 69

4-5-1-4- انالیز داده های ترکیب تیمول با استفاده از سایتواسکیپ.. 69

4-5-1-5- داده های اطلس پروتئین Casp8 انسانی مرتبط با ژن ترکیب تیمول با استفاده از پروتئین atlas. 72

4-5-1-6- بخش بافتی. 73

4-5-1-7- بخش سرطان روده بزرگ.. 74

4-5-1-8- توزیع پراکندگی بافت روده بزرگ.. 75

4-5-1-9- موقعیت قرار گیری ژن CASP8. 76

4-5-1-10- اطلاعات پروتئین. 77

4-5-1-11- اطلاعات بخش آسیب شناسی. 86

4-5-1-12- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب تیمول با استفاده از ctd. 87

4-5-2- ترکیب کارواکرول. 88

4-5-2-1- مسیر های عملکردی ترکیب کارواکرول با استفاده از CTD. 88

4-5-2-2- رسم شبكه اصلی ترکیب کارواکرول با استفاده از نرم افزار string. 95

4-5-2-3- ژن های موجود در کارواکرول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD. 100

4-5-2-4- انالیز داده های ترکیب کارواکرول با استفاده از سایتواسکیپ.. 101

4-5-2-5- داده های اطلس پروتئین MPO انسانی مرتبط با ژن ترکیب کارواکرول با استفاده از پروتئین atlas. 103

4-5-2-6- بخش بافتی. 103

4-5-2-7- بخش سرطان روده بزرگ.. 104

4-5-2-8- توزیع پراکندگی بافت روده بزرگ.. 106

4-5-2-9- موقعیت قرار گیری ژن MPO.. 106

4-5-2-10- اطلاعات پروتئین MPO.. 107

4-5-2-11- اطلاعات بخش آسیب شناسی MPO.. 109

4-5-2-12- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب کارواکرول با استفاده از ctd. 109

4-5-3- ترکیب لینالول. 110

4-5-3-1- مسیر های عملکردی ترکیب لینالول با استفاده از CTD. 110

4-5-3-2- رسم شبكه اصلی ترکیب لینالول با استفاده از نرم افزار string. 127

4-5-3-3- ژن های موجود در لینالول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD. 131

4-5-3-4- انالیز داده های ترکیب لینالول با استفاده از سایتواسکیپ.. 132

4-5-3-5- داده های اطلس پروتئین CDKN1B انسانی مرتبط با ژن ترکیب لینالول با استفاده از پروتئین atlas. 135

4-5-3-6- بخش بافتی. 136

4-5-3-7- بخش سرطان روده بزرگ.. 136

4-5-3-8- توزیع پراکندگی بافت روده بزرگ.. 138

4-5-3-9- موقعیت قرار گیری ژن CDKN1B.. 138

4-5-3-10- اطلاعات پروتئین CDKN1B. 139

4-5-3-11- اطلاعات بخش آسیب شناسی CDKN1B. 141

4-5-3-12- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب لینالول با استفاده از ctd. 142

4-5-4- ترکیب اوژینول. 143

4-5-4-1- مسیر های عملکردی ترکیب اوژینول با استفاده از CTD. 143

4-5-4-2- رسم شبكه اصلی ترکیب اوژینول با استفاده از نرم افزار string. 214

4-5-4-3- ژن های موجود در اوژینول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD. 219

4-5-4-4- انالیز داده های ترکیب اوژینول با استفاده از سایتواسکیپ.. 220

4-5-4-5- داده های اطلس پروتئین MPO انسانی مرتبط با ژن ترکیب اوژینول با استفاده از پروتئین atlas. 222

4-5-4-6- بخش بافتی. 223

4-5-4-7- بخش سرطان روده بزرگ.. 223

4-5-4-8- توزیع پراکندگی بافت روده بزرگ.. 225

4-5-4-9- موقعیت قرار گیری ژن MPO.. 225

4-5-4-10- اطلاعات پروتئین MPO.. 226

4-5-4-11- اطلاعات بخش آسیب شناسی MPO.. 228

4-5-4-12- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب اوژینول با استفاده از ctd. 229

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). 230

5-1- نتیجه گیری.. 233

5-2- پیشنهادات.. 236

5-2-1- پیشنهادات حاصل تحقیق. 236

5-2-2- پیشنهادات برای محققین بعدی.. 237

منابعفارسی. 238

منابع لاتین. 240

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- یک کتابخانه جاوا اسکریپت.......................................................................30

جدول 4-1- استفاده های سنتی، ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی گیاه پامچال طناز منطقه همدان ایران.(بهزاد، 2014)........................................................................................47

جدول 4-2- ترکیبات فعال در گیاه پامچال..................................................................48

جدول 4-3- ساختارهای شیمیایی اجزای pubchem توسط پامچال طناز.........................48

جدول 4-4- مکانیسم عمل شیمیايي عمده ترکیبات موجود گیاه پامچال طناز بر جنبه های مختلف فارماکولوژی به شرح زير مي باشد:.......................................................................52

جدول 4-5- تنها مسیرهايي که به طور قابل توجهي برهم کنش ترکیب تیمول با ژن ها p-value<0.01 را با ارزش تخمیني نشان مي دهد به شرح زير است:.....................................55

جدول 4-6- مسیر های عملکردی ژن تیمول با استفاده از CTD.........................................59

جدول 4-7- هستی شناسی ترکیب تیمول با استفاده از CTD .............................................59

جدول 4-8- جدول مشخصات شبکه..........................................................................63

جدول 4-9- ژن های موجود در تیمول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD...................69

جدول 4-10- انالیز داده های ترکیب تیمول با استفاده از سایتواسکیپ................................69

جدول 4-11- جدول محاسبات میانه.............................................................................72

جدول 4-12- داده های اطلس پروتئین Casp8 انسانی مرتبط با ژن ترکیب تیمول..............72

جدول 4-13- معرفی بخش بافتی.................................................................................73

جدول 4-14- بخش سرطان روده بزرگ............................................................................74

جدول 4-15- اطلاعات پروتئین CASP8.....................................................................77

جدول 4-16- اطلاعات بخش آسیب شناسی...................................................................86

جدول 4-17- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب تیمول با استفاده از ctd............87

جدول 4-18- تنها مسیرهايي که به طور قابل توجهي برهم کنش ترکیب کارواکرول با ژن ها p-value<0.01 را با ارزش تخمیني نشان مي دهد به شرح زير است.......................................88

جدول 4-19- مسیر های عملکردی ژن تیمول با استفاده از CTD........................................92

جدول 4-20- هستی شناسی ترکیب تیمول با استفاده از CTD...........................................93

جدول 4-21- جدول مشخصات شبکه...........................................................................95

جدول 4-22- ژن های موجود در کارواکرول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD..........100

جدول 4-23- انالیز داده های ترکیب کارواکرول با استفاده از سایتواسکیپ...........................101

جدول 4-24- محاسبه میانه.........................................................................................102

جدول 4-25- داده های اطلس پروتئین MPO انسانی مرتبط با ژن ترکیب کارواکرول.......103

جدول 4-26- جدول بخش بافتی...............................................................................103

جدول 4-27- بخش سرطان روده بزرگ.........................................................................104

جدول 4-28- اطلاعات پروتئین MPO......................................................................107

جدول 4-29- اطلاعات بخش آسیب شناسی MPO......................................................109

جدول 4-30- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب کارواکرول با استفاده از ctd..109

جدول 4-31- تنها مسیرهايي که به طور قابل توجهي برهم کنش ترکیب لینالول با ژن ها p-value<0.01 را با ارزش تخمیني نشان مي دهد به شرح زير است......................................110

جدول 4-32- مسیر عملکرد با استفاده از CTD.........................................................116

جدول 4-33- هستی شناسی ترکیب تیمول با استفاده از CTD.....................................120

جدول 4-34- جدول مشخصات شبکه......................................................................127

جدول 4-35- ژن های موجود در لینالول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD.................132

جدول 4-36- انالیز داده های ترکیب لینالول با استفاده از سایتواسکیپ...............................132

جدول 4-37- محاسبات میانه........................................................................................134

جدول 4-38- داده های اطلس پروتئین CDKN1B انسانی مرتبط با ژن ترکیب لینالول........135

جدول 4-39- بخش بافتی.........................................................................................136

جدول 4-40- بخش سرطان روده بزرگ.......................................................................136

جدول 4-41- اطلاعات پروتئین CDKN1B................................................................139

جدول 4-42- اطلاعات بخش آسیب شناسی CDKN1B...............................................142

جدول 4-42- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب لینالول با استفاده از ctd......142

جدول 4-43- تنها مسیرهايي که به طور قابل توجهي برهم کنش ترکیب اوژینول با ژن ها p-value<0.01 را با ارزش تخمیني نشان مي دهد به شرح زير است...................................143

جدول 4-44- مسیر های عملکردی ترکیب اوژینول با استفاده از CTD............................165

جدول 4-45- هستی شناسی اوژینول.......................................................................169

جدول 4-46- جدول مشخصات شبکه ......................................................................215

جدول 4-47- ژن های موجود در اوژینول با استفاده از نرم افزار مقایسه ای CTD..............219

جدول 4-48- انالیز داده های ترکیب اوژینول با استفاده از سایتواسکیپ........................220

جدول 4-49- محاسبه میانه.....................................................................................221

جدول 4-50- داده های اطلس پروتئین MPO انسانی مرتبط با ژن ترکیب اوژینول..........222

جدول 4-51- بخش بافتی..........................................................................................223

جدول 4-52- بخش سرطان روده بزرگ......................................................................223

جدول 4-53- اطلاعات پروتئین MPO......................................................................227

جدول 4-55- اطلاعات بخش آسیب شناسی MPO.............................................................228

جدول 4-55- ژن های مرتبط با سرطان روده بزرگ در ترکیب اوژینول با استفاده از ctd......229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- پامچال طناز (توتیا) الف کل بوته گیاه ب) پاجوش های مربوط به گیاه ج) گرد سفید رنگ انتهای ساقه گل دهنده....................................................................................................7

شکل 2-1- پایگاه اطلاعاتی توکسیکوژنومیک......................................................................17

شکل 2-2- سایتواسکیپ...................................................................................................23

شکل 2-3- نمایی از نمودار ون......................................................................................28

شکل 2-4- نمایی از ژن ون..........................................................................................31

شکل 2-5- پایگاه اطلاعاتی استرینگ....................................................................................33

شکل 2-6- پایگاه اطلاعاتی پاپ کم..................................................................................35

شکل 4-1- شبكه اصلی ترکیب تیمول با استفاده از نرم افزار string.....................................63

شکل 4-2- زیر گروه اول...............................................................................................64

شکل 4-3- زیر گروه دوم....................................................................................................68

شکل 4-4- زیر گروه سوم ..............................................................................................68

شکل 4 -5- داده های مرتبت با بافت روده بزرگ..................................................................75

شکل 4-6- موقعیت قرار گیری ژن CASP8...................................................................76

شکل 4-7- شدت باند آنتی بادی توسط داده MS TMT.................................................76

شکل 4-8- رسم شبكه اصلی ترکیب کارواکرول.................................................................95

شکل 4-9- زیر گروه اول...............................................................................................96

شکل 4-10- زیر گروه دوم .........................................................................................100

شکل 4-11- شکل داده های مرتبت با بافت روده بزرگ.................................................. 106

شکل4-12- موقعیت قرار گیری ژن MPO..................................................................106

شکل4-12- شدت باند آنتی بادی توسط داده MS TMT...............................................107

شکل 4-13- شبكه اصلی ترکیب لینالول با استفاده از نرم افزار string..............................127

شکل 4-14- زیر گروه اول................................................................................................128

شکل 4-15- زیر گروه دوم.............................................................................................128

شکل 4-16- زیر گروه سوم................................................................................................131

شکل 4-17- زیر گروه چهارم.........................................................................................131

شکل 4-18- داده های مرتبت با بافت روده بزرگ.................................................................138

4-19- شکل داده CDKN1B..................................................................................138

شکل 4-20- شدت باند آنتی بادی توسط داده MS TMT............................................139

شکل 4-21- شبكه اصلی ترکیب اوژینول با استفاده از نرم افزار string.............................214

شکل 4-22- زیر گروه اول...............................................................................................215

4 شکل -23- داده های مرتبت با بافت روده بزرگ................................................................225

شکل 4-24- موقعیت قرار گیری ژن MPO......................................................................225

شکل 2-25- شدت باند آنتی بادی توسط داده MS TMT..................................................226

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.............................................74

نمودار 4-2- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده......................................74

نمودار 4-3- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.........................................75

نمودار 4-4- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده...........................................105

نمودار 4-5- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.......................................105

نمودار 4-6- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده............................................105

نمودار 4-7- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده بزرگ..................................137

نمودار 4-8- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده بزرگ..............................137

نمودار 4-9- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده بزرگ..................................137

نمودار 4-10- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.....................................224

نمودار 4-11- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.........................................224

نمودار 4-12- طرح پراکندگی زنده ماندن و تعامل با سرطان روده.......................................224

 

سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان شایع در ایران است.سرطان دستگاه گوارش شایع‌ترین نوع در ایران با فراوانی 38 درصد است. خطر ابتلا به این سرطان تحت تأثیر دو عامل محیطی و فاکتورهای ژنتیکی می‌باشد(نبیونی و همکاران،1396)

سرطان‌ روده بزرگ از پولیپ‌های غددی منشأ می‌گیرد. پولیپ رشد غیر‌طبیعی توده‌های خوش‌خیم در جدار اعضای بدن است. تبدیل پولیپ به سرطان یک فرایند چند مرحله‌ای است که از تجمع تغییرات ‍ژنتیکی ناشی می‌شود و حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد تا پولیپ به سرطان تبدیل شود(همان منبع، 1396).

بعد از ۵۰ سالگی شانس ابتلا افزایش می‌یابد و در صورت ابتلای یک نفر از بستگان درجه اول و یا دو نفر از بستگان درجه دوم شانس ابتلا به این بیماری ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد همچنین در صورت ابتلای یک نفر از بستگان درجه اول که قبل از سن ۵۰ سالگی مبتلا شده باشد شانس ابتلای فرد ۳ تا ۴ برابر افزایش می‌یابد(همان منبع، 1396).

5 تا 10 درصد افرادی که به سرطان روده بزرگ مبتلا می‌شوند، نقایص ژنتیکی دارند که منجر به بروز سرطان در سنین پایین‌تر می‌شود. یافتن خانواده‌های دارای نقایص ژنتیک در سنین پایین‌تر برای شروع زودتر اقدامات غربالگری و پیشگیری اهمیت دارد(همان منبع، 1396).

گیاهان نقش مهمی در توسعه سیستم‌های پیشرفته طب سنتی ایفا میکنند. ابزارهای بیوتکنولوژیکی برای انتخاب، تکثیر و محافظت از ژنوتیپ‌های در معرض خطر بسیار مهم‌اند. استفاده از عصاره گیاهان دارویی برای درمان بیماری‌های انسانی یک تکنیک سنتی است که در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای افزایش یافته است.پامچال طناز[1] از خانواده پریمولاسه یکی از مهمترین گیاهان دارویی بومی استان فارس است. این گیاه از منطقه تاریک‌دره جمع‌آوری می شود و در سیستم دو لیوانی گلخانه‌ی کوچک کشت می گردد. بعد از کشت پامچال طنازدر این سیستم، این گیاه در مدت یک سال سه بار گل‌دهی داشت.ریشه‌های این گیاه قرمز رنگ هستند زیرا لایه‌های کرکی آن دارای رنگیزه‌های نفتوکینونی است.نتایج مطالعه‌ی حاضر به‌طور علمی توانایی بازدارندگی عصاره‌ی پامچال طناز را با استناد بر استفاده‌ی رایج آن‌ها در طب سنتی و جهت کمک به توسعه‌ی گزینه‌های درمانی جدید بر پایه‌ی فرآورده‌های طبیعی، تأیید کرد. پتانسیل ضدباکتریایی این ترکیبات با اندازه‌گیری قطر هاله‌ی بازدارندگی علیه پاتوژن‌ها ارزیابی شده است. در بین ترکیبات پامچال طناز بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را نشان داده است(پیری و سلیمانی،1394)

کاربرد محلی و دانش بومی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی در جهان دارای ارزش و اهمیت ویژه ای می باشد و می تواند یکی از پایه های تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی گردد .گیاه پامچال طناز با نام فارسی پامچال جویباری یا پامچال طناز از خانواده Primulaceae می باشد این گیاه از قدیم در استان فارس به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم مورد استفاده قرار می گرفته است با توجه به کاربردهای سنتی این گیاه مطالعه جامعی در زمینه دانش بومی و یافته های جدید در زمینه این گیاه انجام گردید طبق نتایج بدست امده مشخص شد که در محور دم گل آذین این گیاه پودر سفید رنگی قرار دارد که عوام آنرا به نام توتیا می شناسند و معتقدند که با کشیدن این پودر در چشم می توان از عوارض متعدد و ناراحتی های مختلف چشمی ممانعت نمود. اعتقاد عموم همچنین بر تاثیر این ماده در پیشگیری و درمان بیماری هایی نظیر آب مروارید ، آب سیاه ، تراخم و بهبود خشکی های چشمی و ضد عفونی کردن آن می باشد. عده ای معتقدند که کشیدن توتیا در چشم دید بهتری به چشم بخشیده و باعث افزایش قدرت بینایی می شود و اگر قبل از طلوع خورشید آنرا از گیاه جمع نمایند دارای خاصیت درمانی بهتری می باشد توتیا تقویت کننده چشم بوده و باعث از بین رفتن خارش چشم می گردد استفاده از آن باعث شستشو و تمیزی چشم می شود. اطبا سنتی در استان فارس معتقدند که کشیدن توتیا در چشم باعث از بین رفتن تاری چشم و چشم درد می گردد همچنین با استعمال آن ماهیچه های چشم از جمله ماهیچه های حرکت دهنده عدسی چشم تقویت شده و بنابراین افرادی که از این دارو استفاده می نمایند دیرتر به پیر چشمی مبتلا می گردند . توتیا ضد عفونی کننده بسیار قوی است و بنابراین در گذشته با توجه به آلودگی های میکروبی فراوان کسانی که از آن استفاده می نموده اند از بیماری های چشمی به دور بوده و به چشم درد مبتلا نمی شده اند. همچنین توتیا سبب تحریک غدد اشکی و غدد مترشحه لبه پلک ها شده و سطح کره چشم را مرطوب و شفاف می سازد و چون دافع رطوبات اضافی داخل چشم می شود از تار شدن یا کم شدن نور چشم جلوگیری می کند استفاده از این دارو خونرسانی به شبکیه و سایر قسمت های چشم را تنظیم نموده و چشم کمتر به شب کوری مبتلا می گردد همچنین می تواند در ترمیم بعضی از ضایعات چشمی نیز کمک نماید.

بسیاری از گیاهان حاوی عوامليبرای جلوگیری از سرطان هستند که مي توانند اثرات خود را در مراحل مختلف شروع و رشد سلول های سرطاني اعمال کنند. هدف اصلي در پیشگیری از سرطان توسط مواد طبیعي يا شیمیايي کند کردن و يا مهار فرايند سرطان زايي مي باشد. اين نگرش به طور هدفمند روی مسیرهای داخل سلولي غیر طبیعي که موجب عمکرد غیر طبیعي سلولي شده اند، متمرکز مي باشد.

با در نظر گرفتن پتانسیل درماني قوی پامچال طناز و موارد استفاده آن در داروهای گیاهي، ضروری است که مطالعات بالیني به سمت ارزيابي موثر و ايمني استفاده از اين گیاه به منظور استفاده انساني، هدايت شود. در اين مطالعه با رويکرد بیوانفورماتیکي به بررسي برهمکنش ترکیبات اين گیاه دارويي و ژن پرداخته خواهد شد و نقش ژن های که در بر هم کنش با ترکیبات دارويي پامچال طناز هستند بر روی سرطان بررسي مي گردد.

 

[1] . Primula auriculata

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران