نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

بررسی تاثیر سیاست خارجی دولت های هشتم و نهم بر رویکرد منطقه ای حزب الله لبنان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 138
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 232
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.16mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 15
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حزب الله لبنان يك حزب صرفاً ملي و معمولي در يكي از كشورهاي كوچك خاورميانه نيست، چراكه اين حزب گرچه خود را در چارچوب هاي ملي تعريف كرده و در چنيني فرآيندي به شدت فعال شده است، اما در عين حال از ويژگي هاي فراملي بسياري برخوردار بوده و كاركرد منطقه اي قابل توجهي پيدا كرده است. اين ويژگي در اصل يكي از مهمترين شاخص هاي انقلاب اسلامي ايران است كه حزب الله لبنان با بهره گيري از همگوني مذهبي خود با انقلاب، شالوده فكري و رفتاري خود را بر اساس آن پي ريزي و اكثر ويژگي هاي انقلاب اسلامي را در خود بومي سازي كرده، الگوي عربي قابل توجهي را براي جوامع منطقه ارايه داده است. از اين رو مي توان گفت حزب الله لبنان پيامبر امين انقلاب اسلامي ايران در جهان عرب و عامل به اصول آن بوده است. يكي از مهمترين عرصه هاي تاثير گذاري حزب الله لبنان، منطقه خاورميانه است كه به دنبال پيروزي هايي كه عليه رژيم اشغال گر قدس بدست آورده در ميان مردم اين منطقه از چنان محبوبيتي برخوردار شده كه توانسته به وسيله آن راه نفوذ سياسي خود را در ميان اين دولت ها از طريق مردم باز كند. از سوي ديگر نيز اين حزب با شكست دادن يكي از ارتش هاي قدرتمند جهان، نشان داد كه اين حزب به سادگي شكست پذير نيست و توانست قدرت بازدارندگي خود را براي حمله مجدد به لبنان و يا حمله به هم پيمانانش از جمله ايران به نمايش بگذارد.

چکیده:5

پیشگفتار:6

مقدمه:7

فصل اول. 10

(کلیات پژوهش). 10

1-1. بیان مسأله:11

1-2- ضرورت انجام پژوهش:12

1-3- اهداف پژوهش:. 13

1-4- سوال اصلی پژوهش:13

1-5- فرضیه تحقیق:14

1-6- ادبیات و پیشینه تحقیق:14

1-7- روش شناسی تحقیق:15

1-8- تعریف مفاهیم:15

1-10- جدید بودن و نو آوری در پژوهش:18

1-11- ساختار پژوهش:18

فصل دوم. 19

(چارچوب تئوريك نوواقع گرایی). 19

2-1- مقدمه:20

2-2- نوواقع گرایی. 22

2-3- اصول نو واقع گرایی. 25

2-3-1- مفاهيم اساسي اين نظريه عبارتند از:25

1- دولت ها در تعقيب منافع و دستاوردهاي نسبی اند و نه مطلق. يعني می توان حاصل بازي را به جاي صفر، مثبت دانست.26

2- دولت ها به عنوان بازيگران اصلي امنيت بین المللي، صرفا در پي منافع ملي هستند.26

3- نقش موسسات و نهادهاي سياسي- اقتصادي بین المللي در امنيت جهاني را نمی توان ناديده گرفت.26

4- دولت ها، بازيگراني عاقل هستند و تعقيب حداكثر سود، يگانه انگيزه آنها براي فعاليت در عرصه بین المللي است.26

5- دولت ها در شرايط آنارشيك، فعاليت (رقابت) می کنند و عقلانيت آنها در همان شرايط شكل می گیرد.26

6- رفتار دولت ها فقط در قالب نظام بین الملل معنی دار است. به عبارت ديگر تصور دولت ها به عنوان بازيگران عقلانیت گرا، يكپارچه، فقط در قالب نظام بین كشوري تحقق می یابد.(نصري، 1386: 222)26

در برداشت نئورئاليستي نخست موسسات و نهادهاي سياسي- اقتصادي را مستقل از دولت ها در نظر نمی گیرند و دوم اينكه سطحي از همكاري در بين دولت ها قابل تصديق است و نمی توان گفت كه سود يك دولت در عرصه بین المللي حتما زيان دولت ديگري را در پي دارد.26

2-3-2- مفاهيم كليدي نو واقع گرایی. 27

2-3-2-1- موازنه- قدرت:27

2-3-2-2- امنيت و بقا28

2-3-2-3- قدرت:29

2-3-2-4- خودياري:30

2-4- واقع گرایی انگیزشی:33

2-5- نو واقع گرایی در سیاست بین الملل. 34

2-5-1- تلفیق سطوح فردي، ملی و بین المللی. 34

2-5-2- نقش میانجی دولت و جامعه در سیاست خارجی. 36

2-6- کاربست واقع گرایی نو کلاسیک براي تحلیل سیاست خارجی ایران. 40

2-6-1- الگو و فرآیند تصمیم گیري.. 40

2-6-2- منافع و اهداف ملی. 42

2-6-3- منابع و عوامل تعیین کننده45

2-6-4- رفتار سیاست خارجی. 49

2-7- نتیجه گیری.. 51

فصل سوم. 54

مناقشات جناح هاي داخلي لبنان.. 54

3-1- مقدمه. 55

3-2- نفوذ قدرت های منطقه‌ای در احزاب سياسي لبنان:55

3-2-2- زمینه ‌های نفوذ اسرائیل در احزاب لبنان (دلايل اهميت لبنان براي اسراييل):57

3-2-2-1- نفوذ اسرائيل در احزاب مسيحي لبنان:59

3-2-3- زمینه ‌های نفوذ ايران در احزاب اسلامي لبنان (دلايل اهميت لبنان براي ايران):61

3-2-4- نفوذ عربستان در لبنان:66

3-2-5- نفوذ قطر در لبنان:69

3-2-6- نفوذ مصر در لبنان:71

3-2-7- نفوذ تركيه در لبنان:72

3-3- زمینه‌های نفوذ قدرت های بين المللي در احزاب سياسي لبنان. 73

3-3-1- زمینه ‌های نفوذ فرانسه در احزاب سياسي لبنان:74

3-3-2- نفوذ فرانسه در احزاب مسيحي لبنان. 77

3-3-3- زمینه ‌های نفوذ ايالات متحده آمریکا در احزاب لبنان:81

3-3-4- نفوذ آمریکا بر احزاب سياسي لبنان:85

3-4- دلايل شکل گیری مناقشه در میان احزاب لبنان از منظر نفوذ قدرت های خارجي:88

3 -5- ريشه و علل مناقشات جناح هاي داخلي لبنان (از منظر تاريخي، اجتماعي، سياسي و ساختاري)91

3-5-1- علل بلند مدت:91

3-5-1-1- ساختار اجتماعي لبنان و فرقه گرايي:91

3-5-1-2- تغيير تركيب جمعيتي:91

3-5-1-3- قدرت يافتن حزب اﷲ در ميان مناقشات ساير جناح های داخلي لبنان:93

3-5-1-4- علل كوتاه مدت:94

3-5-2- جنگ ۳۳ روزه حزب الله و اسرائيل:96

3-5-3- قتل رفيق حريري.. 97

3-5-4- تصميمات دولت لبنان در ششم مه ۲۰۰۸. 99

فصل چهارم. 101

سياست خارجي جمهورياسلامي ايران.. 101

(از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸). 101

4-2- اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:101

4-2-۱- اصل تنظيم سياست خارجي كشور بر مبناي موازين اسلامي:102

2-2-۲- اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها:103

4-2-۳- اصل نفيسلطهجوئيوسلطهپذيري:103

4-2-۴- اصل تولي و تبري:104

4-2-۵- اصل روابط صلح آميز با دول غیر محارب:104

4-2-۶- اصل اولويت روابط با جهان سوم:105

4-2-۷- اصل مبارزه با تبعيض نژادي و سیاست ‌های نژاد پرستانه:105

4-2-۸-اصل تعهد نسبت به پيمان ها و قراردادها:106

4-2-۹-اصل لزوم حضور در مجامع بين المللي:107

4-3- اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:108

4-3-۱-تلاش در جهت تشكيل امت واحد جهاني:109

4-3-۲-حمايت از مستضعفين در مقابل مستكبرين و مبارزه با استكبار و سلطه ستيزي.. 110

4-3-۳- حراست از استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران:111

4-3-۶- تأمین سعادت انسان در كل جامعه بشري:112

4-3-۷- صدور انقلاب اسلامي:113

4-4- جايگاه منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:113

4-4-۱- دستاورد مقاومت در تأمین منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران:114

4-۴- جايگاه ايدئولوژي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:115

4-۵- گفتمان مسلط در سياست خارجي جمهوري اسلامي:116

4-6- هويت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران:117

4-7- روش ها و چگونگي تنظيم سياست خارجي. 118

4-۷-۱- ملت ها:119

4-۷-۲- دولت ها121

4-۷-۳- سازمان هاي بين المللي. 121

4-۸- آغاز سياست خارجي خاتمي. 122

4-۸-۱- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دردوران رياست جمهوري آقاي خاتمي:126

4-۸-۲- سياست خارجي دولت هشتم128

4-۸-۳- هويت انقلابي- اسلامي نظام جمهوري اسلامي ايران درگفتمان فرهنگ گراي سياست محور. 129

4-۸-۴- موانع و چالش هاي فراروي دولت خاتمي در اجراي سياست خارجي. 132

4-۸-۴-۱- موانع خارجي. 132

4-۸-۴-۲- موانع داخلي. 133

4-۸-۴-۳- عدم توجه به منافع ملي. 137

4-۹- دستاوردهاي دولت خاتمي. 137

4-10- آغاز سياست خارجي احمدي نژاد:139

4-۱۰-۱- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد:142

4-۱۰-۲-عدالت محوري در اجراي سياست خارجي:144

4-۱۰-۳- سياست نگاه به شرق و جنوب به عنوان دستاورد دولت نهم:145

4-۱۰-۴- مانع و چالش فرا روي دولت احمدي نژاد در اجراي سياست خارجي (مصداق مقاومت و ايستادگي در سياست خارجي دولت نهم)147

4-۱۰-۵- سياست خارجي دولت نهم:149

4-۱۰-۶- هويت انقلابي- اسلامي نظام جمهوري اسلامي ايران در گفتمان اصول گراي عدالت محور:150

4-۱۱- تحليل مقايسه اي سياست خارجي دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران. 152

4-۱۲- نتيجه گيري:158

4-12-1- دولت خاتمي:158

4-12-2- دولت احمدي نژاد:159

فصل پنجم. 159

تاثير مناقشات جناح های داخلي لبنان بر سياست.. 159

خارجي دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران.. 159

5-1- مقدمه. 160

5-2- مناقشات جناح های سياسي داخلي لبنان از زمان استقلال لبنان (۱۹۴۳) تا سال ۲۰۱۲:161

5-3- مهمترين تحولات لبنان در هزاره سوم ميلادي:162

5-3-۱- ترور رفيق حريري:162

5-3-۲- چگونگي تشكيل جريان ۸ و ۱۴ مارس.. 163

5-3-۳- اختلافات جريان هاي ۸ مارس و ۱۴ مارس.. 164

5-3-۴- تشكيل دولت سنيوره:164

5-3-۵- تصويب تشكيل دادگاه حريري:165

5-3-۶- جنگ ۳۳ روزه حزب اﷲ و اسرائیل:165

5-3-۷- حادثه ۷ مه:166

5-3-۸-پيمان دوحه و تشكيل دولت حريري:167

5-3-۹- توطئه دادگاه حريري.. 167

5-3-۱۰- سقوط دولت حريري:168

5-3-۱۱- روز خشم المستقبل:168

5-3-۱۲- صدور قطعنامه هاي ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ در جهت كاهش مناقاشات:169

5-3-۱۳- تصميمات دولت لبنان در قبال مناقشات داخلي لبنان در ششم مه ۲۰۰۸. 170

5-۴-۱۴- ناآرامي و درگيري هاي اخير در لبنان:172

5-4- مواضع جناح های داخلي لبنان (نه فقط حزب اﷲ) نسبت به ايران:175

5-5- سياست خارجي ايران درقبال لبنان وفلسطين:182

5-5-۱- جهت گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال اسرائیل و جناح هاي داخلي لبنان به ویژه حزب اﷲ لبنان:184

5-6-گفتمان مسلط درنظام جمهوري اسلامي ايران، خرده گفتمان هاي مشروع دردولت هشتم ونهم درقبال مسائل لبنان وفلسطين به ویژه حزب اﷲ لبنان:184

5-6-۱- گفتمان مسلط محور نظام جمهوري اسلامي ايران:185

5-6-۲- خرده گفتمان مشروع قانون- گفتگو (دولت هشتم):185

5-7- جهت گيري سياست خارجي خاتمي درقبال منطقه و كشورهاي عربي:186

5-7-۱- سفر رئيس جمهور دولت هشتم به لبنان:188

5-8-خرده گفتمان مشروع عدالت- مبارزه (دولت نهم):190

5-8-۱- جهت گيري سياست خارجي احمدي نژاد در قبال منطقه و كشورهاي عربي:190

5-8-۲- سفر رئيس جمهور دولت نهم به لبنان:192

5-9-روابط ايران و فلسطين:193

5-10- مواضع ايران نسبت به مناقشات جناح های داخلي لبنان:194

5-10-۱- مواضع ايران در جنگ داخلي سال ۲۰۰۰ م در لبنان و همچنين نسبت به اقدام حزب اﷲ در جنگ ۳۳ روزه در برابر اسرائیل:196

5-10-۲- مواضع ايران در قبال قطعنامه ۱۷۰۱:197

5-10-۳- مواضع مقام رهبري ايران در مورد ترور رفيق حريري:198

5-10-۴- مواضع وزارت خارجه ايران درقبال بررسي قضايي پرونده ترور حريري:198

5-10-۵- مواضع ايران در قبال قطعنامه ۱۵۵۹. 199

5-10-۶- موضع گيري سوريه و ايران بعد از شکل ‌گیری جريان ۸ مارس (مخالف دولت) و ۱۴ مارس (موافق دولت):200

5-10-۷- مواضع جمهوري اسلامي ايران در برابر بحران كنوني و شرايطدشوار لبنان:200

5-۱۰- تاثير مناقشات جناح های داخلي لبنان بر سياست خارجي دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران. 201

نتيجه گيري.. 205

*فهرست منابع:217

ب) مقالات.. 224

پ) پایان نامه ها227

ه) كتب لاتين. 229

ث) سايت هاي.. 229

 

 

 

ويژگي منحصر به فرد لبنان، تركيب قبيله اي- مذهبي است. اين تركيب، تاثير مهمي بر سرنوشت سياسي لبنان داشت. مشكلاتي كه در دگرگوني اجتماعي همه كشورها وجود دارد، در لبنان با تركيب قبيله اي- مذهبي منحصر به فرد آن عجين شده است. هيچ يك از هفت فرقه عمده مذهبي اين كشور، اكثريتي را تشكيل نمي دهند. موازنه تقريبي بين مسيحيان و مسلمانان از يك سو و تقسيم مسلمانان به شيعيان و سني ها از سوي ديگر فضاي سياسي لبنان را همواره ناآرام و بي ثبات كرده است. حضور مسيحيان علاقه غرب به اين كشور را در پي داشته است. حضور سني ها هم علاقه مندي كشورهاي اسلامي را برانگيخته است. حضور شيعيان نيز حضور چشم گير و موثر ايران را در تحولات اين كشور طي سال های اخير موجب شده است.

در تاريخ كشور لبنان، در دوره هايی احزاب به صرف تعلقات قبيله اي- مذهبي و با اتكا به حمايت خارجي مقدمات جنگ داخلي را فراهم كرده اند. لبنان به عنوان دومين كشور كوچك منطقه خاورميانه، داراي بيشترين تعداد احزاب، گروه ها و دسته هاي سياسي در سطح منطقه خاورميانه مي باشد. در اين ميان بافت نامتجانس قومي، نژادي و مذهبي لبنان توام با تركيب قبيله اي- مذهبي اش، سبب عدم پايداري يك نظام حزبي دموكرات به مانند دموكراسي هاي غربي گشته است. به صورتي كه اعضاي احزاب سياسي لبنان، نه بر پايه گرايش هاي سياسي، بلكه بر اساس گرايش هاي قبيله اي- مذهبي، به درون اين احزاب جذب مي شوند.

احزاب سياسي در لبنان بر اساس، «احزاب سياسي لبنان» بنابر گفته دكتر نهاد حشيشو نويسنده كتاب گرايش هاي قبيله اي- مذهبي، به سه دسته: احزاب قومي- ملي (چپ)، احزاب اسلامي و احزاب مسيحي تقسيم مي شوند. احزاب سياسي لبنان بعد از استقلال لبنان از فرانسه، به واسطه بافت ويژه قبيله اي- مذهبي كشورشان توسط سران طوايف، به حاشيه رانده شدند. اين ركود سياسي تا سال 1958 به شدت ادامه داشت. تا اينكه متعاقب وقوع جنگ 6 ماهه داخلي، نقش برجسته خود را در صحنه ي سياسي لبنان را اندك اندك باز يافتند. از سال 1958، احزاب سياسي سيري صعودي در جهت به دست گيري قدرت در لبنان پيمودند. اين اوج گيري با آغاز جنگ 15 ساله داخلي در سال 1957، شدت ويژه اي يافت. به طوري كه خود شدند. «عصر طلايي» از تاريخ فوق، احزاب سياسي لبنان وارد.

در اين ميان، نفوذ قدرت هاي خارجي در لبنان نیز در افزايش و كاهش نقش احزاب سياسي لبنان، نقش تاثير گذاري داشته است. به طوري كه، درعرصه بين المللي كشورهايي چون آمریکا، فرانسه و در منطقه خاورميانه كشورهايي چون اسرائيل، عربستان، سوريه، تركيه و مصر به خصوص ايرانيان بيشترين نقش و اثرگذاري را بر احزاب سياسي لبنان ايفا نمودند.

با ورود جمهوري اسلامي ايران به صحنه سياسي لبنان، اين كشور به مهمترين كانال، براي اثر گذاري بر مسئله قدس فلسطين و منازعه احزاب با رژيم صهيونيستي تبديل شد و شيعيان لبنان نيز با انتقال از حاشيه به مركز ثقل تحولات، نقش فزاينده اي در تحولات سياسي اجتماعي لبنان بر عهده گرفتند. به گونه اي كه در حال حاضر بدون در نظر گرفتن ديدگاه ها و خواسته هاي آنان، دست يابي به هر گونه توافق در جامعه در لبنان ممكن نمي باشد.

هدف اصلي از اين تحقيق بررسي تاثيرات مناقشات جناح هاي داخلي لبنان در دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران است. لذا در اين پژوهش هدف اصلي نقش مناقشات جناح هاي داخلي لبنان بر سياست خارجي كشور ايران و تصميم گيري هاي سياست در دولت هشتم و نهم مي باشد. جمعيت لبنان از طوايف و فرقه هاي گوناگوني شكل گرفته است و هر طايفه اي منافع خود را دنبال مي كند. لذا جامعه لبنان فاقد همبستگي كافي است بنابراين، بررسي وضعيت مناقشات جناح هاي داخلي لبنان، چشم انداز بهتري از وضعيت شيعيان و كل لبنان ارائه مي دهد. لذا مطالعه تاثير مناقشات جناح هاي داخلي لبنان بر سياست خارجي دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران مي تواند نگاه بر مسائل لبنان و شيعيان را در منظر دولت هاي هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران، بارز تر سازد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران