نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه شادکامی پاشا شریفی (تهیه کننده: رضا رحیمی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 106
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 5
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 72KB

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ارجیل و همکاران براي اندازه گیري شادکامی پرسش نامه 29 ماده اي ساخته اند و با تحلیل عاملی نتایج آن 7 عامل زیر را بدست داده است : شناخت مثبت، تعهد اجتماعی ، خلق مثبت ، احساس کنترل زندگی ، سلامت جسمی ، رضایت از خویشتن و هوشیاري روانی (کار ، 2004 ، ترجمه پاشا شریفی و همکاران ،1385 ). این پرسشنامه شامل 29 ماده می­باشد که هر کدام داراي 4 عبارت است که شرکت کننده باید یکی از آن ها را انتخاب کند. امتیاز هر ماده بین 0 تا 3 می باشد ؛ و حداقل امتیاز کلی 0 و حداکثر آن 87 میباشد(کار، 2004 ، ترجمه پاشا شریفی و همکاران ، 1385).

به منظور بررسی پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد 101 دانشجوي کارشناسی دانشگاه هاي علامه طباطبایی و شاهد ( 62 زن و 39 مرد) با میانگین سنی5/22( با دامنه 39-19 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی همسانی درونی مواد پرسش نامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند.آلفاي کرونباخ 93/0 و پایایی دو نیمه کردن آزمون 92 /0 بود. همچنین پایایی بازآزمایی پرسش نامه پس از 3 هفته( 25- n) 79/0 بود. براي بررسی روایی صوري پرسش نامه از 10 کارشناس نظر خواهی شد. که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند. تحلیل عاملی به استخراج 5 عامل انجامید که مجموعا 1/57 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.این یافته با یافته هاي سازنده اصلی آزمون متفاوت است.با توجه به یافته هاي این بررسی به نظر می رسد که این پرسش نامه براي اندازه گیري شادکامی در جمعیت دانشجویان دانشگاه هاي تهران کارآیی مناسبی دارد. (علی پور و همکاران، 1378)

ندارد

ارجیل و همکاران براي اندازه گیري شادکامی پرسش نامه 29 ماده اي ساخته اند و با تحلیل عاملی نتایج آن 7 عامل زیر را بدست داده است : شناخت مثبت، تعهد اجتماعی ، خلق مثبت ، احساس کنترل زندگی ، سلامت جسمی ، رضایت از خویشتن و هوشیاري روانی (کار ، 2004 ، ترجمه پاشا شریفی و همکاران ،1385 ). این پرسشنامه شامل 29 ماده می­باشد که هر کدام داراي 4 عبارت است که شرکت کننده باید یکی از آن ها را انتخاب کند. امتیاز هر ماده بین 0 تا 3 می باشد ؛ و حداقل امتیاز کلی 0 و حداکثر آن 87 میباشد(کار، 2004 ، ترجمه پاشا شریفی و همکاران ، 1385).

به منظور بررسی پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد 101 دانشجوي کارشناسی دانشگاه هاي علامه طباطبایی و شاهد ( 62 زن و 39 مرد) با میانگین سنی5/22( با دامنه 39-19 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی همسانی درونی مواد پرسش نامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند.آلفاي کرونباخ 93/0 و پایایی دو نیمه کردن آزمون 92 /0 بود. همچنین پایایی بازآزمایی پرسش نامه پس از 3 هفته( 25- n) 79/0 بود. براي بررسی روایی صوري پرسش نامه از 10 کارشناس نظر خواهی شد. که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند. تحلیل عاملی به استخراج 5 عامل انجامید که مجموعا 1/57 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.این یافته با یافته هاي سازنده اصلی آزمون متفاوت است.با توجه به یافته هاي این بررسی به نظر می رسد که این پرسش نامه براي اندازه گیري شادکامی در جمعیت دانشجویان دانشگاه هاي تهران کارآیی مناسبی دارد. (علی پور و همکاران، 1378)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران