نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمدیریت آموزشی

پاوارپوینت رابطه بین ادراک دانش‌آموزان از حمایت معلم،خودکارآمدی تحصیلی،درگیری تحصیلی و انگیزش درونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجان در سال 1398

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 106
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 28
فرمت فایل : oowerpoint
حجم فایل : 568mb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رابطه بین ادراک دانش‌آموزان از حمایت معلم، خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی و انگیزش درونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجان در سال 1398ﺑﻮد. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ کلیه داﻧﺶ آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجان(10000N=) ﺑﻮد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 370 ﻧﻔﺮبرآورد شد که از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، پرسشنامه درك حمايت معلم متني، مك وايرتر و اونيل (2008) پرسشنامه خود کار آمدی پیتریچ ودی گروت(1990)، پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391) و پرسشنامه انگیزش درونی سرمد و همکاران(۱۳۹۰) بود. نتایج با استفاده از روش ماتریس هبستگی بین متغیر های نهفته و آزمون مدل نشان داد که بین حمایت ادراک معلم، خودکارامدی تحصیلی، انگیزش درونی، درگیری تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان رفسنجان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی تحلیل داده ها نشان می دهد بین حمایت ادراک معلم از دانش آموزان باعث می شود تا خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان تقویت شود، از سویی دیگر انگیزش درونی نیز در دانش آموزان تقویت گردد این روند باعث می شود درگیری تحصیلی دانش آموزان را به میزان زیادی کاهش دهد.

28 اسلاید دارد 

خودکارآمدی به بنیه ی شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیشتر از این که تحت تاثیر هوش و توان یادگیری دانش آموز باشد، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی از جمله باور داشتن خود، تلاشگر بودن و تسلیم شدن، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی، آرایش جدید مقدمات و روش های اجتماعی رسیدن به هدف و تحت کنترل درآورد تکانه ها قرار دارد. این عوامل در برخی از دانش آموزان حتی بیش از توان یادگیری، موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی می شوند.درگیری تحصیلی کیفیت ت***** اس که دانش آموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوب تر دست یابند. این متفیر مشتمل بر کلیه فرآیندهایی است که فرد با آن ها مشغول انجام دادن یک تکلیف می شوئ. درگیری تحصیلی را در برگیرنده ابعاد درگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری عاطفی دانسته اند. انگیزش درونی نیز یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت براساس اهداف آموزشی است. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف رابطه بین ادراک دانش‌آموزان از حمایت معلم، خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی و انگیزش درونی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجان در سال 1398 انجام خواهد شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران