نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

تعارض قوانین میراث فرهنگی با مقررات در خصوص تملک و تصرف

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 127
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 177
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 533kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از آنجایی که بحث مالكیت یکی از موارد بسیار مهم در حقوق خصوصی است و در صورت مشخص نبودن مالکیت برخی از اراضی و املاک بروز مشکلات غير قابل اجتناب می باشد، اینگونه می‌نماید که بحث مالکیت خانه های تاریخی به علت ویژگی موضوع امری مهم می‌باشد. با عنایت به آیین نامه‌ی اجرایی بند (ج) ماده ۱۹۹ تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی مبنی بر این که تمام شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند می‌تواند سرمایه‌ی ملی محسوب شوند. به علت این که بعضی از این آثار واقع در محدوده‌ی قانونی شهر بوده تلاش شده تا در ساختار مدیریتی مناسب تعریف شوند. با وجود گستردگی موضوع و اهمیت آن در حفظ و ارتقاء جایگاه، این مهم که می‌توان در مجموعه‌ی میراث تاریخی هر شهر تعریف کرد و مورد لحاظ قرار داد، ضمن وصول ارزش‌های نهفته در این آثار، که سرمایه‌ی ملی تلقی می‌شوند، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.

تعارض قوانین موجود میان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در خصوص تملک و مالکیت این اماکن و یا تعارض‌های مشهود منتج شده از مصوبات سازمان میراث فرهنگی و حقوق مالکین این اماکن موجبات آشفتگی روانی افراد و تشتت و تردید در تصمیم گیری ایشان را در پی دارد. گذشته از مسئولیت مدنی در قبال مالکین، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که نحوهى تملک این اماکن که معمولا خانه هایی تاریخی می‌باشد و تحت يد افراد متعدد که وارث شناخته می‌شوند، چگونه است. با وجود تعارض مطرح شده آیا می‌توان اینگونه مالكيت را به مالکیت زمانی نزدیک دید؟ برای مرتفع نمودن این تعارضات، بازخوانی قوانین با لحاظ نظر کارشناسان می‌تواند راهگشا باشد. فرضیه مطروحه این است آیا می‌توان این خانه‌ها را به دلیل آنچه توانایی نگهداری و بازسازی از نوع مرمت خوانده‌اند واگذار کرد و سپرد؟ نگاه دیگر آن است که در صورت واگذاری این امکان به سازمان میراث فرهنگی با منظور نظر قرار دادن وضعیت فعلی مالی سازمان مزبور و کثرت و تعدد این امکان آیا به اتفاق مقبولی ختم خواهد شد و مثمر ثمر خواهد بود؟ فرضیه سوم آن است که در صورت نگهداری خانه ها توسط مالكين اصلی آیا تضمینی در حفاظت از اصل بنا و الزام به عدم تغییر بنا وجود خواهد داشت؟

چکیده
مقدمه 2
1ـ بیان مسأله 7
2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 7
3ـ پیشینه‌ی تحقیق 8
4ـ سوالات تحقیق 8
5ـ فرضیه‌های تحقیق 9
6ـ اهداف تحقیق 9
7ـ روش تحقیق 10
8ـ ساختار تحقیق 10
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مالکیت
1ـ1. گفتار اول: مفهوم مالکیت
الف ـ مالکیت در لغت 12
ب ـ مالکیت در اصطلاح 12
1ـ2. گفتار دوم: اقسام مالکیت
الف ـ مالکیت خصوصی 14
ب ـ مالکیت عمومی 15
ج ـ مالکیت دولتی 17
د ـ مالکیت زمانی 17
هـ ـ مالکیت حقیقی و اعتباری 20
1ـ مالکیت حقیقی 20
2ـ مالکیت اعتباری 20
2ـ1. جایگاه‌ فلسفی‌ مالکیت‌ اعتباری‌ 22
2ـ2. عوامل‌ پیدایی‌ مالکیت‌ اعتباری‌ 24
2ـ3. اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 27
2ـ4. مراتب ملکیت اعتباری 29
و ـ فرق میان ملک و مال 34
ز ـ فرق میان ملک و حق 35

مبحث دوم: میراث فرهنگی
1ـ4. گفتار اول: مفهوم میراث
الف ـ تعریف میراث 37
ب ـ مفهوم میراث 37
1ـ5. گفتار دوم: مفهوم فرهنگ
الف ـ تعریف فرهنگ 38
ب ـ مفهوم فرهنگ 38
1ـ6. گفتار سوم: مفهوم میراث فرهنگی
الف ـ چیستی میراث فرهنگی 40
ب ـ مفهوم میراث فرهنگی 41
ج ـ ویژگی‌های فرهنگی 42
د ـ میراث ناملموس (معنوی) 42
هـ ـ اهمیت حفظ آثار فرهنگی 43
و ـ اهمیت میراث فرهنگی در اسلام 44
ز ـ مباحث حقوقی میراث فرهنگی 45
ح ـ قانون میراث فرهنگی در ایران 46
ط ـ نگاه دولت به میراث فرهنگی 47
فصل دوم: قانون عتیقات و حفظ و احیای مواریث فرهنگی
مبحث اول: قانون عتیقات در بخش اموال غیر منقول
2ـ1. گفتار اول: قانون عتیقات
الف ـ قانون عتیقات 48
ب ـ اقسام عتیقات 50
1. عتیقات منقول 50
2. عتیقات غیرمنقول 50
ج ـ قوانین عتیقات غیرمنقول 50
2ـ2. گفتار دوم: مقررات عمومی و نحوه تملک اراضی و املاک
الف ـ حقوق شهری 55
ب ـ ماهیت و تعاریف زمین شهری 57
ج ـ تعاریف قانونی زمین‌های شهری 58
د ـ قوانین و مقررات عمومی اراضی و املاک شهری 59
1ـ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن 59
2ـ قانون اراضی شهری (مصوب 1361) 60
3ـ آئین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری 61
4ـ حقوق اراضی 61
5ـ قانون زمین شهری مصوب (22/6/1366) 63
6ـ آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با قانون زمین شهری 64
مبحث دوم: مالکیت زمین شهری
2ـ3. گفتار اول: قوانین و حقوق مالکیت زمین شهری در ایران
الف ـ تعاریف‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران‌ زمین‌ها 65
ب ـ قوانین و حقوق مالکیت زمین شهری 66
ج ـ انواع حقوق مختلفه‌ی اشخاص نسبت به اموال 67
1ـ حق انتفاع 68
2- حق ارتفاق 70
د ـ تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع 71
هـ ـ اسباب ایجاد حق ارتفاق 71
مبحث سوم: مالکیت اراضی
2ـ4. گفتار اول: اقسام اراضی
الف ـ اقسام اراضی عمومی 73
ب ـ اراضی موقوفه 76
ج ـ اراضی خصوصی 77
2ـ5. گفتار دوم: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه‌های عمرانی، عمومی، نظامی و...
الف ـ نیازهای دستگاههای تملک کننده 78
ب ـ مجوز مقام اجرایی 78
ج ـ طرح مصوب 79
د ـ تأمین اعتبار خرید 79
هـ ـ عدم امکان تهیه زمین از اراضی متعلق به دولت 79
و ـ کاربری زمین 80
ز ـ رعایت تشریفات تملک 81
ح ـ تشخیص نوع زمین 81
ط ـ اعلام قصد تملک 82
ی ـ انعقاد قرارداد 82
مبحث چهارم: تملک املاک و اراضی در شهرداری‌ها
2ـ6. گفتار اول: تملک املاک و اراضی
الف ـ اقسام نحوه تملک املاک در شهرداری‌ها 85
ب ـ منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه 87
2ـ7. گفتار دوم: موارد و روش‌های تأمین
الف ـ موارد تأمین 90
ب ـ روش‌های تأمین 100
2ـ8. گفتار سوم: حقوق مالکین و سایرین (صاحبان حق) در اراضی و املاک
الف ـ حقوق مالکین 129
ب ـ تعاریف مربوط به تفکیک، تجمیع و افراز 130
1ـ تفکیک 131
2ـ تجمیع 134
3ـ افراز 135
ج ـ تفاوت تفکیک و افراز 135
2ـ9. گفتار چهارم: مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی
الف ـ تعریف مستند و مستندسازی 138
ب ـ تاریخچه طرح مستندسازی اموال غیرمنقول دولت 139
ج ـ هدف از مستندسازی 141
د ـ مستندات 141
هـ ـ مراحل اجرایی مستندسازی 144
2ـ10. گفتار پنجم: واگذاری اراضی و املاک
الف ـ واگذاری اراضی و املاک (بلاعوض، حق استفاده و معوض) 149
ب ـ فرآیند واگذاری حق استفاده املاک و اراضی به موسسات عمومی غیردولتی 151
ج ـ فرایند تعیین و تغییر بهره بردار املاک و ابنیه دستگاههای اجرایی 152
د ـ فرایند رسیدگی و حل اختلاف ملکی دستگاههای اجرایی 153
هـ ـ سیاست‏های واگذاری قطعی (بلاعوض یا معوض) اموال غیرمنقول دولتی 156فصل سوم ـ چالش‌های حفاظت آثار فرهنگی
مبحث اول: تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
3ـ1. گفتار اول: تعارض
الف ـ تعریف تعارض 162
ب ـ تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوع شهروندی 163
ج ـ گردشگری، توسعه‌ی صنعتی ملزم به رعایت ساختارهای زیربنایی یا بازنگری در وظایف شهرداری‌ها از طریق اصلاح قانون 172
د ـ ایجاد درآمد پایدار بر اساس قوانین و مقررات موضوعه گردشگری 176
هـ ـ آموزش و اطلاع رسانی همگانی قوانین در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی 181
و ـ توجه به میراث فرهنگی 186
ز ـ اقدام صورت پذیرفته در رفع ابهام و تعارض در خصوص حریم آثار تاریخی 190
ح ـ عدم ضابطه‌ی مشخص از سوی سازمان میراث فرهنگی در رابطه با تعارض اماکن تاریخی 192

مبحث دوم: چالش‌های حفاظت آثار فرهنگی
3ـ2. گفتار اول: حل مشکلات بافت‌ها و خانه‌های تاریخی
الف ـ طرح مجلس و میراث فرهنگی برای حمایت از بافت‌های تاریخی 194
ب ـ چالش‌های حفاظت آثار فرهنگی دارای مالک خاص 195
ج ـ حل مشکلات خانه‌های تاریخی 196
د ـ در جستجوی راهکار مناسب برای مرتفع نمودن چالش‌های حفاظت آثار فرهنگیدارای مالک خاص 199
هـ ـ بلاتکلیفی خانه‌های تاریخی اصفهان 201
و ـ تعامل میان شهرداری، مردم و سازمان میراث فرهنگی در شهر تاریخی سلطانیه 203
ز ـ بی‌توجهی شهرداری بیستون نسبت به بافت تاریخی 204
ح ـ معضل تعرض به تپه‌های سیلک اولین خاستگاه تمدن شهرنشینی 205
ط ـ خانه‌ها و اماکن تاریخی کاشان 208
ی ـ تعرضات متعدد دستگاه‌های دولتی به آثار تاریخی در خوزستان 209
ک ـ شیراز و جلوگیری از تعارض احتمالی 212
ل ـ تلاش سازمان میراث فرهنگی در خصوص آراء دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی 212
3ـ3. گفتار دوم: نمونه نامه‌ها 214

نتیجه‌گیری 248
پیشنهادها 251
پیوست‌ها 253
فهرست مآخذ و منابع 256
چکیده انگلیسی

قانون عتیقات و حفظ و احیاء مواریث فرهنگی

مبحث اول: قانون عتیقات در بخش اموال غیر منقول

۱ – ۲- گفتار اول: قانون عتیقات

الف - قانون عتیقات[1]

ثبت ملی یک اثر برای مالکین آن محدودیت‌هایی نظیر از میان رفتن حقوق مالكانه، ممنوعیت مرمت یا فروش ملک بدون اطلاع و اجازه دولت ایجاد می‌کند ولی مخارج حفاظت از بناهای ثبت شده برعهده دولت است. یعنی یا دولت باید همه آثار تاریخی را خود بخرد و حفاظت کند که ممکن نیست؛ یا باید برای مالکان آثار تاریخی امتیازاتی قائل شود ولی در عمل هیچ یک از این کارها صورت نمی‌گیرد. طبق قانون، ابنیه و اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند:

ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه‌های تاریخی که در تصرف يا مالكيت سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشند و بناها و اماکنی که در تصرف يا مالكيت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می‌رسند و همچنین موزه‌ها تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.

در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ با تصویب قانون عتیقیات در مجلس شورای ملی «کلیه آثار اقوامی که تا انتهای دوره

زندیه در خاک ایران زندگانی کرده اند عتيقه نامیده می‌شود ...» در ۲۸ آبان ۱۳۱۱ نظام نامه اجرایی قانون عتیقیات در ۴ فصل به تصویب رسید؛ که طبق آن آثار ملی دوران قاجار در این لیست جایی نداشتند. در ۲۳ آذر ۱۳۱۳ اساسنامه جدید آثار ملی ایران به تصویب رسید که طبق لایحه‌ای، حفاظت و مرمت آثار دوره قاجار که جنبه عمومی داشت نیز مشمول قانون عتیقات سال ۱۳۰۹ شد. در ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ نخستین گروه از آثار ملی ایران ثبت گردیدند. اولین اثر سلیمان تپه در ایلام بود.

 

[1] . قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/08/1309.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران