نسل جوان ایران

کتابهاکتابهای متنی

خسرو و شیرین

ارسال کننده : جناب آقای عباس کچوئی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 118
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 386
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1.41

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

خسرو و شیرین عنوان اثری منظوم و عاشقانه از شاعر ایرانی، نظامی گنجوی است که همچنین منظومهٔ لیلی و مجنون را هم سروده‌است. این منظومه، داستان عشق خسرو پرویز پادشاه بزرگ شاهنشاهی ساسانی و شاهزاده ارمنی، شیرین، که بعدها ملکهٔ ارمنستان می‌شود را روایت می‌کند. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های «شیرین و فرهاد» هم موجود است.

 درباره کتاب

درباره نویسنده

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در توحید باری

بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

بخش ۴ - آمرزش خواستن

بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

بخش ۹ - خطاب زمین بوس

بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

بخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین

بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

بخش ۳۲ - بر تخت نشستن خسرو بجای پدر

بخش ۳۳ - باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانو

بخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبین

بخش ۳۵ - بهم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه

بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزمگاه

بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

بخش ۴۲ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریم

بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم

بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین بانو شیرین را

بخش ۴۷ - نشستن شیرین به پادشاهی بر جای مهین بانو

بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

بخش ۴۹ - بزم‌آرائی خسرو

بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

بخش ۵۱ - شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

بخش ۵۵ - آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهاد

بخش ۵۶ - رای زدن خسرو در کار فرهاد

بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

بخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی

بخش ۶۰ - آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکر

بخش ۶۱ - تعزیت‌نامه خسرو به شیرین به افسوس

بخش ۶۲ - مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراه

بخش ۶۳ - رسیدن نامه شیرین به خسرو

بخش ۶۴ - صفت داد و دهش خسرو

بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار

بخش ۶۸ - دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرین

بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرین

بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۶ - سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین

بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

بخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

بخش ۹۱ - اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

بخش ۹۲ - سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

بخش ۹۳ - اولین جنبش

بخش ۹۴ - چگونگی فلک

بخش ۹۵ - اجرام کواکب

بخش ۹۶ - مبداء و معاد

بخش ۹۷ - گذشتن از جهان

بخش ۹۸ - در بقای جان

بخش ۹۹ - در چگونگی دیدار کالبد در خواب

بخش ۱۰۰ - در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

بخش ۱۰۱ - چگونگی زمین و هوا

بخش ۱۰۲ - در پاس تندرستی از راه اعتدال

بخش ۱۰۳ - چگونگی رفتن جان از جسم

بخش ۱۰۴ - تمثیل موبد اول

بخش ۱۰۵ - تمثیل موبد دوم

بخش ۱۰۶ - تمثیل موبد سوم

بخش ۱۰۷ - تمثیل موبد چهارم

بخش ۱۰۸ - در نبوت پیغمبر اکرم

بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

بخش ۱۱۰ - حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامی

بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

بخش ۱۱۲ - کشتن شیرویه خسرو را

بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

بخش ۱۱۴ - نتیجه افسانه خسرو و شیرین

بخش ۱۱۵ - در نصیحت فرزند خود محمد گوید

بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

بخش ۱۱۷ - نامه نبشتن پیغمبر به خسرو

بخش ۱۱۸ - معراج پیغمبر

بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

بخش ۱۲۱ - تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان

نظامی داستان را با تعریف و تفسیر عشق، زادن خسرو پرویز و آموزش و تربیت او آغاز می‌نماید.سپس به بیان عیش و نوش خسرو در خانهٔ یک دهقان می‌پردازد. خسرو با همراهان خود به شکار رفته، شبانگاه به خانهٔ دهقانی می‌رود به شادخواری چنگ و نوا مشغول می‌شود. بامدادان اسبی از آن‌ها به مزرعهٔ دهقان می‌رود و از محصول مزرعه می‌خورد و غلام خسرو نیز به مزرعه درمی‌آید و غوره‌ها را می‌خورد و تباه می‌کند. این کارها موجب خشم پدرش، هرمز چهارم گشته، دستور می‌دهد غلام را به صاحب خانه ببخشند، اسب را بکشند، چنگ را بشکنند، و خانه را به صاحب خانه ببخشند.اما با پادرمیانی بزرگان، هرمز، خسرو را می‌بخشد. همان شب خسرو در خواب، پدربزرگ خویش، خسرو انوشیروان را می‌بیند که به او مژده می‌دهد که به جای آن چهار رویداد ناگوار، چهار اتفاق خوب برای او خواهد افتاد: به جای آن غلام و غوره ترش، شیرین دلبر، به جای اسب از دست رفته، شبدیز، به جای آن تخت و خانه، تخت شاهی، و به جای آن چنگ، نواسازی و باربدی پرآوازه.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران