نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریمعماری سیستم های کامپیوتری

بهبود امنیت در اینترنت اشیاء به کمک یادگیری تقویتی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 102
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 112
فرمت فایل : word
حجم فایل : 3.1mb

قیمت فایل : 65,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکيده

تمرکز اصلی این پایان نامه مبتنی بر چالش هاي ارتباطات ماشین به ماشین در اینترنت اشیاء است. با روي کار آمدن ارتباطات ماشین به ماشین موقعیتی می رسیم که تعداد اشیاء به هم متصل از تعداد کاربران موبایل بیشتر می‌شود. این امر سبب مطرح شدن مباحث مربوط به قابلیت اطمینان و مقیاس پذیري می‌گردد. این مباحث عبارتند از: تحلیل فاکتورهایی که در اطمینان پذیري سرویس‌ها دخالت دارد، شناسایی تنگناها و چالش ها در ارتباط با اطمینان پذیري و اینکه آیا ضمانت کردن با توجه به اطمینان پذیري امکان پذیر است. علاوه بر این جوانب، تحلیلی از جوانبی دیگر نیز وجود دارد که هنگام در نظر گرفتن مقیاس پذیري، نمود پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از روش یادگیری تقویتی امنیت سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیاء را افزایش می دهیم. این روند با استفاده از روش یادگیری تقویتی (Q-Learning) برای بهبود امنیت اینترنت اشیاء ارائه شده که با معرفی راه حل های بهینه شده و هوشمند برای حل مشکل دستیابی توزیع شده برای ترمینال های بدون مجوز سعی در بهبود امنیت داریم. در این پژوهش از پروتکل دسترسی ساده MAC کاربران بدون مجوز را برای استفاده از یک کانال موجود آماده می کنیم. سپس طرح دسترسی چند کاناله مبتنی بر Q-learningبرای کاربران غیر مجاز و انتقالبه سلول های پایین تر ایجاد می کنیم. کانال با بیشترین مقدارQانتخاب می شود. هر ترمینال انتقال، لیست های کانال خود را ذخیره و به روزرسانی می کند. سهم اصلی این کار این است که ما یک روش خود آموزی را برای رسیدگی به وضعیت یکه قابلیت سنجش گره های گره در آن حالت غیرمستقیم و شبکه توزیع شده است اعمال می کنیم. نتایج عددی پیاده سازی شده در محیط متلب، برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ما در دسترسی طیف پویا در سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء ارائه شده است. روش پیشنهادی، دسترسی سادهرا بدون توانایی خودآموزیدر میزان استفاده از کانال و احتمالات درگیری بهبود می بخشد.

 

کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، یادگیری تقویتی، یادگیری Q، سیستم توزیع شده، امنیت، لایه انتقال.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکيده 1

فصل اول(کلیات تحقیق) 2

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 4

1-3- جنبه اهمیت و نوآوري در تحقيق 7

1-4- سوالات پژوهش 7

1-4-1 سوال اصلی 7

1-4-2- سوالات فرعی 7

1-5- فرضیه های پژوهش 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیه فرعی 8

1-6- اهداف مشخص تحقیق 8

1-6-1- هدف کلی 8

1-6-2- هدف جزئی 9

1-7- روش انجام تحقیق 9

فصل دوم(اینترنت اشیاء) 10

2-1- مقدمه 11

2-2- رویکردهای نو به اینترنت اشیاء 12

2-2-1- اینترنت اشیاء امروز 13

2-2-2- اینترنت اشیاء آینده 14

2-2-3- روند تکامل اینترنت اشیاء 14

4-2-2نقشه راه اینترنت اشیاء 15

1-4-2-2روند و نقشه راه فناوری مورد نیاز IOT: 16

3-2 محرک های اینترنت اشیاء 19

1-3-2 قدرت پیش بینی 19

2-3-2 تجزیه و تحلیل تطبیقی 20

2-3-3- هزینه 21

2-3-4- سرمایه گذاری 21

2-3-5- اتصال به اینترنت 22

2-3-6- گوشی های هوشمند، تبلت ها و فبلت ها 22

2-3-7- فناوری ابر 22

2-3-8- ائتلاف بین صنایع 22

2-4- استانداردها 23

2-4-1- شبکه های فراگیر 23

2-4-2- رایانش متصل 23

2-4-3- حسگرهای فراگیر 24

2-4-5- تجزیه و تحلیل به عنوان سرویس 24

2-5- رشد درآمدزایی به کمک اینترنت اشیاء 24

2-6- رشد بازار 30

2-7- تحلیل معماری اینترنت اشیاء مشتمل بر لایه بندی های ارائه شده در حوزه فناوری ارتباطات 33

2-7-1- معماری مطرح شده توسط ITU 33

2-7-2- لایه کاربرد 34

2-7-3- لایه پشتیبانی کاربرد سرویس 34

2-7-4- لایه شبکه 35

2-7-5- لایه دستگاه 35

2-7-6- قابلیت های مدیریت 36

2-7-7- قابلیت های امنیتی 37

2-8- مدیریت فرآیند IoT-A 37

2-9- مدیریت فرآیند IoT 39

2-10- ساختار خدمات 40

2-11- هستار مجازی و سرویس IoT 40

2-12- ارتباطات 42

2-13- مدیریت 42

2-14- امنیت 42

2-14-1- معماری مطرح شده توسط Cisco 43

2-15- جمع بندی و نتیجه گیری 43

فصل سوم(کارهای پیشین در خصوص یادگیری تقویتی) 45

3-1- مقدمه 46

3-2- یادگیری تقویتی 46

3-2-1- یادگیری کارها 49

3-2-2- یادگیری Q 52

3-2-3- تابع Q 53

3-2-4- تابع Q 54

3-2-5- مثال توضیحی 56

3-2-6- همگرایی 57

3-2-7- استراتژی های آزمایش 59

3-2-8- سری تغییرها 60

3-2-9- عامل و پاداش غیر قطعی 61

3-2-10- یادگیری اختلاف ارزش ها 64

3-2-11- تعمیم روی نمونه ها 65

3-3-رابطه با برنامه نویسی پویا 66

3-3-1- خلاصه و منابع برای مطالعات بیشتر 67

3-4- برنامه نویسی پویا 68

فصل چهارم(ارائه روش پیشنهادی) 70

4-1- مقدمه 71

4-2- مدل سیستم 72

4-3- شبکه پویای دسترسی مبتنی برQ-learning 75

4-4- نتایج عددی 81

فصل پنجم(نتیجه گیری) 85

5-1- مقدمه 86

5-2- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 86

5-3- نتیجه گیری نهایی 92

5-4- محدودیت های تحقیق 95

5-5- پیشنهادات تحقیقات آتی 96

5-6- نو آوری 96

منابع و مآخذ 98

Abstract 101

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شكل 2-1- روند اينترنت اشياء 13

شکل 2-2- شمایی از اینترنت اشیاء17

شکل 2-3- شرکت های مشهورکه ر حوزه IOT نیزفعالیت دارند28

شکل 2-4- بیست کمپانی فعال تر در زمینه IOT براساس تحقیقات IOT-ANALYTICS 29

شکل 2-5- بازار فروش محصولات هوشمند تا 201631

شکل 2-6- رشد تجهیزات متصل به اینترنت تا 202031

شکل 2-7- بیست کشور پیشرو اینترنت اشیاء در جهان32

شکل 2-8- روند اینترنت اشیاء در جهان32

شکل 2-9- مدل مرجع IOT ارائه شده توسط سازمان ITU 34

شکل 2-10- معماری پیشنهادی IOT-A 38

شکل 2-11- جزئیات کارکرد معماریIOT-A 39

شکل 2-12- تعاملات هستار مجازی و سرویسIOT41

شکل 3-1 عاملی در ارتباط با محیطش، که حالتش یکی از اعضای S را نشان می دهد47

شکل 3-2 یه محیط قطعی برای تصور مفاهیم اولیه ی یادگیریQ52

شکل3-3 تعامل بین عامل و محیط در یادگیری تقویتی69

شکل 4-1: تصویر مدل سیستم72

شکل 4-2: مکانیسم الگوریتم دسترسی مبتنی بر یادگیریQ77

شکل 4-3: ساختار اسلات از کاربران بدون مجوز78

شکل 4-4: الگوریتم معمولی79

شکل 4-5: نرخ استفاده از کانال با اسلات های مختلف80

شکل 4-6: نرخ استفاده از کانال با THB متفاوت است82

شکل 4-7 : نرخ استفاده از کانال با طرح های مختلف دسترسی83

شکل 4-8 : احتمال تقابل با طرح های مختلف دسترسی83

فهرست جداول

جدول 2-1- نقشه راه اینترنت اشیاء16

جدول 5-1: حملات تشخیص داده شده در کارهای مرتبط97

 

 

گویا انسان همیشه علاقه نهفته اي به ساخت چیزهایی داشته است که قابل برنامه¬ریزي باشند و بتوانند خودشان کارشان را انجام دهند. این تمایل شاید ریشه در تنبلی انسان داشته است، شاید هم در علاقه او به خلق کردن، چرا که وقتی ابزاري یا دستگاهی به صورت خودکار عمل می¬کند انگار شکلی از پویایی و زنده بودن را ارائه می¬نماید. از نگاه یک ناظر بیرونی این طور به نظر می¬رسد که دستگاه خود به خود فکر می¬کند و تصمیم می¬گیرد. انسانها در راستاي علاقه¬مندي به ساخت دستگاه¬هایی که در هریک به نوعی سطحی از هوش انسانی را شبیه سازي می¬کنند، ابزار پردازشگري می سازند که شاید نقطه عطفی در خلق مصنوعی هوش خودشان بوده است. آن ابزار به مرور تکامل یافت و کمکم نام کامپیوتر به خود گرفت. کامپیوترها به تدریج از لحاظ سخت افزاري پیچیده تر شدند و همین باعث شد بتوان آنها را هوشمندانه¬تر برنامه¬ریزي کرد. سالها گذشت و به تدریج بشر توانست در بسیاري از حوزه هاي زندگی خود این هوشمندي مصنوعی را جاري سازد. تا امروز که به دنبال آن است که شهرها را نیز هوشمند نماید. در چنین شهرهایی همه عواملی که به نوعی در سبک زندگی انسان دخالت دارند با هم به یک هماهنگی زیرکانه می¬رسند. گویا شهروندان دیگر نیازي نیست نگران همسو کردن خود با عوامل خانگی و شهري در طول روز باشند بلکه آن عوامل هستند که با انعطاف پذیري هر چه تمام تر سعی می¬کنند میزبان مهربانی براي شهروند شوند. اینها یعنی دیگر نه فقط لپ تاپ،تبلت و موبایل ها آنلاین است بلکه لوازم زندگی روزمره نیز همگی به اینترنت متصل هستند و از آن جالبتر اینکه به طور هوشمندانه اي با هم در تبادل اطلاعات هستند و گفت وگو میکنند و این ایده را که در آن ابزارها، دستگاه یا به عبارتی همه چیز می¬توانند به شاه راه اطلاعاتی جهانی متصل شوند، اینترنت اشیا می گویند. از زمان معرفی کامپیوترها به عموم تا به حال، دیدگاه هایی شکل گرفته تا هر چیزي در حول ما را هوشمند نماید. ارتباطات ماشین به ماشین به ما این وعده را داده که پاسخی به نیاز بشریت براي محیط هوشمند اشیا باشد. به هر حال هر روند جدید تکنولوژي نوین چالش هایی جدید هم با خود به همراه می آورد که در مورد اینترنت اشیا ملاحظات امنیتی و قابلیت اطمینان پذیري یکی ازآنهاست.

به طور کلی اینترنت اشیا مفهومی رایانشی است براي توصیف آیندهاي که در آن اشیاي فیزیکی یکی پس از دیگري به اینترنت وصل می شوند و با اشیاي دیگر در ارتباط قرار می¬گیرند. اینترنت اشیا رابطه نزدیکی با مفهوم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی یا به اختصار ردفاشگر به عنوان یک روش ارتباطی دارد اما شامل فناوري¬هاي حسگر، فناوري¬هاي بی سیم، کدهاي واکنش سریع و... نیز می¬شود. اینترنت اشیا از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اشیا وقتی بتوانند خود را به صورت دیجیتالی ارائه کنند در نهایت به پدیدهاي بسیار فراتر از کلیتی که در واقعیت هستند، تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی ارتباط اشیا دیگر محدود به ما نیست بلکه آنها با اشیاي اطراف، داده¬هاي یک پایگاه داده و... نیز در ارتباط قرار می-گیرند. وقتی اشیا با یکدیگر مرتبط شدند می¬توان سخن از یک " محیط هوشمند " به میان آورد.[1]

در خصوص ارتباط ماشین با ماشین می توان بیان داشت یک اصطلاح کلی است براي توصیف هر فناوریی که امکان ارتباط با سیم یا بیسیم بین ابزارهاي مکانیکی و الکترونیکی را فراهم می¬آورد. ارتباطات ماشین به ماشین به تجهیزات موجود در هر شبکه این امکان را می دهد تا با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند و بدون کمک دستی از سوي انسان کار خود را انجام دهند. ارتباط ماشین به ماشین اغلب براي نظارت از راه دور استفاده می¬شود.[2]

براي مثال یک ماشین فروش خودکار می تواند با مشاهده اتمام یک کالاي خاص در خود به توزیع کننده پیام دهد که موجودي را مجدداً پر کند. ارتباط ماشین به ماشین یک جز بسیار مهم در دورسنجی، انبارگردانی، کنترل از راه دور، کنترل ترافیک و روباتیک، سرویسهاي پشتیبانی،مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت ناوبري و حتی پزشکی از راه دور محسوب می¬شود. محصولاتی که بر اساس ارتباطات ماشین به ماشین ساخته می¬شوند اغلب به عنوان محصولات هوشمند روانه بازار می¬شوند.

ارتباط ماشین به ماشین ارتباطی است که در آن ماشین¬ها از منابع شبکه براي ارتباط با زیر ساختهاي دور جهت نظارت و کنترل بر خود ماشین یا محیط اطراف آن استفاده می¬کنند. اتصال درونی بالقوه بین اشیاي هوشمند و روش تعامل ما با محیط همان چیزي است که اینترنت اشیا نامیده می¬شود، حوزه¬اي که در آن جهان واقعی با جهان دیجیتالی در یکدیگر ادغام می¬شوند. مت هاتون در تلاش براي تشریح رابطه بین این دو مفهوم ارتباط ماشین با ماشین را نوعی پیمایش اینترنت اشیا می¬داند. ارتباط ماشین با ماشین امکان اتصال را در اختیار اینترنت اشیا قرار می¬دهد و بدون وجود این ارتباط عملا اینترنت اشیا شکل نمی¬گیرد. ارتباط ماشین به ماشین با پروتکلهاي اینترنتی را می¬توان خرده مجموعه اینترنت اشیا نامید و آن را حاصل شناخت از منظري عمودي و نزدیک دانست. در مقابل اینترنت اشیا شامل یک رویکرد افقی است که در آن کارکردهاي عمودي در یکدیگر ادغام می¬شوند تا نیازهاي بسیاري از کاربران برآورده شود.

1-2- بیان مسئله

تمرکز اصلی این پایان نامه مبتنی بر چالشهاي ارتباطات ماشین به ماشین در اینترنت اشیا است. با روي کار آمدن ارتباطات ماشین به ماشین موقعیتی دست یافته می¬شود که تعداد اشیا به هم متصل از تعداد کاربران موبایل بیشتر می¬شود. این امر سبب مطرح شدن مباحث مربوط به قابلیت اطمینان و مقیاس پذیري می¬گردد. این مباحث عبارتند از: تحلیل اینکه چه فاکتورهایی در امنیت سرویسها دخالت دارد، شناسایی تنگناها و چالشها در ارتباط با امنیت و اینکه آیا ضمانت کردن با توجه به امنیت امکان پذیر است. علاوه بر این جوانب، تحلیلی از جوانبی دیگر نیز وجود دارد که هنگام در نظر گرفتن مقیاس پذیري، نمود پیدا می کند.

دنیایی را متصور شوید که هر چیزي در اطرافتان با اینترنت در حال برقراري ارتباط می¬باشد. هر چیزي از حباب لامپ ها گرفته تا یخچال ها و اتومبیل ها، بر خودشان بدون احتیاج به دخالت عامل انسانی نظارت دارند. این همان اینترنت اشیا آتی است. این سناریوها در فیلم هاي علمی تخیلی مشاهده می شود و برخی هم چنین شرایطی را به عنوان جامعه¬ي آتی غایی محسوب می¬نمایند یعنی دنیایی که در آن ماشین¬ها خودشان را براي تسهیل زندگی انسان¬ها مدیریت می نمایند.

در سال های اخیر تکنولوژی اینترنت (IoT) در تمامرسطوح زندگی بشر چه در صنعت و دانشگاه افزایش یافته است. حال، هنگامی که شبکه های سنسور بی سیم سنتی برای در شبکه های پیچیده با الزامات بالا برای زمان طولانی مورد استفاده قرار می گیرند، چگونه باید یک مکانیزم انتقال مناسب و کاربردی را طراحی کرد که کارآیی و امنیت بالا داشته باشد. در این بخش، با استفاده ازروش یادگیری تقویتی (Q-Learning) را برای بهبود امنیت اینترنت اشیاءارائه می دهیم و با معرفی راه حل های بهینه شده و هوشمند برای حل مشکل دستیابی توزیع شده و مرتب برای ترمینال های بدون مجوز سعی در بهبود امنیت داریم. از پروتکل دسترسی ساده MAC برای کاربران بدون مجوز را برای استفاده از یک کانال موجود آماده می کنیم. سپس طرح دسترسی چند کاناله مبتنی بر Q-learningبرای کاربران غیر مجازو انتقال به سلول های پایین ترایجاد می شود. کانال با بیشترین مقدار Q انتخاب می شود. هر ترمینال انتقال، لیست های کانال خود را ذخیره و به روزرسانی می کند. حالت شبکه توزیع شده و قابلیت سنجش غیر کامل، نتایج عددی برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ما در دسترسی طیف پویا درسیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء ارائه شده است. روش پیشنهادی ما روش های سنتی با دسترسی ساده را بدون توانایی خودآموزی در میزان استفاده از کانال و احتمالات درگیری بهبود می بخشد.

در تکنولوژی های پیشرفته صنعتی، اینترنت اشیاء (IIoT)، نیروی محرک جدیدی را برای توسعه کارخانجات با کارایی بالا، انرژی کم، انعطاف پذیری و هوشمندی را طراحی کرده اند. با معرفی قابلیت های سنجش، محاسبات ابری، روباتیک هوشمند و شبکه های حسگر بی سیم به محیط صنعتی، گرایش اجتناب ناپذیری به اینترنت اشیاء که ترکیبی از هوش مصنوعی، اتوماسیون، سیستم های انبارداری و امکانات تولید در قالب سیستم های فیزیکی- مجازی Cyber-Physical و همچنین اینترنت اشیاء است رو آورده اند.

در فرآیند مداوم صنعتی، تبادل اطلاعات کنترل شده، خودآموزی و تطبیق شبکه های پویا، تصمیم گیری و اجرای استراتژی انتقال، نیاز به توجه فراوان دارد. بسیاری از تکنیک های شامل الگوریتم های هوشمند، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی برای افزایش استحکام، دقت و کارایی اینترنت اشیا مورد استفاده قرار گرفته اند. به ویژه، بسیاری از راه حل های فنی که در شبکه های حسگر بی سیم به کار رفته اند می توانند پس از تجدید نظر با مشخصات جدید مربوط به اینترنت اشیاء، با محیط دیگر سازگار شوند. در یک شبکه حسگر بی سیم براساس طرح راهبری امن برای ربات های میکرو پرواز در محیط مبتنی بر اینترنت اشیاء برای شناسایی موانع استاتیک و پویا در محیط داخلی طراحی شده است. دریک مدل سه بعدی، چند مرحله ای و چند بخشی مبتنی بر یادگیری ماشینی براساس سری زمانی سلسله مراتبی از ویژگی های استخراج شده برای حل مسئله تشخیص ناشناخته در سیستم های اینترنت اشیاء طراحی شده است. یک چارچوب مقابله با کاهش حملات سایبری چند سطحی برای دفاع طراحی مدلی براساس یادگیری تقویتی Q است که امنیت سیستم را به مراتب بیشتر از روش های دیگر است. با توجه به معیار هایی برای قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان سیستم اندازه گیری در زمینه صنعتی، ساختار شبکه های حسگر بی سیم معمولی باید متناسب با تکنولوژی اینترنت اشیاء باشد. روش مبتنی بر یادگیری تقویتی این باعث سازگاری مناسب و امنیت بیشتراین نوع سیستم ها شود، با این حال انعطاف پذیری شبکه را محدود می کند ولی می توان برای این کار چاره ای پیدا کرد. علاوه بر این، با افزایش گره های شبکه ای که در اینترنت اشیاء مستقر شده اند، چگونگی بهبود کارایی شبکه و ظرفیت سیستم هنوز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. یک پروتکل احراز هویت کاربر سه فاکتور برای شبکه های حسگر بی سیم برای غلبه بر ضعف پروتکل های سنتی ارائه دادند. پروتکل پیشنهادی برای برنامه های IoT باید کارآیی، کارآمد و انعطاف پذیری داشته باشد. در این نوشتارها، یک چارچوب عملی در مورد ابر داده های حاوی داده های غیر امن برای حفاظت از اینترنت اشیاء پیشنهاد شده است. این روش از پردازش داده های چند بعدی و بزرگ با مدل مجاز انعطاف پذیر و کارآمد برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی جدید برای IoT پشتیبانی می کند.

در این پژوهش برآنیم، استراتژی دسترسی شبکه پویای مبتنی بر Q را برای IoT پیشنهاد کنیم تا بهبود بهره وری شبکه و تضعیف دسترسی را کاهش دهد. در IoT، با افزایش گره های سیستم و پیچیدگی شبکه سیستم با مشکلات امنیتی فراوان مواجه می شود. یک پروتکل کارآمد و ساختار شبکه برای سازگاری با ویژگی های جدید IoT باید در نظر گرفت. IoT با شبکه های مش مشبک را در نظر می گیریم که در آن تعداد سلول های کوچک، استراتژی به اشتراک گذاری شبکه را برای افزایش بهره وری سیستم برای IoTانجام می دهند. علاوه بر این، در این کار، ما فرض می کنیم توانایی سنجش گره های حسگر در IoT کامل نیست و تمام گره های پایین در حالت توزیع شده گنجانیده شده اند، بنابراین عملکرد خود یادگیری باید عمیقاً مورد سوء استفاده قرار گیرد تا به صورت پویا به کانال های به اشتراک گذاری دسترسی پیدا کند. ما ابتدا یک پروتکل مبتنی بر خودآموزی برای کاربرانی که دارای سنسورهای پایین تر در IoT هستند طراحی می کنیم. سپس، هنگامی که بسیاری از کانال ها و کاربران بدون مجوز نیاز به دسترسی به کانال های محدود را به صورت رقابتی، روش دسترسی طیفی مبتنی بر Q-learning پیشنهاد شده است. در فرآیند انتخاب کانال، کاربران بدون مجوز با استفاده از Q-learning کانال را با بیشترین مقدار Q انتخاب می کنند.

1-3- جنبه اهمیت و نوآوري در تحقيق

با توجه به پتانسیلی که در ایران وجود دارد هم اکنون نیاز بسیاري از شرکت هاي داخلی براي مدیریت سیستمهاي خود، به گونه اي جدید پاسخ داده می شود. شرکت هایی که به دنبال مدیریت متمرکز و یکپارچه ادوات و ماشین آلات دور و نزدیک خود، به گستردگی کل کشور یا یک شهر کوچک هستند می¬توانند به ارتباطات ماشین به ماشین به عنوان یکی از گزینه هاي ایده آل خود اندیشید. اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که ایران از نظر استفاده از این خدمات بسیار عقب تر از کشورهاي پیشرفته و حتی منطقه است. لذا رشد روزافزون تکنولوژیها و هوشمندي سیستم هاي مرتبط با کسب و کارهاي گوناگون، لزوم استفاده از مکانیزم هاي کنترل از راه دور را توجیه پذیر کرده است. خدمات ماشین به ماشین قابلیت برقراري ارتباط دو طرفه میان هزاران دستگاه را در شبکه موبایل به صورت بیسیم فراهم می¬آورد. با توجه به اینکه این تکنولوژي در ایران نو ظهور بوده و بیشتر پروژه ها منشا خارجی داشته¬اند، لذا در این پایان نامه سرویسهاي گوناگون با کاربري هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و کمبودها و چالشهاي پیش روي این نوع تکنولوژي علی الخصوص در زمینه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران