نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان

ارسال کننده : سرکار خانم لیلا شاهکرمی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : l.shahkarami76[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 109
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 154
فرمت فایل : word
حجم فایل : 366 کیلوبایت

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سازمان تامين اجتماعی متولی تامين پوشش بيمه ای كارگرانی است كه مشمول قوانين خاص بيمه ای نيستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسياری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراكندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در كارگاه های يك نفره تا كارخانه های بسيار بزرگ و نهايتاً قوانين ناهماهنگی كه هر يك به نوعی درصدد گسترش حمايت قشری از بيمه شدگان هستند.
اين ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن می نمايد و امكان اجتناب از پرداخت حق بيمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسايی دقيق ظرفيت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقليل حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ويژه در ماه های اخير به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل می باشد که دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده ...........................................................................................................................1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه .................................................................................................................... 3

2-1- بیان مسئله ..............................................................................................................5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................6

4-1- هدف اصلی تحقیق ...................................................................................................7

1-4-1-اهداف فرعی تحقیق................................................................................................7

5-1- سوالات تحقیق ........................................................................................................8

6-1-فرضیات تحقیق.........................................................................................................8

7-1-روش تحقیق ............................................................................................................9

7-1-1-روش گردآوری اطلاعات ........................................................................................9

فصل دوم ادبیات تحقیق

1-1-2-مقدمه................................................................................................................12

2-1-2-تاریخچه ...........................................................................................................13

3-1-2-تاریخچه بیمه درایران...........................................................................................13

1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران........................................................15

4-1-2-تعریف واژه بیمه..................................................................................................18

5-1-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه.......................................................................................18

6-1-2-انواع بیمه..........................................................................................................19

7-1-2-بيمه مسئوليت......................................................................................................20

8-1-2-بيمه تجاري........................................................................................................20

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

2-2-1 مقدمه................................................................................................................21

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی.........................................................................................21

3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی...........................................................................................22

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ..............................................23

5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان .............................................................................23

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک................................................................................26

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی .................................................................................26

8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان.........................................................................28

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

1-3-2-تعریف تامين اجتماعي ..........................................................................................30

2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه ...............................................................................30

3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران.............................................................................31

4-3-2-تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان زنجان ........................................................34

5-3-2-فعالیت ..............................................................................................................35

6-3-2-وظایف..............................................................................................................36

7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران.................................................................................36

8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ................................................................43

9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور...................................................45

10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی .............................................................................46

11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران........................................................48

12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه................................................................................................................50

13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان............................................................................59

14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران...............................63

15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها................67

16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین...........................................................70

17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین...........................................................................71

18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته.................................................................................71

19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان........................................73

20-3-2-مزایای کوتاه مدت..............................................................................................74

21-3-2-مزایای بلند مدت................................................................................................74

22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار...................................................................................78

23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران...........................................79

24-3--2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی..............................................................84

25-3--2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان...............................................................................84

26-3--2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی........................75

27-3--2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت..................................................86

28-3--2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی..............................................................86

بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق

1-4-2-پیشینه تحقیق داخلی.............................................................................................. 89

2-4-2-پیشینه تحقیق خارجی ............................................................................................90

فصل سوم روش تحقیق

1-3-مقدمه ..................................................................................................................93

2-3-متغیرهای تحقیق .....................................................................................................93

3-3-روش تحقیق ..........................................................................................................94

4-3-روش های گردآوری داده های تحقیق............................................................................94

5-3-جامعه آماری..........................................................................................................95

6-3-نمونه آماری...........................................................................................................95

7-3-تعیین حجم نمونه......................................................................................................96

8-3-روش نمونه گیری....................................................................................................96

9-3-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) .............................................................................97

فصل چهارم تحلیل آماری

1-4-مقدمه.................................................................................................................104

2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات...................................................................................104

2-2-4-آماراستنباطی....................................................................................................105

3-4-تحلیل توصیفی......................................................................................................105

4-4-تحلیل استنباطی.....................................................................................................118

فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

1-5-نتیجه گیری..........................................................................................................129

2-5- یافته های اطلاعات جمعيت شناختي...........................................................................130

-5-3 یافته های پژوهش ازفرضیه ها................................................................................130

4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق.........................................................................................132

5-5-محدودیت های تحقیق..............................................................................................133

6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده..............................................................................133

منابع ........................................................................................................................135

پیوست ها ..................................................................................................................138

چکیده لاتین ...............................................................................................................142

 

 

فهرست جداول

عنوان

جدول 1-2-سیرتغییرات نرخ حق بیمه

جدول حداکثرحقوق ماخذکسر حق بیمه کارگران

جدول 1--3مقیاس 5گزینه ای

جدول3-2 ضریب الفای کرونباخ

جدول 1-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب جنسیت

جدول 2-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سن

جدول 3-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب میزان تحصیلات

جدول 4-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سوابق خدمتی

جدول 5-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب نوع فعالیت کارگاه یاشرکت

جدول 6-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب مدت فعالیت کارگاه یاشرکت

جدول7-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب تعدادکارگران در کارگاه یاشرکت

جداول4-8 شاخص های توصیفی سئوالات تحقیق

جدول9-4 آزمون نرمال بودن متغیر ها در نمونه مربوط

جداول آزمون Tتک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها

جدول4-17میانگین رتبه های رشته های شش گانه مربوط به نمونه

تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی است. اصول اساسی تأمین اجتماعی را می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. روایت شده است که ایشان پیر مرد مسیحی ای را دید که از مردم گدایی می کرد. آن حضرت از احوال او سؤال کرد، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی است که چندی است از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

فخر رازی ،یکی ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می شود،رحم کنید پیش خود گفتم این است معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: "سوگند به عصر که انسان در خسارت است " آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی است که آب می شود (همان ماخذ،96).

بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از

آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است در مفهوم كلی، تأمين اجتماعی، حمايتی است كه جامعه در قبال پريشاني‌های اجتماعی و اقتصادی پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش درآمد بر اثر بيكاری، بيماری، بارداری، از كارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غيره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای اين حمايت نوعی قرارداد اجتماعی ميان افراد جامعه است. در اين ميان، ايجاد يكپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنيت جامعه، كاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمايه اجتماعی از جمله نقش‌های اجتماعی نظام تأمين اجتماعی هستند. به موازات، ايجاد زمينه‌های رقابت ‌پذيری در بخش اقتصاد و ارتقای كارآمدی نظام توزيع و با توزيع جامعه در زمره وظايف اقتصادی نظام‌هایتأمين اجتماعی به حساب مي‌آيند‌( همان ماخذ،9)

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران