نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

پایان نامه ی ابطال رای داوری

ارسال کننده : سرکار خانم لیلا شاهکرمی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : l.shahkarami76[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 109
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word
حجم فایل : 202 کیلوبایت

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نهاد داوری از قديم الايام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزيت‌هاي آن بردادرسی‌هاي قضايي، در بعد داخلي از اهميت ويژه در كشور ما برخودار است. هدف اين نهاد، رأي داوري است و با صدور رأی داوری اين نهاد به هدف غايي و نهايي خود مي‌رسد. البته براي اين رأي نيز اوصاف و شرايطي از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغيره در نظر گرفته شده است كه با وجود تمام اين اوصاف و ويژگي‌ها رأي داوري مورد قبول قرار مي‌گيرد و در صورت مخالفت رأي داور با قوانين موجد حق و يا اينكه صدور رأيي توسط داور خارج از موضوع داوري و حدود اختیارات خود و يا پس از انقضاي مدت داوري باشد رأي داور ابطال خواهد شد. طرح دعواي ابطال رأي داور نيز واجد شرايطي است كه از جمله مهلت طرح دعواست كه اين مهلت در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و براي طرح دعواي ابطال نيز بايد به دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مراجعه كرد. دعواي ابطال رأي داوري همانند هر دعواي ديگري براي خود ذينفع وخوانده دارد. ذينفع در دعواي ابطال نوعاً محكوم عليه رأي داوري و خوانده نيز تمام افرادي هستند كه در جريان صدور رأي حضور داشته‌اند و رسيدگي به اين دعوا نيز مستلزم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و در مواردي قانون داوري تجاري بين المللی است.

در اين مختصر سعي بر آن شده است تا در حد امكان با بهره‌گيري از قوانين و كتب حقوقي و ساير منابع مرتبط، به تجزيه وتحليل موضوع پرداخته و با انعكاس اهميت موضوع داوري و نقش مهم آن در حل و فصل سريع اختلافات به بررسي وتبيين مفهوم بطلان و تأثير آن بر آراي داوري ونیز به تبيين جايگاه واقعي اين نهاد درجلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش پرونده هاي قضايي و نهايتاً احقاق حق زيان ديده بپردازد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

چکیده .................................................................................................................................. 1

مقدمه ................................................................................................................................... 2

الف) بیان مسئله .................................................................................................................... 2

ب) سوالات تحقیق ................................................................................................................ 3

ج) فرضیه‌ها .......................................................................................................................... 3

د) اهداف تحقیق ................................................................................................................... 3

هـ) پیشنه تحقیق .................................................................................................................... 3

و) روش تحقیق .................................................................................................................... 4

ز)سازماندهی تحقیق .............................................................................................................. 4

 

فصل اول: کلیات................................................................................................................... 5

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری............................................................... 6

گفتار اول: مفهوم داوری.......................................................................................................... 6

بند اول: مفهوم لغوی داوری..................................................................................................... 6

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری.................................................................................................. 6

بند سوم: مفهوم فقهی داوری.................................................................................................... 8

گفتار دوم: تاریخچه داوری...................................................................................................... 8

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام....................................................................... 10

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر........................................................................ 11

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری ..................................................................... 12

بند اول: محاسن و معایب داوری.............................................................................................. 12

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری.......................................................... 13

بند سوم: علل رجوع به داوری.................................................................................................. 14

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور............................................................................... 16

گفتار اول: اقسام داوری........................................................................................................... 16

بند اول: داوری اختیاری........................................................................................................... 16

بند دوم: داوری اجباری........................................................................................................... 17

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور............................................................................................... 18

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا................................................................................... 18

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث................................................................................... 19

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ........................................................................................... 20

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری........................................................... 21

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن..................................................................... 21

بند اول: تعریف رأی داوری..................................................................................................... 21

بند دوم: محتوای رأی داوری.................................................................................................... 22

بند سوم: اوصاف رأی داوری................................................................................................... 23

الف) اوصاف درونی رأی داور................................................................................................ 23

1- توصیف رأی داور.............................................................................................................. 23

2- قصد انشاء در صدور رأی.................................................................................................. 25

3- موجه و مدلل بودن رأی داور.............................................................................................. 27

ب) اوصاف بیرونی رأی داور.................................................................................................. 29

1- داخلی خارجی بودن رأی................................................................................................... 29

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور......................................................................................... 30

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی............................................................................................ 31

گفتار دوم: آثار رأی داوری...................................................................................................... 33

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث............................................................................................ 33

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری............................................................. 35

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه............................................................................ 36

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)....................................................................................... 37

بند پنجم: فراغ داور................................................................................................................. 38

 

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن................................................................................ 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری........................................................................ 41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.............................................................................. 41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل......................................................................................... 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال....................................................................................... 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور.......................................................................... 45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال................................................................................................ 49

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری........................................................................ 52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد................................................................... 52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن................................................................................................ 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره ..................................................................................... 54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی................................................................................. 55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری......................................................................... 57

بند اول: شرایط موضوع داوری................................................................................................. 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری............................................................... 59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری............................................................. 62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ....................................................... 64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک............................................... 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا.................... 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول........................ 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی................................................................ 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند........................................................ 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران..................................................................................... 69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران..................................................................................... 70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری.......................................................................... 72

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن.................................................. 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ......................................................................... 73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال............................................................................................. 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال......................................................... 78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال....................................................................................... 82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال.......................................................................... 84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال .......................................................................... 85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست................................................................................................ 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی........................................................................................ 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ................................................................................ 91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری............................................................................................. 92

بند اول: اثر رأی باطل شده....................................................................................................... 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری........................................................................... 93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری........................................................................... 95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری................................................... 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر......................................... 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری................................................................. 102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ......................................................................................................... 105

منابع و مأخذ.......................................................................................................................... 107

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران