نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

مقایسه مسئولیت مدنی حوادث جاده ای ناشی از تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 101
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 127
فرمت فایل : word
حجم فایل : 733kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

تابلوهای تبلیغاتی در جاده معضلات فراوانی به همراه دارد. از بعد زیبایی شناسی، ضد منظرآرایی است و نمای زشتی به چشم اندازها می دهد. موجب پیچیده شدن محیط دید راننده و به تبع آن کاهش تمرکز راننده و افزایش خطر می شود. موجب کاهش اثرپذیری و اطاعت پذیری نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی می شود.در میان عوامل موثر بر حواس راننده، تابلوهای تبلیغاتی به طور بالقوه می تواند بر حواس راننده تاثیر بگذارند. رژیم حقوقی کشور ما در مورد مسئولیت ناشی از راه مبتنی بر مسئولیت محض است و طبق تبصره‏ی 3 ماده‏ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ اما در خصوص تبلیغات جاده ای چه مسئولیتی وجود دارد؟ و این مسئولیت چه شباهتها و تفاوتهایی در قوانین ایران و انگلستان دارد؟ نتایج نشان می دهد که مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات که استانداردهای مشخص را رعایت نکرده باشد بر اساس نظر کارشناسان بر عهده محافظ راه می باشد و لذا مطابق تبصره 3 ماده ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ و در حقوق انگلستان نیز همین قانون اعمال می شود.

کلیدواژه‌ها:

مسئولیت مدنی، تابلوهای تبلیغاتی، حوادث جاده ای، تخلفات رانندگی

 

چکیده1

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1 بیان مسئله. 3

1-2- اهداف تحقیق.. 4

1-3- سوالات تحقیق.. 4

1-4- فرضیات تحقیق.. 5

1-5- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-6- پیشینه تحقیق.. 6

1-7- جنبه نو آوری تحقیق.. 7

1-8- ساماندهی تحقیق.. 8

فصل دوم(تعاریف و مفاهیم نظری). 9

2-1- مفهوم مسئولیت مدنی.. 10

2-1-1- انواع مسئولیت مدنی.. 11

2-1-2- مسئولیت قهری.. 11

2-1-3- مسئولیت قرار دادی.. 12

2-2- تبيين مسئولیت مدنی در اسلام. 13

2-2-1- مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن. 13

2-2-2- مسئولیت از دیدگاه فقه. 14

2-3- انواع مسئولیت در فقه. 16

2-3-1- مسئوليتمبتنيبرتقصير. 16

2-3-2- مسئوليتمبتنيبرفرضيه‌يخطر. 16

2-3-3- مسئوليتمبتنيبرفعلاشيا16

2-4- قواعد مسئولیت مدنی.. 17

2-4-1- اهمیت مسئولیت مدنی.. 17

2-4-2- اهمیت نظری.. 17

2-4-3- اهمیت عملی.. 17

2-5- دو اصل مسئولیت مدنی.. 18

2-5-1- ارزش متقابل تقصير و خطر در فرضيه مسئوليت مدني.. 18

2-5-2- فرضيه هاي تقصير و خطر به عنوان مبناي مسئوليت مدني.. 20

2-5-3- انواع مسئولیت مدنی.. 22

2-5-4- مسئوليت ناشي از فعل شخصي.. 22

2-5-5- مسئوليت ناشي از فعل دیگري.. 22

2-5-6- نظریه تقصیر شخصی.. 23

2-5-7- نظریه تقصیر نوعی.. 23

2-2- وجود ضرر. 24

2-2-1- اقسام ضرر. 25

2-2-1-1- ضرر مادی.. 25

2-2-1-2- ضرر معنوی.. 25

2-3-مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی.. 26

2-3-1- قاعده اتلاف.. 26

2-3-2- نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف.. 26

2-3-3- قاعده تسبیب.. 27

2-3-4- دخالت عمد و قصد. 27

2-3-5- اجتماع سبب و مباشر. 28

2-3-6- اسباب عرض.... 29

2-3-7- اسباب طولی.. 30

2-3-8- نظریه سبب بلاواسته یا متصل به نتیجه. 30

2-3-9- نظریه توضیع ضمان به نسبت میزان تاثیر. 31

2-4- مفهوم تبلیغات.. 31

2-4-1- مفهوم لغوی تبلیغات.. 32

2-4-1- مفهوم اصطلاحی تبلیغات.. 32

2-4-2- مفهوم تبلیغات در علم حقوق و در اسناد بین الملل. 33

2-4-3- مفهوم تبلیغات در علم بازاریابی.. 33

2-5- عناصر تبلیغ. 34

2-5-1- صاحب تبلیغ. 35

2-5-2- شرکت تبلیغاتی.. 35

2-5-3- ابزار و وسایل تبلیغاتی.. 35

2-5-4- مخاطب تبلیغ. 36

2-6- اهداف تبلیغات و تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده36

2-6-1- تبلیغات آگاه کننده و اطلاع دهنده37

2-6-2- تبلیغات متقاعد کننده37

2-6-3- تبلیغات یادآوری کننده37

2-6-4- تبلیغات گمراه کننده39

فصل سوم(مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه ایران). 41

3-1- مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر. 42

3-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات غیر قانونی.. 43

3-1-3- مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات مقایسه ای.. 46

3-1-4- مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات غیر واقعی.. 50

3-1-5- مسئولیت ناشی از تبلیغات تحریف کننده کالا ها52

3-2- تحولات قانونی در تکالیف محافظین راه55

3-2-1- تکالیف محافظین در ایمنی در عملیات اجرایی.. 56

3-2-2- تکلیف به نصب ابزارهای کنترل عبور و مرور استاندارد در ایمنی عملیات اجرایی.. 56

3-2-3- تکلیف به رعایت ایمنی در استفاده از وسایط نقلیه در عملیات اجرایی.. 59

3-2-4- رویه قضایی در محافظت در ایمنی عملیات اجرایی و بهسازی راه59

3-3- تکلیف فاصله تبلیغات در کنار جاده65

3-4- تکلیف به ممانعت از نصب تابلوهای تبلیغاتی در کنار راه66

3-4-1- رویه قضایی در نظارت بر کنار راه67

3-5-1- تاثیر تابلو های تبلیغاتی بر ایمنی راه ها71

3-6- قوانین تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه ایران. 72

فصل چهارم(مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه انگلستان). 78

4-1- قانون مدنی در انگلستان. 79

4-1-1- مسئولیت ناشی از بی احتیاطی در حقوق مدنی انگلستان. 80

4-1-2- وجود تکلیف مراقبت.. 82

4-1-3- نقض تکلیف احتیاط.. 83

4-1-4- ورود خسارت.. 83

4-1-5- مسئولیت ناشی از عمد. 84

4-1-6- مسئولیت ناشی از بی احتیاطی در حقوق مدنی انگلستان. 85

4-1-7- نقض تکلیف مراقبت و احتیاط.. 86

4-2- مقررات انگلستان در خصوص تبلیغات.. 86

4-2-1- قانون تبلیغات ترویج و فروش بازار یابی.. 87

4-2-2- قانون استاندارد های تبلیغات تلوزیونی در انگلستان. 89

4-2-3- قانون استاندارد های تبلیغات رادیویی در انگلستان. 91

4-2-4- نظارت بر تبلیغات در انگلستان و مراجع نظارت بر آن. 96

4-3- تاثیر تابلو های تبلیغاتی بر عملکرد رانندگان. 103

4-4- چگونگی کارکرد سیستم کنترل تبلیغات جاده ای در انگلستان. 107

نتیجه گیری.. 109

منابع. 111

آیین نامه ها112

منابع انگلیسی.. 114

سایتها116

 

نصب تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه ی راه معضلات فراوانی به همراه دارد. از بعد زیبایی شناسی، ضد منظرآرایی است و نمای زشتی به چشم اندازها می دهد. موجب پیچیده شدن محیط دید راننده و به تبع آن کاهش تمرکز راننده و افزایش خطر می شود. موجب کاهش اثرپذیری و اطاعت پذیری نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی می شود.در میان عوامل موثر بر حواس راننده، تابلوهای تبلیغاتی به طور بالقوه می تواند بر حواس راننده تاثیر بگذارند و تقاضای بصری راننده را افزایش دهد. از سوی دیگر بایستی به این نکته توجه کنیم که تابلوهای تبلیغاتی ماهیتاً برای جلب توجه طراحی شده اند بنابراین آنجاست که تابلوهای تبلیغاتی به عنوان تهدیدی بر ایمنی راه مورد بررسی قرار می گیرند. رنگ، تضاد، تعادل، هماهنگی و حرکت، از جمله ویژگی های تابلوهای تبلیغاتی هستند که می توانند در حواس پرتی راننده موثر باشند.

نصب تابلوها در حاشيه راه ها داراي ضوابط استانداردي از قبيل ابعاد تابلو،اندازه حروف،مكان نصب،فاصله از تقاطعهاي اصلي،فاصله از علائم راهنمايي و رانندگي و... را دارا مي باشد و مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب سال 1379 و بند "ح" ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ياد شده نصب هر گونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راه ها ي قانوني كشور صرفا" با مجوز صادره از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مجاز است و در صورت عدم رعايت اين ضوابط با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد.

متاسفانه جانمایی غلط بیلبوردهای شهری، مزید بر علت شده و موجب شده است تا همچنان آمار تصادف‌ها و مرگ و میر ناشی از آن در کشورمان بسیار بالا باشد. طبق استانداردهای جهانی هر دو بیلبورد جاده‌ای باید به فاصله معینی از هم دور باشند تا همزمان توجه رانندگان را به خود جلب نکنند. این فاصله بر حسب سرعت مجاز در جاده‌ها و اتوبان‌ها متغیر است. اما در کشور ما متاسفانه بی توجه به این استانداردها، بیلبوردهای تبلیغاتی فاصله بسیار کمتری از هم دارند و علاوه بر آن به علل مختلفی از جمله واگذاری این بیلبوردهای به برخی شرکت‌ها یا موسسه‌های محلی متاسفانه محتوا و تکنیک استاندارد تبلیغات جاده ای نیز رعایت نمی شود. از سوی دیگر نظارت سازمان راهداری نیز حداقلی است و تخلفات متعدد در این زمینه که تبعات بسیار پرهزینه‌ای برای مردم دارد، نادیده گرفته می‌شود.

اما جبران ضرر وارد شده مسئولیتی است که باید عامل ایجاد ضرر آن را جبران نماید در این میان حقوق جزا می تواند تعدیل کننده مسائل پیرامون میان طرفین باشد. در خصوص تبلیغات جاده ای و حوادث ناشی از آن در حقوق موارد زیادی به چشم نمی خورد و تنها می توان به مقررات راهنمایی رانندگی تکیه نمود ولی در حقوق انگلستان در بخشهای مختلف بر این موضوع تاکید شده است و ضوابط مشخصی برای تبلیغات جاده ای و حوادث ناشی از این حوادث پیش بینی شده است.

این پایان نامه بر آنست که با بررسی دقیق مسئولیت مدنی حوادث جاده ای ناشی از تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه ایران و انگلستان تفاوتها و شباهتهای موجود در این خصوص را معرفی نماید و با ارائه پیشنهادهایی در این زمینه گامی هرچند کوتاه برای استفاده صحیح از این تبلیغات و کاهش تلافات جاده ای ناشی از استفاده ناصحیح از تابلوهای تبلیغاتی جاده ای ارائه دهد.

1-2- اهداف تحقیق

هدف اصلی

1. بررسی مسئولیت مدنی حوادث جاده ای ناشی از تبلیغات جاده ای در حقوق موضوعه ایران و انگلستان.

اهداف فرعی

1- تاثیر تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها بر عملکرد راننده و ایمنی راه ها.

2- بررسی مبنای مسؤوليت متبوع ناشی از عمل تابع

3- بررسی ضمانت اجرای تحمیل شده بر متبوع

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران