نسل جوان ایران

علوم انسانیتربیت بدنی و علوم ورزشیبیومکانیک ورزشی

تاثیر یک دوره تمرین با وزنه و مکمل whey بر ANP و BNP و گالاکتین 3 مردان 65-60 ساله غیر فعال

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 117
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 104
فرمت فایل : word , pdf
حجم فایل : 2.88mb

قیمت فایل : 40,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نارسایی قلبی یکی ازشایع ترین اختلالات قلبی عروقی است که به عنوان یک اختلال مزمن، پیش رونده و ناتوان کننده مطرح می باشد. شیوع و بروز این بیماري با افزایش سن بالارفته، به طوريکه درکشورهاي غربی حدودتا2درصد بزرگسالان از این بیماري رنج می برند. مطالعات بالینی حاکی از آن هستند که نوع فعالیت ورزشی ممکن است اثرات متفاوتی برعملکرد قلب وسلامت آن داشته باشد. اثر ورزش های قدرتی و استقامتی برسلامت قلب به واسطه پروتئین های آزاد شده از آن به درستی مشخص نیست. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین با وزنه و مکمل whey بر ANP و BNP و گالاکتین 3 مردان 65-60 ساله غیر فعالانجام شد. جامعه آماری پژوهش را کليه مردان 65-60 سال غیر فعال خانه سالمندان کهریزک راتشکيل دادندکه از اين ميان 40 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب وبصورت تصادفي ساده در 4 گروه 10 نفری (گروه کنترل، تمرين،گروه مکمل، گروه تمرین و مکمل) دسته بندی شدند. مکمل پروتئینWheyبه شکل پودر تهیه شدو از افراد گروه مکمل و مکمل + تمرین خواسته شد در میان وعده های غذایی و پس از تمرین مصرف کنند. پروتکل تمرینی پژوهش به مدت ۶ هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات با وزنه بود.نمونه های خون 24 ساعت قبل و پس از دوره اخذ شدند. طبيعي بودن داده ها و همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون آماری شاپیروویلک و لون مشخص شد. تاثير تمرين و مکمل در بين گروه ها با استفاده ازآزمون t مستقل، آناليز کواريانس يک راهه و آزمون تعقیبی LSD بررسی شدند. یافته های تحقیق:نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین گروه های تمرینی ومکمل با گروه کنترل در مقادیر ANPتفاوت معناداری وجود داشت(01/0≥P). بین گروه های تمرینی ومکمل با گروه کنترل در مقادیر BNP نیز تفاوت معناداری مشاهده شد(01/0≥P).همچنین در مقادیرگالاکتین -3 بین گروه های تمرینی ومکمل با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت(01/0≥P).نتیجه گیری: سازگاري هاي فیزیولوژیکحاصل از برنامه تمرین و مصرف پروتئین وی باعث شده اند که دستگاه سمپاتیکی و هورمون هاي استرسی درگیر شده و امکان بازیافت ساختاري و فیزیولوژیکی کامل میسر و افزایش عملکرد قلبی را در پی داشته باشد.

فهرست

فصل اول(طرح تحقیق)1

1-1- مقدمه2

1-2-بیان مسئله3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4-اهداف پژوهش.. 7

1-4-1-هدف اصلی. 7

1-4-2-اهداف فرعی. 7

1-5-پرسش های پژوهش.. 7

1-5-1-پرسش اصلی. 7

1-5-2-پرسش های فرعی. 8

1-6-فرضیه های پژوهش.. 8

1-6-1-فرضیه اصلی. 8

1-7-تعاریف عملیاتی. 8

1-7-1-ANP. 8

1-7-2-BNP. 9

1-7-3-گالاکتین39

1-7-4-مکمل Whey. 10

1-7-5-تمرین با وزنه10

1-7-6- مردان 65-60 سال. 10

فصل دوم(ادبیات تحقیق)11

2-1-مقدمه12

2-2-1-ورزش.. 12

2-2-2-مبانی تمرین مقاومتی. 14

2-2-3- پروتئینwhey. 15

2-2-4-آناتومی و ساختار قلب.. 17

2-2-5-بیماری های قلبی. 18

2-2-6-قلب و هورمون های پیتیدی. 20

2-2-7-هورمون پپتيد ناتريورتيك دهليزي (ANP)23

2-2-8-هورمون پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP)26

2-2-8-1-پپتیدناتریورتیکمغزيوفعالیتهايورزشی. 28

2-2-9-گالاکتین329

2-3-پیشینه تحقیق. 32

2-3-1-داخلی. 32

2-3-2-خارجی. 40

فصل سوم45

(روش تحقیق)45

3-1- مقدمه45

3-2-روش پژوهش.. 46

3-3-متغیرهای تحقیق. 46

3-3-1-متغیرهای مستقل. 46

3-3-2-متغیرهای وابسته47

3-4-جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 47

3-5- ملاک های انتخاب آزمودنی ها47

3-6-روش گردآوری اطلاعات.. 47

3-7-مدت زمان اجرای آزمون. 48

3-8-روش اجرای تمرینات.. 48

3-9-روش مکمل گیری. 48

3-10-شیوه اجرای تمرینات با وزنه49

3-11-ابزار گردآوری اطلاعات.. 50

3-12-نمونه گيري خون. 51

3-13-اندازه گيرى هورمون ANP. 52

3-14-اندازه گيرى هورمون گالاکتین -3 و BNP. 52

3-15-روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. 53

فصل چهارمتجزیه وتحلیل داده ها(یافته ها)54

4-1- مقدمه54

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفییافته ها55

4-2-1- ویژگی های جسمانی آزمودنی ها55

4-2-2- آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 55

4-3-1- آزمون طبیعییا غیر طبیعی بودن داده ها57

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات... 65

5-1- مقدمه66

5-2- نتایج آمار توصیفی آزمودنی ها66

5-3- نتایج استنباطی. 67

5-4- نتیجه گیری. 73

5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 73

5-5-1- پیشنهادات کاربردی. 73

5-5- 2- پیشنهادات پژوهشی آینده74

منابع. 74

فارسی. 74

لاتین. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1 آزمودنی ها46

جدول3-2 –روش مکل گیری. 49

جدول 3-3- برنامه تمرین با وزنه برای هر دو گروه و دوره ها، تکرارها و استراحت بین آنها طی دوره تمرینی. 50

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های توصیفی آزمودنی ها55

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیر های تحقیق(انحراف استاندارد± میانگین)55

جدول 4-3 بررسی نرمال بودن توزیع طبیعی داده ها با آزمون شاپیروویلک.. 57

جدول 4-4 نتایج آماری آنالیز واریانسیکطرفه (ANOVA) بین 4 گروه60

جدول 4-5 آزمون تعقیبیLSD متغیرANP در گروه های مختلف پژوهش.. 60

جدول 4-6 نتایج آماریANP در گروه های مختلف پژوهش (مقایسه درون گروهی)61

جدول 4-7 نتایج آماری آنالیز واریانسیکطرفه (ANOVA) بین 4 گروه61

جدول 4-8 آزمون تعقیبیLSD متغیرBNP در گروه های مختلف پژوهش.. 62

جدول 4-9 نتایج آماریBNP در گروه های مختلف پژوهش (مقایسه درون گروهی)62

جدول 4-10 نتایج آماری آنالیز واریانسیکطرفه (ANOVA) بین 4 گروه63

جدول 4-11 آزمون تعقیبیLSD متغیر گالاکتین- 3 در گروه های مختلف پژوهش.. 63

جدول 4-12 نتایج آماری گالاکتین- 3 در گروه های مختلف پژوهش (مقایسه درون گروهی)64

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- تغییرات غلظت ANP در گروه های مورد مطالعه56

نمودار4-2- تغییرات غلظت BNP در گروه های مورد مطالعه56

نمودار4-3- تغییرات غلظت گالاکتین -3 در گروه های مورد مطالعه57

 

 

 

پيشگيري و كنترل عوامل خطر بيماري هاي غير واگير به ويژه بيماري هاي قلبي عروقي در راستای بازيابي، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه ايراني امری مهم تلقی می گردد. با توجه به جمعيت قابل توجه مردان بالای60 سال در ایران و خانواده تحت پوشش آنان و تاثيرگذاري بر ساير گروه هاي جامعه، و همچنین وجود سبک زندگی که بعضاً آسیب زا خواهدبود، آنان در معرض ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماری های دیگر قرار می گیرند؛ موارد مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي در كشورهاي توسعه يافته در ساليان اخير به علت اقدامات پيشگيرانه و مداخلات مؤثر، روند رو به كاهش داشته است، در حالي كه اين موارد در كشورهاي در حال توسعه همچنان سير صعودي دارد. توسعه اقتصادي و صنعتي و گسترش ارتباطات موجب ماشيني شدن زندگي و به دنبال آن سبب تغييراتي در شيوه زندگي و افزايش بروز بيماري هاي قلبي عروقي (بيماري هاي عروق كرونر قلب ) شده است.(سموات و همکاران،1391: 13).برای جلوگیری از افزایش این آمار و بهبود سلامتی به ویژه در زمینه قلب و عروق، نیاز به یک برنامه بهداشتی ورزشی مناسب است. در رأس تمامى برنامه هاى بهداشتى یک اصل مهم وجود دارد و آن اصلاح شیوه زندگى است که جز با ورزش ، تغذیه مناسب، پرهیز از استرس و ترک سیگار حاصل نمى شود. چنانچه این زندگی سالم با دستورهای مذهبی ازجمله روزه توام شود میزان تاثیر آن شگرف تر و بسی زیادتر خواهد بود. در میان عوامل موثربر کیفیت زندگی سالم (جدای از عوامل مذهبی) نقش ورزش از همه پررنگ تر است(موسوی،1398).

ورزش موجب تاثیرگذاری بر هورمون های مترشح شده از قلب می گردد، هورمون هایی نظیر ANP و BNP که می توانند در سلامت و بیماری قلب مؤثر باشند.از طرفی بیومارکرهای قلبی نقش مهمی در سندرم حاد کرونری و نارسایی احتقانی قلب دارند.(کری[1] و همکاران،2010). یکی از این بیومارکرها گالاکتین3 است که از خانواده لاکتین[2] ها محسوب می شود. علاوه بر موارد عنوان شده، در بخش تغذیه نیز برخی از پروتنئین ها می تواند در راستای سلامت بدن عمل کند و موجب پیشگیری از بیماری ها و نارسایی های قلبی گردد، پروتئین whey یکی از پروتئین هایی است که می تواند به عنوان مکمل غذایی استفاده گردد. لذا در این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین با وزنه و مکمل whey بر ANP و BNP و گالاکتین 3 مردان 65-60 ساله غیر فعال مورد بررسی قرار گرفته است.

 

[1]. Corey

[2]. Lactine

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران