نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه تحلیل و بررسی اشتباهات ثبتی ناشی از سر دفتران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 86
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 98
فرمت فایل : word
حجم فایل : 372kb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حجم بالای معاملات ملکی باعث شده تا وظایف سردفتران اسناد رسمی با مشکلات زیادی روبرو شود. در این میان اشتباهاتی از سوی سردفتر داران و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می پذیرد، وجود این گونه اشتباهات، تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، بسیار مضر برای اجتماع تلقی میشود. به همين دليل راهکارهائي در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شده و قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل اين اختلاف و اشتباهات را هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت (مواد 6 و 52 مکرر) تعيين و معرفي نموده است در حقوق ثبت غير از قوانين و آئين نامه ها, بخش نامه هاي ثبتي نيز که حاصل تجارب علمي و عملي کارشناسان و متخصصان اين رشته مي­باشد در حل و فصل اشتباهات و رفع اختلافات نقش به سزائي ايفاء مي­نمايد مهمترين ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتي پرداخته ماده 25 مي­باشد که حدود صلاحيت و وظائف هيات نظارت را بيان نموده و موارد و مصاديق اشتباه را در هشت بند احصاء نموده است ولي غير از آنها موارد بيشماري از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسيدگي به همگي آنها در صلاحيت هيات نظارت قرار دارد. ضمانت اجرایی کیفری می تواند یکی از مواردی باشد که از این گونه اشتباهات جلوگری کند

کلمات کلیدی

سردفتر، مسؤولیت مدنی،دفترخانهء اسناد رسمی، اشتباهات ثبتی

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول(کلیات پژوهش). 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت موضوع:6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-3- ا- اهداف کاربردی :8

1-4- سوال های پژوهش:10

1-4-1- سوال اصلی:10

1-4-2- سوال فرعی:10

1-5- فرضیه های پژوهش:10

1-5-1- فرضیه اصلی:10

1-5-2- فرضیه فرعی.. 11

1-1-6- سازماندهی پژوهش:11

فصل دوم(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 12

2-1- اهمیت اسناد واملاك... 13

2-2- تعریف اشتباهات ثبتی.. 14

2-2-1- اشتباهات ثبتی به معنی عام. 14

2-2-2- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتي.. 15

2-2-2-1- مفهوم اشتباه15

2-3- چگونگی شکل گیری اشتباهات ثبتی.. 16

2-4- تاریخچه ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی.. 17

2-4-1- ثبت اسناد و املاک در ایران. 17

2-4-2- ثبت اسناد و املاک در جهان. 19

2-4-3- تاریخچه دفاتر اسناد رسمی.. 21

2-5- تشکیلات اداری ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی.. 23

2-5-1- تعریف دفتر خانه اسناد رسمی.. 23

2-5-2- تعریف سردفتر. 23

2-5-2-1- مسئولیت کیفری عام سردفتر. 24

2-5-2-2- مسئوليت انتظامي.. 24

2-5-3- تعریف دفتریار. 24

2-5-4- محل دفتر خانه. 25

2-6- اهمیت سند آن در قانون. 25

2-6-1- تعریف لغوی سند. 25

2-6-2- سند در حقوق مدني.. 26

2-6-3- سند در حقوق ثبت... 26

2-6-4- تعریف سند رسمی.. 26

2-7- لزوم ثبت اسناد. 27

2-8- آثار ثبت اسناد رسمی.. 27

2-9- شرایط شکلی و ماهوی سند رسمی.. 28

2-10- اسناد الکترونیکی.. 28

2-10-1- تعریف اسناد الکترونیکی.. 28

2-10-2- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 31

فصل سوم(اشتباهات و اختلافات ثبتی). 33

3-1- حدود صلاحیت و وضائف هیات نظارت... 34

3-1-1- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان. 34

3-1-1-1- متصرفين.. 36

3-1-1-2- اشخاص حقوقی و دولتی.. 37

3-2- اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک... 40

3-3- اشتباه قلمی در ثبت املاکت با سند مالکیت... 42

3-4- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک)43

3-5- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک... 46

3-5-1- تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده ۲۵. 47

3-5-2- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده ۲۵. 49

3-6- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص)49

3-6-1- چگونگی به وجود آمدن اسناد منارض..... 50

3-6-2- عناصر تعارض..... 51

2-6-2- وظيفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت... 53

3-7- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت... 55

3-8- مجازات مرتکبین اسناد معارض..... 57

3-9- اشتباهات احتمالی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی.. 58

3-10- اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر. 60

فصل چهارم(نظام حقوقی اشتباهات سردفتران و دفتریاران). 62

4-1- وظایف سردفتران اسناد رسمی:63

4-1-1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. 63

4-1-2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 64

4-1-3- تصدیق صحت امضا64

4-1-4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند. 65

4-2- نحوه عمل و روند اصلاح اشتباه‌ در‌ اسناد. 66

4-5- مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر سردفتران. 71

4-5-1- بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور. 71

4-5-2- بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران. 72

4-5-3- سازمان بازرسی کل کشور. 73

4-6- تخلفات سردفتران و واکنش‌ها74

نتیجه گیری.. 79

منابع 81

قوانین 85

Abstract 86

 

 

مقدمه

واژه اشتباه در فرهنگ لغات به معنای مانند شدن، مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان،یکی را به‌ جای‌ دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن،پوشیده‌شدن کار و مانند آن،شـک و شـبهه و سهو و خطا آمده است. به جهت پیچیدگی کار دفاتر اسناد رسمی، هریک از معانی و مفاهیم مذکور‌ ممکن‌‌ است به عنوان اشتباه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتد که به‌طور اختصار برای هـرکدام‌ مـصداقی ساده بیان می‌شود.

اشتباه به معنی، مانندشدن، مثل اینکه در تحریر سند شماره 215 را 615 بخوانند و بنویسند؛مـانندشدن چـیزی به چیز دیگر در نظر اسنان مانند شباهت عکس‌ فردی‌ که‌ در واقع صاحب شناسنامه نیست‌ و اقدام‌ برمبنای‌ آن؛ یکی را به جای دیگری گرفتن که این‌ موضوع بیشتر در اسناد مجعول و به عـمد تـوسط جـاعلین بر دفترخانه تحمیل‌ می‌شود‌ و بـا‌ تـغییر عـکس الصاق شده به شناسنامه، شخص دیگری‌ را‌ به جای شخص حقیقی(صاحب‌ شناسنامه)معرفی و موجب اشتباه در تشخیص هویت توسط سردفتر می‌شوند.

کـاری را بـه غـلط‌ انجام‌دادن‌ که‌ این مورد بیشتر در دفاتر متداول اسـت و اشـتباهاتی‌ است که‌ به صورت اشتباه قلمی و غیرعمد در تحریر و ثبت شماره املاک یا مشخصات و نشانی ملک یا مالک یا شـماره‌ اسـتعلامات‌ و مـستندات‌ اسناد صورت می‌گیرد.

پوشیده‌شدن کار و مانند آن به این معنا کـه‌ بخشی‌ از عبارت سند در ثبت دفتر یا متن‌ سند از قلم افتاده باشد یا مورد معامله‌ کمتر‌ از‌ مقدار واقعی نـوشته شـده بـاشد و از این قبیل‌ سهوها و اشتباهات؛ و مصادیق شک‌ و شبهه‌، سهو‌ و خطا که از مـوارد مـتداول و متعارف در وقوع اشتباه در هویت اصحاب سند، مشخصات‌ موضوع‌ سند‌، مندرجات و مفاد مستندات و استعلامات است که در دفـاتر بـسیار اتـفاق می‌افتد و البته معمولا غیرعمد‌ و سهوی‌ است.

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به رغم پیشینهء 80 ساله اش که مقاومت آن در مقابل هرگونه تحول و تغییر طبیعی می نمود، بیش از هر دستگاهی از ظرفیت تحول پذیری کم نظیری برخوردار است. گواه این مدعا تغییرات و تحولات جهشی و بی سابقه ای است که در مدت یک سال اخیر در آن شاهد بوده ایم این گونه انعطاف ها و استقبال ها از تغییر و تحول ها مسئولیت این مرکز را صد چنان نموده است تا در جهت نیل به اهداف عالی و مقدس آن، لحظه ایی درنگ ننماِئیم.

هدف از نوشتن این رساله، آگاهی و شناخت نظام حقوقی رسیدگی به اشتباهات سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی می باشد. باتوجه به نقش و جایگاهی كه دفاتر اسناد رسمی در ارتقاي امنیت اقتصادي، اجتماعی و قضایی دارند، وقوع اشتباهات در این نهاد مدنی كه مهم ترین وظیفه ي آنان تنظیم اسناد رسمی است به ویژه توسط سردفتران و دفتریاران، خطرناک و براي جامعه مضر است.

به همین جهت سردفتران همانند سایر اصناف و مشاغل درصورت تخطی از مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت، این مسئولیت در سه مقوله كلی قابل بررسی است: مسئولیت مدنی، كیفري و انتظامی.

اشتباهاتی كه در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند، جرایم ثبتی می باشند كه به دلیل تاثیر سوء آنها بر مصالح عمومی داراي اهمیت ویژه اي هستند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران