نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

بررسی مسئولیت بین المللی دولت های حمایت کننده تروریسم

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 178
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 136
فرمت فایل : word
حجم فایل : 336kb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در این پایان نامه به مسئولیت بین المللی دولت ها در حمایت از تروریسم پرداخته شده است یکی از مسائل قابل بررسی تأمین مالی تروریسم بود که به معنای فراهم آوردن انواع منابع ماالی و لجستیکی هچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست­ها به منزلۀ یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولتها از حمایت مالی تروریسم، می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آنها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در پایان­نامه پیش رو سعی داریم چگونگی مسئوولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و در نهایت ارائۀ پیشنهاد هایی به منظور بهبود آنها را بررسی کنیم.‏

چکیده

‏1-1 مقدمه

2- 1 طرح مساله ‏

3-1 سوال اصلی

‏1-3-1 سوالات فرعی

4-1 فرضیه تحقیق

‏5-1 پیشینه تحقیق

‏6-1 ضرورت و اهمیت پژوهش

7-1 متغییر های مستقل و وابسته

‏‏8-1 هدف پژوهش ‏

‏‏9- 1 روش تحقیق ‏ ‏

‏9-1سازماندهی تحقیق ‏

چارچوب نظری ‏ (مبانی نظری تروریسم ) 12

‏1-2 مقدمه

‏‏‏2-2 چیستی تروریست

‎‏‏3-2 تعاریف تروریسم‏

1-3-2 مفهوم تروریسم ‏

‏‏2-3 –2 شیوه ها و اهداف ‏

‏‏3-3-2 دلایل بروز تروریسم

‏‏4-2 ریشه های تروریسم

‏‏1-4-2 ریشه اقتصادی

2-4-2 ریشه روانی

‏‏‏‏3-4-2 ریشه سیاسی‏

‏‏‏‏4-4-2 ریشه ایدئولوژیک و دینی‏

‏‏‏‏5-2 تروريسم و مبارزه با آن ‏

‏‏‏6-2 نظريه حكمراني مطلوب و شاخص هاي آن

‏‏7-2 نظريه امنيت انساني و شاخص هاي آن

‏8-2 نظريه مسئوليت حمايت و اركان آن ‏

‏‏1-8-2 مسئوليت پيشگيري ‏

‏2-8-2 مسئوليت واكنش ‏

‏‏‏‏3-8-2 مسئوليت بازسازي

‏‏9-2 تأ ثير سه نظريه شاخص روند انساني شدن حقوق بين الملل بر مبارزه با تروريسم‏

‏ فصل سوم:‏‎‎دلایل لزوم مقابله با تروريسم در حقوق ‏بين الملل

‏‏‏2-3 روند انساني شدن حقوق بين الملل

‏1-2-3 مكتب حقوق وضعي يا پوزيتيويسم

‏‏2-2-3 مکتب گروسيوسي حقوق بين الملل

‏‏3-2-3 مكتب حقوق طبيعي ‏

‏‏4-2-3 مكتب كانتي ‏

‏3-3 تأثير گفتمان كانتي بر حقوق بين الملل ‏‏

‏‏1-3-3 تجلي گفتمان كانتي در ساختارهاي حقوق بين الملل

‏‏2-3-3 تجلي گفتمان كانتي در هنجارهاي حقوق بين الملل ‏

‏4-3 تحليل مبارزه قهري صرف و سركوب گرانه با تروريسم

‏‏1-4-3 عمليات هواپيماهاي بدون سرنشين در كشورهاي مختلف ‏

‏2-4-3 ‏بازداشت زندانيان در گوانتانامو و ابوغريب

‏‏‏3-4-3 قوانين محدوديت زا و اسلام هراسي در غرب ‏

‏‏‏4-4-3 ‏نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پناهندگي و...‏

‏5-4-3 ‏‎‎ادعاهاي گروه هاي تروريستي

‏‏‏6-4-3 توجه به سوابق تاريخي مبارزه قهري با تروريسم ‏

‏‏5-3 مشخصه های عملكرد بین المللی تروريسم در سوريه‏‏

‏‏1-5-3حضور بیشمار اتباع بیگانه ‏

‏1-1-5-3 تسلط بر شهرها و روستاهای دورافتاده و مرزی

‏6-3 ‏‎‎گروههای عمده تروريستی عامل در سوريه ‏

‏1-6-3 جبهه النصره ‏ ‏

‏2-6-3 دولت اسلامی عراق و شام (داعش(

‏7-3 ادله دولت های تسلیح کننده تروريست ها در سوريه

‏1-7-3 کمك به اجرای حق تعیین سرنوشت توسط خلق سوريه

‏2 – 7-3 کمك برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط نظام سوريه

‏8 - 3 مقابله با ساير گروه های تروريستی در سوريه در چارچوب ائتلاف ضدداعش

فصل چهارم:‏‎‎‏ مسئولیت بین المللی دولت های حمایت کننده تروریسم

‏1-4 مقدمه

‏2-4 گفتار اول: دولت های حمایت کننده مالی تروریسم

‏1-2-4 هزینۀ اقدامات تروریستی

‏2-2-4 حمایت مالی دولتها از گروه های تروریستی

‏3-2-4 قواعد و مقررات موجود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

‏1-3-2-4 اقدامات مجمع عمومی

‏2 -3-2-4 شورای امنیت

‏4-2-4 گروه اقدام مالی ‏The Financial Action Task Force ( FATF) ‎‏ )‏

‏5-2-4 مسئولیت دولت های تأمین کنندۀ مالی تروریسم

‏6-2-4 ارائۀ معیاری مناسب درخصوص انتساب

‏1-6-2-4 ضابطۀ مناسب درخصوص فرد عادی یا گروه سازمان نیافته

‏2 -6 -2-4 ضابطۀ مناسب درخصوص گروه سازمان یافته

‏3-4 گفتار دوم: ارزيابی موردی مسئولیت بین الملل دول تسلیح کننده گروه ها ی تروريستی در سوريه

‏1-3-4 مسئولیت بین المللی ايالات متحده آمريكا در تسلیح گروه های تروريستی در سوريه

‏2-3-4 مسئولیت بین المللی برخی از دول اروپايی در تسلیح تروريستها در سوريه

‏3 -3-4 مسئولیت بین المللی برخی دولت های عربی در تسلیح گروه های تروريستی در سوريه

‏4-4 مسئولیت بین المللی دول تسلیح کننده تروريستها در سوريه

‏1-4-4 روشهای ارسال تسلیحات به گروههای تروريستی در سوريه

‏2-4-4سوءاستفاده از ورود امواج پناهندگی و آوارگی اتباع سوری به کشورهای همسايه

‏3-4-4 تشكیل گروههای واسطه به ظاهر شورشی نماينده خلق سوريه برای ارسال تسلیحات

‏5-4 تلاشها برای بری ساختن مسئولیت بین المللی دولتهای تسلیح کننده گروهها ی تروريستی در سوريه

‏1-5-4 خودکفا جلوه دادن گروه های تروريستی عامل در سوريه

‏2-5-4 ‏تلاش برای محكوم کردن تدريجی اقدامات مسلحانه گروه های تروريستی عامل در سوريه

فصل پنجم:‏نتيجه گيري، راهکارها و پیشنهادها

‏1-5نتیجه گیری ‏

‏2-5 راهکارها وپیشنهادات

فهرست منابع

منابع فارسي

 

منابع خارجی ‏

 

در جامعه بین المللی راجع به ممنوعیت برخی از اعمال تروریستی توافق هایی به وجود آمده است، در این توافقات بدون تعریف دقیق تروریسم مصادیق آن تعیین گردیده است به هرحال ازنظر حقوق بین الملل هدف قراردادن غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان مغایر اصول حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول بنیادین حقوق بشر بوده و اعمال تروریستی هستنند. و مرتکبین آن ها با اعمال صلاحیت محاکم خاص بین المللی و همچنین اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی بایستی مورد بازخواست ومحاکمه قرار گیرند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا علی رغم ضوابط مشخص؛ برخورد مناسب با تروریست ها صورت نمی گیرد؟

پس از حملات 11 سپتامبر جامعه جهانی و دولت ها اقدامات تروریستی را مشابه جنگ دانسته و برای خود در برابر تروریست ها حق دفاع مشروع قائلند. عدالت کیفری بین المللی اقتضا دارد، آن ها یی که در جامعه جهانی در معرض حملات تروریستی قرار دارند؛ در حال جنگ با تروریسم محسوب شده و از حقوق مربوطه بهره مند گردند در بسیاری از دولت های ملّیِ مدرن؛ جنگ با تروریسم به صورت یکی از اولویت های اساسی حکومت قرار گرفته است. و به لحاظ رفع نگرانی در روابط بین الملل عبارت عدالت کیفری جایگزین قدرت نظامی می شود و عنوان جرم و جنایت به جای جنگ بکار می رود. (فیندلی، ۲۰11 : ۲۷ )

جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین لمللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه های دیگر مانند تروریسم و نقض حقوق بشر تسری یافته است. براساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین المللی بوده است که شورای امنیت به عنوان رکن اصلی صلاحیت دار در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از پایان جنگ سرد؛ جنگ های داخلی، بحران های انسانی از جمله پاک سازی های قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظام های سیاسی، تروریسم و نقض گسترده حقوق بشری را تهیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است.(اشرافی1۳۹۳ : ۹۳ )

بنابراین حملات تروریستی علیه زنان و کودکان تهدید فاحش صلح و امنیت جهانی تلقی می گردد . وسایل ارتباط جمعی با پیروی از عرف و رویه رایج رسانه ای خود ، با اطلاع از یک حادثه تروریستی، شروع به بازتاب اخبار آن می کند، اما در این میان رسانه ها توجه نهانی به حقوق توضیع شده بزه­دیدگان ترور و چگونگی جبران آن ندارند موضوعی که به عنوان مهم تر ین بخش از یک اقدام تروریستی است نتیجه این گونه فضاسازی رسانه ای برجسته شدن عملیات تروریستی و رعب و وحشت ناشی از آن می باشد درحالی که بزه دیدگان به فراموشی سپرده می شوند و آثار سوء خشونت با این دسته از انسان های بی گناه همراه است.(نمامیان، 1۳۹۰ : ۷۳ ) جهان امروز از بزرگ نمایی مغرضانه حملات تروریستی و بی توجهی به قربانیان اصلی به شدت رنج می برد این مبالغه که با بهره گیری از قدرت رسانه ای انجام می گردد، مهم ترین توجیه اقدامات بسیار خشن ضدتروریستی است در این مورد نیز زنان و کودکان بی دفاع قربانیان اصلی این اقدامات می باشند.

2_ 1طرح مساله

فعالیتهای بزه کارانه ای که علیه یک دولت صورت می گیرد و درصدد ایجاد وحشت در عامه مردم، اشخاص خاص و یا گروه خاصی از مردم است تروریست نام دارد، براساس مطالعات مؤسسه اقتصاد و صلح، در مورد شاخص صلح جهانی؛ پس از جنگ جهانی دوم استفاده از اقدامات تروریستی در جهت اهداف سیاسی بیشترشد، با عنایت به تحقیقات مؤسسه مزبور در خصوص شاخص تروریسم جهانی، به دلیل شیوع حملات تروریستی؛ تفکیک بین مخاصمات مسلحانه داخلی و تروریسم دشوارتر شد اقدامات تروریستی در گذشته محدود بود ولی در شکل جدید با تغییرات وسیع کمّی و کیفی به طور گسترده ای رایج گردید. این تغییرات بخصوص در جامعه هدف تروریست ها مشهود است به نحوی که نسبت به گذشته زنان و کودکان بیشتری قربانی می شوند.

دولت های حمایت کننده تروریسم از جمله تامين مالي تروريسم به معناي فراهم آوردن انواع منابع مالي و لجستيكي، همچنين ‏هرگونه تسهيلات دائمي و موقتي براي تروريست ها به منزله يكي از مصاديق بارز حمايت دولت ها از تروريسم است. با وجود ‏قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعيت تامين مالي تروريسم، اين پديده نه تنها كنترل و كاهش نيافته، بلكه رفته رفته پيچيده تر ‏و بر ميزان آن افزوده شده است و علت آن، جريان داشتن شريان هاي پولي اين گروه هاست. ظهور گروه هاي تروريستي جديد ‏در مناطق مختلف جهان به ويژه خاورميانه گواه بر اين ادعاست. ناكارآمدي قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمايت ‏مالي تروريسم مي تواند ناشي از منتسب نشدن اعمال تروريست ها به دولت هاي حامي آن ها باشد. در پایان نامه پيش رو سعي ‏داريم چگونگي مسئوليت دولت هاي تامين كننده مالي تروريسم براساس قواعد موجود و درنهايت ارائه پيشنهادهايي به منظور ‏بهبود آن ها را بررسي كنيم.‏

از طرفی با آغاز بحران سوريه در سال 2011 ميلادي، دولت هاي مخالف نظام سوريه به اشكال مختلف كوشيدند تا نظام مردمي ‏سوريه را تضعيف و در نهايت ساقط كنند. در اين راستا اصلي ترين تلاش آنها ارسال تسليحات، به ويژه تسليحات شيميايي به ‏تروريست ها با تابعيت هاي مختلف علي الخصوص داعش بوده است كه بالاخص از زمان وقوع حملات شيميايي به وسيله ‏تروريست ها در اوت 2013، تشديد شده است. اين تلاش ها امروزه محكوم به شكست شده و دول تسليح كننده تروريست ها ‏در سوريه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهايي همچون مستقل بودن گروه هاي تروريستي در سوريه، از مسئوليت بين المللي ‏شانه خالي كنند. در اين پایان نامه، كوشيده می شود كه علي رغم بديهي بودن موضوع، از طريق اتخاذ يك روش تحليلي- ‏توصيفي و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بين الملل و قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل ‏متحد به اين پرسش ها پاسخ داده شود. گروه هاي تروريستي در سوريه به دليل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بين المللي همچون منع ‏حمايت از تروريسم به انحاي مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز كه نقض فاحش قواعد بين المللي در حقوق بين الملل ‏محسوب مي شود و نيز قابليت انتساب جنايات بين المللي ارتكابي گروه هاي تروريستي همچون داعش، جبهه النصره، ‏سكورالشام كه همگي از گروه هاي تابعه القاعده هستند به دول فوق الذكر، مسئوليت بين المللي دول غربي و عربي به ويژه ‏ايالات متحده آمريكا در ارسال تسليحات به گروه هاي تروريستي در سوريه اثبات مي شود.‏

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران