نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی تطبیقی نظام‌های ثبت املاک با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 164
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 98
فرمت فایل : word
حجم فایل : 415kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نهاد ثبت که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای باتوجه‌به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد. نظام ثبتی ایران باوجود آن‌که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه‌بر تأمین منافع مالکین، باب سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام‌های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

فصل اول( کلیات تحقیق)1

1-1- مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق:5

1-4- سوالات تحقیق:7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6- اهمیت انجام تحقیق.. 8

1-7- پیشینه پژوهش:8

فصل دوم(مبانی نظری، تعریف مفاهیم و پیشینه تاریخ ثبت)10

2-1- مقدمه. 11

2-2- تعریف ثبت... 11

2-2-1- ثبت در لغت... 11

2-2-2- ثبت در اصطلاح حقوقی.. 12

2-3- تعریف سند. 12

2-3-1- معنای لغوی سند. 12

2-3-2- سند در حقوق مدنی.. 12

2-3-3- سند در حقوق ثبت... 12

2-3-4- لزوم ثبت اسناد. 13

2-4- کلیاتی در مورد مطالعات تطبیقی.. 13

2-4-1-دلایل مطالعة تطبیقی.. 14

2-4-2- تعریف مطالعة تطبیقی.. 14

2-5- نظام‌های حقوقی.. 16

2-5-1- منشا و مبانی یک نظام حقوقی.. 19

2-5-1-1-حقوق روم. 19

2-5-1-2- حقوق آلمان (فرانسه)21

2-5-1-3- حقوق شمال اروپا21

2-5-1-4- کامن لا. 21

2-5-1-5- حقوق سوسیالیستی.. 21

2-5-1-6- حقوق خاوردور. 22

2-5-1-7-حقوق اسلامی.. 22

2-6-کاداستر و مفاهیم آن. 25

2-6-1- مفهوم فنی کاداستر. 27

2-6-2- مفهوم حقوقی.. 27

2-6-3- مفهوم محدود کاداستر. 28

2-6-4- مفهوم گسترده (موسع) کاداستر. 28

2-6-5- شیوه عملکرد سیستم کاداستر. 29

2-8- پیشینه نظام ثبت املاک... 30

2-8-1- پیشینه نظام ثبت املاک در ایران. 30

2-8-2- پیشینه نظام ثبت املاک در جهان. 32

فصل سوم( نظام‌های ثبت املاک)35

3-1- اقسام نظام‌های ثبتی دنیا36

3-1-1- نظام‌های ثبتی.. 36

3-1-1-1-مفهوم نظام ایستا36

3-1-1-2- مفهوم نظام پویا38

3-1-2- وظایف نظام پویا39

3-1-4- به روز رسانی تغییرات ناشی از انتقال حقوق.. 40

3-2-نظام‌های ثبت شخصی و عینی.. 41

3-2-1- نظام ثبت شخصی.. 41

3-2-1-1- مفهوم نظام ثبت شخصی.. 41

3-2-1-2- عیوب نظام ثبت شخصی.. 42

3-2-2- نظام ثبت عینی.. 43

3-2-2-1- مفهوم نظام عینی.. 43

3-2-2-2- لوازم و ابزارهای نظام عینی.. 45

3-2-2-3- مزایا و معایب نظام عینی.. 46

3-3- آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی.. 47

3-3-1- کارکردها و اوصاف نظام ثبت املاک... 48

3-3-1-1- وصف و کارکرد اطلاع رسانی نظام‌های ثبت املاک... 48

3-3-1-2- وصف و کارکرد حمایتی یا رفع تعارض نظام ثبت املاک... 51

3-3-1-3- اثر اوصاف و کارکردهای نظام ثبت املاک بر اتخاذ ضمانت اجرای ثبتی.. 53

فصل چهارم(نظام ثبت املاک از لحاظ اثر بر اعتبار اعمال حقوقی)55

1-4- انواع نظام‌های ثبتی از لحاظ اثر بر اعتبار اعمال حقوقی.. 56

4-1-1- نظام‌های ایجادی.. 56

4-1-1-1 مفهوم نظام ایجادی.. 56

4-1-1-2- انواع نظام‌های ایجادی.. 57

4-1-1-2-1- نظام‌های مرکب یا دوگانه. 57

4-1-1-2-2- نظام‌های بسیط.. 59

4-1-2- نظام‌های تأییدی یا حمایتی.. 60

4-1-2-1- مفهوم نظام تأییدی.. 60

4-1-2-2- علل اتخاذ نظام‌های تأییدی؛ موانع حرکت به سوی نظام‌های ایجادی.. 62

4-1-2-2-1- ناسازگاری نظام‌های ایجادی با روح کلی و حاکم بر نظام حقوقی کشورهای یادشده62

4-1-2-2-2- مشکلات مادی و تکنیکی.. 64

4-2- کادستر. 64

4-2-1- مزایای سیستم کاداستر. 66

4-2-1-1- مزیت در روش... 66

4-2-1-2- مزیت در هدف... 67

4-1-1-3- مزیت در ماهیت... 67

4-2- اهمیت نقشه کادستر در قانون ایران. 69

4-3- نقش آثار قضایی کاداستر در کاهش دعاوی.. 69

4-3-1- آثار قضایی شکلی.. 70

4-3-2- آثار قضایی ماهوی.. 71

4-4- قانون ثبت اسناد و املاک... 72

4-4-1- نظام ثبت املاک در ایران. 74

4-4-2- نوع نظام ثبت املاک در ایران. 75

2-5- ایرادات نظام ثبتی ایران و لزوم اصلاح آن. 76

نتیجه گیری.. 79

منابع. 81

کتب:81

منابع لاتین:84

Abstract:86

از زمانیکه انسان‌های اولین حلقه‌های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را بعنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند لذا ثبت املاک و به تبع آن ثبت اسناد از دیر باز در جوامع مختلف و تمدنهای گوناگون همراه با زندگی اجتماعی بشر بوده است و نیز با پیشرفت تمدنها، صورت‌های مختلف به خود گرفته است و با توجه به نیازهای هر عصر و تامین هر چه بیشتر حقوق افراد و برقراری نظم و عدالت اجتماعی تغییر و پیشرفت داشته است. اصولاً از یک سو نهادها و قواعد حقوقی در هر جامعه‌ای زاده نیاز و مصالح و عادات و رسم و خصایص فرهنگی است که با تاثیر پذیری از شرایط محیط و اخلاق اجتماعی و اقتضائات زمان تحول یافته و تکامل می‌یابد.

به واقع حقوق قواعد زندگی اجتماعی است، اگر حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کنیم در یک تعریف کلی حقوق عمومی حقوقی است که بر روابط فی مابین حاکمیت و اشخاص درون آنها و بین دولت با دولت دیگر حکومت می‌کند و حقوق خصوصی هم به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص با یکدیگر.

حقوق عمومی به دلیل دخالت حاکمیت برای ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی اکثر مقررات آن از حقوق آمره می‌باشد. حقوق ثبت از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا می‌کند و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط می‌باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات بصورت مشابه، از سوی دیگر اجتماع بشری نیز دائماً در حال تحول است و قواعد حقوقی نیز در مسیر این تحول رشد می‌کند و تکامل می‌یابد.

در عصر کنونی که به دوره ماشینیسم، اتم، کامپیوتر، ارتباطات و گردش آزاد اطلاعات معروف گشته مسائل و مشکلات فراروی جوامع نیز پیچیده‌تر و متنوع‌تر گردیده است. نظام ثبت اسناد رسمی نیز از این جریان مستثنی نبوده و در انجام وظایف خود در دنیای امروز با چشم اندازهای نوینی مواجه شده است که در صورت عدم آمادگی برای تطابق با وضعیت جدید دچار چالش خواهد شد این چشم اندازهای نوین یکی پدیده رو به تکامل جهانی شدن و دیگری توسعه روز افزون شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن مناسبات انسانی است هر کدام از پدیده‌های مذکور آثاری در حوزه‌های مختلف و نیز حقوق ثبت برجای گذاشته است و استلزامات خاصی را مطالبه می‌کند. از جمله آثار اجتناب ناپذیر جهانی شدن می‌توان به گردش آزاد اطلاعات و نفوذ گسترده اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد و از تلاشهای آگاهانه در جهت جهانی شدن می‌توان تلاش کشورها در جهت یکسان سازی قوانین و همسو ساختن آنها با قواعد و مقررات جهانی و بین‌المللی را یاد آور شد استلزامات این دو جنبه از جهانی شدن در زمینه حقوق ثبت در ضرورت آشنایی با نظامهای ثبتی کشورهای دیگر، لزوم همکاریهای دو جانبه منطقه‌ای، جهانی و همسوگرایی با مقررات بین‌المللی آشکار می‌شود، پدیده توسعه شهر نشینی نیز به نوبه خود مسائلی همچون نیازهای در حال تحول، تغییر متوالی نهادهای جامعه و پیچیده و چند بعدی شدن روابط انسانی را به دنبال دارد. پاسخ گفتن به این مقتضیات نوین ثبتی و اسناد رسمی مستلزم سرعت، دقت، کارا بودن ابزارهای مورد استفاده و تطابق بهنگام با تغییرات سایر نهادهای جامعه است. مسلم است که کشورهای دموکراتیک غربی با توجه به تحول عمیق اجتماعی و صنعتی خود با مسائلی از این قبیل مواجه بوده وراه حل‌هایی را نیز به معرض تجربه گذاشته‌اند از اینرو ضرورت آشنایی با تجربیات و دستاوردهای ثبتی و شیوه‌های مورد استفاده آنها در زمینه تنظیم اسناد رسمی روشن می‌شود. صرفنظر از این ملاحظات علمی و دانشگاهی ضرورتهای عملی توجه به نظامهای حقوقی بیگانه را ایجاب می‌کند.

در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین برنامه‌های پنج ساله سعی شد که در یک افق بیست ساله به یک کشوری تبدیل شویم که ضمن اینکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی توسعه یافته است از نظر فرهنگی نیز الهام بخش خواهد بود، لذا سازمان‌ها سعی دارند و موظفند که برنامه‌های خود را برای سال‌های آتی در یک چنین گستره‌ای به حرکت درآورند، یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت مالکیت و حقوق افراد است، به همین منظور سازمان ثبت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی را برداشته و برای تنظیم برنامه‌های آتی خود سعی دارد که با استفاده از تجارب کشورهای دیگر یک مدل بومی را برای جمهوری اسلامی ایران تدوین و تبیین نماید، این تحقیق در همین راستا تدوین شده و سعی دارد که با مطالعه دیدگاه‌ها و نظام‌های ثبتی کشورهای دیگر، راه تحول را در سازمان ثبت هموارتر نماید، نتایج این تحقیق قطعا برای ایجاد گستره دید کارشناسان، برنامه ریزان و مدیران سازمان، رویکرد نوینی خواهد بود که می‌تواند در چشم انداز بزرگ کشور هم موثر باشد. ضمن اینکه علیرغم کمبود منابع معتبر در مورد زمینه تحقیق در داخل کشور در مورد مولفه و مشخصه‌های ثبت جمهوری اسلامی ایران، این طرح یک الگوی بدیع محسوب شده و راه را برای تحقیق‌های آتی آماده می‌کند، ضمن اینکه هجمه جهانی و ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی ایجاد شده در جهان نیز باعث شده تا تهیه اطلاعات در زمینه تحقیق فوق از کشورهای دیگر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که حتی با مکاتبات رسمی اداره کل حقوق و بین الملل سازمان ثبت نیز به یک نتیجه مناسبی نرسیده است. به هرجهت اطلاعات لازم از منابع در دسترس تهیه و این گزارش تحقیقی تنظیم شده که به استفاده کنندگان از آن تقدیم می‌گردد. با توجه به گستردگی حقوق ثبت و ویژگیهای خاص اداره ثبت اسناد واملاک در سیستم قضایی ایران به نظر می‌رسد تا کنون پژوهشی در خصوص نظام‌های ثبت املاک با تاکید بر ثبت املاک در ایران صورت نگرفته که این پژوهش این مهم را دنبال می‌کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران