نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

بررسی آلودگی های دریا با تأکید بر دریاهای بسته و خسارت ناشی از آن در اسناد بین المللی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 135
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 125
فرمت فایل : word
حجم فایل : 854kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آلودگی های زیست محیطی و به ویژه آلودگی دریاها از مسائل تهدید کننده ای هستند که بشر امروزه با آن مواجه است. فعالیت های انسان در روی کره ی زمین موجب شده است تا مقادیر قابل توجهی عوامل آلاینده دریایی ناشی از منابع مختلف در محیط زیست دریایی پراکنده گردد که در نهایت زیان های جبران ناپذیری را بر حیات دریایی وارد ساخته است. با توجه به اهمیت چندین جانبه محیط زیست دریایی حفاظت از آن در برابر آلودگی از مهمترین وظایف جامعه امروزه می باشد. در این راستا تصمیمات مقتضی در چارچوب حقوق بین الملل اتخاذ شده که از جمله آن ها تشکیل سازمان های بین المللی و توسعه مقرراتی از طریق کنوانسیون های بین المللی بوده است.در این پایان نامه تلاش شده است تا به بررسی آلودگی های دریا با تأکید بر دریاهای بسته و خسارت های ناشی از آن در اسناد بین المللی پرداخته شود. در ضمن تمامی دریاها از حمایت زیست محیطی یکسانی برخوردار نمی باشند و به ویژه محیط زیست دریایی دریاهای بسته و نیمه بسته نیازمند حمایت بیشتری هستند. هر چند که حجم وسیعی از اسناد بین المللی در زمینه کنترل آلودگی دریایی وجود دارد، آلودگی دریایی همچنان ادامه دارد و این نشان از عدم حمایت کافی دولت ها از اینگونه اسناد و عدم اجرای کامل مقررات آن ها می باشد. گرچه نیاز به تدوین و توسعه قواعد حاکم بر جنبه های گوناگون آلودگی دریایی همچنان ادامه دارد اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، توجه مسئولانه تر دولت ها نسبت به محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی آن می باشد.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش.... 2

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوال اصلی.. 7

1-5-2- سوالات فرعی.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-1- فرضیه فرعی.. 7

1-7- مروری بر تحقیقات پیشین.. 8

1-8- روش انجام تحقیق.. 11

1-9- سازماندهی پژوهش.... 11

فصل دوم. 12

مفاهیم نظری.. 12

2-1- بررسی مفهوم آلودگی محیط زیست دریاها13

2-1-1- مفهوم آلودگی.. 13

2-1-1-1- مفهوم حقوقی آلودگی آبها15

2-1-1-2- بررسی آلودگی دریاها15

2-1-1-3- مروری تاریخی بر مفهوم حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 18

2-1-2- علل و منابع آلودگی دریاها22

2-1-2-1- علل آلودگی های منابع دریایی.. 22

2-1-2-2- منابع آلوده کننده آب های دریایی.. 23

1) بند اول: آلودگی ناشی از تردد کشتی ها24

2) آلودگی دریا در اثر تخلیه مواد زاید و زباله ها در دریاها24

3) آلودگی دریا ناشی از فعالیت بستر دریاها26

4) آلودگی دریا به وسیله منابع مستقر در خشکی.. 27

5) آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی.. 28

6) آلودگی ناشی از جنگ.... 29

2-1-2-3- آلودگی دریایی و اثر آن بر محیط زیست دریاها29

2-2- آلودگی های زیست محیطی با تاکید بر آلودگی نفتی.. 30

2-2-1- مخاطرات و اثرات آلودگی نفتی.. 30

2-2-1-1- آلودگی نفتی.. 30

2-2-1-2- علل و منابع ایجاد آلودگی های نفتی.. 32

2-2-1-3- عوامل مؤثر در گسترش آلودگی های نفتی.. 33

2-2-1-4- مخاطرات آلودگی نفتی در دریاها34

2-2-1-4- اثرات آلودگی نفت روی منابع زیستی دریاها35

1) اثر آلودگی نفتی بر جوامع گیاهی.. 35

2) اثر آلودگی نفتی بر روی جوامع جانوری.. 36

3) اثر آلودگی بر روی رسوبات... 38

فصل سوم. 39

نظام حقوقی کنترل آلودگی دریایی در حقوق بین المللی.. 39

3-1- بررسی آلودگی دریایی در پرتو منابع حقوق بین الملل محیط زیست... 40

3-1-1- معاهدات بین المللی.. 41

3-1-1-1- معاهدات جهانی حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی.. 42

1- معاهدات جهانی خاص آلودگی دریایی.. 42

۲- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها43

3-1-1-2- معاهدات منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی.. 45

١- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و قواعد منطقه ای.. 46

۲- معاهدات دریاهای منطقه ای.. 49

3-1-2- : عرف بین المللی.. 54

3-1-2-1- قواعد عرفي- معاهدات بین المللی.. 56

١- قواعد عرفی ناشی از معاهدات خاص آلودگی دریایی.. 56

۲- قواعد عرفی - معاهدات حقوق دریاها58

3-1-2-2- قواعد عرفی - آرای محاکم و دادگاه ها60

3-1-2-3- حقوق عرفی -- قواعد حقوق قوام نیافته. 63

3-1-3- اصول کلی حقوقی.. 67

3-1-3-1- اصول کلی حقوقی عام. 67

١- عدم ورود زیان (sic uters Tuo at Alicnun Non Laedas)67

۲- عدم سوء استفاده از حق.. 68

۳- انصاف... 69

3-1-3-2- اصول خاص حاکم بر آلودگیهای فرامرزی.. 70

۱- اصل محدودیت وارده بر حاکمیت دولتها70

2- اصل مراقبت... 71

۳- اصل همکاری.. 72

۴- اصل تعهد به اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی.. 73

۵- اصل اطلاع قبلی از طرحها74

۶- اصل مسئولیت پرداخت غرامت از سوی آلوده کننده محیط زیست... 75

۷- اصل ممنوعیت وضع مقررات تبعیض آمیز. 75

۸- اصل برابری قضایی.. 76

فصل چهارم. 77

مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آلودگی دریایی.. 77

4-1- مسئولیت و جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست... 78

4-1-1- مسئولیت بین المللی دولتها و مسأله محیط زیست... 79

4-1-1-1- مشکلات در اعمال مسئولیت دولت... 81

4-1-1-2- رویه بین المللی.. 83

4-1-2- مشکلات مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان. 87

4-1-2-1- پرداخت غرامت به قربانیان در حقوق بین الملل خصوصی.. 87

4-1-2-2- قواعد خاص جبران خسارت... 89

4-2- جبران خسارت آلودگی دریایی ناشی از کشتیرانی.. 90

4-2-1- آلودگیهای نفتی.. 91

4-2-1-1- کنوانسیون مسئولیت مدنی ۱۹۶۹. 91

4-2-1-2- کنوانسیون صندوق جبران خسارت ۱۹۷۱. 94

4-2-1-3- طرحهای خصوصی جبران خسارت آلودگی نفتی.. 95

4-2-2- جبران خسارت اشکال دیگر آلودگی دریایی ناشی از کشتیها97

4-2-2-1- کنوانسیونهای تحدید مسئولیت ۱۹۷۶ و بروکسل ۱۹۵۷. 97

4-2-2-2- کنوانسیون مسئولیت مواد سمی و خطرناک ۱۹۹۶. 98

4-3- جبران خسارت آلودگی دریایی ناشی از فعالیتهای بستر دریا در محدوده صلاحیت ملی.. 99

4-4- جبران خسارات آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و منابع مستقر در خشکی.. 101

نتیجه گیری و پیشنهادات... 103

منابع.. 106

فارسی.. 106

لاتین.. 109

Abstract111

 

- مقدمه

اهمیت دریاها و اقیانوس ها در حمل و نقل، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آن ها در برقراری توازن زیست محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش مانند سایر بخش های محیط زیست، قربانی بهره برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب ها در نتیجه افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می گیرد و تا مدت ها، حتی تمهیداتی مؤثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیایی آب ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این ا*****یستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریایی جهان و کثرت و گونه گونی منابع آلاینده دریایی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش هایی که جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقیانوس ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی رویه از اقیانوس ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش هایی مختلفی را برای کنترل الودگی و حمایت از محیط زیست دریایی باعث شده است.

1-2- بیان مسأله

تحقیق حاضر درصدد بررسی آلودگی های زیست محیطی دریا با تاکید بر دریاهای بسته و خسارت ناشی از این آلودگی هاست. مطابق کنفرانس ١٩٨٢ حقوق درياها درياي بسته به يک درياي کوچک داخلي اتلاق مي شود که توسط‌ دو‌ يا چند کـشور مـحاط شده و توسط آبراه بـاريکي بـه درياي آزاد مرتبط باشد. غیر از آلودگی های نفتی که منشاء خطری جدی برای آلودگی دریایی است طرق دیگری نیز برای آلودگی دریاها وجود دارند که از آن جمله می توان آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی در بکارگیری کودهای شیمیایی و آلودگی های صنعتی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند را نام برد. چند منبع عمده و اصلی برای آلودگی دریایی وجود دارد:1- زائدات ناشی از منابع موجود در خشکی ، این آلاینده ها از طریق خشکی به محیط زیست دریایی وارد می شوند. (بوسیله رودخانه ها، سیستم های لوله کشی، جریانهای فاضلاب و... 2- زائدات ناشی از فعالیت کشتی ها، مواد آلاینده ای که در اثر فعالیت کشتی ها به وجود می آیند (به عنوان مثال آب توازن یا آبی که برای شستشوی تانکرهای نفتی به کار می رود یا موادی که دراثر سوانح دریایی به دریا وارد می شوند. 3- دفع زائدات در دریا، ریخت و پاش زائدات صنعتی و شهری (با منشاء زمین) از طریق کشتیها. 4- حفاری در بستر دریا، ورود آلاینده ها به طور مستقیم در اثر فعالیتهایی همچون اکتشاف و استخراج معادن .5- آلودگی اتمسفری، مواد آلاینده ای که از طریق هوا به دریا منتقل می شوند. همه ساله حدود یک میلیارد تن نفت در بندرهای کشورهای صادرکننده نفت به نفت کشها تحویل داده می شود. از این رقم حدود 2 میلیون تن در رابطه با عملیات شستشوی مخازن و تخلیه آب توازن عمدا به دریاها ریخته می شوند. حوادث ناشی از کشتیرانی ، برخورد با تخته سنگ و یا با دیگر کشتی ها نیز همه ساله منجر به ریخته شدن دویست هزار تن نفت به دریاها می گردد. ارقام فوق در مقایسه با مقدار نفتی که همه ساله توسط پالایشگاههای ساحلی چاه های نفتی فلات قاره، رودخانه ها و یا طرق دیگر به دریاها ریخته می شود از اهمیت کمتری برخوردار است. با این حال در سطح بین المللی مبارزه با آلودگی ناشی از نفت کشها از دیرباز مورد نظر سازمانها و کنفرانسهای بین المللی قرار گرفته و از اولویت خاصی برخوردار بوده است (ممتاز، 1376: 77).

در خصوص مسئولیت ناشی از ایجاد آلودگی باید گفت که اگر حادثه در محدوده دریای سرزمینی رخ دهد دولت ساحلی می تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند صرفاً با در نظر گرفتن اصل تناسب انجام دهد زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی تواند از مزایای «عبور بی ضرر» برخوردار گردد و بالنتیجه تابع حاکمیت مطلق دولت ساحلی است. اما اگر کشتی در آن سوی دریای سرزمینی باشد وضع فرق می کند[1]. کنوانسیون مداخله در دریای آزاد به دولتها اجازه می دهد که اقدامات ضروری را برای حفاظت محیط زیست خود ولو خارج از آبهای سرزمینی بعمل آورد و کنوانسیون مورد نظر حتی اقدامات دولتها را برای اینگونه موارد مشخص نمی کند و بدین ترتیب می توان گفت اقدامات لازم در این کنوانسیون هرچیز و هر اقدام یا عملی از تغییر محل کشتی گرفته تا انهدام کامل آن و محموله اش می گردد. در متون حقوق دریایی بسته و نیمه بسته بندرت مفهوم جغرافیایی یک منطقه دریایی را تداعی می کند. به عبارت دیگر دریای بسته یا نیمه بسته یک منطقه دریایی محصور در خشکی است که با یک یا دو دهانه ، به دریای آزاد و اقیانوس مرتبط می شود. بسته بودن این مناطق باریک و محدود دریایی، بیشتر متوجه اقلیم و محیط و بعضاً مربوط به محددیت تردد کشتی ها و اتباع بیگانه در آنجاست. حتی در مقاطعی از تاریخ این دریاهای باریک را «دریای صلح » نامیده اند و هدف آن بوده است که جریانهای خصمانه مناطق مجاور به آن سرایت نکند (میرمهدی، 1386: 98).

میزان آسیب پذیری دریاهای بسته و نیمه بسته نسبت به سایر دریاها با توجه به جغرافیای خاص آنها بیشتر است. در این تحقیق نظام حقوقی حاکم و مسئولیت دولت ها بر دریاهای بسته مورد بررسی قرار می گیرد. دراین خصوص کنوانسیون های مختلفی وجود دارد که می توان به کنوانسیون مارپل و کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها اشاره کرد.

 

 

[1] - دفتر خدمات حقوقی بین الملل ، 1368.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران