نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت ورزشیمدیریت ورزشی

ارتباط سبک های رهبری مدیران با جامعه پذیری و وجدان کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 130
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 92
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.12m

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه‌ریزی، سازمانده‌ای، بسیج امکانات و منابع، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی وبر اساس نظام ارزشی موردقبول، صورت می‌گیرد سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو فرهنگ و راهبرد های حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها، صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه 4 عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل می گیرد. محققان ثابت کرده اند که رهبران می توانند عامل تمایز در سازمان باشند سبک رهبری وظیفه مدار یعنی توجه مدیریت به اهداف سازمان و بالاترین تولید از طریق اعمال قانون، مقررات و ساختار رسمی سازمان. پژوهش حاضر با ببررسی ارتباط سبک های رهبری مدیران با جامعه پذیری و وجدان کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تلاش دارد ارتباط مان متغییر ها را مورد بررسی قرار دهد

فهرست مطالب

چکیده. 9

فصل اول. 10

کلیات تحقیق.. 10

1-1- مقدمه. 9

1-2- بیان مسئله. 11

1–3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 13

1-4- اهداف تحقیق.. 15

1-4-1- هدف کلی.. 15

1-4-2- اهداف اختصاصی/ جزئی.. 15

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق.. 16

1-5-1- فرضیه اصلی.. 16

1-5-2- فرضیات فرعی.. 16

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 17

1-6-1- تعاریف مفهومی.. 17

سبک رهبری:17

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 18

فصل دوم. 20

مبانی نظری.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-۲- رهبری.. 21

2-2-1- سیر تکاملی اندیشه های رهبری.. 22

2-2-2- صفات رهبری.. 23

2-2-3- تمایز رهبری با مدیریت... 24

2-2-4- مکاتب رهبری.. 25

2-2-4-1- مکتب صفات شخصی.. 26

2-2-4-1-1- نظریه های ویژگی‌های شخصیتی رهبر. 26

2-2-4-2- مکتب رفتاری.. 28

2-2-4-2-1- نظریه مطالعات دانشگاه اوهایو. 30

2-2-4-2-2- نظریه مطالعات دانشگاه میشیگان. 31

2-2-4-2-3- نظريه شبکه مدیریت... 32

2-2-4-2-4- نظریه چهار سبک رهبری.. 34

2-2-4-3- مکتب اقتضایی.. 35

2-2-4-3-1- نظریه پیوستاری رهبری.. 36

2-2-4-3-2- نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت... 39

2-2-4-3-3- نظریه انطباق موقعیت با سبک رهبری.. 41

2-2-4-4- مکتب نوین رهبری.. 42

2-2-4-4-1- نظریه اسنادی رهبری.. 43

2-2-4-4-2- نظریه جانشین‌های رهبری.. 43

2-2-4-4-2- نظریه مهارت‌های رهبری.. 46

2-2-4-5- ابعاد رهبری.. 46

2-2-4-5-1- بعد شناختی یا عقلایی رهبری.. 47

2-2-4-5-2- بعد عاطفی رهبری.. 48

2-2-4-5-3- بعد روحی رهبری.. 50

2-2-4-5-4- بعد رفتاری رهبری.. 51

2-3- جامعه پذیری سازمانی.. 52

2-3-1- ابعاد جامعه پذیری سازمانی.. 53

2-3-2- روش های جامعه پذیری سازمانی.. 55

2-3-3- مدل سه مرحله ای داتيل فلدمن برای جامعه پذیری سازمانی.. 60

2-3-4- الگوی تاکتیک های شش گانه وان مانن و شاین.. 62

2-3-5- اهمیت جامعه پذیری سازمانی.. 64

2-4- وجدان کاری.. 64

2-4-1- شاخص های وجدان کاری (صفات با وجدان بودن)65

2-4-2- عوامل مختلف وجدان کاری.. 66

2-5- پیشینه ی پژوهش.... 67

2-5-1- پژوهش های داخل کشور. 67

2-5-2- پژوهش‌های خارج کشور. 70

فصل سوم. 72

(روششناسی پژوهش)72

3-1- نوع روش تحقيق.. 73

3-2- جامعه آماری پژوهش.... 73

3-3- حجم نمونه. 73

3-4- روش نمونه گیری.. 74

3-5- روش و ابزار گردآوري اطلاعات... 74

3-6- روایی ( اعتبار) و پایایی اعتماد( ابزار سنجش)76

3-6-1- تعیین روایی ابزارهای سنجش.... 76

3-6-2- پایایی ابزار سنجش.... 76

3-7- شیوه اجرای پژوهش.... 77

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 77

منابع. 77

منابع فارسی.. 77

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از مسائل مهمی که سازمانها به منظور کسب جایگاه رقابتی در عرصه بین المللی باید به آن توجه نمایند سبک رهبری است که در سازمانها اجرا می شود. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، از این امر مستثنی نمی باشد.

سبک رهبری الگوی رفتاری مشخصی است که در جریان کار و فعالیت سازمانی همواره بروز می کند و به موجب آن دیگران شخص را می شناسند (پال هرسی و دیگران، ۱۳۶۵: ۵۲). تاکنون در مورد سبک رهبری نظریه های مختلفی ارائه شده است.

شروع مباحث رهبری با تئوریهای شخصیتی[1] بوده است که به شناسایی صفات ویژه مشترک رهبران می پردازد و معتقد است که رهبران با صفات خاصی متولد می شوند و بنابر این نقش آموزش در ایجاد و بهبود مهارتهای رهبری و مدیریت را نادیده می گیرند.

پس از آن تئوریهای رفتاری[2] و سپس تئوریهای اقتضائی[3] مطرح شد.

کانون توجه رفتارگرایان، رفتارهایی بود که رهبران در محیط کار از خود بروز می دادند حال آنکه اقتضائيون به شناخت محیط و عملکردن به تناسب اقتضائات محیطی بها می دادند که نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت[4] (سيكل زندگی[5] ) در زمره این گروه از نظریات رهبری قرار می گیرد.

پال هرسی و کنت بلانچارد[6] (۱۹۹۳) این نظریه را ارائه کردند. نظریه مزبور بر این اساس استوار است که سبک رهبری موفق با میزان رشد یا بلوغ زیر دستان تغییر می کند و سبکهای متداول رهبری را مبتنی بر یک رابطه منحنى الخط میان رفتار وظیفه مدار و رفتار رابطه مدار و بلوغ رشد یافتگی) نشان می دهد. این دو پژوهشگر سبکهای رهبری را به صورت چهار سبک دستوری[7] ، تشویقی[8]، مشارکتی[9] و تفویضی[10] نامگذاری نموده اند (امیر کبیری، ۱۳۹4: 686-509).

در مدلهای نوین رهبری مهارتهایی چون کمک به افراد، توانمندسازی و شنود که به ایجاد اعتماد، تعهد و اخلاق کار منجر می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته اند و این امر بیانگر آن است که مهارتهای متعدد رهبری نوین نیازمند مدیریت راهبردی هیجانات است (هاپکینز[11]، 2007).

رهبری شامل دو جنبه منطقی و عاطفی است. رهبری اقدام و نفوذ هم بر مبنای دلیل و منطق و هم الهام و اشتیاق می باشد. هدف این نیست که صرفا رهبران عقلایی (کسانی که فقط در وضعیتهای عقلایی و دارای قابلیت پیش بینی عمل می کنند) ترویج شوند از آنجایی که انسانها از نظر افکار و احساسات، آرزوها، نیازها، اهداف، نقاط قوت و ضعف با هم متفاوتند، وضعیتهای رهبری نیز می تواند بسیار متفاوت باشد از سوی دیگر انسانها ترکیبی از منطق و عاطفه هستند پس رهبران می توانند با استفاده از فنون منطقی و یا با توسل به عواطف در پیروان خود نفوذ کنند. رهبری خوب درک احساسات دیگران را نیز شامل می شود و عواطف نقش مهمی در رهبری ایفا می کنند. بنابر این یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب سبک رهبری، میزان برخورداری مدیر از هوش عاطفی است (غلامزاده، ۱۳۹۰: ۱۷).

در رویکرد جدید مدیریت، فرهنگ سازمانی، کار تیمی و نحوه همکاری مدیر با دیگران اهمیت خاصی دارد. در واقع تمركز اصلي بر رشد و پرورش افراد است تا از این طریق بهره وری سازمان نیز افزایش یابد (سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷:۱۳۵). از این رو، مدیرانی مدنظر سازمانها هستند که از توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطاتی برخوردار باشند، شنونده و سخنگوی خوبی باشند و با درک احساسات خود و دیگران در بیان و انتقال احساسات به خوبی عمل کنند و در یک جمله آنها بتوانند محیطی بانشاط ایجاد کنند که در آن افراد رشد یابند. رویکرد مدیریتی جدید این مدیران را مدیر انی اثر بخش و موفق می داند. نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته حاکی از نقش قابل ملاحظه هوش عاطفی در زندگی و به خصوص در رهبری سازمانها دارد تا حدی که برخی پژوهشگران نقش هوش عاطفی را تا ۸۰٪ و نقش هوش منطقی را تنها ۲۰٪ این امر می دانند. (همان : ۹۲)

علوم جدید ثابت کرده اند که زیر بنای بسیاری از تصمیمات مهم، فعالترین و سودمندترین سازمانها و رضایت بخش ترین و موفق ترین زندگی ها، شعور عاطفی است نه IQ یا قدرت مغزی.

مهارت مدیریت بر هیجانات، فرد را قادر می سازد تا نقاط مثبت و منفی را در خودش و دیگران مشخص نماید و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد. امروزه افراد را به اندازه ای که بتوانند از هیجاناتشان به نفع خود و روابط شان با دیگران و محیطی که در آن زندگی می کنند استفاده نمایند دارای هوش عاطفی می نامند. همین عوامل باعث می شود که سبک های رهبری مدیران با جامعه پذیری کارکنان ارتباط داشته باشد و افزایش وجدان کاری را بدنبال داشته باشد.

 

[1] .Trait Theories

[2] .Behavior Theories

[3] .Contingency Theories

[4] .Situational Leadership Theory

[5] .Life Cycle Theory

[6] .Paul Hersey & Kenneth H.Blanchard

[7] .Directive Style

[8] .Supportive Style

[9] .Participating Style

[10] .Delegating Style

[11] .Hopkins

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران