نسل جوان ایران

فنی مهندسی صنایعمهندسی صنایعساخت و تولید

تاثیر استراتژی های کاهش ریسک بر اثر بخشی زنجیره تامین با توجه به نقش فرهنگ سازمانی به عنوان یک تعدیل کننده: مورد مطالعه شرکت بانی چاو ایرانیان (کاله)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۵ بهمن ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 189
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 165
فرمت فایل : word , pdf
حجم فایل : 4.5m

قیمت فایل : 40,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با توجه به پیشرفتهای علمی و اجتماعی که صورت گرفته شاهد آنیم که مدیریت زنجیره تامین از حالت حاشیه بودن خارج و به عنوان یک عنصر استراتژیک مورد توجه نخبگان قرار گرفته است. با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک نیز در زنجیره تامین افزایش پیدا می­کند که در صورت کاهش توجه و مدیریت صحیح، به عملکرد زنجیره تامین آسیب وارد می نماید. ریسک در مدیریت نتیجه­ی عدم قطعیت است و میزان عدم قطعیت نیز وابسته به مقدار و نوع اطلاعات در دسترس برای شناسایی رخدادهای ممکن و تخمین احتمال آنهاست. با افزایش پیچیدگی، زنجیره­ی تامین به یک سیلوی اطلاعاتی عظیم تبدیل گردیده که تجمیع و تحلیل آن بسیار مشکل است. برای چیره شده به این پیچیدگی و افزایش اطمینان در تصمیم­گیری، استفاده از اثر بخشی زنجیره تامین یک امر ضروری است. با این حال، علیرغم تحقیقاتی که در خصوص استراتژی کاهش ریسک زنجیره­ی تامین و روشهای عملیاتی آن و همچنین قابلیتها و مزایای بکارگیری اثر بخشی زنجیره تامین مطرح شده، هنوز مدلی جهت تعیین اثرات آن ارائه نشده است. لذا پژوهش پیش رو تلاش دارد الگویی جهت تعیین اثر بخشی زنجیره تامین بر استراتژی کاهش ریسک با میانجی گری فرهنگ سازمانی ارائه نماید. طراحی، برنامهریزی و سازماندهی مناسب، موجب بهبود مدیریت ریسک زنجیره تامین می باشد که بر عملکرد زنجیره تاثیر خواهد گذاشت.

از آنجایی که امروزه به مدلسازی معادلات ساختاری و قدرت این تکنیک در آزمون نظریه­ها، مدل طراحی شده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات اهمیت زیادی قایل شده اند از این روش استفاده نموده ایم. ورودی­های مدل طراحی شده عبارتند از دید زنجیره تامین، انعطاف پذیری زنجیره تامین، توسعه تامین کننده و کنترل موجودی به عنوان متغیرهای اثر بخشی زنجیره تامین به همراه فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می­دهد که بین اثر بخشی زنجیره تامین و مدیریت ریسک با میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. در این پژوهش از نرم افزار PLS با جامعه آماری مدیران و کارکنان مالی شرکت بانی چاو ایرانیان (کاله) استفاده شده است.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین، استراتژی کاهش ریسک زنجیره تامین، اثر بخشی زنجیره تامین، فرهنک سازمانی.

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش). 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- اهداف پژوهش.. 6

1-4-1- اهداف اصلی. 6

1-4-2- اهداف فرعی. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوالات فرعی. 7

1-6- فرضیه ها8

1-6-1- فرضیه اصلی. 8

1-6-2- فرضیه فرعی. 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی. 8

1-8- قلمرو موضوعی پژوهش.. 9

1-9- قلمرو مکانی پژوهش.. 10

1-10- قلمرو زمانی پژوهش.. 10

1-11- سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم(ادبیات و سوابق پژوهشی). 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- مدیریت زنجیره تأمین. 12

2-2-1- نیروهای شکل دهنده مدیریت زنجیره تامین. 16

۲-2-۲- روند شکل گیری و توسعه ی مدیریت زنجیره تأمین. 17

2-2-3- چشم انداز آینده مدیریت زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن. 18

2-3- عوامل موثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین. 19

2-3-1- انتقال فناوری.. 19

2-3-1-1- انواع انتقال فناوری.. 21

2-3-1-2- عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری.. 22

2-3-2- انعطاف پذیری.. 26

2-3-3- تأمین کنندگان. 28

2-3-4- کنترل موجودی.. 32

2-4- هدف زنجیره تأمین. 34

2-5- طبقه بندی و تعریف ریسک در زنجیره تامین. 37

2-5-1- عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تامین. 37

2-5-1-1- ریسک ناشی از تامین کننده37

2-5-1-2- ریسک ناشی از تقاضا38

2-5-1-3- ریسک ناشی از روش های کنترل. 38

2-5-1-4- ریسک محیط. 38

2-5-2- محدوده مدیریت ریسک... 38

2-5-3- علل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین. 39

2-5-4- ریسک های زنجیره تأمین. 41

2-5-4-1- توضیح برخی از این ریسک ها41

2-5-4-1-1- ریسک عرضه. 41

2-5-4-1-2- ریسک تقاضای مشتری.. 42

2-5-4-1-3- تغییر تقاضا در طول زمان. 42

2-5-4-1-4- تغییر تقاضا از بازاری به بازار دیگر. 42

2-5-4-1-5- تغییر تقاضا از محصولی به محصول دیگر. 43

2-5-4-1-6- ریسک تغییر فناوری.. 43

2-5-4-1-7- ریسک دانش با ارزش.. 43

2-5-4-1-8- ریسک شرکا44

2-5-5- مدیریت ریسک یکپارچه در زنجیره تأمین. 44

2-4-5-1- فرآیند مدیریت ریسک یکپارچه در زنجیره تأمین. 45

2-5-5-1-1- مرحله ۱ ایجاد مفاهیم45

2-5-5-1-2- مرحله ۲ شناسایی ریسک های زنجیره تأمین و طبقه بندی آنها45

2-5-5-1-2-1- شناسایی ریسک ها45

2-5-5-1-2-2- طبقه بندی ریسک ها47

2-5-5-1-3- مرحله ۳ اکتشاف ریسک... 49

2-5-5-1-3-1- فاز ۱ خارج از کنترل. 49

2-5-5-1-4- مرحله ۴ ارزیابی ریسک... 50

2-5-5-1-4-1- تحلیل کیفی ریسک ها50

2-5-5-1-4-2- تحلیل کمی ریسک ها51

2-5-5-1-5- مرحله ۵ شناسایی مالکین ریسک... 51

2-5-5-1-6- مرحله ۶ راهبردهای مدیریت ریسک... 51

2-5-5-1-6-1- اجتناب از ریسک... 52

2-5-5-1-6-2- پذیرش ریسک... 52

2-5-5-1-6-3- کاهش ریسک... 52

2-5-5-1-6-4- انتقال ریسک... 52

2-5-5-1-7- مرحله ۷ ارتباط ریسک ها54

2-5-5-1-8- مرحله ۸ پیاده سازی و بهبود54

2-5-5-1-9- مرحله ۹ نظارت بر ریسک... 55

2-6- فرهنگ سازمانی. 55

2-6-1- مفهوم فرهنگ... 55

2-6-2- تعریف فرهنگ از جنبه لغوی.. 56

2-6-3- تعریف فرهنگ از دیدگاه علمی. 57

2-6-4- تدابیری در جهت تثبيت فرهنگ سازمانی. 58

2-6-5- ويژگي هاي فرهنگ... 59

2-6-6- تعريف سازمان. 60

2-6-7- مفهوم فرهنگ سازمانی. 61

2-6-8- تعریف فرهنگ سازمانی. 62

2-6-9- ویژگی های فرهنگ سازمانی. 64

2-6-10- طبقه بندی فرهنگ سازمانی. 66

2-6-11- مدل ويژگي هاي فرهنگ سازماني دانيل دنیسون. 67

2-6-12- چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی. 69

2-6-13- فرآیند تغییر فرهنگ سازماني. 69

2-6-14- نقش فرهنگ... 71

2-6-15- قدرت فرهنگ... 72

2-5-16- فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار. 72

2-6-17- عوامل مختلف در حفظ و نگهداری فرهنگ... 73

2-6-18- فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی. 74

2-6-19- رابطه استراتژی و فرهنگ... 75

2-6-20- تاثیر فرهنگ مديريت ریسک... 76

2-7- پیشینه تحقیق. 78

2-7-1- پیشینه داخلی. 78

2-7-2- پیشینه خارجی. 86

2-8- مدل مفهومی. 95

فصل سوم(روش تحقیق). 97

3-1- مقدمه. 98

3-2- روش تحقيق. 98

3-3- جامعه آماری.. 99

3-4- حجم نمونه. 100

3-5- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 100

3-5-1- روش جمع آوري داده هاي پژوهش.. 100

3-5-1-1-کتابخانه اي.. 101

3-5-1-2-میدانی. 101

3-5-2- ابزار گردآوري اطلاعات.. 101

3-6- روایی ( اعتبار) و پایایی اعتماد( ابزار سنجش)102

3-6-1- پایایی پرسشنامه. 102

3-6-2- اعتبار (روایی) محتوایی. 104

3-6-3- بررسی برازش مدل ساختاری.. 105

3-6-3-1- ضرایب معنی داریt(مقادیر t-values)105

3-6-3-2-R Square یا. 105

3-6-3-3- معیاراندازهتأثیر()106

3-6-3-4- معیار. 106

3-6-3-5- معیار. 107

3-6-4- بررسیبرازشکلی مدل. 107

3-6-4-1- معیار(GoodnessOfFit) GOF. 108

3-7- بررسیفرضیاتتحقیق. 108

3-8- نرم افزار SmartPLS. 109

3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات(روش آماری)109

فصل چهارم(تجزیه تحلیل داده ها). 111

4-1- مقدمه. 112

4-2- آمار توصیفی. 112

4-2-1- بررسی مشخصات اعضای نمونه. 112

4-2- بررسی نرمال بودن سوالات.. 114

4-2-1- بررسی نرمال بودن سوالات پرسشنامه. 115

4-3- بررسی برازش مدل مفهومی. 115

4-3-1- برازش مدل اندازه گیری.. 116

4-3-1-1- بررسی پایایی شاخصها116

4-3-1-2- آلفای کرونباخ. 117

4-3-1-3- پایایی ترکیبی. 117

4-3-1-4- روایی همگرا( AVE)118

4-3-1-5- روایی واگرا 118

4-3-2- برازش مدل کلی. 122

4-4- بررسی مدل کلی. 123

4-5- آزمون فرضیه ها123

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). 128

5-1- مقدمه. 129

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 130

5-3- بررسی سوالات پژوهشی. 130

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 134

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 135

منابع. 136

منابع فارسی. 136

منابع لاتین. 139

ضمائم146

پرسشنامه. 146

Abstract148

 

امروزه مديريت زنجيره تأمين به عنوان يكي از مباني زيرساختي كسب وكار در دنيا مطرح است. در رقابت هاي جهاني موجود در عصر حاضر بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع موجب افزايش فشارهايي شده است كه قبلا وجود نداشته است، در نتيجه شركت ها بيش از اين نمي توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، بنگاه هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته اند. علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس فعاليتهايي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلا همگي در سطح شركت انجام مي شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مساله كليدي در يك زنجيره تأمين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليت هاست. مديريت زنجيره تأمين پديده اي است كه اين كار را به طريقي انجام مي دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند. سازمان ها به عنوان نظام های اجتماعی، بر حسب تعهدات، اهداف، تکنولوژی ساختار سازمانی و روش اجرایی، دارای فرهنگ های متفاوتی هستند در سال های اخیر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه سازمان ها و حتی کشورهای شناخته شده است.

1-2- بیان مسئله

در محیط امروز، شرکت هایی که در درون زنجیره های بسیار یکپارچه عرضه می شوند، خود را به طور فزاینده ای در معرض اختلالات منحصر به فردی قرار می دهند. میدانیم که خطرات و عدم اطمینان در طی هر مرحله از فعالیت هایی که نیاز به خرید محصولات برای ارائه به مشتری هست وجود دارد(باروس و همکاران[1]، 2013 ؛ هارلند و همکاران[2]، 2003) همچنین اختلالات نا خواسته یا غیر قابل پیش بینی ممکن است در حین خرید، تولید، یا حتی تحویل رخ دهد که بر توانایی شرکت ها در خدمت رساندن به مشتریان تاثیر می­گذارد. بنابراین بایستی تاثیر خطرات و عدم اطمینان با هدف حفظ پیوستگی زنجیره تامین کلی پیش بینی شود. در حال حاضر مدیریت زنجیره تامین با بعضی از خطرات که تنها در سالهای اخیر بروز کرده است مواجه است که از مهمترین آنها می توان به عوامل جهانی شدن و همچنین رشد سریع تکنولوژی اشاره کرد(اسکنل و همکاران[3]، 2013 ؛ریتچی[4] و برندلی[5]، 2004)

با این حال می توان بیان کرد که آسیب پذیری نتیجه محیط آشفتگی است. بنابراین مدیران زنجیره تامین با چالشهای بزرگی مواجه هستند(جونر[6] و مارکلند[7]، 2011؛ اوزلن و همکاران، 2013؛ زو[8] و پیرمولدو[9]، 2013). توسعه زنجیره تامین بطور فزاینده ای با رقابت سخت و محیط آسیب پذیر رو به رو است. برخلاف خطرات سنتی که از فعالیت های تجاری به وجود می آیند شرکت ها با خطرات جدیدی روبه رو هستند که از منابع مرتبط با شرکای خود بوجود می آید(هیمشه[10] و ویلسون[11]، 2013؛ جونیپرو[12] و التنتویی[13]، 2004). شرکت ها اغلب به دلیل اینکه ریشه های مشکلات از دید آنها دور می­باشد قادر به مدیریت زنجیره­ای تامین به صورت غیر مستقیم نیستند. این پدیده که باعث افزایش ریسک در زنجیره تامین شده است که به عنوان بخش آسیب پذیر زنجیره تامین شناخته می­شود(کرستن[14] و همکاران، 2006).

 

از دیگر موارد ایجاد ریسک در زنجیره تامین انعطاف پذیری است که به مفهوم توانایی انطباق با تغییرات در محیط رقابتی جهانی به شیوه ای سریع و مقرون به صرفه است. انعطاف پذیری زنجیره تامین یک ابتکار استراتژیک است که شرکت را قادر می­سازد به سرعت به تغییرات در بازار و نیز اختلالات و وقایعی پیش بینی نشده در زنجیره عرضه پاسخ دهد. انعطاف پذیری یک قابلیت ضروری است که به شرکت ها کمک می کند تا عملکردشان را افزایش دهند و منابع را حفظ، و بازار را مدیریت کنند.

در مدیریت زنجیره تامین کنترل جریان مواد از تامین کنندگان خام تا مشتریان نهایی جهت حفظ کارایی و پایداری بسیار مهم است. کنترل موجودی یکی از قسمت های استراتژی ریسک می باشد که مشخص می کند موجودی حال حاضر سازمان پاسخگوی نیازمندی های مشتریان باشد. در نظر گرفتن یک موجودی کارآمد به سازمان این امکان را میدهد که موجودی خود را بدون افزایش هزینه های دیگر کاهش دهد و تعادل لازم بین خرید، تولید و بازاریابی بر قرار نماید. کنترل انبار و موجودی در واقع اشاره دارد به توانایی شرکت برای طراحی و مدیریت کردن موجودی مواد مورد نیاز در یک سطح مطلوب که شرکت بتواند به نیاز های مشتریان خود در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهد (استکی[15] و کومار[16]، 2009).

جهت کاهش اثرات شدید آسیب پذیری استراتژی های کاهش آسیب پذیری در توسعه زنجیره تامین بایستی محصور شوند. از آنجائی­که پیاده سازی استراتژی های کاهش آسیب هزینه بر است این سوال به وجود می آید که آیا اجرای استراتژی های کاهش، تاثیر مثبتی بر روند زنجیره تامین دارند؟

بنابراین، مطالعات بیشتر درمورد اثرات استراتژیهای کاهش زنجیره تامین درمورد اثربخشی زنجیره تامین ضروری است (کافمن[17] و همکاران، 2012، هاتانی[18] و همکاران، 2013). محققین متعددی استراتژی های کاهش ریسک را جهت افزایش اثر بخشی زنجیره تامین توصیه کرده اند البته تاثیر چنین استراتژی کاهش در افزایش اثر بخشی زنجیره تامین تا کنون بصورت تجربی محقق نشده است. لازم به ذکر است که تمامی استراتژی های کاهش ریسک در زنجیره تامین تاثیرگذار نیستند. علاوه بر این علی رقم اهمیت آن تحقیقات اندکی درباره نحوه تاثیر فرهنگ مدیریت بر ارتباط بین استراتژی های کاهش آسیب پذیری و اثر بخشی زنجیره تامین انجام گرفته است. در نتیجه در مورد چگونگی تاثیر فرهنگ مدیریتی بر دامنه و استقرار استراتژی های کاهش آسیب پذیری که عملکرد شرکت را متفاوت میکند اطلاعات کمی در دست است.

بر اساس بررسی های مقدماتی و طبقه بندی های موجود استراتژی های کاهش ریسک باید شامل دید زنجیره تامین، انعطاف پذیری زنجیره تامین، توسعه تامین کنندگان و کنترل موجودی باشد. با توجه به رقابت مدوام جهانی بررسی نقش فرهنگ سازمانی، ارزش ویژه ای را برای متخصصان ارائه می دهد. علاوه بر این تحقیق در مورد نقش فرهنگ سازمانی می­تواند درک مفهومی ما، از ارتباط بین شیوه های مدیریتی و زنجیره تامین به ویژه در زمینه کشورهای در حال توسعه را بهبود بخشد. برای پر کردن این شکاف مطالعه حاضر به طور تجربی، اثرات استراتژی های کاهش آسیب پذیری را بر میزان اثر بخشی زنجیره تامین با توجه به فرهنگ های مدیریت تعدیل می کند. یافته ها اطلاعات مفیدی در راستای استفاده از استراتژی های مناسب جهت استراتژی های کاهش ریسک در شرکت های تولیدی ارائه می دهد.

 

[1]. Barros et al

[2]. Harland et al

[3]. Scannell et al

[4]. Ritchie

[5]. Brindley

[6]. Juttner

[7]. Maklan

[8]. Zhou

[9]. Piramuthu

[10]. Heamshaw

[11]. Wilson

[12]. Giunipero

[13]. Eltantawy

[14]. Kersten

[15]. Stecke

[16]. Kumar

[17]. Kauffman

[18]. Hatani

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران