نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتریمعماری سیستم های کامپیوتری

کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

ارسال کننده : جناب آقای سجاد رجبی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : sajadrajabi.sajad[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ تیر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 303
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 93
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1,020kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در یک محیط صنعتی توزیع شده، کارخانه های مختلف و دارای ماشین ها و ابزارهای گوناگون در مکان های جغرافیایی مختلف غالبا به منظور رسیدن به بالاترین کارایی تولید ترکیب می شوند. در زمان تولید قطعات و محصولات مختلف ، طرح های فرایند مورد قبول توسط کارخانه های موجود تولید می شود. این طرحها شامل نوع ماشین، تجهیز و ابزار برای هر فرآیند عملیاتی لازم برای تولید قطعه است. طرح های فرایند ممکن است به دلیل تفاوت محدودیت های منابع متفاوت باشند. بنابراین به دست آوردن طرح فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه مهم به نظر می رسد. به عبارت دیگر تعیین اینکه هر محصول درکدام کارخانه و با کدام ماشین آلات و ابزار تولید گردد امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور می بایست از بین طرحهای مختلف طرحی را انتخاب کرد که در عین ممکن بودن هزینه تولید محصولات را نیز کمینه سازد. در این تحقیق یک الگوریتم ژنتیک معرفی می شود که بر طبق ضوابط از پیش تعیین شده مانند مینیمم سازی زمان فرایند می تواند به سرعت طرح فرایند بهینه را برای یک سیستم تولیدی واحد و همچنین یک سیستم تولیدی توزیع شده جستجو می کند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می تواند براساس معیار در نظر گرفته شده طرح های فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد کند، بررسی های موردی به طور آشکار امکان عملی شدن و استحکام روش را نشان می دهند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در CAPP هم در سیستمهای تولیدی توزیع شده و هم واحد صورت می گیرد. بررسی های موردی نشان می دهد که این روش شبیه یا بهتر از برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) مرسوم تک کارخانه ای است

فصل يکم - معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ..............................................

1-1- برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر................................................................................................................

1-1-1- رویکرد بنیادی ..............................................................................................................................................

1-1-2- رویکرد متنوع ...............................................................................................................................................

1-2- الگوریتم ژنتیک.................................................................................................................................................

1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک..................................................................................................................................

1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک....................................................................................................................

1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش..............................................................................................................................

1-2-2-2- انتخاب......................................................................................................................................................

1-2-2-3- تقاطع.........................................................................................................................................................

1-2-2-4- جهش........................................................................................................................................................

فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر.........................................

2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک...........................................................................................

2-1-1- توصیف توالی فرآیند.....................................................................................................................................

2-1-2- استراتژی کد گزاری.....................................................................................................................................

2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی................................................................................................................................

2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده..............................................................................................................................

2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال................................................................................................................

2-1-3-3-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم.............................................................................

2-1-3-4-تعریف یک قانون.......................................................................................................................................

2-1-4-اپراتورهای ژنتیک...........................................................................................................................................

2-1-4-1-اپراتور انتخاب............................................................................................................................................

2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال...................................................................................................................................

2-1-4-3- اپراتور جهش............................................................................................................................................

2-1-5- برقراری تابع تناسب.......................................................................................................................................

2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها..................................................................................................................................

2-1-5-2- برقراری تابع برازش...................................................................................................................................

2-1-6-مثال................................................................................................................................................................

2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها .................................................................................................................

2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات ......................................................................................................

2-1-7-نتیجه گیری...................................................................................................................................................

2-2-روشي براي برنامه ریزی مقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك.........................

2-2-1-مقدمه.............................................................................................................................................................

2-2-2-مدول هاي سيستمCAPP پيشنهاد شده........................................................................................................

2-2-3-تجسم قطعه...................................................................................................................................................

2-2-4-تولید توالی های ممکن..................................................................................................................................

2-2-4-1-الزامات اولویت دار..................................................................................................................................

2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی.............................................................................................................................

2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار....................................................................................................................

2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA..................................................................................................

2-2-5-1- تابع برازش...............................................................................................................................................

2-2-5-2- الگوريتم ژنتیك......................... .............................................................................................................

2-2-6- نتايج و بحث...............................................................................................................................................

2-2-7-نتیجه گیری...................................................................................................................................................

فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی .....

3-1-مقدمه................................................................................................................................................................

3-2-الگوریتم ژنتیک................................................................................................................................................

3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده........................................................................................................................

3-2-2-نمایش طرح های فرایند...................................................................................................................................

3-2-3-جمعیت اولیه..................................................................................................................................................

3-3-تولید مثل..........................................................................................................................................................

3-3-1-ادغام...........................................................................................................................................................

3-3-2-دگرگونی و جهش.......................................................................................................................................

3-4- ارزیابی کروموزوم ...........................................................................................................................................

3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند................................................................................................................................

3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید.........................................................................................................................

3-5- مطالعات موردی...............................................................................................................................................

3-5-1- CAPPسنتی................................................................................................................................................

3-5-2- CAPP توزیع شده.......................................................................................................................................

3-6- ارزیابی..............................................................................................................................................................

3-6-1- معیار اول.......................................................................................................................................................

3-6-2- معیار دوم.......................................................................................................................................................

فصل چهارم -نتیجه گیری....................................................................................................................................

 

در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حالي كه شركتها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصتها و شرايط ديكته شده توسط بازار مي دانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.

البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نمي شوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.

وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليتهاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوريهاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوريهاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق به طور عام و تبیین بخش خاصی از آن به نام برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر صورت گرفته است. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي مي شود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركتهاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــي رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهاي توليدي جوامع پيشرفته مي تواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمانهاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران