نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیاقدام پژوهی

چگونه توانستم با استفاده از روشهای فعال تدریس وضعیت درس علوم در پایه سوم بهبود ببخشم

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ تیر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 445
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : word
حجم فایل : 65kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از آنجایی که درس شیرین علوم توانسته در رشد عقلی افراد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ایفا نماید و اهدافی چون ، ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ را دنبال نماید. لذا از اهمیت ویژه ای در میان دروس دیگردر دوران ابتدایی، برخوردار می باشد. اما استفاده از شیوه های فعال در یادیگیری برای این درس اهمیت ویژه ای دارد، یعنی زمانی که دانش آموزان به صورت عملی مسائل علمی را یاد بگیرند تاثیر بیشتری بر درک آنان در آینده خواهد داشت.

این اقدام پژوهی در دبستان بصیرت در سال تحصیلی 97-96 در پایه سوم صورت گرفته است و تلاش شده تا با استفاده از راه کارهای فعال تدریس در جهت افزایش همکاری دانش آموزان در مسائل درسی حرکت نماید. لذا ازالگوی کرینر که شامل ابعاد عمل، بازتاب، استقلال و شبکه‌سازی می باشد استفاده خواهیم کرد.

 

 

 

کلیدواژه

مطالعات اجتماعی، روش فعال تدریس، یادگیری ، علاقمندی

امروزه برای شناخت هر علمی ابتدا باید سرچشمه های آن علم را شناسایی نمود. تا بخوبی یاد بگیریم، در مورد علوم ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ درس علوم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی عمومی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﻣﻬﺎرت در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ و اداره ی ﮐﻼس و ﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

این در صورتی می باشد که، ﻣﻌﻠﻢ علوم ﺑﻪ خاطر روﻳﮑﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎده ی درﺳﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻳﮏ ﺳﻮ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﮐﻼس درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت علوم، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

از طرفی باید بدانیم که در‌ دنیای امروز، سـرمایه‌های انسانی به عنوان بـا ارزش‌ترین مـنابع سازمانی شناخته شده‌اند. رشد و توسعه سازمان‌ها و درپی آن‌ها جامعه و کشور، درگرو استفاده‌ی صحیح از سرمایه‌های انسانی است. فلسفه و هدف اساسی نظام تعلیم و تربیت‌ نوین نیز، جامعه‌پذیر کردن افراد جامعه و تربیت شهروندان مطلوب است. ایـن هدف امروزه به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه(به معنای جامع آن)در جوامع متفاوت مطرح است(مسلمی،1386).

یکی از رویکردهای مهم و اساسی دربرنامه‌ریزی کتاب‌های درسی در دو دهه اخیر، مورد توجه بوده است استفاده از روش‌های فعال تدریس است. برای اصلاح و ایـجاد پیـشرفت‌ اساسی‌ در‌ کیفیت آموزش ‌و پرورش دانش ‌آموزان، لازم است فرایند آموزش‌ در‌ کلاس‌های‌ درس را بررسی و مطالعه کنیم. ما باید بدانیم که چه بخش‌هایی از برنامه‌ی درسی مدرسه در عمل به درون کلاس‌ها راه پیدا می‌کند‌. باید‌ از‌ این نکته آگاه شویم که مـعلمان بـا چـه شیوه‌ای‌، یک‌ مفهوم مشکل را برای دانـش‌آموزان تـوضیح مـی‌دهند.

معلم موفق، معلمی است که دانش‌آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد. مسلم است که‌ بین‌ رفتارهای‌ معلمان،از جمله مهارت‌های تدریس به کار گرفته شـده تـوسط آنـان‌ و یادگیریشاگردان همبستگی همبستگی وجود دارد(شعبانی،1382).معلمان مـوفق بـه شاگردان خود نحوه‌یذخیره‌سازی اطلاعات به دست آمده ازصحبت‌ها‌ و بازسازی‌ آن‌ها‌ را توسط خود،درسمی‌دهند.به این صورت،نقش عمده‌ی مـعلمدر تـدریس‌،خـلق‌ یادگیرندگان قدرتمند است(خورشیدی،1381).به نظر می‌رسد معلممی‌تواند، با استفاده از روشـ‌های مشارکتی درآموزش،این مهم‌ را‌ تحقق‌ بخشد.

در تحقیقات رابرت اسلوین(1992)،یادگیری مشارکتی در قالب چهار روش‌ بررسیشده‌ است‌ که عـبارت‌اند از:

-گـروه‌های پیـشرفت تیمی دانش‌آموزان

-رقابت و مسابقه تیمی

-یادگیری انفرادی با یاری‌ گرفتن‌ از‌ تـیم.(همان)

-قـرائت و نگارش تلفیقی مشارکتی

در ارزیابی روش‌های یادگیری مشارکتی فوق،شاخص‌های موفقیت تحصیلی، روابط میان‌ گروهی‌، واداشتن دانش‌آموزان استثنایی بـه شرکت در جـریان آمـوزش، و عزت‌ نفس در نظرگرفته شده‌اند. ندفلندر متعقد‌ است‌، آن‌ دسته از معلماهایی که از روش غیرمستقیم تـدریس استفاده می‌کنند، کـارایی بـیشتری نسبت به معلمانی دارند که با روش‌ غیرمستقیم‌ تدریس می‌کنند، کارایی بیشتری نسبت به معلمانی دارنـدکه بـا روش مـستقیم و بر اساس«انتقال معلومات‌» تدریس‌ می‌کنند‌. وی دلیل این امر را فعال بودن دانش‌آموزان در جریان آموزش و مشارکت آن‌هارا در تـدریس می‌داند‌.(همان)

علاوه‌ بر روش آموزش معلم، برخی عوامل دیگر نیز بر فعالیت معلمان در کلاس‌ درسـتأثیرگذار‌ هـستند‌. نـتایج تحقیق شعبانی(1385)حاکی از آن است که کمبود وسایل کمک آموزشی،کمبود وقت‌ معلمان‌، فقدان ارزشیابی‌ مـؤثر از دبـیران استفاده‌کننده از این ارزشیابی مؤثر از دبیران استفاده‌کننده از این وسایل‌ و تشویق‌ آنان، و... به عدم استفاده از وسایل کـمک آمـوزشی در مـدارس منجرمی‌شود. به اعتقاد ایشان بالغ ‌برنیمی از معلمین راهنمایی از روش‌های سنتی استفاده مـی‌کنند و آمـوزش‌ لازم‌ برای ساخت رسانه‌ها را ندارند.به اعتقاد میرزا‌ بیگی‌(1380‌)، علاوه بر آن،کاربرد مـناسب مـوادآموزشی مـثل‌ برقی‌ و غیربرقی، نرم‌افزار نور تاب و غیر نور تاب، و سخت‌افزار چاپی و غیر چاپی، می‌تواند زمینه‌ی مساعدی را برای تغییر یاد دهی‌-یادگیری‌ از حـالت سـخن‌رانی ومـعلم محور‌ به‌ آموزش فعال‌ و یادگیرنده‌ محورفراهم‌ آورد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران