نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیصنایع عذائئصنایع عذائئ

پروژه طراحي سيستم مكنده غلات 85 ص

ارسال کننده : جناب آقای سینا جانبزرگی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : sinamastergani[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 342
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 77
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.2mb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه در آن سيستم فشار منفي و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است.

دراين پروژه با تكيه بر اصول علمي و بيان تئوريهاي مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نياز براي كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.

در آخر با محسبات انجام گرفته يك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پيوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نيز فولاد تجارتي انتخاب شد.

 

فصل اول

مقدمه وتاريخچه

1-1- مقدمه و تاريخچه : [1]...................................................................................... 1

فصل دوم

سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي

2-1- مقدمه: [1].......................................................................................................... 2

2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1]................................................................................ 2

2-3- صنايع و مواد: [1] ............................................................................................ 3

2-4- طريقه انتقال: [1]................................................................................................ 3

2 2-4-1- فاز رقيق:................................................................................................... 4

2-4-2- فاز غليظ.................................................................................................... 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا................................................................................. 4

2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي................................................................................ 4

فصل سوم

انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي

3-1- مقدمه: [1].......................................................................................................... 5

3-2- سيستم هاي بسته: [1]....................................................................................... 6

3-3- سيستم هاي باز: [1].......................................................................................... 7

3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت............................................................................ 7

3-3-2- سيستم هاي فشار منفي............................................................................. 8

فصل چهارم

انتقال دسته اي

4-1- مقدمه: [1]....................................................................................................... 10

4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1]......................................................................... 10

4-3- سيستم هاي ضرباني: [1]............................................................................... 11

فصل پنجم

اهميت ويژگي هاي مواد

5-1- مقدمه: [1]....................................................................................................... 13

5-2- چسبندگي: [1].................................................................................................. 13

5-3- قابليت احتراق: [1]........................................................................................... 13

5-4- رطوبت: [1]..................................................................................................... 13

5-5- سايش و فرسايش: [1].................................................................................... 14

5-6- شكنندگي: [1].................................................................................................. 14

5-7- نقطه ذوب پايين: [1]........................................................................................ 15

5-8- پرتوزايي: [1]................................................................................................... 15

فصل ششم

اجزاء سيستم

6-1- مقدمه: [1]....................................................................................................... 16

6-2- تامين كردن هوا: [1]....................................................................................... 16

6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا.................................................... 16

6-2-1-1- فن ها.............................................................................................. 18

6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده..................................................................... 18

6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا................................................. 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها......................................................................... 19

6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور............................................................ 19

6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان.......................................................... 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون............................................................... 20

6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي)............................................................... 20

6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي .................................................................... 21

6-2-3- قدرت مورد نياز...................................................................................... 21

6-3- خطوط لوله: [1]............................................................................................... 23

6-3-1- ضخامت ديواره...................................................................................... 23

6-3-2- جنس لوله ها........................................................................................... 24

6-3-2-1- بهداشت.......................................................................................... 24

6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي......................................................................... 25

6-3-2-3- سايش سطوح................................................................................. 25

6-3-3- سطح تمام شده ...................................................................................... 25

6-3-4- خمها........................................................................................................ 26

فصل هفتم

جريان گاز- جامد

7-1- مقدمه:[1].................................................................................................. 28

7-2- قطر داخلي لوله: [1]..................................................................................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1]......................................................................................... 28

7-4- فشار قابل دسترسي: [1]............................................................................. 29

7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1]...................................................................... 29

7-6- خصوصيات مواد: [1]................................................................................. 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]....................................................................................................... 31

8-2- سرعت انتقال: [1]............................................................................................ 31

8-3- نرخ بارگيري يكنواخت:[1]........................................................................ 32

8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1]................................................................................ 33

فصل نهم

شرايط لازم براي هوا

9-1- مقدمه: [1]....................................................................................................... 36

9-2- فشار موجود: [1]............................................................................................ 36

9-3- دبي حجمي: [1]............................................................................................... 38

9-4- تاثير سرعت: [1]............................................................................................. 38

9-5- اثرات تراكم پذيري: [1]................................................................................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا.................................................................................... 40

9-5-2- تاثيرات مواد............................................................................................ 40

9-6- دبي حجمي: [1]............................................................................................... 41

9-6-1- ادامه فرمولها.......................................................................................... 41

9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله................................................................................ 42

9-6-3- قانون گاز ايده آل................................................................................... 43

9-6-4- تاثيرات فشار........................................................................................... 45

9-6-5- تاثيرات سيستم........................................................................................ 46

9-7- تعيين سرعت: [1]............................................................................................ 48

9-7-1- روابط عملكرد......................................................................................... 48

9-8- تاثيرات ارتفاع: [1]........................................................................................... 48

9-8-1- فشار اتمسفري........................................................................................ 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]..................................................................................................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]........................................................................................ 50

10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها................................................. 51

10-2-1-1- سرعت هوا................................................................................... 51

10-2-1-2- چگالي هوا.................................................................................... 51

10-2-1-3- ويسكوزيته هوا............................................................................ 52

10-2-1-4- ضريب اصطكاك.......................................................................... 52

10-2-2- روابط افت فشار................................................................................. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف........................................................................ 52

10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله............................................................... 54

10-2-2-3- خمها............................................................................................ 54

10-2-3- تاثيرات دبي هوا.................................................................................. 56

10-2-4- تاثيرات طول لوله................................................................................ 56

10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله.................................................................. 57

10-2-6- افت فشار كلي..................................................................................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]........................................................................ 59

فصل يازدهم

طراحي سيستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]....................................................................................... 60

11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]..... 61

11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان]........................................................................ 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان]............................................... 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]............................................................................... 65

11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان]..................................................................... 67

11-6-1- افت طولي............................................................................................ 67

11-6-2- افت موضعي....................................................................................... 68

11-6-3- طول معادل......................................................................................... 69

فصل دوازدهم

نتيجه گيري، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]....................................................................................... 71

12-2- نتايج: [نگارندگان]......................................................................................... 71

12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان]............................................................................ 71

12-4- پيشنهادات: [نگارندگان]................................................................................ 72

پيوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek.............................................. 73

منابع........................................................................................................................... 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1]........................................................... 5

3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1]................................... 6

3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1]............................................................ 7

3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1]................................................................ 8

3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1]................................................. 9

فصل چهارم

4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1]...................................................... 11

4-2- سيستم ضرباني: [1]...................................................................................... 11

4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1]........................................................ 12

فصل ششم

6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1]............................................................ 17

6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1]............................................ 17

6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1]......................................................... 19

6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1]................... 26

فصل هشتم

8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1]34

8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1]34

فصل نهم

9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1].............................. 38

فصل دهم

10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1]........................................................ 58

 

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1]............................. 20

6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار

پايين: [1].................................................................................................................... 22

6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1]............................................................ 22

فصل نهم

9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1].................................................... 42

9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار

پايين: [1].................................................................................................................... 45

9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1]................... 45

9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1]................. 46

9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1]................................... 48

فصل دهم

10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1]............................................... 54

10-2- ضريب براي خمهاي :[1]......................................................................... 55

10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1]............................................................ 55

10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1]........................................................ 56

10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1]................................. 57

10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1]............................................ 58

 

اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه اين سيستم غلات را از يك مخزن كشتي يا سيلو جدا كرده و به فاصله اي ديگر انتقال مي دهد. در واقع سيستم مكنده در صنايع زيادي كاربرد دارد كه كشاورزي يكي از آن موارد مي باشد. در واقع با پيشرفت روز افزون علم و تكنولوژي سيستم هاي مكنده نيز روز به روز پيشرفت مي كنند.

اين سيستم همزمان با اختراع اولين توربوجت در سال 1930 ابداع شد. در واقع اين توربوجت شامل كمپرسور گريز از مركز قطبي بود كه از يك كمپرسور محوري دو مرحله اي تغذيه مي شد. كه اوايل با مشكلاتي همراه بود كه يكي از اين مشكلات اين بود كه موتور وقتي خاموش مي شد كه بنزين تا آخر مي­سوخت. بعد از آن سيستم هاي مكنده بوجود آمد كه در آن كمپرسور عضو اصلي سيستم به شمار مي آيد. در حال حاضر مكنده ها با انواع قدرت و فشار موجود مي باشد.

در اين پروژه سعي بر آن است كه ابتدا به بيان تئوريهاي يك سيستم مكنده غلات مي پردازيم.

ما در اين پروژه با تكيه بر اصول علمي براي يك سيستم مكنده مقدار فشار مكنده و توان كمپرسور و قطر لوله را تعيين خواهيم كرد و در آخر نيز با ارائه نتايج پيشنهادهاي خود را براي بهتر شدن بازده سيستم ارائه خواهيم كرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران