نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان خارجه انگلیسیProposals and theses

دانلود پایان نامه The Important Effecting Factors in Political News Translation Errors in Tehran Times 1395 According to Skopos Theory in Linguistics

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 421
زبان نوشتاری : انگلیسی
تعداد صفحه : 106
فرمت فایل : pdf ,word
حجم فایل : 828 KB

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

This study aims to investigate, search and find out the impact of skopos theory on political news translation. The researcher used the skopos theory to answer the question of study “Is skopos theory applicable to the political news translation in Tehran times from English into Persian?” the researcher also found the errors and translation strategies of political translated sentences. The results of study showed that the skopos theory is applicable to the political news and has pedagogical implications for teaching journalistic English and translation.To produce translations as properly as possible, especially in cultural and cross-cultural aspects of translation which are abundant in news texts, the translators need to apply effective translation strategies. These strategies are different and the translator must select the best ones. In this study the researcher will consider these strategies and then evaluate the translations based on the Skopos theory, which is a new perspective of looking at translation, and is no longer limited by conventional source-text oriented views. It is hoped that the findings of this study provide us with more insights into the efficacy of this approach and have worthwhile pedagogical implications.

Key words: ATA Framework, News, Political Journalism, Skopos Theory, Translation Errors.

این مطالعه با هدف بررسی، جستجو و پیدا کردن تاثیر نظریه اسکوپوس در ترجمه اخبار سیاسی می باشد. پژوهشگر از نظریه اسکوپوس برای پاسخ به سوال مطالعه استفاده کرده است: آیا نظریه اسکوپوس مناسب و کاربردی برای ترجمه اخبار سیاسی در تهران تایمز از انگلیسی به فارسی است؟ ما نیز اشتباهات و استراتژی های ترجمه جملات ترجمه شده سیاسی را یافتیم. نتایج مطالعه نشان داد که نظریه اسکوپوس در مورد اخبار سیاسی قابل استفاده است و دارای پیامدهای آموزشی برای آموزش انگلیسی روزنامه نگاری و ترجمه است. برای ارائه ترجمه ها به صورت درست تا حد امکان، به ویژه در جنبه های فرهنگی و میان فرهنگی که در متون خبری فراوان می باشد، مترجمان باید از استراتژی های ترجمه موثر استفاده کنند. این استراتژی ها متفاوت هستند و مترجم باید بهترین هایشان را انتخاب کند. در این مطالعه، ما این استراتژی ها را در نظر می گیریم و سپس ترجمه ها را بر اساس نظریه اسکوپوس ارزیابی می کنیم، که یک دیدگاه جدید از نگاه ترجمه است و دیگر توسط دیدگاه های متداول منبع متن مرسوم محدود نشده است. امید است که یافته های این مطالعه بینش بیشتری نسبت به اثربخشی این رویکرد داشته و پیامدهای آموزشی ارزشمندی داشته باشد.

کلید واژه ها: چارچوب ای تی ای، اخبار، روزنامه نگاری سیاسی، نظریه اسکوپوس ، خطاهای ترجمه.

Contents

Chapter One. 1

Background and Purpose. 1

1. Overview.. 2

1.1 Introduction. 2

1.2 Statement of the Problem.. 3

1.3 Research Question. 3

1.4 Research Hypothesis3

1.5 Significance of the Study. 3

1.6 Purpose/Aim of the Study. 4

1.7 Definition of Key Terms. 5

1.7.1 ATA Framework. 5

1.7.1 Political Journalism.. 5

1.7.2 Skopos Theory. 6

1.7.3 Translation Errors. 6

1.8 Limitations6

1.9 Delimitations. 7

Chapter Two. 8

Review of the Related Literature. 8

2. Overview.. 9

2.1 Introduction. 9

2.2. ATA Framework. 9

1. Incomplete Passage. 10

2. Illegible. 10

3. Misunderstanding of Original Text10

4. Mistranslation into Target Language. 10

5. Addition or Omission. 11

6. Terminology, Word Choice. 11

7. Register11

8. Too Freely Translated. 11

9. Too Literal, Word-for-Word Translation. 11

10. False Cognate. 11

11. Indecision—Gave more than One Option. 12

12. Inconsistency (Same Term Translated Differently)12

13. Ambiguity. 12

14. Grammar12

15. Syntax. 12

16. Punctuation. 12

17. Spelling. 13

18. Accents and other Diacritical Marks13

19. Case (Upper/Lower)13

20. Word Form.. 13

21. Usage. 13

22. Style. 13

2.3 The Definition and History of Skopos Theory. 14

2.4 Basic Concepts of Skopos Theory. 17

2.4.1 Skopos, Aim, Purpose, Intention, Function. 17

2.4.2 Intertextual and Intratextual Coherence. 18

2.4.3 Culture. 19

2.4.4 Adequacy and Equivalence. 19

2.5 Translation, Power and Politics20

2.6 Translation Strategies. 21

2.6.1 Addition. 22

2.6.2 Deletion. 23

2.6.3 Partial Adjustment23

2.6.4 Total Change. 23

2.7. Translation Problems and Difficulties. 24

2.8 Political Discourse Analysis (PDA)27

2.9 Political Language and Translation. 31

2.9.1 The General Characterization of Political Language. 31

2.9.2 The Political Texts as Specific Expressions of the Political Language. 33

2.9.3 Political Language and Translation. 37

2.10 Some Related Non-Iranian Researches. 40

2.11 Some Related Iranian Researches. 43

Chapter Three. 46

Methodology. 46

3. Overview.. 47

3.1 Introduction. 47

3.2 Corpus47

3.3 Instrumentation. 48

3.4 Theoretical Framework. 48

3.4.1 Skopos Theory. 48

3.4.2 ATA Framework. 48

3.5 Design of the Study. 49

3.6. Procedure. 49

Chapter IV.. 51

Data Analysis and Results51

4. Overview.. 52

4.1Introduction. 52

4.2Description and Categorization of the Data. 54

4.3 Results. 68

Table 11. Frequency and Percentage of Manipulation Strategies. 69

4.4 Interpretation of the Results. 69

4.5 Discussion. 70

Chapter V.. 72

Conclusion, Implications and Suggestions72

  1. Overview.. 73

5.1 Introduction. 73

5.2 Summary. 74

5.3 Conclusion. 75

5.4 Implications of the Research. 75

5.5 Suggestions for Further Research. 76

References. 78

Appendix A:89

Appendix B.. 90

Translation has become an art in modern world. It is a kind of communication means through which the opinions and thoughts are exchanged. Since language is a part of culture, the translator should be aware of both the source and target cultures in order to translate adequately. There have always been some problems regarding the translation of cultural terms. Language is not just a classification of general concepts. If it were so, it would be so easy to translate from one language into another. However, language is a part of culture and different concepts have different meanings in different languages. The difference between two languages and the difference between their cultures make the translation a very challenging act. Theories of translation and the role of translator have been changed significantly over time. For many years translation was considered as copies of the source text (ST), and translators were identified as the entities replacing linguistic terms from one language into another and didnt have a given identity. In the recent years, under the influence of functionalism the focus of attention has been changed and the translator is no longer considered as inferior to the author (Baker, 2001). There was a great shift from the linguistics to the function in translation, and the traditional view of translation in which the translators primary task was to transfer the meaning of the source text, has been wholly challenged. Functionalism is a major shift from linguistic equivalence to functional appropriateness. From the perspective of functional approach to translation, translation is viewed as a cultural act (Schaffner, 1998).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران