نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

فصول 1-3 پایان نامه کارشناسی ارشد اثر بخشی طرح تعالی مدیریت مدرسه بر عملکرد مدیران ابتدایی شهرستان قرچک در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2150
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 76
فرمت فایل : word
حجم فایل : 956kb

قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش جغتای می باشد. در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت ها و منابع، و فرآیند ها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفته. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی و عملکرد که به ترتیب آلفای کُرنباخ بدست آمده95%و 88% می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد104نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و استنباطی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spssانجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش جغتای رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه ها را تایید می نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.

کلید واژه ها: تعالی سازمانی EFQM، عملکرد، آموزش و پرورش، توانمند ساز ها.

فصل اول(کلیات پژوهش). 1

1-1- مقدمه:2

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش:9

1-5-1- فرضیه اصلی:9

1-5-2- فرضیه فرعی.. 9

1-6- تعریف مفاهیم. 10

1-7- تعاریف نظری.. 10

2-7- تعاریف عملیّاتی.. 11

1-6- سازماندهی پژوهش:11

فصل دوم(تعریف مفاهیم، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 13

2-1- مقدّمه. 14

2-2- مدیریت... 15

2-2-2- مفهوم لغوی مدیریت:15

2-2-2- مفهوم اصطلاحی مدیریت... 16

2-2-3- تعریف مدیر. 17

2-3- مدیریت آموزشی.. 17

2-3-1- وظایف مدیریت آموزشی.. 17

2-3-1-1- وظایف عمومی.. 17

2-3-1-2- وظایف خاص.... 18

2-3-2- مدیریت آموزشگاهی(مدرسه)20

2-4- ارزیابی عملکرد. 20

2-4-1-تعریف ارزیابی عملکرد. 21

2-4-2- تاریخچه ارزیابی عملكرد. 22

2-4-3- انواعارزیابی.. 22

2-4-4- اهداف ارزیابی عملكرد. 23

2-4-5-اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد. 23

2-4-6- روش‌ها و الگوهای ارزیابی عملکرد. 25

2-4-6-1- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 26

2-4-6-2- نظام مدیریّت کیفیّت ایزو. 27

2-4-6-3- هرم عملکرد. 27

2-4-6-4- نظام کارت امتیازی متوازن. 28

2-4-6-5- فرآیند کسب و کار. 29

2-4-6-6- چارچوب مدوری و استیپل.. 30

2-4-6-7- روش تحلیل ذی نفعان. 31

2-4-6-8-نظام مدیریّت بر مبنای هدف.. 32

2-4-6-9- نظام مدیریّت کیفیّت جامع. 33

2-4-6-10- روش مالکوم بالدریج.. 33

2-4-6-11- مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام. 34

2-4-8- انواع ارزیابی مدیریت... 34

2-4-8-1- استفاده از جدول رتبه بندی :34

2-4-8-2- روش ارزیاب متناوب.. 35

2-4-8-3- روش مقایسه کارکنان. 35

2-4-8-4- روش توزیع درصدی.. 35

2-4-8-5- روش ثبت وقوع اتفاقات دور از انتظار. 36

2-4-8-6- مدل ارزیابی عملکرد کارکنان. 36

2-4-9- ارزیابی عملکرد مدیریت... 37

2-4-10- اهداف و ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران مدارس... 39

2-5- تعالی سازمانی.. 43

2-5-1- مفهوم تعالی سازمانی.. 43

2-5-2- مدلهای تعالی سازمانی.. 43

2-6- تعالی مدیریت مدارس... 44

2-6-1- مفهوم تعالی مدیریت مدارس... 44

2-6-2- مزایای اجرای تعالی مدیریت مدارس... 45

2-7- ویژگی های مدیر مدرسه کیفی جامع. 49

2-8- ملاکها, شاخصها و استانداردهای ارزيابي برنامهي تعالي مديريت مدرسه. 51

2-9- سطوح تعالی مدارس... 51

2-19- پیشینه تحقیق.. 51

2-19-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51

2-19-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 53

2-20- نتیجه گیری.. 56

2-21- مدل مفهومی تحقیق.. 57

فصل سوم (روش شناسی پژوهش). 58

3-1- مقدمه :59

3-2- نوع و روش پژوهش:59

3-3-جامعه و نمونه آماري.. 60

3-3-1- جامعه آماري.. 60

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 61

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات.. 61

3-6- روایی پرسشنامه ها62

3-7- پایایی پرسشنامه ها62

3-8-روش اجرای پژوهش... 63

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها63

امروزه ارتقاء کیفیت عملکرد مدارس در کشورهاي مختلف به دغدغه اي اساسی تبدیل شده است؛ زیرا با توجه به تحولات گسترده و شتابان علم و فناوري، کارکردهاي مورد انتظار از مدارس دچار تغییر و دگرگونی شده است و ذي نفعان بروندادهاي متفاوت از گذشته و متناسب با نیازهاي جدید مطالبه می نمایند. به طور طبیعی پاسخگویی به این انتظارات مستلزم تامین منابع کافی و امکانات مناسب می باشد که به دلیل شرایط اقتصادي، کاهش در آمد دولت، شکل گیري نیاز هاي پیچیده و نو و برهم خوردن ترکیب اولویت ها در سطح ملی و بین المللی به رغم تلاش فراوان مدیران و مسئولان به چالشی مهم تبدیل شده است. در سال هاي گذشته اندیشمندان حوزه مدیریت و اقتصاد آموزش و پرورش و مدیران ارشد و سیاست گذاران نظام آموزشی جوامع مختلف براي مواجهۀ صحیح با این چالش ها راهکارهاي متعددي را پیشنهاد داده و یا عملیاتی کرده اند. از جمله می توان به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تأسیس و ادارة مدارس، جلب مشارکت اولیاء در اداره مدرسه، کاهش هزینه هاي غیرضروري (صرفه جویی)،خودگردانی و واگذاري به سازمان هاي دیگر (مانند شهرداري ها، شرکت ها و...) و نظایر آن اشاره کرد. با مراجعه به گزارش ها و تحلیل هاي ارائه شده در خصوص هر یک از بدیل هاي مذکور اگر چه هر یک از این راهکارها و روش ها هر چند ناچیز و بطور مقطعی به آموزش و پرورش کمک کرده اند اما هیچگاه نتوانسته اند بطور جدي این مشکل اساسی را کاهش داده یا بر طرف نمایند. برهمین اساس عده اي از صاحب نظران و مدیران براي یافتن راه حل هاي مناسب و پایدار در این خصوص در یک فرایند مشارکتی اقدام به انجام پژوهش هاي توسعه اي نموده اند که حاصل آن پیدایش الگوهایی در مدیریت بوده که اندیشه ها، توانایی ها، خلاقیت ها، مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانسته و مدیریت آن را مهم ترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده است که با اتکا به آن می توان بسیاري از مشکلات و مسائل را برطرف نمود.

مدیریت آموزشگاهی متأثر ازجریان رشد و تطور نظریه هاي علم مدیریت در حوزه هاي مختلف، دچار تغییر و دگرگونی شده است. تأکید برمدرسه محوري، مدارس جامعه محور، تلاش براي توسعه مدارس پیشرو، تلقی از مدارس به عنوان سازمان یادگیرنده و... در جوامع مختلف و ایران در راستاي این تأثیرات بوده اند. در تمام الگوهاي جدید مدیریت، منابع انسانی کانون و مرکز ثقل در انجام مأموریت ها و وظایف سازمانی مدارس می باشند؛ زیرا نیروي انسانی است که با استفاده از امکانات و وسایل موجود، تعامل سازنده با همکاران و محیط پیرامونی و با نگاه به آینده در جهت رشد و بهبود فرایندها، با اشتراك مساعی علمی- تجربی، برنامه(عملیاتی سالانه)مدرسه را تنظیم و اجرا نموده و تحقق آن را با نگاه واقع بینانه ارزیابی کرده و از نتایج آن در جهت بهبود مستمر بهره برداري می نماید. بنابراین می توان مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی(دانش آموزان، معلمان، کارکنان و اولیاء) و تسهیل شرایط براي اشتراك دانش، تجربه، مهارت، توانایی و... براي آن ها دانست. به عبارت دیگر، در مدیریت مدرسه عامل انسانی هم به عنوان ورودي، فرایند و خروجی نظام مدرسه از اولویت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می توان گفت که مدیریت مدرسه، مدیریت انسان ها می باشد که برتعالی انسانی و جامعه بنا شده است.

بدین منظور وزارت آموزش و پرورش ارتقاء مدیریت آموزشگاهی را عاملی مهم در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانسته و آن را به عنوان یکی از سیاست هاي مهم و اصلی خود اعلام نموده است.

برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه که توسط مدیران و کارشناسان ارشد آموزش و پرورش براي عملیاتی کردن این سیاست طراحی گردیده است، هم اکنون درحدود 5 درصد ازواحدهاي آموزشی دوره هاي مختلف تحصیلی از جمله دوره ابتدایی در حال اجرا می باشد. امید است با اجراي این برنامه، ظرفیت ها، مزیت ها و مشکلات احتمالی، شناسایی شده و بتواند تجربۀ آزمون شده اي را در اختیار سیاست گذاران قرار دهد اما از آنجا که تعداد زیادي از مدارس دوره ابتدایی از شمول برنامه تعالی خارج مانده اند و ارتقاء مدیریت آموزشگاهی در آن مدارس نیز براي نظام آموزشی اهمیت دارد. بر این اساس برنامه تدبیر با توجه به سیاست هاي تحولی آموزش و پرورش و درخواست مدیران مدارس غیر مجري برنامه تعالی و مأموریت هاي ذاتی معاونت آموزش ابتدایی تدوین گردید . این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن برنامه محوري، مشارکت جویی، ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه به سطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانند آمادگی خود را براي ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند . در این برنامه مدیریت به تعالی می رسد سپس ارزیابی می شود. امید است با اجراي برنامۀحاضر، مدیران مدارس با احساس حرفه مندي بیشتر و با لذت بردن از موفقیت و توفیقات و با ملاحظۀ اثر عمل، آماده هر گونه نظارت و ارزیابی شوند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران