نسل جوان ایران

فنی مهندسی کامپیوترنرم افزار نرم افزار

پایان نامه کارشاسی ارشد کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم توزیع شده متوازن از نظر بار با استفاده از Rmi

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1745
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 102
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.63kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه با شناخته شدن مزیت های شبکه های توری بی سیم، استفاده از آن ها به صورت گسترده ای افزایش یافته است. از آنجایی که یکی از عمده ترین مشکلات این قبیل شبکه ها، ازدحام بار در بعضی از گره ها است، ایجاد توازن بار در سراسر شبکه یک امر ضروری می باشد. زیرا نامتوازن بودن بار باعث ایجاد تاخیر زیاد در بعضی از مسیرها، کاهش میانگین نرخ تحویل بسته ها، استفاده ی نامطلوب از منابع شبکه و بطور کلی افت کارایی شبکه می شود. تاکنون پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است و روش های گوناگونی مانند تشکیل درخت پویای متوازن بار، انتخاب دروازه های کم بار و مسیریابی های متوازن بار پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها در دو حالت کنترل مرکزی و توزیع شده، قابل پیاده سازی اند، اما چالشی که تقریبا همه ی روش های پیشنهاد شده با آن روبرو اند، این است که هر کدام تنها در سناریوهای خاص کارایی لازم را دارند. هدف از انجام تحقیق پیش رو طراحی و پیاده سازی یک سیستم توزیع شده متوازن از نظر بار با استفاده از Rmi می باشد. روش پیشنهادی بر اساس تعیین وزن انجام می پذیرد. در این الگوریتم پیشنهادی کلاینتها به سرورهای مختلفی متصل می باشند. کلاینت ها قبل از فرستادن دستور پردازشی وضعیت هرکدام از سرورها را چک کرده و بهترین گزینه را برای انجام وظیفه خود انتخاب می کند برای این منظور پارامتری در سرورها تعیین شده که کلاینت ها با چک کردن ان به کمترین مقدار برگردانده شده پردازش را واگذار کرده و منتظر دریافت پاسخ می شوند.

کلمات کلیدی:

سیستم هاي توزیع شده،Rmi ، تعیین وزن، توازن بار

Contents

مقدمه. 1

فصل اول.. 3

کلیات تحقیق... 3

1-1-بیان مسئله. 4

1-2- کارهای مرتبط... 5

1-3- اهداف... 8

1-4 – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :9

1-5- ساختار پایان نامه. 10

فصل دوم. 11

ادبیات تحقیق... 11

2-1- سیستم های توزیع.. 12

2-1-1- تعریف کلی سیستم های توزیع.. 12

2-1 – پخش بار. 12

2-2- انواع ساختار شبكه هاي انتقال و توزيع.. 14

2-2-1- شبكه هاي شعاعي... 14

2-2-2- شبکه های حلقوی... 15

2-3- الگوریتم هاي توازن.. 17

2-3-1- خصایص الگوریتم توازن.. 18

2-4-2- مدل سیستم.. 19

2-5- پخش بار شبکه در سیستم توزیع.. 21

2-6- معرفی توازن بار در شبکه های بی سیم.. 23

2-7- دسته بندی انواع روش های توازن بار و سابقه ی تحقیق... 24

2-7-1 الگوریتم های تشکیل درخت پوشای متوازن بار. 25

2-7-2 الگوریتم های انتخاب دروازه. 26

2-7-2-1 انتخاب دروازه به روش متمرکز. 27

2-7-2-2- انتخاب دروازه به روش توزیع شده. 28

2-7-3-دسترسی چند دروازه ای... 29

2-8- مسیریابی با استفاده از معیار های متوازن بار. 29

2-8-1- توازن بار ایستا29

2-8-2- توازن بار پویا30

فصل سوم. 31

پیشینه تحقیق... 31

3-2- مروری بر کارهای قبلی و معرفی مدل شبکه. 32

3-3- بررسی اجمالی روش های مهندسی ترافیک.... 32

3-4- مدل شبکه سیستم توزیع شده. 41

3-4-1- مدل ترافیک.... 42

3-4-2- مدل تداخل.. 43

فصل چهارم. 48

روش پیشنهادی... 48

4-1- مقدمه:49

4-2- الگوریتم پیشنهادي... 50

4-3- مرحله جمع آوري اطلاعات:51

4-4- مرحله تعیین وزن.. 52

4-5- مرحله توزیع.. 53

4-6- روش پیشنهادی... 54

4-7- الگوریتم پیشنهادی... 54

فصل پنجم.. 56

نتايج شبيه‌سازي و تحليل آن‌ها56

5-1- مقدمه. 57

5-2- بررسی الگوریتم پیشنهادی... 57

5-3-مقایسه الگوریتم پیشنهادی... 71

نتیجه گیری:72

منابع:73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 شبکه شعاعی 69 باسه ...........................................................................................................14

شکل 2-2 شبکه حلقوی 33 باسه ..........................................................................................................15

شکل 2-3 شبکه بهم پیوسته 30 شینه .....................................................................................................16

شکل 1: ساختار استفاده شده ................................................................................................................20

شکل 2: اجزاي مدل فازي وتبادل داده ها بین آن ها ..............................................................................20

شکل 3 – 1: نمایش تداخل ارسال یک گره با پیوند های مجاور .......................................................... 45

شکل 1: توابع عضویت ورودی فازی ...................................................................................................53

شکل 2: تابع عضویت خروجی فازی ...................................................................................................53

شکل 5-1 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................66

شکل 5-2 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................67

شکل 5-3 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................67

شکل 5-4 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................68

شکل 5-5 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................68

شکل 5-6 عملیات اجرایی برنامه .........................................................................................................69

 

 

 

فهرست جداول

جدول 5-1-مقایسه الگریتم پیشنهادی با سایر الگریتم ها ............................................................................71

 

با رشد روزافزون تکنولوژي محاسبات[1]، کارایی کامپیوترها افزایش و حجم آنها کاهش یافته است. با توسعه کامپیوترهاي قدرتمند کوچک، پردازش توزیع شده به عنوان راه حلی بهینه درحصول به قدرتهاي پردازش وسیع با استفاده از ظرفیتهاي موجود معرفی شده است. در این روش، هر کار[2] به یک سري کارهاي کوچک تقسیم شده و به پردازنده ها ارسال می گردند. برنامه هاي کاربردي ذاتاً توزیع شده، اشتراك اطلاعات میان کاربران توزیع شده، اشتراك منابع، نسبت کارایی به هزینه بهتر، زمان پاسخ کمتر، توان عملیاتی بالاتر، قابلیت اعتماد بیشتر، توسعه پذیري و رشد مضاعف، انعطاف پذیري بهتر در مشاهده ونیاز کاربران باعث شده که در حال حاضر محیط هاي محاسباتی از حالت مرکزي به حالت توزیع شده تغییر پیدا کنند. لذا سیستم هاي توزیع شده[3] نقش مهمی در زندگی امروزه دارند. امروزه تکنولوژيهاي مختلفی برای توسعه و گسترش محاسبات توزیع شده مانند CORBA[4] java RMI[5], DCOM، وجود دارد [2 , 1]. موازنه بار یک اصل مهم در سیستم هاي توزیع شده براي حصول بهره وري بیشتر، دسترسی و پایداري است. بطور کلی، هدف از الگوریتم هاي موازنه بار توزیع یکسان بار روي منابع و حداکثر کردن کارایی آن ها ضمن کم کردن زمان اجراي کلی کارهاست [3].

در تعریف دیگري، الگوریتم موازنه بار ایده ال الگوریتمی است که در نهایت باعث شود تمام گره ها همزمان کارهاي خود را تمام کنند [4]. روش هایی که براي توزیع بار[6] ارایه شده است به دو دسته بسیارکلی تقسیم می شوند:

الف) الگوریتم هایی که هدفشان یکسان سازي بار پردازشی میان تمام گره هاست

ب) الگوریتم هایی که هدف آن ها ممانعت از بیکار ماندن بعضی از گره ها در شرایطی است که در سایر گره ها تقاضاها صف کشیده اند.

به عبارت دیگر، در این الگوریتم ها به دنبال یکسان سازی کامل بار گره ها نیستند .[5]

روشهاي موازنه بار[7] به دسته بندی هاي دیگري مثل مرکزي و غیر مرکزي، ایستا و پویا، دوره ایی و غیر دورهایی و نیز داراي حد آستانه و فاقد حد آستانه تقسیم بندي می شوند [ 6،7،8،9 ]. در الگوریتم هاي مرکزي یک گره مرکزي وجود دارد که اطلاعات بار تمام گره ها را جمع آوري کرده و تصمیم مناسب را بر اساس این اطلاعات اتخاذ می نماید. این الگوریتم ها به علت وابستگی به یک گره، قابل اطمینان نیستند و از کار افتادگی گره مرکزي معادل با از کار افتادن روال موازنه بار کمتري نسبت به روش غیر مرکزي دارند. در مدلهاي غیر مرکزي(توزیع شده) معمولاً یک یا چند گره خاص به نام سرور یا جمع کننده وجود ندارد، بلکه تمام گره ها داراي اطلاعات تمام یا بخشی از گره هاي دیگر هستند. از این رو هر گره به تنهایی می تواند در مورد موازنه بار تصمیمگیري نماید. در روش توزیع شده، مشکل قدیمی شدن اطلاعات گره ها (تاخیر) و سربار زیاد ارتباطی وجود دارد.

 

[1]. computing

[2]. task

[3]. Distributed systems

[4]. common object broker architecture

[5]. remote method invocation

[6]. Load Distribution

[7]. Load balancing

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران