نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جرایم علیه گروه های آسیب پذیر در ایران و راه های پیشگیری از آن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2263
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 139
فرمت فایل : word
حجم فایل : 538kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر به بررسی خشونت علیه گروه های آسیب پذیر در چارچوب حقوق ایران پرداخته است. زنان، کودکان و معلولین از جمله اقشار آسیب پذیر محسوب می شوند که برای تمتع و استیفای حقوق انسانی خویش به واسطه موقعیت خاص شان و ناتوانی های فیزیکیشان با مشکلات عمده ای مواجه هستند و مورد بزه دیدگی قرار گرفته اند، این گروه از افراد جزء در سایه حمایت های خاص به نفع ایشان نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند. این حمایت ها از سوی دولت ها در قالب کنوانسیون های مختلف که موضوع آنها اقشار خاص یا آسیب پذیر هستند مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا تلاش شده با توجه به قوانین موجود، خلع های قانونی موجود برای این اقشار جامعه را مشخص، و جهت حمایت بیشتر برای جلوگیری از بزه دیدگی بیشتر تمهدیاتی را به قانون گذاران پیشنهاد دهد. چرا که ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ از اقشار آسیب پذیر اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد آسیب پذیر در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ، با توجه ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت بزه دیدگی، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ، دست یافتنی نمی باشد.

واژگان کلیدی:

اقشار آسیب پذیر، زنان، کودکان، سالمندان، معلولین، حقوق بنیادین بشر، حمایت.

1- مقدمه. 1

2- بیان مساله. 2

1-3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوال های پژوهش.. 6

1-4- سوال اصلی :6

2-4- سوال های فرعی.. 6

5- فرضیه های پژوهش.. 6

1-5- فرضیه اصلی.. 6

2-5- فرضیه های فرعی.. 7

6- روش تحقیق.. 7

7- سازماندهی پژوهش.. 7

فصل اولتعریف مفاهیم، تبیین مبانی نظری و تاریخچه. 9

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعریف مفاهیم. 10

1-2-1- اقشار آسیب پذیر. 10

1-2-1-1- کودک.. 11

1-2-1-1-1- تعریف کودک در اصطلاح. 11

1-2-1-1-2- تعریف کودک در حقوق بین الملل. 11

1-2-1-1-3- تعریف کودک در فقه. 12

1-2-1-2- معلولین. 13

1-2-1-2-1- انواع معلولیت‌ها15

1-2-1-3- زن. 16

1-2-2-3-1- زن در قانون داخلی ایران. 16

1-2-2- تعریف بزه دیده و گستره ی مفهوم آن. 18

1-2-2-1- مفهوم بزه ديده22

1-2-2-2- مباني حمايت از بزه ديدگان. 24

1-2-2-2-1- مبناي هنجاری.. 24

1-2-2-2-2- الغاي سيستم کيفري.. 25

1-2-2-2-3- تقليل بزهکاري.. 25

1-2-2-2-4- مبناي عقیدتي.. 26

1-3- تعریف بزه دیده شناسی حمایتی.. 27

1-3-1-پیدایش و سیر تکاملی بزه دیده شناسی حمایتی.. 28

1-3-2- گستره حمايت از بزه‌ديدگان. 30

1-3-2-1- حمايت از بزه ديدگان در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 30

1-3-2-2- جنبش حمايت از بزه ديدگان در امريکا31

1-3-2-3- حمايت از بزه‌ديدگان در اروپا32

1-3-2-4- جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل. 33

1-3-2-5- حقوق جهانی بزه‌دیدگان در اعلامیه 1985. 35

1-3-2-6- دسترسی به عدالت‌ و رفتار‌ منصفانه‌ در بستر دادرسی عادلانه. 36

1-3-2-7- حمایت‌های شکلی(آیین‌ دادرسی‌مدار‌)در پرتو دست‌رسی به عدالت و رفتار منصفانه‌. 36

1-4- انواع بزه دیدگی بر روی اقشار آسیب پذیر. 38

1-5- علل بزه ديدگي.. 39

1-4-1-عوامل اجتماعي و رواني.. 40

فصل دومجرایم علیه زنان و راههای پیشگیری ازآن.. 42

2-1- مقدمه. 43

2-2- خشونت علیه زنان. 43

2-2-1- انواع خشونت علیه زنان. 46

2-2-1-1- خشونت بر حسب موضوع. 46

2-2-1-1-1- خشونت جنسی:46

2-2-1-1-2- خشونت لفظی.. 46

2-2-1-1-3- خشونت روانی و آزار عاطفی.. 47

2-2-1-1-4- خشونت سیاسی.. 47

2-2-1-1-5- خشونت اقتصادی.. 48

2-2-1-1-6- خشونت فرهنگی (بر مبنای نوع نگاه جامعه):48

2-2-1-1-7- خشونت تبلیغاتی.. 49

2-2-1-2- خشونت بر حسب مکان و زمان. 50

2-2-1-2-1- خشونت در محیط شغلی.. 50

2-2-1-2-2- خشونت خیابانی.. 51

2-2-1-2-3- خشونت در زمان جنگ... 52

2-2-2- عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران. 53

2-2-2-1- قدرت مردان در قانون. 53

2-2-2-2- قدرت مردان در بعد اقتصادی.. 53

2-2-2-3- قدرت مردان در سازمان‌های نظارتی.. 54

2-2-2-4- عدم وجود سازمان‌های حامی و پشتیبانی‌کننده55

2-3- رويکرد قوانين ماهوي ايران نسبت به زنان بزه ديده56

2-3-1-قانون اساسي.. 56

2-3-2-قانون مجازات اسلامي.. 57

2-3-3-قانون مدني.. 57

2-3-5- ابتکارات جدید حکومت در حمایت از زنان بزه دیده59

2-4-پيامدهاي بزه ديدگي و حمايت‌ از‌ زنان بزه‌ ديده‌62

2-4-1-پيامدها‌ و عواقب مادي و اجتماعي جرم‌. 62

2-4-2-حمايت مالي و حقوقي.. 62

2-5- پیشگیریوضعیازبزهدیدگیزناندرجرایمجنسی.. 63

2-6- عواملبزهدیدگیجنسیزنان. 64

2-7- پیش گیری در جرایم جنسی علیه زنان. 66

2-8-نقش سازوکارهای پیشگیری وضعی در کاهش بزه دیدگی جنسی.. 67

2-8-1- اجتناب زنان از وضعیت های جرم زا67

2-8-2- محافظت از زنان به عنوان آماج جرایم جنسی.. 68

2-9- وظايف دستگاه قضائي در مقابل زنان بزه ديده68

فصل سومجرائم علیه کودکان و راههای پیشگیری از آن.. 71

3-1- مقدمه. 72

3-2- کودک از نظر قانون. 72

3-3-1- كودك در معرض خطر. 75

3-3-2- قانون حمايت از كودكان و نوجوانان. 76

3-4- مصاديق كودكان در معرض خطر بزه دیدگی و چگونگي حمايت از آنان با تأكيد بر قوانين. 77

3-4-1-كودكان خياباني.. 78

3-4-2- كودكان در معرض خطر اعتياد. 81

3-4-3-كودكان بي سرپرست.. 83

3-4-4- كودكان در معرض خطر آزار و غفلت.. 87

3-4-5- كودكان در معرض خطر فعاليت يا بهره كشي جنسي زودرس.. 88

3-4-6-كودكان كار. 89

3-5- سن ازدواج برای کودکان. 90

3-6- خلاء قانونی.. 91

فصل چهارم جرائم علیه معلولین.. 93

4-1- مقدمه. 94

4-2- معلولیت و انواع آن. 95

4-2-1- تعریف معلولیت.. 95

4-2-2- انواع معلولیت‌ها96

4-3- بزه دیدگان ناتوان. 97

4-4- حمایت از معلولین در اسناد بین المللی.. 98

4-5- حمایت شکلی از بزه دیدگان ناتوانان. 100

4-5-1- حمایت افتراقی از بزه دیدگان خاص(معلولین). 100

4-5-2- تحلیل بزه دیده شناسی ماده 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری:102

4-5-3- تحلیل بزهدیده شناسی ماده 200 و 201 قانون آیین دادرسی کیفری:103

4-5-4- تحلیل بزه دیده شناسی ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری:104

4-6- گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران در حمایت از معلولین بزه دیده105

4-7- جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 109

نتیجه‌گیری.. 111

منابع. 116

کتاب.. 116

مقالات.. 120

منابع لاتین. 124

Abstract 125

امروزه و در دنیای حاضر باید به این موضوع توجه داشت که مطالعه جرائم، انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی[1] عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است؛ زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر می بایستی عنوان کرد، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا[2] و یا کجروی اجتماعی گویند. (فولادی،1389:1)

به رسمیت شناختن حقوق گروه های آسیب پذیر یکی از پر اهمیت ترین و مهمترین رشته های «حقوق بشر است» و نباید بیان آن را کتمان کرد زیرا این اقشار در کنار سایر مردم به موازات آنها زندگی می کنند و با یکدیگر تلاش در ساخت خانواده و به طبع آن جامعه ای آرام و سرشار از نشاط دارند. پس اهمیت حقوق آنها به وضوح قابل درک و فهم می باشد. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی اقشار آسیب پذیر در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر اقشار آسیب پذیر در کشوری در وضعیت مطلوبی و قابل قبول و احترامی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت و بد رفتاری و بی احترامی آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی چالشهای جدی و پر اهمیت دارد.

بنابراین هرگونه بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر ثمر باشد.

 

[1]. Social Pathology

[2]. Social Deviance

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران