نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

مقاله دو زبانه مدیریت دولتی بررسي تأثيرات معنويت محيط كاري بر رفتار شهروندي بر کارکنان بانک توسعه و تعاون

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 658
زبان نوشتاری : فارسی و انگلیسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : word
حجم فایل : 66

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو تلاش دارد تا معنویت در محیط کار، که از مفاهیم جدید به حساب می آید. و در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسب و کار رواج پیدا کرده را مورد بررسی قرار دهد. لذا، ابتدا ادبیات این مفهوم مورد بازبینی، و سپس با انجام دادن نوعی مفهوم سازی درون گرا از معنویت، برای نخستین بار این از متغیر رفتار شهروندی سازمانی در میان كاركنان ستاد مرکزی بانک توسعه تعاون استفاده می شود. این مفهوم جدید نیز به دلیل توانایی پیش بینی و اثرگذاری بر اثربخشی سازمانی، در دهه اخیر اهمیت زیادی یافته است. هدف از تحقیق بررسي تاثیرات معنويت محيط كاري بر رفتار شهروندي سازماني منابع انساني می باشد.تحقيق انجام شده، توصيفي- پيمايشي مي باشد كه به صورت ميداني مورد بررسی قرار گرفته شده است، و برای جمع آوري ادبيات موضوع از روش كتابخانه اي استفاده گردیده. در جمع آوري داده­ها نيز پرسشنامه اي طراحي شده و جهت پاسخگويي به کليه مديران ارشد، مياني و كارشناسان خبره و حرفه اي بانک توسعه تعاون ارائه شده و با استفاده از نقطه نظرات اين افراد تائید يا عدم تائيد فرضيات مورد بررسي قرار گرفته، روایی پرسشنامهمعنويتمحيطكاريبه طور تقریبی بهميزان93/0ورفتارشهرونديسازماني كاركنانبهميزان 95/0موردتأئيدقرارگرفت.بهمنظورتعيينپايايي، هردوپرسشنامهمربوطبهمعنويتمحيطكاريو رفتارشهرونديسازمانيكاركنان، از روش آلفای کرونباخ استفاده کردیم، بر اساس این روش با استفاده از نرم افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه های معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 98/0 و 96/0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش کارمندان بانک توسعه تعاون شهر تهران و از نوع جامعه محدود است که از 600 نفر از کارکنان ستاد مرکزی بانک توسعه و تعاون ، براساس فرمول کوکران تعداد 234 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحقیق سازگاري صورت پذیرفت . نتایج آزمون فرضیات تحقیق به روش مدل سازی معادلات ساختاری، گویای وجود رابطه معنادار بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

كليد واژه:معنویت ، محیط کار، رفتار شهروندی، سازمانی، کار.

 

Study the Effects of workplace spirituality on organizational citizenship behavior in Bank for Development and Cooperation Ruhollah Shahsavan

Abstract:

This article is an attempt to spirituality in the workplace, which is considered the new concepts. And in recent years has become prevalent in literature and business management to consider. Therefore, the concept of the literature review, and then by doing some kind of introspective concept of spirituality, for the first time this variable as one of the antecedents of organizational citizenship behavior among employees in Bank for Development and Cooperation are considered. This new concept is the ability to predict and influence organizational effectiveness, in recent decades is very important. The purpose of this study was to investigate the effects of workplace spirituality and organizational citizenship behavior is human resources. Research, which is descriptive of the field, and to collect literature library method is used. The questionnaire was designed to collect data and to answer all senior managers, intermediate and professional experts from Bank for Development and Cooperation and the views of the approval or disapproval of the hypotheses examined, roughly the validity workplace spirituality and organizational citizenship behavior of 0.93 to 0.95 level was confirmed. To determine the reliability of the questionnaire related to workplace spirituality and organizational citizenship behavior, the Cronbachs alpha was used, according to this method, using SPSS software, the reliability of workplace spirituality and organizational citizenship behavior, respectively, 0.98 and 0.96 respectively. The population of the Bank for Development and Cooperation and the type of study is limited the examples. The 600 employees of the headquarters Cooperation and Development, based on a sample of 234 randomly selected as samples. Data analysis using the SPSS software compatibility with the methodology adopted. Test hypotheses using structural equation modeling, evidence of a significant relationship between spirituality in the workplace and organizational citizenship behavior.

Keywords: spirituality, work, citizenship behavior, organizational work

بررسي تأثيرات معنويت محيط كاري بر رفتار شهروندي بر کارکنان بانک توسعه و تعاون

چکيده :

Abstract:

مقدمه :

پیشینه پژوهش :

سؤالات اساسی تحقیق :

روش تحقیق:

یافته های تحقیق :

سؤال اول : آيا معنويت محيط کاری بر نوع دوستي كاركنان بانک توسعه تعاون موثر است؟

سؤال دوم تحقیق : آيا معنويت محيط كاري بر وجدان كاركنان بانک توسعه تعاون موثر است؟

سؤال سوم تحقیق : آيا معنويت محيط كاري بر جوانمردی وگذشت كاركنان بانک توسعه تعاون مؤثر است؟

سؤال پنجم تحقیق : آيا معنويت محيط كاري بر رفتار مدني كاركنان بانک توسعه تعاون موثر است؟

نتیجه گیری :

پیشنهادات :

منابع و مآخذ :

شهروندان بعنوان افرادي كه تشكيل دهنده اجتماعات بشري هستند، هر چند در سالهاي نه چندان دور مورد بي توجهي و بي مهري حاكمان و مديران بودند اما امروزه كانون توجه همه كساني هستند كه مي خواهند به نحوي در زندگي انسان نقش داشته باشند. «سياست شهروندان اولويت اول هستند، تا چندي قبل سياست رايج كشورهايي بود كه نگاه خود را از درون بوروكراسي دولتي برگرفته و به بيرون پرداخته بودند» (الواني و دانائي فرد، 1380: 295). رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط ارگان و باتمن در اوايل دهه 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه گرديد. ارگان و باتمن معتقدند كه رفتار شهروندي سازماني رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيما بوسيله سيستم هاي رسمي پاداش طراحي نشده، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارآيي عملكرد سازمان مي شود ( احمدي، 1388: 2). امروزه بيشتر كاركنان در كار خود دلسردي و دلزدگي را تجربه مي كنند كه حاصل كوچك سازي ها، مهندسي مجدد و تعديل و يا اخراج كاركنان در دهه اخير است. رويارويي با اين واقعيت كه برنامه هاي تغيير و بهبود با مداخلاتي از قبيل باز مهندسي، كوچك سازي و مواردي از اين قبيل پارادايم هاي مكانيكي، انتظارات و خواسته هاي سازمان ها را برآورده نمي كنند، سازمانها را بر آن داشته تا در جست و جوي راههاي ديگري براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي باشند .

علاوه بر اين امروزه به نظر مي رسد، كاركنان در هر كجا كه فعاليت مي كنند، چيزي فراتر از پاداش هاي مادي در كار جستجو مي كنند. آنان در جستجوي كاري با معنا، اميد بخش و خواستار متعادل ساختن زندگي شان هستند. سازمانها با كاركناني رشد يافته و بالنده اي رو به رو هستند كه در پي يافتن كاري با معنا و هدفمند و پرورش محيط هاي كاري، با چنين ويژگي هايي هستند. معنويت در كار، توصيف كننده تجربه كاركناني است كه كارشان ارضاء كننده، با معنا و هدف دار است. همچنين تجربه معنويت در كار با افزايش خلاقيت، صداقت، اعتماد و تعهد در كار همراه به بالا رفتن احساس تكامل شخصي كاركنان پيوند مي خورد(رستگار و وارث ، 1387: 75).

از آنجا كه مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از اهميت ويژه اي برخوردار است. امروزه رفتار شهروندي سازماني علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نيز به خود جلب كرده است. رفتار شهروندي سازماني براي هر سازماني مطلوب است، چرا كه با متغيرهاي سازماني مهمي همچون رضايت شغلي، نگه داري سيستم و بهره وري سازماني ارتباط دارد. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه مديران مي‌توانند «رفتار شهروندي سازماني را با ايجاد يا بهبود محيط كاري مثبت پرورش دهند، به جاي آنكه متوسل به زور و اجبار شوند، به فرآيندهاي انتخاب يا استخدام يا جامعه پذيري اتكا كنند تا اين رفتارها را ايجاد نمايند»(مقيمي، 1384: 21). استفاده از این رویکرد عليرغم مزيت هايي كه به همراه دارد، مشكلاتي را نيز به همراه دارد كه به جرأت مي توان گفت مهمترين مشكل به كارگيري آن، ایجاد فضا و جو سازمانی خاص چنین رویکردی می باشد. با توجه به این مهم که امر آموزش می تواند بعنوان اساسی ترین اصل در خصوص استقرار چنين رویکردی تاثیرگذار باشد، بنابراین حرکت سازمان به سوی اهميت قائل شدن به مقوله معنويت محيط كاري می تواند سازمان را در اجرای بهینه چنین رویکردی یاری نماید. با امعان به توضیحات ارائه شده و با اذعان به اين موضوع كه منبع انساني بعنوان عامل اصلي توليد در سازمان قلمداد مي شود و به جرات مي توان گفت قلب تپنده سازمان بشمار مي آيد. مديران و رهبران سازمان مي توانند با بوجود آوردن معنويت در محيط هاي كاري و با استفاده از ابزارهاي غير مادي، بصيرت و تدبير معصومانه در نيروي انساني ايجاد نموده و سازمان را از اين طريق به اهداف اصلي آن نزديك نمايند. از طرفي نيز با ايجاد و تقويت معنويت در محيط هاي كاري مي توان اين احساس را در افراد بوجود آورد كه آنها سازمان را خانواده خود دانسته و خود را عضوي از اين خانواده بدانند.بنابراین این پژوهش به دنبال چرایی این مساله می باشد که تا چه اندازه معنويت محيط كار بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان در بانک توسعه تعاون تاثيرگذار می باشد ؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران