نسل جوان ایران

فنی مهندسی عمرانسازهسازه

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 570
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 83
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.47mb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

زلزله های نزدیک گسل به دلیل داشتن حرکت پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکورد، اعمال نیروی ضربه ای بر سازه های موجود، نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالا و وجود بیشینه شتاب و سرعت و جابجایی بالاتر نسبت به زلزله های دور از گسل، تفاوت های حایز اهمیتی با زلزله های دور از گسل دارند.

در اين مطالعه عملکرد قاب هاي خمشي فولادي در سازه هاي بلند در حوزه نزديک گسل مورد ارزيابي قرار می گیرد. به دلیل کمبود دادههای مربوط به زلزله نزدیک گسل و مرتفع ساختن این مشکل، از روشی جدید برای شبیه سازی زلزله حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن محتوای فرکانسی استفاده می گردد. برای انجام تحلیل ها از سه سازه سه، نه و بیست طبقه دارای سیستم قاب خمشی فولادی پروژه SAC، طراحی شده در لوس آنجلس استفاده می شود. تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي به جهت تعيين سطوح عملکرد و ميزان تغييرشکل اعضاي سازهاي مورد مطالعه، تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديک، بر روي مدل هاي طرح شده انجام می گردد. معیار های مختلف خسارت ازقبیل ماکزیمم تغییر مکان طبقات و تغییر مکان بام به عنوان پاسخ سیستم ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که مشخصات خاص زمین لرزه نزدیک گسل از قبیل اثر جهت داری و اثر تغییر مکان ماندگار، می تواند نیاز لرزه ای قابل توجهی در سازه های مهندسی نسبت به زمین لرزه عاری از پالس سرعت ایجاد نماید.

 واژه های کلیدی:زلزله حوزه نزدیک گسل، جهت داری، جابجایی مانگار، تحلیل تاریخچه زمانی

 

1 فصل اول : کلیات... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 فرضيه ها و سوالات تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقيق.. 6

2 فصل دوم : ادبیات موضوعی... 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 تاریخچه موضوع. 8

3 فصل سوم : مشخصات زلزله نزدیک گسل.. 16

3-1 مقدمه. 17

3-2 اثر جهت داری.. 18

3-3 اثر جابجايي ماندگار22

4 فصل چهارم : روش های تولید زلزله. 26

4-1 مقدمه. 27

4-2 روش شبیه سازی تابع تجربی گرین.. 31

4-3 روش شبیه سازي گسل محدود. 32

4-4 تکنیک کارآمد شبیه سازی شتاب نگاشت در حوزه نزدیک گسل.. 34

4-5 عدم قطعیت در پارامترهای تولید زمین لرزه محتمل آینده37

4-6 شبیه سازی زمین لرزه آینده با در نظر گرفتن عدم قطعیت چشمه. 41

5 فصلپنجم : مطالعه موردی.. 45

5-1 مقدمه. 46

5-2 معرفی سازه ها47

5-3 روش تحلیل سازه ها54

5-3-1 روش تحلیل استاتیکی.. 54

5-3-2 روش تحلیل دینامیکی.. 55

5-4 ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های مورد مطالعه تحت زمین لرزه نزدیک گسل.. 58

6 فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 65

7 منابع.. 68

 

فهرت شکل ها

شکل ‏3‑1: امواج حاصل از گسلش و تولید جهت داری.. 20

شکل ‏3‑2 : ضربه جهت داری در گسل های امتداد لغز و نرمال – مع*****.... 20

شکل ‏3‑3 : پالس موجود در رکورد سرعت در زلزله بم.. 21

شکل ‏3‑4: اثر جهت داری در تاریخچه زمانی سرعت در زلزله 1989 لوماپریتا [28]22

شکل ‏3‑5 : نمودار شتاب، سرعت و جابه جایی مولفه نمادین زلزله نزدیک گسل.. 23

شکل ‏3‑6 : اثر جابجایی ماندگار در تاریخچه زمانی سرعت مولفه موازی با گسل زمین لرزه[7]24

شکل ‏4‑1 : نماي شماتیک از فرآیند برهم نهی امواج منتشر شده از ریز گسل ها در مدل گسل محدود چشمه زمین لرزه[53]33

شکل ‏4‑2 : نمای کلی از مدل سازی گسل و پارامترهای گسلش.... 36

شکل ‏4‑3 : نمونه ای از مدل های چشمه تولید شده برای زلزله سناریو. 42

شکل ‏4‑4 : مقایسه طیف پاسخ زمین لرزه های شبیه سازی شده با زمین لرزه های ثبت شده در 3 ایستگاه نزدیک گسل زمین لرزه نورثریج 1994. خط مشکی نقطه چین نشان دهنده طیف رکورد ثبت شده، خطوط خاکستری نشان دهنده طیف های شبیه سازی شده و خظ مشکی توپر نشان دهنده میانگین طیف های شبیه سازی شده می باشد. 43

شکل ‏5‑1: مشخصات سازه 3 طبقهSAC.. 49

شکل ‏5‑2: مشخصات سازه 9 طبقه SAC.. 50

شکل ‏5‑3: پلان سازه 20 طبقه SAC.. 51

شکل ‏5‑4: قاب سازه 20 طبقه SAC.. 52

شکل ‏5‑5: نمونه ای از تاریخچه زمانی زمین لرزه تولید شده و پالس جهت داری جدا شده از آن (a) تاریخچه زمانی سرعت زمین لرزه تولید شده (b) پالس جهت داری جدا شده از آن (c) زمین لرزه باقی مانده59

شکل ‏5‑6: نمونه ای از تاریخچه زمانی زمین لرزه تولید شده و پالس تغییر مکان ماندگار جدا شده از آن (a) تاریخچه زمانی سرعت زمین لرزه تولید شده (b) پالس جهت داری جدا شده از آن.. 59

شکل ‏5‑7: نتایج تحلیل سازه های 3، 9 و 20 طبقه SAC تحت زمین لرزه های نزدیک گسل در شرایط با و بدون پالس جهت داری (a) میانگین نسبت دریفت و (b) انحراف معیار استاندارد نسبت دریفت طبقات... 61

شکل ‏5‑8: نتایج تحلیل سازه های 3، 9 و 20 طبقه SAC تحت زمین لرزه های نزدیک گسل در شرایط با و بدون پالس تغییر مکان ماندگار (a) میانگین نسبت دریفت و (b) انحراف معیار استاندارد نسبت دریفت طبقات... 63

 

 فهرست جدول ها

جدول ‏4‑1 : عدم قطعیت در پارامترهای مدل چشمه زمین لرزه [58]42

جدول ‏5‑1 مشخصات مودال سازه های 3 ، 9 و 20 طبقه SAC.. 48

جدول ‏5‑2: جدول مشخصات ستون های ردیف A و F سازه 20 طبقه. 53

جدول ‏5‑3: مشخصات جرم وارد شده به قاب سازه ها53

 

بررسي و تبيين ارتعاشات نيرومند زمين در دو شاخه مهندسي سازه (ديدگاه تحليل رفتار سازه) و مهندسي زلزله (ديدگاه تحليل رفتار زمين)، داراي اهميت فراوان است. شايان توجه است كه براي حداقل كردن خسارت حاصل از زلزله هاي بزرگ، نيازمندي به تدوين، تعميم و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات نيرومند زمين، بيش از پيش آشكار گرديده است.

زمین لرزه نزدیک گسل دارای مشخصات ویژه ای است که آن را از زمین لرزه حوزه دور از گسل متمایز می سازد. تجربه زلزله های گذشته نشان داده است که این مشخصات، اثرات قابل توجهی روی نیاز لرزه ای سازه ها وارد می نماید. به ويژه در ركوردهاي سرعت زلزله هاي نزديك گسل، عبارت از وجود سرعت هاي نموي بزرگ زمين، كه در پي پالس هاي بلند مدت شتاب ايجاد مي شود. نمودي از اين اثرات به شكل ايجاد تغيير مكان هاي نوساني بزرگ، كه در ركورد تغيير مكان زمين نيز ديده مي شود. وجود اين مقادير بزرگ در پارامتر هاي حركات زمين در نزديك گسل، مشخصه بارز ركوردهاي زلزله ها نظير زلزله نورتريج، زلزله كوبه، زلزله چي چي تايوان و براي زلزله هاي حوزه نزديك گسل يا به بيان ديگر زلزله هاي با فاصله كم نسبت به گسل لرزه زا مي باشند. با توجه به اینکه بسیاری از شهرهای بزرگ جهان از جمله کلان شهر تهران در معرض زمین لرزه نزدیک گسل قرار دارند، نیاز به شناخت خصوصیات زلزله نزدیک گسل و اثر آن بر سیستم های مهندسی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران