نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر انحلال نکاح بر مهریه

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 799
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 218
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1500

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

قانونگذار در خصوص تأثير انحلال نکاح بر مهریه مواد قانونی را یا به صورت مجمل آورده و یا در اکثر موارد به سکوت بسنده کرده است. هرگاه در عقد نکاح مهریهای (مهر المسمى) تعیین شده باشد و نکاح به موجب طلاق قبل از نزدیکی منحل شود، مهر به موجب آیات و روایات صریح و حکم قانونی تنصیف میشود ولی اگر نکاح به سبب فوت، ارتداد، اسلام آوردن، لعان، تغییر جنسیت منحل شود، آیا مقتضای قاعده ثبوت تمام مهر است یا تنصیف آن و یا به مانند فسخ قبل از نزدیکی و آنچه قائم مقام آن است مقتضای قاعده سقوط مهریه است مگر در جایی که جدایی از ناحیه زوج باشد و با استفاده از مبنای طلاق قبل از نزدیکی گفته شود که مهریه نصف می شود؟ مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان اعتقاد دارند که مقتضای قاعده به واسطه سببیت عقد و عمومات، ثبوت تمام مهریه است و تنصیف مهریه در انحلال قبل از نزدیکی منوط به دلیل خاص است ولی بعضی از فقها معتقدند اگر انحلال نکاح، قبل از نزدیکی باشد مهریه نصف می شود مگر اینکه جدایی از طرف زن باشد. در این تحقیق با بررسی زوایای موضوع و مداقه در نظریات فقها و روح قوانین باب مهر، تنصیف مهر را چه به صورت قاعده مستقل یا فرع از قاعده سقوط مهریه که انحلال از ناحیه زوج را با توجه مبنای حکم طلاق قبل از نزدیکی، سبب تنصيف مهریه می داند، بیانگر یک قاعده عمومی می دانیم.

واژگان کلیدی: انحلال، نکاح، مهریه، تنصيف مهریه

ندارد

انحلال نکاح غالبا به معنای پایان رابطه زوجیت است که اسباب گوناگونی از قبیل فوت یکی از زوجين، ارتداد، اسلام آوردن، لعان، تغییر جنسیت، فسخ، طلاق، بذل مدت، انقضای مدت برای آن قرار داده شده است. هنگامی که نکاح منحل می شود، بحث تصفیه حقوق مالی وغير مالی زوجین از جمله حضانت فرزندان، جهیزیه، نفقه و مهر مطرح می شود. یکی از این موارد مهریه است که باید نسبت به آن تعیین و تکلیف شود و انحلال نکاح درنوع و میزان آن تأثیر بسزایی دارد. قانون گذار در مورد تأثیر اسباب انحلال نکاح بر مهریه در بعض از موارد به تصریح حکم قضیه را مشخص نموده است که عبارتند از:

طلاق قبل از نزدیکی موجب نصف شدن مهریه می شود. در این راستا ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مقرر می دارد «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر پیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد نصف را عینا یا مثلا با قیمتا استراد نماید»

فسخ قبل از نزدیکی موجب سقوط مهریه می شود. در این زمینه ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که مقرر می دارد «هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»

بذل مدت در نکاح موقت از سوی زوج موجب تنصيف مهریه می شود. در این راستا ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی مقرر میدارد «در نکاح موقت هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد»

طلاق قبل از نزدیکی در جایی که مهریه ذکر نشده باشد از موجبات ثبوت مهرالمتعه است، چنانچه ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی عنوان میدارد هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خودر را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

قانونگذار در مورد تأثیر سایر اسباب انحلال بر مهر ساکت است یا به طور مبهم حکم قضیه را مشخص نموده است که عبارتند از:

ا-در جایی که مهریه تعیین شده است و نکاح به سبب فوت، ارتداد، اسلام آوردن، لعان، تغییر جنسیت منحل می شود، بحث در این است آیا انحلال قبل از آمیزش بر میزان مهریه تأثیر می گذارد یا نه؟ به بیان دیگر آیا انحلال قبل از نزدیکی، همانند دخول و انحلال بعد از نزدیکی موجب استقرار تمام مهر میشود و به تبع مقتضای قاعده به سببیت عقد، ثبوت تمام مهر است یا نه؟ با اینکه به مانند طلاق موجب تنصيف مهریه می شود و به تبع باید گفت که انحلال قبل از نزدیکی موجب تنصيف مهریه است و نوع اسباب جدایی در آن اثری ندارد، چنانچه بعضی از فقها به آن تصریح نموده اند؟ یا اینکه به مانند فسخ قبل از نزدیکی و آنچه قائم مقام آن است مقتضای قاعده سقوط مهریه است مگر در جایی که جدایی از ناحیه زوج باشد و با استفاده از مبنای طلاق قبل از نزدیکی گفته شود که مهریه نصف می شود؟

۲-در جایی که مهریه تعیین نشده باشد و به کسی هم تفويض نشده باشد، نکاح به سبب فوت، ارتداد، تعان، تغییر جنسیت منحل شود، بحث در این است که آیا در انحلال قبل از نزدیکی در حالتی که مهری تعیین نمودهاند و تعیین آن را به کسی تفویض ننموده اند، زوجه مستحق مهر است یا نه؟ به بیان دیگر آیا به مانند حالت طلاق قبل از نزدیکی زوجه مستحق مهر المتعه است و این یک قاعده است و در سایر موارد انحلال قبل از نزدیکی هم جاری و ساری است؟ یا اینکه حکم طلاق قبل از نزدیکی یک استثنا ست و نباید آن را به سایر اسباب انحلال نکاح تسری بدهیم؟

٣-در جایی که تعیین مهریه به یکی از زوجین یا ثالث تفویض شده باشد و قبل از تعیین حکم نکاح به سبب نوت، ارتداد، اسلام آوردن، تغییر جنسیت، لعان، فسخ منحل شود، بحث در این است که با انحلال نکاح و قبل از تعیین مهریه با توجه به اینکه تعذر تعیین مهریه پیش نمیآید (به غیر از فوت حاکم) به زوجه چه چیزی تعلق می گیرد؟ آیا به مانند فوت حاکم در فوت قبل از نزدیکی و با توجه به نظریه مشهور فقها به زوجه قبل از دخول مهر المتعه و بعد از دخول مهرالمثل تعلق می گیرد؟ با اینکه به مانند فوت محكوم عليه تأثیری در تعیین مهریه توسط حاکم ندارد و حاکم می تواند حکم کند؟

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران