نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد مقايسة سبك هاي فرزندپروري، سبك هاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيت نوجوانان بزهكار و عادي شهر مشهد سال 1392

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 682
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 123
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 800

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين پژوهش با هدف مقايسه انواع سبك هاي فرزند پروري ، سبك هاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيت در نوجوانان دختر و پسر بزهكار با نوجوانان عادي انجام شد. در اين پژوهش كه به روش علي مقايسه اي يا مورد-شاهد انجام شد، با استفاده از شيوه نمونه گيري در دسترس تعداد 128 نوجوان ( 64 نفر از نوجوانان دختر و پسر بزهكار مستقر دركانون اصلاح و تربيت شهر مشهد به عنوان گروه مورد و 64 نفراز دانش آموزان عادي دخترو پسردبيرستان هاي مشهد به عنوان گروه شاهد ) انتخاب و در بين ( NEO‐FFI پرسشنامه هاي پژوهش ( سبك فرزندپروري بامريند، سبك دلبستگي كولينز و ريد و پرسشنامه شخصيتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل SPSS (Ver آنها اجراء شد و اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار ( 22.0 )با كنترل سن، جنس و تحصيلات نشان داد كه آزمودن يهاي گروه بزهكار در سبك (MANCOVA) كوواريانس چندمتغيري فرزندپروري اقتداري و در سبك دلبستگي نزديكي و همچنين در برون گرايي، مسئوليت پذيري، گشودگي و توافق جويي نمرات پايين تري نسبت به گروه شاهد كسب نمودند. همچنين گروه بزهكار نسبت به گروه بهنجار در روان رنجوري نمرات بالاتري كسب كردند.در بررسي اثرات متقابل عوامل عضويت گروهي (گروه عادي و بزهكار) و جنسيت (دختر يا پسربودن) با كنترل سن و سطح تحصيلات نشان داد كه گروه پسران داراي سابقه بزهكاري ميانگين نمرات سبك MANCOVA نتايج فرزندپروري استبدادي و ويژگي روان رنجورخويي بيشتري دارند؛ در مقابل گروه پسران بدون سابقه بزهكاري نيز ميانگين نمرات سبك دلبستگي نزديكي بيشتري از خود نشان دادند.
كليد واژه ها: سبك فرزندپروري، سبك دلبستگي، ويژگي هاي شخصيت، بزهكاري

ندارد

بزهكاري  كودكان و نوجوانان بعنوان يك اختلال رفتاري و اجتماعي، از ديرباز در جوامع مختلف مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعي، روانشناسي و متخصصين تعليم و تربيت بوده است و جامعه شناسان اين پديده را بعنوان يك مسأله اجتماعي (كه نظم جامعه را تهديد مي كند) پذيرفته اند. مسأله بزهكاري نوجوانان يك مشكل واقعي در جامعه ماست. قطع نظر از اينكه ميزان و شدت بزهكاري هر روز بيشتر شود و يا بدون تغيير بماند، بايد براي از بين بردن شرايط و موقعيت هاي جرم زا، چاره جويي كرد. به بيان ديگر، بزهكاري امروز نوجوانان مي تواند عامل جرايم فرداي بزرگسالان باشد، مگر آنكه براي پيشگيري و جلوگيري از آن  اقدام جدي به عمل آيد (كي نيا، 1370)
خانواده ازجمله عوامل زمينه ساز در بروز رفتارهاي بزهكارانه و ساير اختلالات رفتاري در نوجوانان است.اختلال در عملكرد خانواده موجب اختلال در رفتار اعضاي آن است. كودكان و نوجوانان به دليل آسيب پذيري بيشتر قربانيان اصلي عملكردهاي نامطلوب خانواده اند. سبك تربيتي نامناسب، از هم گسيختگي خانواده و ساير شرايط نامطلوب خانوادگي از جمله عملكردهاي نامناسب خانواده مي باشند. اين كنش هاي معيوب زمينة بروز بزهكاري را در كودكان ونوجوانان فراهم مي آورند. بدين ترتيب خانواده ناسالم زمينه ساز بروز اختلالات رفتاري و بزهكاري در فرزندان اند و خانواده سالم با ايجاد محيطي امن زمينه را براي شكوفايي وسازندگي در فرزندان فراهم مي سازد (ساماني، 1389)
نظريه دلبستگي مبناي نظري قوي را براي درك وجود مشكلات رفتاري و هيجاني در دوران نوجواني در اختيار قرار داده است. بالبي جدايي از مادر را در ايجاد بزهكاري دخيل مي داند؛ زيراكودكان با دلبستگي ناسالم، محيط شان را به عنوان يك محيط متزلزل و تهديدكننده دريافت مي كنند، سپس هنجارهاي جامعه تنزل پيدا كرده و به تدريج افراد از لحاظ عاطفي-هيجاني از جامعه اي كه به آن تعلق دارند جدا مي شوند.
1993 ) نشان داد نوجواناني كه به والدين خود دلبسته بوده و آنهايي كه زمان بيشتري را با خانواده ) نتايج پژوهش لاريت سن  سپري مي كردند، سطوح پايين تري از رفتارهاي بزهكارانه را نشان دادند اما، نوجواناني كه دلبستگي ضعيفي با والدين داشته و .( زمان كمتري را با والدين و خانواده سپري كردند بيشتر در معرض بزهكاري قرار داشتند (نقل از مشهدي، 1388 علاوه بر نقش خانواده، شخصيت فرد هم عاملي است كه همواره بر زندگي او تاثير مي گذارد و حتي رفتار و مناسبات فرد تحت تاثير شخصيت وي مي باشد. بسياري از روان شناسان علل جرم را بر حسب نقش شخصيت مجرم توجيه مي كنند، آنان بر اين باورند كه برخي از شخصيت ها بيشتر از سايرين به تبهكاري و جرم گرايش دارند. بنابراين آگاهي از ويژگي هاي شخصيتي، براي مقابله مؤثر با مشكلات زندگي مفيد وسودمند است. ازآنجائي كه ويژگي هاي شخصيتي عميقاً با نحوة ادراك و تفسيرفرد از جهان و واكنش او به رويدادهاي استرس زا مرتبط است، طبيعي است برخي ويژگي هاي شخصيتي از ويژگيهاي ديگر انعطاف پذيرترند. افرادي كه داراي ويژگيهاي شخصيتي انعطاف ناپذير مي باشند و همچنين كساني كه نمي توانند پاسخهاي خود را با تقاضاي يك موقعيت خاص منطبق سازند فاقد مهارت هاي زندگي بوده و بدترين واكنشها را به زندگي نشان مي دهند (كلينيكه، 1386)
انواع نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل فقر، تورم و گدايي، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ساير عوامل محروميت زا، زمينه ي مساعد براي ارتكاب جرم را فراهم مي كنند لذا پيچيدگي عوامل موثر در پديده ي بزهكاري باعث شده است كه هر گروه از محققان آن را از ديدگاهي خاص بررسي كنند. روان شناسان و روان پزشكان از ديدگاه روان شناختي، حقوق دانان از ديدگاه جرم شناسي و مسايل كيفري، پزشكان و زيست شناسان از نظر عوامل موثر زيستي و بالاخره جامعه شناسان از ديد آسيب شناسي اجتماعي نظر مي كنند. در اين پژوهش سعي برآن است تا ضمن بررسي نقش عواملي چون سبك فرزندپروري، سبك دلبستگي و ويژگي هاي شخصيت در احتمال وقوع اعمال بزهكارانه و رفتار هاي ضد اجتماعي در آزمودني ها،گامي رو به جلو در جهت هموار كردن مسائل و مشكلات آنان برداشته شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران