نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه دکتری بهزیستی روان شناختی کودکان مبتلا به اتیسم و مادران و عوامل موثر در آن: ارائه الگوی علی مبتنی بر رابطه ویژگی های مادر و کودک

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 658
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 282
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2800

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل مربوط به کودک (اتیسم بهر و سازگاری اجتماعی کودک)، عوامل مادری تنيدگی والدینی، راهبردهای مقابله و رابطه والد - کودک) و عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی (استیگمای درونی شده حمایت اجتماعی غیررسمی و جهت گیری مذهبی) بر بهزیستی روانشناختی مادران کودکان اتیسم و نیز بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این عوامل از طریق بهزیستی روانشناختی مادر بر بهزیستی روانشناختی کودکان اتیسم در شهرهای اصفهان و شهرکرد بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان اتیسمی بود که در مراکز آموزش ویژه این کودکان در شهرهای اصفهان و شهرکرد تحت آموزش بودند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۹۵ نفر به روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس، استفاده شد. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای سلامت عمومی (GHQ)، بهزیستی روانشناختی ریف (PWBR)، کیفیت زندگی کودکان (Pedaol)، مقیاس درجه بندی اتیسم گلیام (GARS)، سازگاری اجتماعی واینلند، تنیدگی والدینی - فرم کوتاه (PS)، راهبردهای مقابله ای (CRI)، ارتباط والد - کودک (PCRI)، استیگمای درونی شده در مادران، محقق ساخته و جهت گیری مذهبی آلپورت استفاده شد. روشهای آماری مورد استفاده، شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی به روش مدل سازی معادله ساختاری بود. یافتهها نشان داد که عوامل مؤثر معنادار بر بهزیستی روانشناختی کودک، سازگاری اجتماعی واتیسم بهر کودک است و عوامل دیگر نه به طور مستقیم و نه غیرمستقیم از طریق میانجی گری بهزیستی روانشناختی مادر بر روی بهزیستی کودک، تأثیر معنادار ندارد. هم چنین نتایج نشان داد که عوامل سازگاری اجتماعی کودک، تنیدگی والدینی، راهبردهای مقابله، رابطه والد - کودک، استیگمای درونی شده و حمایت اجتماعی بر روی بهزیستی مادر به طور مستقیم و مجزا تأثیر دارند. در بین عوامل مادری در ارتباط با هم، راهبردهای مقابله به طور مستقیم و تنیدگی والدینی و رابطه والد ۔ کودک از طریق راهبردهای مقابله بر بهزیستی روانشناختی مادر تأثیر دارد. حمایت اجتماعی و استیگمای درونی شده به طور مجزا و مرتبط با هم بر روی بهزیستی روانی مادر تأثیر می گذارند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که از بین عوامل مؤثر، سازگاری اجتماعی کودک، راهبردهای مقابله ای مادر، حمایت اجتماعی و استیگمای درونی شده، تأثیر به سزایی در بهزیستی روانشناختی کودکان اتیسم و مادران آنها دارند. بنابراین این عوامل می تواند در برنامههای آموزش ارتقای سلامت روانی خانوادههای کودکان اتیسم، به عنوان اهداف آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژهها: بهزیستی روانشناختی، کودکان اتیسم، مادران، اتیسم بهر، سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، تنیدگی والدینی، رابطه والد-کودک، حمایت اجتماعی، استیگمای درونی شده، جهت گیری مذهبی

ندارد

بهزیستی در لغت به معنای زندگی همراه با سلامتی وشادی است(هورنی بای ،۲۰۰۴).این مفهوم در اصطلاح علمی برای توصیف سلامت عمومی و کیفیت زندگی به کار برده می شود. بهزیستی روانشناختی اشاره به سلامت روانی مثبت دارد. تحقیقات نشان داده است که بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند بعدی است (فیلیپس ۲۰۰۶; ریف و همکاران، ۲۰۰۶)، که از طریق ترکیب تنظیم هیجانی، ویژگیهای شخصیتی، هویت و تجربه زندگی رشد می یابد. دینر ولو كاس سه بعد عواطف مثبت، عواطف منفی و رضایت را برای بهزیستی روانشناختی مطرح کردند. آنها عواطف مثبت و منفی را دو بخش متمایز معرفی کردند و افراد با حداکثر شادی ورضایت را دارای بالاترین درجه بهزیستی روانشناختی مطرح کردند (به نقل از فیلیپس، ۲۰۰۶).ریف یکی از مهمترین نظریه پردازان در این زمینه بر اساس بررسی گسترده و عمیقی بر روی نظریههایی چون گستره زندگی اریکسون، نظریه های بالینی بر روی رشد شخصی مازلو، راجرز و آلپورت، و معیارهای سلامت روانی مثبت ارائه شدهتوسط جهودا و همچنین دیدگاه شخصی خودش که مبتنی بر تحقیقات گسترده و دقیق بر روی تحول در طی دوران زندگی بود، چهار چوب نظریه بهزیستی روانشناختی مثبت را مطرح کرد(ریف،۱۹۹۶).وی بحث کرد که همه این نظریهها شامل ملاکهای مثبت برای عملکرد روانی مثبت دارند. مهمترین شباهت این دیدگاهها تاکید بر بهزیستی به جای بدزیستی (رنجدید گی) است. در حقیقت این دیدگاه الگوی جدیدی از سلامت را بر اساس این مفهوم که سلامتی نه تنها فقدان بیماری نیست، بلکه حضور چیزهای مثبت هم هست، ارائه داد. وی بهزیستی روانشناختی را چیزی فراتر از شادمانی و رضایت عنوان کرد و آن را دارای شش بعد پذیرش خود، روابط مثبت بادیگران، خودمختاری"، تسلط بر محیط زندگی هدفمند و رشد شخصی مطرح کرد(ریف و همکاران، ۲۰۰۶;ريف، ۱۹۹۶).

در طی پنجاه سال گذشته علاقه فراوانی به مطالعه علمی ناتوانیها در مورد علل و ویژگیهای ناتوانیهای مختلف واستفاده از مداخلههای مختلف پزشکی، جامعه شناسی و روانشناسی بر اساس این دانش به وجود آمده است. همچنین دیدگاه در مورد افراد ناتوان تحت تاثیر جریانهای حقوق بشر تغییرات مثبت کرده است. همه افراد ناتوان حق دارند که زندگی در خور داشته باشند، از زندگی لذت ببرند، حداقل رنجدید گی روانی و حداکثر تعالی روحی (از شادمانی تا خودشکوفایی) را تجربه کنند. اهمیت این مساله در مورد کودکان با نیازهای خاص و خانوادههای آنها مضاعف میشود. تحقیقات نشان داده است، که هیچ یک از فشارزاهای معمولی در خانواده نمی تواند به اندازهی فشارزایی مثل داشتن یک فرزند با نیازهای خاص تاثیر شدید و دائمی بر خانواده داشته باشد و خانواده را در معرض پیامدهای بهزیستی روانشناختی پایین قرار دهد (بنسون ،۲۰۰۹ رودریگ، مورگان و گفکن، ۱۹۹۰).

یکی از شدیدترین ناتوانیها که کودکان خردسال را مبتلا می سازد، اختلال اتیسم است که همهی جوانب تحولی کودک را به طور منفی متاثر می سازد (و ثربای و پریزانت، ۲۰۰۰). اتیسم یکی از اختلالهای تحولی فراگیر است که در نوزادی پدیدار میشود. اختلال تحولی فراگیر شامل آشفتگی شدید در تحول شناختی، اجتماعی، رفتاری و هیجانی است که مشکلات عمده ای را بر سر راه فرایند تحول ایجاد می کند.سه ویژگی عمده تشخیصی اتیسم عبارتند از اختلال کیفی در تعامل اجتماعی؛ ۲) اختلالهای شدید در ارتباط و ۳) الگوهای محدود، تکراری و قالبی (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰، به نقل از بنسون، ۲۰۰۹). داشتن یک کودک مبتلا به اختلالات رشدی آنقدر استرس آمیز است که بهزیستی روان شناختی و جسمی مراقبین را به طور چشم گیری تحت تاثیر قرار میدهد (امرسون، ۲۰۰۳). عملکرد و بهداشت روانی کودکان نیز می تواند نتیجهی نادیده انگاشتن بهداشت روانی مراقبين آنها باشد (آبدو تو و همکاران، ۲۰۰۴). شواهد محکمی وجود دارد که مادران کودکان با اختلالات رشدی مانند اختلالات طيف اتیسم و ناتوانی های رشدی نسبت به مادران دیگر میزان بالاتری از مشکلات بهداشت روانی دارند (بیلی و همکاران، ۲۰۰۷). در عین حال شواهدی از پراکنش گسترده در سطح مشکلات بهداشت روانی که توسط مادران کودکان ناتوان تجربه میشود، وجود دارد (دیویس و کارتره ۲۰۰۸ سایر و همکاران، ۲۰۰۹). همچنین توانایی والدین در پاسخ موفقیت آمیز به مشکلات فرزندان مبتلا به اتیسم آنها به طور چشمگیری متفاوت است. یعنی در حالی که بعضی والدین مشکلات سلامت روانی زیادی را تجربه میکنند، بعضی دیگر خیلی کمتر دچار این مشکلات می گردند (بنسون و کارلوف، ۲۰۰۹). حتی بعضی تحقیقات نشان دادهاند که بسیاری از والدین فواید مثبتی در نتیجه پرورش یک کودک مبتلا به اتیسم با دیگر ناتوانیها به دست میآورند که از جمله رشد شخصی، بهبود رابطه با دیگران، و افزایش صبر و همدلی است (کنهام، سوفرونوف، وسميوس ۲۰۰۷،۲). با این که در پرورش یک کودک اتیسم، چالش های رفتاری زیادی وجود دارد، والدین و دیگر اعضای خانواده ممکن است این طریق را به شیوهی مثبت بنگرند. آنها ممکن است به این دیدگاه دست یابند که داشتن یک کودک اتیسم یک تجربهی چالش برانگیز است که آنها را به سمتی ارتقا میدهد که نظام های ارزشی و باوری خود را تغییر داده و در نتیجه زندگیشان را به شیوهی نوینی بنگرند (گرین ، ۲۰۰۷). وی مطرح کرد که والدین در عین حال که ممکن است دیدگاه منفی مبتنی بر اضطراب ناشی از فرزند پروری کودک او تیسم داشته باشند، اما ممکن است دیدگاه های مثبتی نیز مبتنی بر اثرات مثبت داشتن کودک اتیسم در خانواده نیز داشته باشند. شناسایی سطوح مختلف بهداشتی روانی تجربه شده توسط مادران، مطالعات را به این سمت سوق داده است که به دنبال شناسایی عوامل خطر و حمایتی برای این پراکندگی باشند(آیریس و سیلور، 1996، هسل،‌ روز، ومکدونالد، 2005)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران