نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی تربیتی

پایان نامه بررسی نقش واسطه گري انگیزش تحصیلی در رابطه ي بین خودکارآمدي و اهمال کاري تحصیلی دانش آموزان دوره ي راهنمایی شهر شیراز

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 682
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 142
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1290

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گري انگیزش تحصیلی در رابطهي بین خودکارآمدي و اهمال کاري تحصیلی دانشآموزان دوره ي راهنمایی شهر شیراز بود. هدف دیگر، بررسی اثر جنسیت و پایه ي ، کلاسی بر متغیرهاي مورد پژوهش بود. بدین منظور پرسشنامه هاي خودکارآمدي سالدو و شافر 2007 انگیزش تحصیلی بحرانی ( 1388 ) و اهمالکاري تحصیلی شر و استرمن ( 2002 )، به 481 دانشآموز ( 217 دختر و 264 پسر) که به روش نمونهگیري خوشهاي تصادفی چند مرحله اي انتخاب شده بودند، ، ارائه شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و همبستگی بین نمره کل و گویه ها و نیز به کارگیري تحلیل عامل مطلوب بود. براي تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، روش تحلیل مسیر به شیوه ي باورن و کنی و نیز آزمون تحلیل واریانس دو طرفه استفاده گردید. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی خودکارآمدي تحصیلی، خودکارآمدي اجتماعی، خودکارآمدي عاطفی با انگیزش درونی مثبت و معنی دار و با اهمال کاري تحصیلی منفی و معنی دار بود. رابطه ي بین انگیزش درونی و انگیزش بیرونی منفی و معنی دار و رابطه ي هر یک با با اهمال کاري تحصیلی به ترتیب منفی و معنی دار و مثبت و معنی دار بود. هم چنین خودکارآمدي تحصیلی با انگیزش بیرونی رابطه ي منفی و معنی داري داشت. علاوه بر این، انگیزش بیرونی و انگیزش درونی در رابطه ي بین خودکارآمدي تحصیلی و خودکارآمدي عاطفی با اهمال کاري تحصیلی نقش واسطه اي داشتند. نتایج تحلیل واریان نیز حاکی از تفاوت معنیدار بین میانگین نمرات دختران و پسران در خودکارآمدي عاطفی، انگیزش تحصیلی نمرهي کل و انگیزش بیرونی بود. بین پایه هاي تحصیلی نیز تفاوت معنی داري در خودکارآمدي تحصیلی و انگیزش تحصیلی نمرهي کل، انگیزش در و نیو اهمال کاري تحصیلی به دست آمد.

کلیدواژه: خودکارآمدي،انگیزش تحصیلی،اهمال کاري تحصیلی(تعلل)،نقش واسطه گري،دانش آموزان دوره ي راهنمایی.
ندارد

از جمله مسائل مهم در حوزهی آموزش و پیشرفت تحصیلی، توجه به ابعاد روانشناختی است. یکی از این ابعاد که برگرفته از نظریهی یادگیری اجتماعی بندورا است، مفهوم خودکارآمدی است. خودکار آمدی به قضاوت افراد دربارهی تواناییهایشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص اشاره دارد (بندورا، ۱۹۷۷). طبق این نظریه، باورهای خودکارآمدی بر انتخاب های افراد و فرایند اعمالی که دنبال میکنند تأثیر می گذارد. افراد گرایش به انجام کارهایی دارند که در آنها احساس قابلیت و اطمینان می کنند و از کارهایی که احساس می کنند توانایی انجام آنها را ندارند، اجتناب می ورزند. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که افراد تا چه اندازه انرژی صرف فعالیتهای خود می کنند و چه مقدار در برابر موانع مقاومت می نمایند (پاجارس، ۲۰۰۵).

کسانی که خودکارآمدی بالایی دارند هدف های چالش برانگیز و بالاتری را برمی گزینند، به خود اطمینان و باور بیشتری دارند، کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان میدهند، یادسپاریشان بهتر است و راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار میبرند و سرانجام کارکردشان نیز بهتر است. ولی کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند، به آسانی در برخورد با موانع و یا شکستها دلسرد میشوند و دست از تلاش می کشند. در حقیقت خودکارآمدی نقشی میانجی را در پیوند میان کنش های شناختی بازی می کند. هم چنین خودکارآمدی زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد، پیش بینی کنندهی بهتر و دقیق تری برای پیشرفت و موفقیت تحصیلی خواهد بود (بندورا، کاپرارا، باربارانلی، گربينو و پاستورلی، ۲۰۰۳).

یکی از سازههای مرتبط با خود کارآمدی، انگیزش تحصیلی است که از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی میباشد. وقتی در سیستم آموزشی مشکلاتی همچون افت تحصیلی رخ میدهد، انگیزه ی تحصیلی یادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم شناسایی میشود. در نظریههای انگیزشی، انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار میرود (بال، ۱۹۷۷ ترجمهی مسدد، ۱۳۷۳)

منبع انگیزش به درون فرد یا به محیط بز می گردد. انگیزش درونی همان انگیزش دست زدن به یک فعالیت به خاطر خود آن فعالیت است. کسانی که انگیزش درونی دارند، به خاطر این روی تکالیف کار می کنند که آن را خوشایند می دانند. برای آنان انجام تکلیف به خودی خود پاداش است و نیاز به پاداش آشکار و دیگر الزامات محیطی و بیرونی نیست. انگیزش بیرونی انگیزشی است جهت انجام کاری که وسیلهای برای هدفی دیگر است. افرادی که با محرکهای بیرونی برانگیخته میشوند، از آنجا که اعتقاد دارند مشارکت منجر به پیامدهای مطلوبی از قبیل پاداش، تمجيد معلم، یا اجتناب از تنبیه خواهد شد، روی تکلیف کار می کنند. . بعضی گفته اند ممکن است انگیزش درونی و بیرونی در دو انتهای یک پیوستار قرار داشته باشند که در یک انتهای آن انگیزش درونی و در انتهای دیگر آن انگیزش بیرونی است. اما در حقیقت هیچ ارتباط خودبهخودی بین انگیزش بیرونی و درونی وجود ندارد. برای یک فعالیت مشخص، یک فرد ممکن است در هر دو بالا، در هر دو پایین، در هر دو

متوسط، یا در یکی بالا و در دیگری متوسط یا پایین باشد. صحیح تر این است که تصور شود انگیزش درونی و بیرونی مانند پیوستارهای جداگانه و هر کدام از بالا تا پایین امتداد دارد (پینتریچ و شانک، ۲۰۰۲)

انگیزش درونی و بیرونی وابسته به زمان و موقعیت اند. آنها افراد را در نقطهای معین از زمان و در پیوند با یک فعالیت ویژه مشخص می کنند. فعالیتی یکسان میتواند برای افراد مختلف به طور درونی و یا بیرونی برانگیزاننده باشد. از آنجا که انگیزش درونی بیشتر به موقعیت وابسته است، میتواند به یکباره تغییر کند. بسیاری از چیزهایی که کودکان آن را جالب میدانند به تدریج با بزرگ شدنشان، جاذبهی خود را از دست میدهند. تغییرات ناگهانی در سطح انگیزش درونی نامعمول نیست. دانش آموزان می توانند به دلایل درونی یا بیرونی یاد بگیرند. در حقیقت یادگیری، انگیزش درونی را افزایش میدهد. به موازات افزایش رشد، دانش آموزان پیشرفت هایشان را ادراک می کنند و احساس کارآمدی بیشتری در مورد یادگیری خود پیدا میکنند. خودکار آمدی نیز افزایش یافته و با انتظارات پیامدی مثبتی که از نتایج عملکرد خود دارند، انگیزش درونیشان افزایش یافته و منجر به یادگیری بیشتر میشود (پینتریج و شانک، ۲۰۰۲)

کار کردن روی یک تکلیف به خاطر انگیزش درونی نه تنها لذتبخش است، بلکه شواهدی نیز وجود دارد که انگیزش درونی در همهی سطوح کلاسی به طور مثبت با یادگیری، پیشرفت و ادراک شایستگی و به طور منفی با اضطراب رابطه دارد (گاتفرید، ۱۹۹۰)

از دیگر متغیرهایی که تأثیر زیادی بر کارکردهای شناختی افراد دارد، و با انگیزش وخودکارآمدی نیز در ارتباط است، اهمال کاری تحصیلی میباشد. از نظر روانشناسی، اهمال د کاری (تعلل) عبارت است از «به تأخیر انداختن کار». یعنی کاری را که باید امروز انجام دهید، به هر دلیل منطقی و غیر منطقی به فردا واگذار کنید. اهمال کاری رفتار فراگیری بین افراد جامعه در سطوح مختلف سنی، از افراد عادی گرفته تا افراد فرهیخته است. به عقب انداختن کارها نزد اکثر افراد رایج میباشد و مردم مانند بسیاری از عاداتی که میدانند مضر و زیان آور است، انجام میدهند و از کنار آنها بی توجه می گذرند. هم چنین اهمال کاری بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان و فرایند یادگیری- یاددهی تأثیر زیان آوری دارد (اليس و کناس ۲،.۱۹۷۷)

خودکارآمدی نقشی محوری در خود گردانی حالات هیجانی دارد. باور به ناتوانی در اثرگذاری بر شرایطی که به طور معناداری بر زندگی فرد اثر دارد، احساس پوچی، غمگینی بیهودگی و آسیب پذیری نسبت به رویدادهای فشارزا را برمیانگیزاند. هنگامی که افراد خود را در به دست آوردن پیامدهای با ارزش ناتوان میبینند، افسرده میشوند. قضاوت فرد در مورد کارآیی خود، هستهی اصلی احساس بی کفایتی است (موریس، ۲۰۰۲)، و از این نظر باور خودکارآمدی ضعیف با انگیزش پایین مرتبط است و زمینه را برای اهمال کاری مهیا می کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران