نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۵ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 699
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 192
فرمت فایل : word
حجم فایل : 112kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت مي‌گيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد.

بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود.

از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.

گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد.

با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

عنوان صفحه

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول كليات ................................................................................................................................ 7

مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامي........................................................................ 13

گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران....... 17

مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات

انتظامي ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي................................... 21

الف) مفهوم جرايم بهداشتي............................................................... 21

ب) مفهوم جرايم درماني .................................................................. 23

ج) مفهوم جرايم دارويي.................................................................... 25

گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي............... 26

الف) عنصر قانوني ............................................................................ 27

ب) عنصر مادي ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوي ............................................................................... 31

 

فهرست ب

گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي .... 34

الف) تعريف تخلفات انتظامي ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي .................................... 38

مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم 41

گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي

حقوق جزاي اختصاصي .......................................................................... 41

گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.............. 43

فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي..... 49

مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي............................................................ 50

گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط............................................... 51

الف) جرايم عليه بهداشت عمومي........................................................ 51

ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي ......................................... 55

ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد

خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي................................................ 59

گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.............................................................. 62


فهرست ج

الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي.......................... 63

ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ............... 72

مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني.............................................................. 78

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني ...... 79

گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران ................ 89

گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي.................. 96

گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي ...... 106

مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي 113

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي ..................... 114

گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي.............................. 117

گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي ............ 125

فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم................................................ 135

مبحث اول مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.............................. 136

گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران............................................... 138

فهرست د

گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

در قانون تعزيرات حكومتي...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات

در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي ....................................................... 153

الف) تخفيف مجازات...................................................................... 153

ب) تشديد مجازات......................................................................... 154

ج) تبديل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

و نحوة حل اختلاف در صلاحيت.............................................................. 159

گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت............................................................................................ 161

نتيجه گيري 176

منابع و مآخذ....................................................................................................... 179

نمودار آماري....................................................................................................... 183

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران