نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی و اهمیت صدور اسناد الکترونیک در حقوق داخلی و بین الملل

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ دی ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 3651
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 141
فرمت فایل : word
حجم فایل : 327kb

قیمت فایل : 65,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی اهداف و اصول حاکم بر صدور اسناد ثبت آنی(با تاکید بر حقوق داخلی و بین الملل) می باشد. در این شیوه، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذی می شود و در واقع خصوصیات سندکاغذی با منطق مخصوصی که در فضای الکترونیکی وجود دارد، بازسازی و هماهنگ می گردد. از دیدگاه حقوقی، قواعد عمومی راجع به « سند الکترونیکی» و« داده پیام»، نسبت به « سند تجاری الکترونیکی» نیز اجرا می شود. سند ثبتی از حیث تشریفات شکلی تجاری، تفاوت عمده ای با سند تجاری کاغذی ندارد، اما از این جهت که در فضای مجازی تولید می شود، کاملا با آن متفاوت است و باید با تکیه بر فناوری های پیشرفته ی جدید همچون امضای دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، به ایجاد سندی مطمئن و اصیل که اعتماد تاجران را بر می انگیزد، اهتمام ورزید. از دیدگاه قواعد ادله اثبات دعوی، سند تجاری الکترونیکی معادل سند کاغذی بوده و متناسب با فناوری بکار رفته در تولید آن، دارای ارزش اثباتی می باشد. مقررات بین المللی نیز موجودیت و ارزش اثباتی سند تجاری الکترونیکی را می پذیرند و قواعد مربوط به داده پیام را نسبت به آن اجرا می نمایند. در زمینه سند تجاری الکترونیکی باید مقررات و زیرساخت های موجود، بیش از پیش اصلاح و ترمیم شوند تا عرصه ی مناسب برای پذیرش هرچه بیشتر سند تجاری الکترونیکی در میان تاجران فراهم گردد.

کلمات کلیدی:

اسناد ثبتی آنی، داده پیام، امضای الکترونیکی، سند الکترونیکی، اسناد ثبتی، دلیل الکترونیکی

1- مقدمه:1

2- بیان مسئله. 4

3- اهمیت موضوع:5

4- اهداف تحقیق.. 5

5- سوال های پژوهش:6

5-1- سوال اصلی:6

5-2- سوال فرعی:6

6- فرضیه های پژوهش:6

6-1- فرضیه اصلی:6

6-2- فرضیه فرعی.. 6

1-6- سازماندهی پژوهش:7

فصل اول(تاریخچه، تعریف مفاهیم و تبیین مبانی نظری). 8

1-1- مقدمه. 9

1-2- تعریف ثبت... 10

1-2-1- ثبت در لغت... 10

1-2-2- ثبت در اصطلاح حقوقی.. 10

1-3- تعریف سند. 10

1-3-1- معنای لغوی سند. 10

1-3-2- سند در حقوق مدنی.. 10

1-3-3- سند در حقوق ثبت... 11

1-3-4- لزوم ثبت اسناد. 11

1-3-4-انواع سند. 13

1-3-4-1- سندرسمی.. 13

1-3-4-2-سند عادي.. 13

1-3-4-3-سند الکترونیکی.. 14

1-3-4-4- ثبت الکترونیکی.. 14

1-4- ثبت سنتی و الکترونیکی.. 15

1-4-1- جایگاه ثبت سنتی.. 15

1-4-2- ثبت اسناد الکترونیکی.. 15

1-4-3- ثبت آنی.. 17

1-4-4- تطبیق عملکرد ثبت سنّتی و ثبت آنی.. 18

1-5- تعریف امضاء ی الکترونیکی :19

1-5-1- تعریف امضاء ی الکترونیکی اتحادیه اروپا :19

1-5-2- تعریف امضاء ی الکترونیکی در ایران. 20

1-5-3-مزایای امضاء الکترونیکی :20

1-5-4-اعتبار اسناد :21

1-6- نظام‌های حقوقی.. 22

1-6-1- منشا و مبانی یک نظام حقوقی.. 25

1-6-1-1- حقوق روم. 25

1-6-1-2- حقوق آلمان (فرانسه)27

1-6-1-3- حقوق شمال اروپا27

1-6-1-4- کامن لا. 27

1-6-1-5- حقوق سوسیالیستی.. 27

1-5-1-6- حقوق خاوردور. 28

2-6-1-7- حقوق اسلامی.. 28

1-7- سیستم کاداستر. 31

1-7-1- مزایای سیستم کاداستر. 32

1-7-1-1- مزیت در روش... 32

1-7-1-2- مزیت در هدف.. 33

1-7-1-3- مزیت در ماهیت... 34

1-7-2- امضاء الکترونیکای .سینگ... 36

1-7-2-1- مفهوم امضاء. 36

1-7-2-2- مفهوم امضاء الکترونیک... 37

1-7-2-3- ارزش اثباتی امضاء ی الکترونیکی.. 39

1-7-2-4- تعارض دلایل امضاء ی الکترونی باسایردلایل.. 39

1-7-2-5- انواع امضاء ی الکترونیکی.. 40

1-7-2-5-1- امضاء الکترونیکی مطمئن.. 41

1-7-2-5-2- امضاء دیجیتال. 41

1-7-2-6- گواهی امضاء الکترونیکی(مستندسازی امضاء ی الکترونیکی)43

1-7-2-7- مراجع صدورگواهی امضاء الکترونیکی وساختارآن. 44

1-7-3- استعلام. 44

1-7-4- تاریخچه استفاده از اسناد ثبتی الکترونیکی.. 44

1-7-4-1- راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 44

1-7-4-1-1- مدیریت تحت وب املاک وکاداستر. 44

1-7-4-1-2- معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی.. 45

1-7-4-2- تاریخچه کاداستر. 45

1-7-4-3- اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است... 47

1-7-4-4- نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی.. 47

1-7-4-5- نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت... 48

1-7-5- مزایای سیستم کاداستر. 48

1-7-5-1- تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی.. 48

1-8- تاریخچه نظام ثبت املاک.. 49

1-8-1- تاریخچه نظام ثبت املاک در ایران. 49

1-8-2- تاریخچه نظام ثبت املاک در نظام جهانی.. 50

فصل دوم(قواعد حاکم بر اسناد ثبتی آنی در حقوق داخلی). 53

2-1- مقدمه:54

2-2- سازمان ثبت اسناد و املاک ایران. 55

2-2-1- ساختار و تشکیلات.. 55

2-2-2- وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک كشور. 55

2-2-3- سیاستهای كلی سازمان ثبت اسناد و املاک كشور. 57

2-2-4-اهداف حقوق ثبت در نظام حقوقی.. 58

2-3- جایگاه سند الکترونیکی در حقوق ایران. 59

2-3-1- تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه. 61

2-3-1- وظایف قانونی سازمان ثبت در جهت الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 64

2-3-2- روند تنظیم الکترونیکی اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی ایران. 67

2-4- قضازدایی در حقوق ثبتی ایران. 68

2-5- نقش آثار ثبتی کاداستر در قضازدایی.. 69

2-5-1- ایجاد پایگاه داده های زمین.. 69

2-5-2- مستندسازی اطلاعات زمین.. 70

2-5-3- تضمین ضریب امنیت زمین.. 70

2-5-4-1- ایجاد ادبیات قضایی مشترك.. 71

2-5-4-2- تحقق خدمات حقوقی کارآمد. 72

2-6- راهبردهای ثبت نوین در دفاتراسناد رسمی و تأثیر آن بر قضا زدایی.. 73

2-6-1- دریافت استعلامات دفاتر رسمیبه صورت سیستمی.. 73

2-6-1-1- جلوگیری از جعل.. 73

2-6-1-2- جلوگیری از ارتشاء. 74

2-6-1-3- جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی.. 74

2-6-2- ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی.. 75

2-6-2-1- کاهش زمینه جعل.. 75

2-6-2-2- سرعت در تحویل و تثبیت خلاصه معاملات.. 76

2-6-2-3- عدم اشتباه در تنظیم اسناد. 76

2-6-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار. 77

2-7- جایگاه سندالکترونیکی درحقوق ایران. 77

2-8- آثار اسناد الکترونیکی در حقوق ایران. 81

2-7-1- ويژگيهاي سند رسمي در ماده 1287 ق.م. 89

فصل سوم(قواعد حاکم بر اسناد ثبتی آنی در اسناد بین المللی). 92

3-1- مقدمه. 93

3-2- اقسام نظام‌های ثبتی دنیا94

3-2-1- نظام‌های ثبتی.. 94

3-2-1-1-مفهوم نظام ایستا94

3-2-1-2- مفهوم نظام پویا96

3-2-2- وظایف نظام پویا97

3-2-4- به روز رسانی تغییرات ناشی از انتقال حقوق.. 99

3-3- آثار اسناد الکترونیکی در اسناد بین‌المللی.. 100

3-3-1- آثار اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل.. 102

3-4- جایگاه سند الکترونیکی در حقوق فرانسه. 105

3-4-1- مقدمات لازم جهت صدور سند رسمی الکترونیکی.. 106

3-4-1-1- جایگاه امضاي الکترونیکی مطمئن در دفاتر اسناد رسمی فرانسه. 106

3-4-1-2- نحوه ذخیره سازي اسناد رسمی الکترونیکی در فرانسه. 107

3-4-2- روند تنظیم سند رسمی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی فرانسه. 109

3-5- جایگاه سند الکترونیکی در حقوق انگلستان. 110

3-5-1- نحوه انتقال املاک ثبتی در انگلیس... 113

نتیجه گیري.. 115

منابع: 119

1- کتاب:119

2- مقالات 121

3- پایان نامه ها:123

4 - قوانین و مقررات.. 124

5- منابع لاتین:125

Abstract:127

 

1- مقدمه:

ذهن پویای بشر همواره در حال خلاقیت و نوآوری است و همین موهبت خدادادی زمینه ساز رشد و شکوفائی اشرف مخلوقات می باشد. انسانها در بستر زمان می کوشند تا با به کارگیری قدرت اندیشه و توان علمی خود سریعترین و آسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان و رفع امور جاری خویش برگزینند و صد البته به حکم عقل از ضرورت حصول اطمینان و بالا بودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجود اجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیر از برقراری ارتباط با هم نوعان خویش است. هرچه جامعه گسترده تر ارتباط نیز پیچیده تراست. و این قانون حاکم بر آن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهد، و روابط افراد را در زمینه های گوناگون متعادل و اعمال و وقایع را تحت کنترل قرار داده و آنها را مستحکم می سازد تا افراد با پیروی از قانون باخیال آسوده به کسب و کار و تجارت و رفع نیازهای روزمره خویش بپردازند. علاوه بر این انسانها پس از آنکه فرا گرفتند تا با رسم علائم و نمادهای متفاوت در قالب نوشتار قصد و اراده خویش را بیان نمایند نیروی عقل به آنان حکم نمود تا معاملات و قراردادهای خود را نیز مکتوب و ثبت نمایند. چرا که نمی توان تنها با تکیه بر قدرت حافظه حقوق و تکالیف ناشی از تعهدات را یاد آوری و بدان عمل نمود. این تصمیم خردمندانه که از پشتوانه قانون برخوردار گشت موجب شد تا به مرور زمان نهادی با هدف تنظیم و ثبت اسناد بطور رسمی شکل بگیرد .

این نهاد مدنی با نام محضر یا دفتر اسناد رسمی موجودیت یافت و ازطریق ثبت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نماید. جامعه روبه رشد در مسیرتکامل خود این نهاد را درآغوش کشید و با تکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

ضرورت هماهنگی بافن آوری روز، امری اجتناب ناپذیراست و غفلت از آن مساوی است با رکود و عقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها در عرصه های مختلف از جمله تجارت گردد.

مبادلات و تجارت در بستری مناسب که سرعت ارزانی و ایمنی و البته هر سه در ضریب بالا را تامین نماید امری است که مورد توجه تجار وحکومتها می باشد. تجارت در چنین بستری سبب تسهیل مبادلات و معاملات از جهات مختلف می گردد. که می تواند زمینه ساز رشد اقتصاد و توسعه پایدار جامعه شود. با توجه به فن آوری نوین و تجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان در تسهیل مبادلات و توسعه تجارت مد نظر قرارداد نقشی است که تجارت الکترونیکی در این عرصه ایفا می­نماید. تجارت الکترونیک مستلزم داشتن هویت الکترونیکی و انجام بسیاری از امور در فضای مجازی است و توسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت و مالکیت هستند و مدارک صادره از ایشان در این باره قابل استناد و استعلام پایدار می باشد. در ایران و خیلی از کشورهای دیگر جهان دفاتر اسناد رسمی عهده دارثبت اسناد مالکیت و احراز هویت و صدور گواهی اصالت امضامی باشند.

با توجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در ثبت اسناد اجتناب ناپذیر است. لذا جهت عقب نماندن از غافله تمدن و رکود باید همگام با نغمه دل انگیز تغییر و تحول تکنولوژی را در چنگ گرفته و با شیوه ای نوین در این میدان خدمت رسانی کرد امری خطیر و سرنوشت ساز که از چشمان تیزبین مسولین و متولیان پنهان نمانده و مورد عنایت قانونگذار قرار گرفت .

با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون ارتقاء سلامت اداری بر اساس تصمیم وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک وتوافق کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی که افتخار پیش کسوتی بیش از هشتاد سال در تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه را از آن خود دارند و نخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی برآنان حکم فرماست به عنوان مناسب ترین پیشخوان جهت ارائه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی باشیوه نوین از جنس دیجیتال برگزیده شدند و از شهریور ماه سال (1392) مکلف به تنظیم وصدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن به روش الکترونیکی می باشند. این انقلاب ثبتی که فرآیند آن در فضای سایبری رخ می دهد تغییر و تحولاتی را در پی داشته که منجر به شیوع ابهام و تناقض و مسائل متعددی در روند ثبت اسناد گردیده است. این طبیعت هر پدیده جدیدی می باشد و بی­تردید باید با صرف وقت و انرژی ابعاد و زوایای آن بررسی و نقاط ضعف وقوت آن شناسائی و با کارشناسی دقیق و تخصصی مسائل و مشکلات آن تبیین و رفع گردد.

بعد از موفقیت‌ها و کاهش مراجعات در این زمینه، اقدامات دیگر از جمله حذف ثبت دستی اسناد در دفتر‌خانه‌ها، حذف استفاده از هرگونه کاغذ در روند ثبت و اجرایی شدن امضاء ی الکترونیکی افراد برای کاهش جرایم و دسترسی آسان در دستور کار قرار گرفت. این اقدام مهم و ارزنده که از سوی دستگاه قضا رقم خورد، علاوه بر کاهش فساد، در کاهش هزینه‌ها و صرف وقت مردم نیز تاثیرگذار بوده و همچنین ثبت آنی می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی کمک کند.

همچنین می توان گفت که سامانه الکترونیکی شدن ثبت اسناد و حذف کاغذ در دفاتر مربوطه موجب جلوگیری از جعل سند و همچنین کاهش چشمگیر کلاهبرداری شده است.

نقش کلیدی و سرنوشت سازی که دفاتراسناد رسمی در روند ثبت الکترونیکی اسناد ایفا می نمایند قابل توجه بوده و نیاز است تا با ورود به دنیای آنان از منظر نظر ایشان به موضوع نگریست و بازورقی کوچک و البته همتی بلند در دریای این علم که مملو از امواج گردیده پارو زد و با نگاهی موشکافانه مسائل و مشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی را برشمرد. باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری ازنزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به مراجع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتر به عنوان کاتب بالعدل در این زمینه دارد مضاف بر این رشد فراگیر علم وتکنولوژی تاب و توان و کارآئی سنتی ثبت رسمی اسناد را به حداقل ممکن رسانده است و در حال حاضر دفاتراسناد رسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشند لذا برآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسناد و فرآیندی که این شیوه ثبت باید طی نماید را در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد تحقیق و پژهش قراردهیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران