نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

بررسی تاثیر ویژگی‌های داشبورد مدیریتی بر عملکرد سازمانی در گروه صنعتی شهید عارفی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۸ آذر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2433
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 143
فرمت فایل : word
حجم فایل : 4.19

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در این پژوهش، رابطه بین ویژگی‌های داشبورد مدیریتی و عملکرد سازمانی درگروه صنعتی شهید عارفی به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی شهید عارفی بود. نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به صورت نمونه‌گیری تصادفی سادهانتخاب شدند و توسط پرسشنامه ویژگی‌های داشبورد مدیریتی و پرسشنامه عملکرد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصان و اساتید این حوزه مشخص شده و اعتبار آن بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقدار پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ برای برای پرسشنامه ویژگی‌های داشبورد مدیریتی برابر با 79/0 و پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر با 86/0 به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون آماري کالموگراف-اسمیرنف، تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده و در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS کمک گرفته شد. یافته‌های به دست آمده نشان می‌‌دهد که با 99 درصد اطمينان ویژگی‌های داشبورد مدیریتی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. همچنین نتایج تقیق نشان داد که با 99 درصد اطمینان بین شخصی‌سازی اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، صحت اطلاعات و بلادرنگ بودن اطلاعات با عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

كلمات كليدي:داشبورد مدیریتی، عملکرد سازمانی، شخصی‌سازی اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، صحت اطلاعات و بلادرنگ بودن اطلاعات

فصل اول(کلیات پژوهش)2

1-1-مقدمه:3

1-2-بیان مسئله:4

1-3-ضرورت و اهمیت موضوع:6

1-4-اهداف تحقیق:8

1-4-1-هدف اصلي:8

1-4-2-اهداف فرعي:8

1-5-قلمرو تحقیق:9

1-6-فرضيه‌هاي تحقیق:9

1-6-1-فرضيه اصلی:9

1-6-2-فرضیه‌های فرعی تحقیق:9

1-7-تعاریف واژگان:10

1-7-1-تعاریف نظری:10

1-7-2-تعاریف عملیاتی:11

فصل دوم(تعریف مفاهیم، مبانی نظری و تاریخچه)12

2-1-مقدمه:13

2-2-عملكردسازماني:14

2-2-1-تعاریف عملکرد سازمانی:14

2-2-2-سنجش عملکرد سازمانی:15

2-2-3-رویکرد های سنجش عملکرد:17

2-2-4-مقیاس‌های سنجش عملکرد:17

2-2-5-مدیریتعملکرد:18

2-2-6-ارتباط ارزیابی و مدیریت عملکرد:20

2-2-7-عوامل موثر بر عملکرد سازمانی:20

2-2-8-مدلاچيو. 22

2-2-9-مراحلتدوينمدلاچيو:22

2-2-10- ارزیابی عملکرد:25

2-2-10-1-تعاریف مختلف ارزیابی عملکرد:28

2-2-10-2- اهداف ارزیابی عملكرد:28

2-2-10-3-مفهوم سنجش عملکرد:29

2-2-10-4- فرایند ارزیابی عملکرد:31

2-2-10-5-اصول ارزیابی عملکرد:31

2-2-10-6- انواع ارزیابی:33

2-2-10-7- مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد:34

2-2-10-8- سیستم‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی:35

2-2-10-9- مدل‌های ارزیابی عملکرد:36

2-2-10-10- مزایای ارزیابی عملکرد:40

2-3 - ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت :41

2-3-1- داده:43

2-3-2- اﻃﻼﻋﺎت :44

2-3-3- ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻫﺎ45

2-3-4-ﺳﺎزﻣﺎن:46

2-3-5 -ﻧﻈﺎم:47

2-3-6- ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت:49

2-3-7- ﻋﻠﻞ بر ﭘﺎ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ:49

2-3-8- ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت:51

2-3-9- ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:51

2-3 -10-ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت مدیرﻳﺖ:53

2-3 -11-وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:55

2-3-12- ﭼﺮا ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟. 57

2-3-13-اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ:58

2- 3-13-1- ﺳﻴﺴﺘﻢهای اطلاﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ MIS)) :59

2- 3-13-2- ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﻋﻤﻠﻴﺎت(TPS):60

2- 3-13-3 -ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢﻳﺎر(DSS):61

2-3-13-4- ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻟﻲ(ارﺷﺪ) (EIS)61

2-3-13-5-ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎري(WGSS):61

2-3-13-6-ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺒﺮه(ES ):62

2- 3-14- ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:62

2- 3-15- ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ:63

2- 3-16- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ:64

2-4-داشبوردهاي مديريتي:66

2-4-1-علل استفاده از داشبورد مدیریت:67

2-4-2-مزایای داشبورد مدیریت:67

2-4-3-مراحل کلی طراحی و پیاده سازی سیستم:68

2-4-4-انواع داشبوردهاي مديريتي:68

2-5-مدل تحقيق:69

2-6- پیشینه تجربی تحقیق:70

2-6-1- پیشینه داخلی:70

2-6-2- پیشینه خارجی:73

فصل سوم(روش انجام پژوهش)76

3-1-مقدمه:77

3-2- روش‌ تحقيق:77

3-3- جامعه و نمونه آماري:78

3-4- روش نمونهگيري:79

3-5- روش جمعآوري دادهها:79

3-6- ابزار سنجش تحقيق:80

3-7- روائی و پایایی:81

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها:82

فصل چهارم(تجزيه و تحليل داده‌ها)83

4-1-مقدمه:84

4-2-تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی:84

4-2-1-جنسیت:85

4-2-2- میزان تحصیلات:86

4-2-3- سابقه خدمت:87

4-2-4- سن:88

4-4-تحلیل توصیفی از متغيرهای تحقیق:89

4-4-1-یافته‌های توصیفی مولفه شخصی‌سازی اطلاعات:90

4-4-2-یافته‌های توصیفی مولفه تجزیه و تحلیل اطلاعات:91

4-4-3-یافته‌های توصیفی مولفه صحت اطلاعات:92

4-4-4-یافته‌های توصیفی مولفه بلادرنگ بودن اطلاعات:93

4-4-5-یافته‌های توصیفی مولفه توانایی.. 94

4-4-6-یافته‌های توصیفی مولفه وضوح.. 95

4-4-7-یافته‌های توصیفی مولفه کمک... 96

4-4-8-یافته‌های توصیفی مولفه مشوق.. 97

4-4-9-یافته‌های توصیفی مولفه اعتبار. 98

4-4-10-یافته‌های توصیفی مولفه ارزیابی.. 99

4-4-11-یافته‌های توصیفی مولفه محیط.. 100

4-5-آزمون فرضيه‌ها:101

4-5-1-آزمون فرضیه اصلی:102

4-5-2-آزمون فرضیه دوم:103

4-5-3-آزمون فرضیه سوم:105

4-5-4- آزمون فرضیه چهارم:107

4-5-5-آزمون فرضیه پنجم:109

4-6-رتبه‌بندی مولفه‌های داشبورد مدیریتی (آزمون فریدمن):112

5-1 -مقدمه:117

5-2- بحث و نتيجه‌گيري:117

5-2-1-نتايج حاصل از فرضيه اصلي:117

5-2-2-نتايج حاصل از فرضيه اول:118

5-2-3-نتايج حاصل از فرضيه دوم:118

5-2-4-نتايج حاصل از فرضيه سوم:119

5-2-4-نتايج حاصل از فرضيه چهارم:120

5-2-5-نتايج حاصل از رتبه‌بندی مولفه‌های داشبورد مدیریتی:122

5-2-6-نتايج حاصل از رتبه‌بندی مولفه‌های عملکرد سازمانی:122

5-3 -محدودیتهای تحقيق:123

5-4- پیشنهادها:124

5-4-1 -پیشنهادها مبتنی بر یافتههای پژوهش:124

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده:125

منابع. 126

منابع فارسی:126

ضمائم. 129

Abstract:137

 

موسسات و سازمان‌ها با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند نهایتاً یک قلمرو ملی و بین المللی عمل می‌کنند و ملزم به پاسخ گویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا سازمانی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخ‌گو باشند. بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است. ارایه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه‌ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایت‌مندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و و کارکنان را ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و بطور صحیح مستمر انجام شود در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان‌ها و کارایی و اثربخشی دولت می‌شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت‌های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران